Anda di halaman 1dari 12

Teknik Pentaksiran dan

Penilaian

Teknik
Pemerhati
an

Senarai
Semak

Portfolio

Senarai Semak

Senarai Semak
Senarai Semak ialah senarai item yang
disediakan untuk mengenal pasti
perkembangan murid dari segi
pengetahuan, kemahiran, sikap dan nilai.
Senarai item menentukan :
i. Sesuatu tingkah laku dapat diperhatikan
ii. Kekerapan sesuatu tingkah laku itu berlaku.
iii. Sesuatu tingkah laku yang dikehendaki telah berlaku.

Pembinaan Senarai Semak

Domain
Kognitif

Kompenan
bahasa dan
perkemban
gan kognitif
iaitu
Matematik
dan Sains

Domain
Afektif

Kompenan
kerohanian
dan moral
iaitu
Pendidikan
Islam dan
Pendidikan
Moral serta
perkembanga
n sosioemosi

perkemban
gan sikap
dan nilai
murid pada
sesuatu
situasi

Domain
Psikomoto
r

Kompenan
Fizikal dan
kompenan
Kreativiti
dan
Estetika

Skor Ya /
Tidak

Senarai
Semak

Skala Kadar

sesuatu tingkahlaku
telah berlaku atau
tidak
menunjukkan darjah
kemajuan dan
pencapaian dalam
penguasaan
pengetahuan,
kemahiran, sikap dan
nilai murid
Skala penskoran
dibina bagi
pentaksiran setiap
konstruk dalam setiap
tunjang.
hasil kerja atau
evidens

Perancangan Senarai Semak


Guru perlu menentukan perkara-perkara berikut
dalam merancang senarai semak :
Konstruk yang hendak dinilai
Standard Prestasi dan kriteria ditulis
dengan jelas.
Instrumen dan aktiviti yang digunakan
Skor digunakan: angka atau simbol

Perkara yang perlu diberi


perhatian :
1. Disediakan lebih awal sebelum
pemerhatian dibuat.
2. Tingkahlaku yang diperhatikan dinyatakan
dengan ringkas dan jelas
3. Digunakan untuk melihat/menilai tingkah
laku mudah dalam konteks semula jadi.
4. Hanya kemahiran penting dinyatakan
dalam senarai semak.

5. Item disusun mengikut pemeringkatan


supaya dapat memperlihatkan
perkembangan tingkahlaku yang ingin
diperhatikan.
6. Tidak menunjukkan darjah kemajuan
hasil pembelajaran atau tingkah laku
murid
7. Pemerhatian hendaklah dilakukan
beberapa kali untuk mendapat
maklumat/amalan yang lebih tepat /
tekal.

Contoh 1 ( Individu )
BORANG SENARAI SEMAK Tingkah Laku Kanak- kanak
Tandakan ( ) pada ruang yang berkenaan.
Bil

Tingkah laku

Ya

Tidak

1.

Suka bertanya

2.

Berkawan dengan rakan rapat sahaja

3.

Malu / sensitif

4.

Menipu

5.

Bertolak ansur

6.

Berkongsi barang

7.

Cepat belajar

9.

Meiminta izin

Contoh 2 (Kumpulan)
Kurikulum Pendidikan Islam
Tajuk : Cara Berwuduk
Guru meminta murid secara individu melafaz niat, doa atau bacaan tertentu.
Tandakan ( _/ ) dan catatkan tarikh jika murid telah menguasai
Tandakan ( X) dan catatkan tarikh jika murid belum menguasai
Kemahiran / Hasil Pembelajaran / Item
Nama
Murid

HALIM

Lafaz
Membasuh
niat
muka
wuduk

15 Mac

LINDA

LATIFAH

25 Mac

19 April

26
April

Membasu
h tangan
hingga ke
siku

Menyapu Membasu Mengikut


kepala
h kaki
tertib

19 Mei

6 April

12 Mei

6 April

Catatan

Contoh 3
Senarai Semak Skala Kadar ( Individu )
Komponen : Sikap dan Nilai

Bil
.
1

3
4

Keterangan
Tingkah Laku
Menjayakan aktiviti
secara
berkumpulan .
Bersifat rajin dalam
menjalankan
tugasan.
Berani melibatkan
diri dalam aktiviti .
Bertingkah laku
sopan

Tahap Tingkah
Laku
1

Ulasan

Kelemahan Senarai Semak


1. Kurang informasi dan deskripsi berkenaan kualiti dan
masa semasa merekodkan tingkah laku atau kemahiran
yang dipamerkan kanak-kanak
2. Hanya melihat pada tingkah laku tertentu sahaja dan
bukan kesemuanya. (terlepas pandang daripada melihat
dan memehatikan tingkah laku yang lebih signifikan )
3. Data atau maklumat yang direkodkan hanyalah pada
tingkah laku yang dipamerkan oleh kanak-kanak sahaja.

Anda mungkin juga menyukai