Anda di halaman 1dari 20

PENTAKSIRAN BAHASA

MELAYU SEKOLAH RENDAH

BMM3033E
DISEDIAKAN OLEH:
NUR IMANA AGNES BINTI BARNABAS
6PISMP
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI 2

Jadual
Spesi
fikasi
Ujian

Penila
ian
Kema
hiran
Bahas
a

Penge
rtiaan
&
Konse
p

PENTAK
SIRAN

Kaeda
h
Penila
ian
Bahas
a

Prinsi
p
Asas
Penta
ksiran
,
Pengu
jian &
Penila
ian
Jenis
Penila
ian
Bahas
a

Pengertian & Konsep


PENTAKSIRA
N

Mendapatkan maklumat.
Topik, bukti dan prestasi sesuatu
yang ditaksir.

PENGUJIAN

Teknik untuk mendapatkan


maklumat tentang perubahan
tingkah laku individu.

PENILAIAN

Proses sistematik bagui


memperoleh maklumat yang
berguna dalam menentukan
prestasi.

Prinsip Asas Pengujian dan Penilaian


KESAHAN

KEBOLEHPERCAY
AAN

Ketepatan
instrumen
mengukur,
menilai dan
menguji.

Ujian dapat
mengukur apa
yang hendak
diukur dengan
tepat.

Maklumat
diperoleh
hampir tepat
dengan
keadaan
sebenar.

2 kali pengujian
dengan item
soalan yang
setara.

Jenis Penilaian Bahasa


UJIAN
FORMATIF

Menguji sesuatu unit kemahiran.


Skop terhad & berbentuk khusus.

Menguji pencapaian murid dalam beberapa


kemahiran.
UJIAN
SUMATIF Dijalankan pada hujung semester.
Menentukan sejauh mana murid menguasai
bahasa secara keseluruhan.
UJIAN

KEFASIHA Menilai kebolehan umum terhadap bahasa yang


dipelajari.
N

Menentukan kemajuan murid dari semasa


ke semasa.
UJIAN Mengukur keupayaan murid melakukan
KEMAJUAN
sesuatu tugas.

UJIAN
BAKAT

Mengesan bakar murid menguasai bahasa


asing.
Melibatkan maklumat seperti fonetik,
tatabahasa dan kosa kata.

Dijalankan paada akhir kursus.


UJIAN Menentukan sejauh mana penguasaan
PENCAPAI murid terhadap isi pelajaran.
AN

PORTFOLI
O

PEMERHATI
AN

KAEDAH
PENILAI
AN
BAHASA

SOAL
JAWA
B

KONTRAK
PEMBELAJAR
AN

KAEDAH PORTFOLIO
Menilai bahan-bahan bukti yang dikumpul
oleh guru mata pelajaran ketika proses
pdp.
Kelebihan: guru boleh menilai kemahiran
murid melalui hasil kerja.

Menggalakkan kerjasama antara murid.

KAEDAH PEMERHATIAN
Mengumpul dan merekod apa
yang dilakukan oleh murid.

Pemerhatian proses,
pemerhatian sistematik,
Pemerhatian Tidak Sistematik.

KAEDAH KONTRAK
PEMBELAJARAN
Kaedah berpusatkan murid.

Murid membuat penilaian kendiri ketika


proses pdp dijalankan.

Perjanjian pembelajaran : persetujuan @


kontrak yang diikat antara guru dan murid.

Sesuai untuk tugasan bertulis.

KAEDAH SOAL JAWAB


Dilakukan oleh guru selepas selesai mengajar untuk
menilai kefahaman murid.

Wujud interaksi dua hala antara guru dan murid.

Mengesan pengetahuan berbahasa murid. Menggalakkan


murid berfikir.
Mendorong murid menyusun dan menghuraikan bahan
yang telah diajar.

PENILAIAN KEMAHIRAN
BAHASA
PENILAIAN
KEMAHIRA
N MENULIS

PENILAIAN
KEMAHIRA
N LISAN

PENILAIAN
KEMAHIRA
N
MEMBACA

PENILAIAN
KEMAHIRA
N
MENDENG
AR

PENILAIAN KEMAHIRAN
LISAN
2 KOMPONEN: Mendengar & Bertutur.
Fokus kepada kedua-dua kemahiran.
Kedua-dua kemahiran bahasa sama
penting.
Terima mesej dalam bentuk
pendengaran, hantar mesej dalam
bentuk lisan.

PENILAIAN KEMAHIRAN
MENDENGAR
FAKTOR PENTING:
Memahami konsep, idea, isi dan maklumat
yang disampaikan oleh guru.
Melatih murid untuk berfikir dan memberi
idea.
Mendapatkan data mengenai sesuatu.

Boleh diuji melalui:

Ujian Mendengar Petikan.


Ujian Mendengar Paragraf.
Ujian Imlak.

PENILAIAN KEMAHIRAN
MEMBACA
Memindahkan tulisan kepada suara untuk
menangkap makna dan memahami apa yang dibaca.
Bacaan mekanis: Murid membaca dengan nyaring.
Bacaan mentalis: Bacaan senyap untuk mendapatkan
maklumat sahaja.
2 teknik digunakan untuk menguji kefahaman bacaan
senyap:
Penyoalan secara terbuka.
Teknik Kloz.

PENILAIAN KEMAHIRAN
MENULIS
Satu proses menyampaikan buah fikiran,
idea dan pendapat dengan tepat dan
berkesan.
Kemahiran menulis mempunyai kaitan
dengan kemahiran-kemahiran lain.
Pengajaran kemahiran menulis dengan
menggabungjalinkan kemahiran bahasa
yang lain.

JADUAL
SPESIFIKASI
UJIAN AKHIR
BM TAHUN 5

SOALAN
KERTAS 1

SOALAN
KERTAS 2

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN


PEPERIKSAAN AKHIR BAHASA MELAYU TAHUN 5
(KERTAS 1)
BIL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

TOPIK/ASPEK BAHASA
Kata Ganti Diri
Kata kerja
Kata Adjektif
Kata hubung
Sinonim
Simpulan bahasa
Penanda wacana
Kata Ganda
Perkataan bergaris yang betul
Kata Bilangan
Penjodoh Bilangan
Antonim
Menentukan Ayat Sama Maksud
Pilih ayat yang betul
Membina Jawapan
Membina Soalan
Memahami Teks

JUMLAH SOALAN

ARAS KESUKARAN

ARAS TAKSONOMI
2
3
4
5

1
1

2
1
1

2
1

1
1
4

1
1
2

JUMLAH
ITEM

1
5
3
2
1
3
1
2
2
1
1
1
4
2
1
1
10

40
RENDAH
SEDERHANA
SUKAR

JUMLAH SOALAN

11
25
4
40

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN


PEPERIKSAAN AKHIR BAHASA MELAYU TAHUN 5
(KERTAS 2)

BIL.

1
2
3
4
5

TOPIK/ARAS

Membina ayat berdasarkan gambar


Menceritakan pengalaman yang dilalui
Menulis Laporan
Menyambung cerita
Mencari nilai murni
JUMLAH

ARAS TAKSONOMI
2
3
4
5

1
1

JUMLAH
ITEM

1
1
1
1

SEKIAN TERIMA KASIH

Anda mungkin juga menyukai