Anda di halaman 1dari 32

PELAN PEMBANGUNAN PROFESIONALISME BERTERUSAN

(GURU DAN PEMIMPIN SEKOLAH)


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
EDISI 2014

N
A
R
A
T
A
N
E
P

PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA


2013-2025
(Pendidikan Prasekolah Hingga Lepas Menengah)

SINDIKASI

Tempoh September 2013 hingga


2014 (Engagement)
-Ogos
Keterlibatan
-

Bahagian KPM
PADU
Kesatuan dan Persatuan Guru

- Pandangan Pakar
-

Prof Madya Dr. Muhammad Kamarul Kabilan (USM)


Prof. Dr. Lee Sing Kong, NIE Singapore

GURU DAN PEMIMPIN SEKOLAH


LEBIH KURANG 60% GURU PADA HARI INI AKAN TERUS
MENGAJAR BAGI TEMPOH 20 TAHUN LAGI (PPPM E-16)

>24,00
0 Guru

>26,00
0 wakil
pelbaga
i pihak

Maklumbalas/
Pandangan

Guru dan pemimpin sekolah yang baik


menjadi tunjang setiap sistem pendidikan
(PPPM 5-1)

KUALITI PENGAJARAN

50%

PPPM 5-2

Pemerhatian terhadap 125 Pengajaran di 41 sekolah seluruh


Malaysia
5

PERBEZAAN TANGGAPAN
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BERKUALITI
PENILAIAN SEKOLAH

NAZIRAN JNJK

63% mempunyai 13% Baik dan


amalan
Cemerlang
pengajaran Baik
atau Cemerlang
(PPPM 5-3)
6

PISA 2009
(PPPM E5-3)
PPPM
6

KANDUNGAN BUKU PPPB


Kata Alu-aluan :
-Menteri Pendidikan
-Ketua Setiausaha KPM
- Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia
- Pengarah BPG
1

Pengenalan

Transformasi Amalan PPB

Pembangunan Profesionalisme Berterusan (PPB)

Pelaksanaan PPB

Aktiviti PPB

Keberkesanan Pelaksanaan PPB


Kit Pembangunan Profesionalisme Berterusan (PPB)
Soalan Lazim

PENGENALAN

Pelan Pembangunan Profesionalisme Berterusan (PPPB)


adalah
usaha
untuk
melengkapi
pembangunan
profesionalisme sedia ada dan mentransformasi amalan
pembangunan
profesionalisme
berterusan
bagi
meningkatkan kualiti guru dan pemimpin sekolah serta
memperkasa profesion keguruan.

TRANSFORMASI AMALAN
PPPB

Inisiatif KPM
Inisiatif KPM

60%
40%

60%

40%

16%*

16%*

25%

Inisiatif Kendiri

*PPPM 2013-2025

10

TRANSFORMASI AMALAN PPPB


AMALAN YANG DIHASRATKAN

ASPEK PPB

Peningkatan inisiatif kendiri


Pengurangan inisiatif KPM
Organisasi beri dorongan,sokongan / bantuan
Membangunkan pelan pembangunan
profesionalisme kendiri

Perkongsian
Tanggungjawab

Keperluan organisasi
Seragam
Preskriptif

Memenuhi keperluan organisasi


Memenuhi keperluan individu
Pelbagai , dinamik dan fleksibel
Membangunkan potensi dan bakat individu
serta tempoh perkhidmatan
Berasaskan standard latihan

Kepelbagaian
Pendekatan/
Kandungan

Berpusat
Pelataan (Cascading)
Bersifat one-off
Bersemuka
Memenuhi keperluan
dasar latihan

Pengurangan pelaksanaan secara berpusat


Peningkatan PPB berasaskan sekolah/tugas
Inisiatif kendiri secara berterusan
Pemantapan kaedah pelataan (cascading)
Peluasan mod dalam talian
Memberi nilai tambah melalui sistem mata PPB

Keberkesanan
Pelaksanaan

AMALAN SEMASA

Kebanyakan
inisiatif KPM

Data berpusat tidak


menyeluruh
Perekodan kurang
sistematik

Portfolio latihan (e-portfolio/manual)


Data berpusat yang mudah diakses pihak
Pengurusan rekod
berkenaan
dan data yang
Sistem mata PPB
sistematik
Sistem permohonan dan pengesanan PPB
11
Skim pensijilan berdasarkan kompetensi keguruan

KOMPETENSI PPPB

Kemahiran

NILAI
PROFESIONAL

Pengetahuan

12

ATRIBUT PPPB

Beraspirasi

Berwawasan

Strategis

Kompeten

Guru dan
Pemimpin
Sekolah

Profesien

13

KOMPETENSI DAN ATRIBUT


GURU DAN PEMIMPIN SEKOLAH

si
spira
a
r
e
B

of
Pr

Nilai
Profesional

Pengetahuan

en
isi

St
ra
te
gis

Kemahiran

Kom
pete
n

Berwawasan

14

PERINCIAN PERANAN
Guru
Pemikir Holistik dan Kreatif
Perunding cara dan berautoriti profesional (professional authority) serta kreatif dan inovatif. Strategis dan berwawasan.
Mempunyai pelbagai ilmu dan kemahiran berkaitan PdP. Memimpin dan membudayakan komuniti pembelajaran.

