Anda di halaman 1dari 26

Teori Pemerolehan Bahasa

Hj. Md. Rahim Hj.Ab. Majid


Teori-Teori Pemerolehan Bahasa
• Teori Behavioris (Skinner)
• Teori Mentalis (Chomsky)
• Teori Kognitif (Piaget)
• Teori Interaksionalis (Haliday)
Teori Behaviorisme
• Dipelopori oleh Bloomfield dalam bukunya
Language (1933)
• Penguasaan bahasa dikuasai melalui
latihan bukan semata-mata ilmu
• Pendapat ini melahirkan aliran yang
menganggap P&P bahasa adalah proses
mekanikal untuk membentu tabiat dan
melalui latihan pengulangan
• TB menganggap bahasa adalah
peraturan-peraturan yang mempunyai
tatabahasa yang sistematik dan sentiasa
mengalami perubahan.
• Aspek lisan diberi perhatian
• Memberi penekanan kepada penghuraian
jenis pola ayat – analisis konstituen
terdekat
Hubungan Teori Behavioral dalam
P&P
• Menekan analisis tatabahasa mengenai
morfologi dan sintaksis berdasarkan KT
• Berfahaman bahawa data-data bahasa
dapat dikaji (diperhati)
• Mengkaji semua ayat/ujaran dengan
tujuan melihat ciri yang berbeza
• Kategori tatabahasa adalah berdasarkan
struktur tiap-tiap aspek bahasa
Prinsip Teori Behaviorisme
• Bahasa yang diutamakan ialah lisan.
Tulisan kedua penting
• Bahasa adalah tabiaat / kebiasaan
• Pengukuhan penting dalam P&P
• Latihan bahasa perlu diperkukuhkan
• Model-model bahasa yang terbaik perlu
diutamakan
• Wujudkan unsur ransangan dan
tindakabalas dalam P&P
• Pendekatan: sintisis
• Kaedah: Terus/dengar sebut
• Teknik: Lakonan. Nahu diajar secara tidak
formal
Teori Behavioris (Skinner)
• Ahli psikologi di Harvard
• Pembelajaran berlaku dengan adanya
ransangan dan tindak balas yang berulang
• Ujikaji dengan burung merpati dan tikus:
bahasa adalah hasil proses perilaku hasil
operasi RT
• Pengukuhan menambah kemungkinan
berulangnya sesuatu laku
• Sangat penting RT dalam p&p
Pembelajaran bahasa
• Pembelajaran bahasa merupakan
penguasaan atau kebiasaan yang
diperoleh dengan mengulang-ulang aktiviti
yang hendak dikuasai
2 jenis ransangan
• Ransangan Automatik: contoh, lutut
diketuk
• Ransangan Operan: ransangan dan tindak
balas yang wujud dalam keadaan tertentu
yang ada kaitan dengan biologikal, sosial
dan lain-lain.
Pandangan Skinner
• Sebagai pengikut behaviur otak
merupakan sebuah kotak yang gelap dan
tidak dapat difahami, oleh itu tidak sesuai
dalam linguistik
Teori Mentalis
• Dipelopori oleh Noam Chomsky, Miller,
Katz dan Lakoff
• Tidak bersetuju dengan teori sebelumnya
• Memperkenalkan analisis bahasa
Transformasi generatif (Chomsky)
• Mendokong istilah generatif, kreatif,
eksplisit, kegramatisan dan transformasi
• Berandaian teori kod kognitif bahawa P&P
bahasa sebagai satu proses kognitif
Mental/otak
kemampuan (set
rumus-rumus
tatabahasa)

