Anda di halaman 1dari 17

EDU

Kemahiran Asas Kaunseling


PISMP MT 07

TAHAP-TAHAP KAUNSELING

DISEDIAKAN OLEH:
CHAI YAPP CHIEN SII AI LIN
SIM LEE SIN TAN LEY PING
Pengenalan
• Proses kaunseling merupakan
perjalanan dan perkembangan dari
awal sesi sehingga sesi itu berakhir.
• Setiap sesi akan berkembang dan
berubah.
• Kelancaran & jangka masa untuk
berada pada satu-satu sesi itu
bergantung kepada kemahiran
kaunselor dan kerjasama klien.
• Terdapat 5 tahap dalam proses
1 . Tahap membina hubungan

• tahap membina asas yang kukuh


untuk mewujudkan satu
perkongsian bekerjasama.
• Perhubungan tersebut dapat
menanam sifat kepercayaan klien
terhadap kaunselor.

Terdapat 4 tugas utama dalam
tahap ini
Mewujudkan suasana yang
menggalakkan interaksi
• Pada mulanya klien tidak yakin pada
diri sendiri dan pada kaunselor
• Maka, kaunselor perlu:
mewujudkan suasana rasa
selamat, mesra
mendengar dengan intensif dan
memberi respon sepenuhnya
mewujudkan perasaan minat dan
cuba menghormati perasaan klien

Menentukan matlamat awal
kaunseling

• Pada peringkat awal klien akan


mengemukakan pelbagai isu
kepada kaunselor.
• Kaunselor dan klien perlu
menentukan dan mencapai
persetujuan tentang matlamat
yang hendak dicapai
• Tujuan: mengurangkan kekeliruan
klien
Menstruktur hubungan

• Klien perlu dijelaskan tentang


perjalanan atau proses kaunseling
(penstrukturan sesi)
• Perkara yang biasa dinyatakan di
dalam penstrukturan: konsep
kaunseling, proses kaunseling,
jangka masa sesi dan aspek
Membina kepercayaan

Kaunselor perlu:

1.berpegang kepada etika


keprofesionalan kaunseling
2.Memberi penekanan terhadap aspek
kerahsiaan klien
3.Menyatakan peranan kaunselor
untuk bersama klien membantu
isu yang sedang dihadapi oleh
klien
4.Mempunyai tata etika kaunselor
yang tinggi
2 . Tahap penerokaan

• Merupakan tahap
memahami bagaimana
klien mempersepsikan
masalahnya.
• Tumpuan:

Meneroka skop masalah


(konteks dan
persekitaran masalah,
penglibatan orang yang
 Tumpuan:
Analisis aras kefungsian klien
dengan persekitaran (cara klien
berhadapan dengan masalah pada
masa lampau)
Analisis corak klien berfikir dan
bertindak
Mengenalpasti kekuatan dalaman
klien (membantu klien mendapat
kesedaran bahawa dia mempunyai
tanggungjawab untuk mengatasi
masalahnya)
3 . Tahap membuat keputusan

• Merupakan tahap membentuk satu


matlamat untuk klien.
• Kaunselor dan klien perlu
mempunyai persetujuan bersama
tentang perkara berikut:
matlamat
Strategi dan pendekatan untuk
mencapai matlamat
 Faktor mempengaruhi
matlamat dan strategi
kaunseling

1.Faktor klien – jenis masalah, cara


klien menghadapi, demografi, tret
personaliti, budaya & latar
belakang
2.Faktor kaunselor – pengalaman &
pengetahuan, aras kognitif, aras
kemahiran komunikasi, prinsip &
pegangan teori
4 . Tahap pelaksanaan
• Merupakan tahap di mana kaunselor
berusaha menurunkan aras
kerisauan klien, atau
menyelesaikan masalahnya.
• Menggunakan pendekatan yang
sesuai, memberikan tumpuan
kepada kesedaran klien sama ada
dari aspek mental, fizikal, emosi
dan rohani

 Faktor yang mempengaruhi
keberkesanan kaunseling:

– Pengaruh orang yang


terdekat. Contoh: suami,
keluarga.

– Sumber bantuan lain.
Contoh: kebajikan
masyarakat, bantuan
kepakaran.
– Risalah & artikel yang
berkaitan. Contoh:
5 . Tahap menamatkan sesi
kaunseling
• tahap kaunselor membuat rumusan
apa yang telah berlaku dalam sesi
kaunseling dan kesannya.
• Tangani dahulu isu kebergantungan
klien terhadap kaunselor (jika ada).
Penilaian keseluruhan sesi
dilakukan bersama.
• Membuat rumusan tentang
perkembangan proses dari awal
sehingga akhir sesi.
• Merancang tentang perkembangan