Pemikir Strategik
Penyelesai masalah pelaksanaan dasar. Merangka strategi/idea baharu dalam pelaksanaan PdP. Menghasilkan inovasi
PdP. Menggerak komuniti pembelajaran.

Peneraju Perubahan
Peneraju dan penggerak perubahan berkaitan PdP. Mencetus kreativiti dan inovasi dalam PdP. Menilai hasil
kajian/penyelidikan untuk penambahbaikan PdP. Meneraju pemuafakatan strategic. Membangunkan komuniti
pembelajaran.

Pembimbing dan Mentor


Pembimbing dan mentor dalam pelaksanaan PdP. Merangka panduan/arahan/peraturan pelaksanaan PdP.
Mendorong, memantau, dan menilai PdP. Menerajui kajian/penyelidikan untuk penambahbaikan PdP. Penggerak
pembangunan profesionalisme secara berterusan.

Penggerak
Penggerak kualiti PdP. Memberi inspirasi dan motivasi kepada rakan sejawatan. Melaksanakan perkongsian ilmu
dengan pihak berkaitan. Membuat keputusan dalam pelaksanaan PdP. Melaksanakan kajian/penyelidikan untuk
penambahbaikan PdP.

Pelaksana
Pelaksana pengajaran berkesan (effective teaching) dan fasilitator pembelajaran murid. Melaksanakan kajian tindakan
dan menggunakan hasil kajian untuk peningkatan PdP. Menyelesaikan masalah PdP Mengamalkan nilai profesional.
Berkolaboratif dengan komuniti dalam dan luar sekolah
15

PERINCIAN PERANAN
Pemimpin Sekolah
Pemikir Holistik dan Kreatif
Berfikir secara bersistem, menganalisis situasi secara menyeluruh dengan mengambilkira semua factor dan
melaksanakan alternative yang kreatif, inovatif dan komprehensif.
Memainkan peranan sebagai konsultan kepada rakan pemimpin atau yang dipimpin.

Pemikir Strategik
Melaksanakan pendekatan yang strategic untuk menyelesaikan masalah secara kreatif dan inovatif.
Berusaha memacu peningkatan pencapaian organisasi.

Peneraju Perubahan
Memimpin dan mengurus perubahan, disamping menjadi mentor dan pembimbing yang memiliki pelbagai kebolehan
bagi menggerakkan ahli organisasi untuk mencipta sesuatu yang baharu bagi meningkatkan prestasi organisasi.

Pembimbing dan Mentor


Mampu menyelia dan membimbing.
Menjadi suri teladan.
Mendorong ahli organisasi melaksanakan tugas dengan berkesan.

Penggerak
Penggerak sumber manusia ke arah pencapaian visi dan misi organisasi.

Pelaksana
Pelaksana pengajaran berkesan (effective teaching) dan fasilitator pembelajaran murid. Melaksanakan kajian tindakan
dan menggunakan hasil kajian untuk peningkatan PdP. Menyelesaikan masalah PdP Mengamalkan nilai profesional.
Berkolaboratif dengan komuniti dalam dan luar sekolah
16

MODEL PPB

PPB

Pemikir
Holistik

Pemikir
Strategik
Peneraju
Perubahan
Pembimbing
& Mentor
s p i ra
Bera

si

Penggerak

Kom
p

eten

Nilai

fis
n
ie

Pelaksana

St
ra
te
gi

o
Pr

K e m a h i r a Profesional
n
P e n g e t a h u a n

Berwawasan

17

FOKUS GURU DAN PEMIMPIN


SEKOLAH DALAM PPPB
KEPAKARAN
DAN KEPAKARAN

FOKUS
Kepakaran PdP/ instruksional/
transformasional
Penghasilan inovasi

Pedagogical content knowledge


Kemahiran coaching dan mentoring
Kepimpinan instruksional/
transformasional

Aplikasi practical know how


18
Terjemah dasar berkaitan PdP
18
Hubungkait teori dengan amalan
PdP

KAPASITI
KAPASITI

PEMBINAAN
PEMBINAAN
PERMULA
PERMULA
AN
AN

Pemimpin Sekolah

Guru

FASA PPB

NEW CAREER PACKAGE FOR TEACHERS CASE FOR CHANGE

iv
iv

while there are significant overlaps in measurement across


Kriteria Kecemerthe instruments
langan (timebased) - to start
Prospek - to start 2013 2013

SKPM

Guru cemerlang*

Buku Rekod
Mengajar: Work
performance (SKT)
- pengurusan and
profesional
teaching and
learning for in-service teachers
(50%)
Contribution
(beyond work
scope) - 5%