Kalimat

Prestasi
Pendengar

Penutur
Kalimat-kalimat

Skim – laku ucapan Teori Chomsky


Pandangan Chomsky
• Penutur pendengar mempunyai kamapuan dan prestasi
• Otak penutur mempunyai tatabahasa sejagat yang
diperolehi semula jadi. Setelah 5 tahun membentuk
tatabahasa generatif pada taraf kemampuannya
• Bahasa merupakan proses mental yang dapat
menghasilkan bahasa tanpa ransangan luar. Skim ini
dikenali S-O-R (stimulus-organism-response)
• Memperkenalkan Transformational Grammar (TG).
Kanak-kanak semulajadi mempunyai LAD (Language
Acquisition Device)
Ciri Tatabahasa
• Terdiri daripada rumus-rumus yang
berurutan dan teratur
• Menghuraikan bagaimana bahasa boleh
dihasilkan dan difahami
• Menganalisis fonologi, morfologi dan
sintaksis
Hubungan Teori Mentalis dalam
P&P
• Ada dua perkara penting dalam
penguasaan bahasa kecekapan dan
prestasi
• Prinsip: undang-undang bahasa
ditekankan
• Tulisan dan bacaan diutamakan
• Pendekatan Analisis
• Kaedah: koda-kognitif
• Teknik: hafalan
Teori Kognitif (Piaget)
• Manusia mempunyai peringkat otak dan
saraf yang tinggi - berkebolehan
mempelajari pelbagai perkara
• P&P adalah proses mental bukan mekanis
• Kanak-kanak menyerap dan
menyesuaikan pengetahuan sedia ada
dalam otaknya dengan data-data yang
diperoleh daripada persekitaran
Pemerolehan Bahasa - Piaget
• Berasaskan perkembangan kognitif pusat
• Kecekapan diperolehi kanak-kanak
melalui pengalaman dalam interaksi
persekitaran
Peringkat Perkembangan Bahasa
Peringkat deria motor - Perkembangan bahasa
bermula 18 bulan hingga 2 tahun
• Kanak-kanak secara aktif meneroka
persekitaran yang akhirnya membentuk pola-
pola tindakan yang dinamakan skema atau
struktur kognitif
• Struktur kognitif membentuk ilmu pengetahuan
• Hasil pembentukan skema dapat
menggambarkan pengetahuannya dalam
pelbagai bentuk simbolik, lukisan, gambaran
mental, bahasa dll
Peringkat Praoperasi Konkrit: 2 – 7 Tahun
• Bahasa makin berkembang akibat tindakannya
dengan persekitaran
• Dapat menguasai pola-pola tindakan yang
kompleks seperti hukum pengekalan
(conservation rules), konsep hubungan
(relational concepts), pemasukan kelas (class
inclution) dan persirian (seriation)
• Dapat memperkembangkan pengetahuan
mereka tentang objek-objek dalam persekitaran
Sinclair –Menyokong Piaget
• Kajian Sinclair menunjukkan kanak-kanak
tidak mampu menggunakan bahasa yang
kompleks sebelum mencapai ke peringkat
intelek tertentu (operasi konkrit)
• Kanak-kanak hanya boleh menggunakan
istilah tanpa dapat memahami
Teori Interaksionalis (Haliday)

• Berkembang dalan Tahun 60an


• Tokoh-tokohnya ialah Bloom
(1970),Bowennan (1973),Gromer (1976)
dll
• Berpandangan kognitif sahaja tidak boleh
menjelaskan penguasaan bahasa – hanya
boleh manfsirkan makna yang tidak
menjamin dilahirkan dalam bentuk bahasa
Pandangan ahli Interaksionalis
• Kanak-kanak perlu didedahkan kepada
interaksi lingguistik bagi menggambarkan
bentuk linguistik yang jelas dan tepat
Pandangan Dalam P&P
• Sebagai satu alat berinteraksi dan ia
melibatkan proses mental dan linguistik
• Mementingkan proses pembentukan
hipotesis mengenai undang-undang
bahasa dalam p&p
• Seseorang pelajar perlu menggunakan
struktur-struktur bahasa yang betul dari
segi tatabahasa dan makna
• Guru perlu banyak memberi latihan
kepada murid
• Menganggap penyampaian makna
(semantik) penting namun struktur bahasa
perlu berjalan serentak
• Ini membantu murid menggunakan sistem
bahasa yang dipelajari dengan betul
Prinsip P&P Interaksionalis
• Penyampaian makna bermakna dalam
komunikasi
• Pembelajaran bahasa merupakan proses
mental dan linguistik
• P&P perlu penumpuan terhadap aktiviti
yang bermakna