Knowledge and skills


(teaching and learning)
- 40%

Content knowledge

Teaching and
learning (12 aspects)
- Stan. 4

LNPT- 40%

Knowledge and skills


(co-curriculum and
special tasks) - 10%

Delivery of teaching
and learning

Student outcomes
(lesson only) teachers Stan 4

Academic
qualifications and
experience - 15%

Knowledge & skills


(policies,
communication
skills) - 25%

Knowledge and skills


(knowledge of policies)
- 10%

Student outcomes
(measuring student
improvement using
grades)

Student outcomes
(measuring student
improvement) school - Stan.5.1-3
(TOV)

Professional
contribution - 20%

Personal qualities
- 20%

Personal qualities 20%

Co-curriculum
involvement + special
tasks

Co-curriculum school - Stand. 5.4

Teaching and
Learning - 25%

Potential - 20%

Professional
contribution - outside
of T&L workscope

Aspek 12: Personal


quality individual Stan. 4

LNPT
A

19

KERANGKA KONSEP

PENINGKATAN KOMPETENSI DAN


KECEMERLANGAN PENYAMPAIAN
PERKHIDMATAN

AKTIVITI PPB

INISIATIF
KENDIRI

INISIATIF
KPM

ANALISIS KEPERLUAN LATIHAN (TNA)

20

PELAKSANAAN PPPB
5 TAHAP PENILAIAN

Reaksi
guru/pesert
a

Pembelajar
an
guru/pesert
a

Sokongan
dan
perubahan
pembelajar
an

Penggunaa
n
pengetahu
an dan
kemahiran

21

Hasil
pembelajar
an

Aktiviti PPB
AKTIVITI PPPB

22

KEBERKESANAN
PELAKSANAAN
Faktor Kritikal
Perubahan minda (mind-set), jiwa, paradigma
dan kesedaran bahawa PPB amat kritikal untuk
keberhasilan murid.
Kesepaduan tindakan dari aspek pemahaman,
penilaian dan akauntabiliti.
Penggunaan standard tinggi dan baharu sebagai
asas penilaian.
Penggemblengan
dan
penggunaan
secara
kolaboratif dan optimum sumber baharu dan
sedia ada.
Penggunaan secara optimum Infrastruktur
dan
23
infostruktur
bagi
menjamin
keberkesanan

KEBERKESANAN
PELAKSANAAN
Rumusan
Strategi KPM bagi memastikan peningkatan
kompetensi individu untuk mengekalkan kualiti
perkhidmatan
Bersifat dinamik, fleksibel dan memenuhi
keperluan individu, organisasi dan mematuhi
standard semasa
Bertanggungjawab menghasilkan modal insan
abad ke-21
24

KITARAN PPPB

Refleksi

Portfolio PPB

Analisis
Keperluan
Latihan

Penilaian dan
Perkongsian

Rancang PPB

Mengikuti
PPB
25

PORTFOLIO PPPB
CADANGAN KANDUNGAN

26

KEPENTINGAN
PORTFOLIO PPPB

27

KEPENTINGAN
PORTFOLIO PPPB

28

BUKU PPPB
Rasional:
Grafik
menggambarkan
susunan
kiub
secara
menegak dan pada setiap
aras
kiub
(kiub
ilmu)
terdapat
tangga-tangga
yang
diletakkan
untuk
proses
memanjat
atau
mendaki
kiub-kiub
berkenaan.
Konsep grafik berkenaan
selari dengan usaha guru
untuk
meningkatkan
profesionalisme
secara
berterusan agar
lebih
kompeten
dalam
melaksanakan tugas dan
29
peranan mereka sebagai

Jadilah Sesiapa Saja


Dato Hj. A. Aziz Deraman (2002)
Jadi penulis bergelar sasterawan merakam adab,
Jadi pencatat zaman semua seniman berfikir hebat,

Jadi pelajar kau belajar, sebagai pengajar jangan


kurang ajar,
Jadi pendidik tugasan guru di tanganmu lahir
pemimpin besar,
Jadi pelatih jangan tau maki herdik oleh letih lesu nafsu marah,
Jadi pensyarah tau kaedah sedar insaf akan ilmu yang parah,
Jadi perancang di situ berfikir selok belok ekonomi rakyat,
Jadi peguam fasih lidahmu kelak kebenaran hukum terletak,
Jadi komander kau kawal pesawat para penumpang terselamat,
Jadilah siapa saja ikut keupayaan kebolehan diri,

Jadi pemimpin tanggungjawab membangun


pertiwi,
31

TIDAK MUNGKIN ANDA


TERTAKDIRKAN MENJADI GURU OLEH
ALLAH SWT
MELAINKAN ANDA MEMPUNYAI
SESUATU ASET ATAU KELEBIHAN
YANG TERSENDIRI SAMA ADA
SECARA SEDAR ATAU TIDAK
HANYA INSAN YANG TERPILIH
SAHAJA YANG DITAKDIRKAN UNTUK
MENJADI GURU