Anda di halaman 1dari 28

GLOBALISASI

DAN
CABARAN
PENDIDIKAN

Globalisasi Pendidikan
MAKNA
GLOBALISASI

Merentasi sempadan dan


media

Adanya Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT), ilmu dapat

diperoleh dengan tidak terbatas dalam bangku sekolah sahaja,


tetapi dapat berlaku pada peringkat antarabangsa melalui
internet.
Perjanjian Perkhidmatan Pendidikan GATS (general Agreement
on Trade and Services : 1999) yang telah ditandatangani oleh
kebanyakan negara maju, bersetuju menghapuskan
pendemokrasian pendidikan dan
Membuka peluang untuk pertukaran pakar pendidikan,
penubuhan institusi pendidikan dan institusi pendidikan,serta..
Mengiktirafkan sijil-sijil dari semua peringkat persekolahan dan
institusi pendidikan tinggi di antara anggota-anggota.

Prof Michael Gibbons Samb.


Setiausaha Agong persatuan Universiti Komonwel

(ACU)

Globalisasi

Proses berterusan dalam


Proses
berterusan dalam
perindustrian pendidikan
perindustrian pendidikan
telah berlaku sejak lama
telah berlaku sejak lama
dahulu.
dahulu.

Globalisasi
pendidikan

Proses perubahan untuk


amalan dan pelaksanaan
pengajaran yang
berkualiti.

Ia menggalakkan penyelidikan untuk pengajaran dan

pembelajaran dalam bidang methodologi, psikologi


serta pengujian dan penilaian.
Beliau menegaskan ; globalisasi bukan membawa

budaya homegeniti, tetapi menjana diversiti.


Globalisasi membawa tekanan kepada guru supaya

berubah dari stail pengajaran lama kepada yang


baru, mengikut hasil dapatan penyelidikan yang
terkini.

Fungsi Utama Globalisasi Pendidikan


Menghasilkan sumber-sumber yang diperlukan untuk

pendidikan dan pembelajaran sepanjang hayat.


Proses berterusan untuk meningkatkan tahap
kemahiran dan pengalaman seseorang.

Malaysia mengambil beberapa langkah positif untuk

menghadapi cabaran globalisasi pendidikan:


Menubuhkan Multimedia Super Corridor(MSC).

Mengembangkan sekolah-sekolah bestari.


Mereformasikan kurikulum sekolah; menukar

bahasa pengantar kepada Bahasa Inggeris dalam


pembelajaran dan pengajaran Matematik dan
Sains.
Memberi peluang untuk penubuhan kolej-

universiti swasta dalam negeri (penswastaan


pendidikan tinggi).

IMPLIKASI GLOBALISASI
PENDIDIKAN TERHADAP GURU
Dalam alaf baru, guru hendaklah bersifat

dinamik.
Guru dinamik adalah guru yang sentiasa
responsif dan berupaya menyesuaikan diri
untuk menghadapi perubahan dari masa ke
masa.
Guru dinamik sahaja dapat mengatasi cabaran
baru yang sering timbul.

Hanya sekolah dinamik berkebolehan memainkan

peranannya dengan berkesan demi memenuhi


aspirasi dan kehendak individu, masyarakat dan
negara.
Guru pada asasnya :

* Mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang


mata pelajaran yang hendak diajarnya.
* Mengetahui dan menguasai kaedah dalam
pengajarannya.
* Mempunyai sahsiah yang baik dan dapat dihormati
serta dicontohi oleh pelajar.

Kebanyakan kualiti kecekapan dan sahsiah

serta kecerdasan emosi guru adalah hasil


daripada latihan yang membolehkan seseorang
guru menguruskan pengajarannya dengan
berkesan.

Latihan ini termasuklah kefahaman terhadap

sifat kejasmanian dan sifat psikologi kanakkanak serta teori penyampaian pelajaran.

Peranan guru yang lain :


Diharapkan menjadi pengganti ibu bapa.
Penasihat dan pembimbing dalam pembentukan

sahsiah pelajar.
Menjadi kaunselor kepada mereka.
Menjadi pengamal dan penyebar nilai kebudayaan
yang elok seterusnya menjadi contoh sahsiah yang
baik dalam masyarakat.
Agen pembaharuan bagi masyarakatnya.

Guru sentiasa berusaha menanam sikap, nilai dan

ilmu pengetahuan kepada generasi baru mengikut


matlamat pendidikan negara serta nilai dan
kehendak masyarakat.
Di bawah konteks profesionalisme keguruan,

pengetahuan yang diperolehi, kemahiran dan


kefahaman tugas dan tanggungjawab serta sikap
seseorang guru merupakan faktor faktor penentu
yang penting.

Meningkatkan mutu perkhidmatan :

* ilmu pengetahuan yang lengkap serta mendalam.


* menguasai kemahiran mengajar.
* kefahaman terhadap tugas dan tanggungjawab
diamanahkan.
* sikap positif terhadap pekerjaanya.
( Ciri ciri profesionalisme keguruan alaf baru)

CIRI CIRI GURU DALAM CABARAN


GLOBALISASI PENDIDIKAN

1.Seorang yang beriltizam

Keterlibatan diri secara bersungguh-sungguh serta penuh

dengan tanggungjawab dalam pelaksanaan tugasnya sebagai


pendidik di sekolah.

2.Guru yang berorientasikan maklumat


Bersungguh-sungguh mengejar maklumat-maklumat baru

yang berkaitan dengan pendidikan melalui sebarang media.

3.Guru yang berwawasan


Berpandangan jauh dan mempunyai visi yang berkaitan

dengan perkembangan pendidikan, demi mencapai


kecemerlangan pendidikan negara dalam alaf baru.

4.Guru perlu berpandangan global


Melihat perspektif pendidikan bukan lagi terhad

dalam negeri tetapi juga secara global, agar berjaya


menangkis cabaran pendidikan yang berlaku dalam
proses globalisasi yang kian meningkat.
Perubahan kurikulum yang mendadak; pertukaran

bahasa Melayu kepada bahasa Inggeris bagi


matapelajaran Matematik dan Sains mulai dari 2003
(salah satu usaha menghadapi proses globalisasi
dalam pendidikan).

5.Guru yang berpandangan positif


Memperlihat reformasi dan inovasi pendidikan

serta perubahan kurikulum dalam perspektif


positif atau yang boleh mendatangkan manfaat
kepada diri, pelajar, masyarakat dan negara.

Ciri berpandangan positif dalam kualiti profesion


keguruan:
Peka kepada perubahan.
Sedar tentang keperluan negara.
Bersikap positif terhadap pembelajaran.
Mempunyai inovasi dalam tugas.

6. Berpengetahuan, fleksibel dan mudah menyesuaikan


diri dalam reformasi, inovasi dan perubahan
pendidikan.
Hendaklah menguasai kemahiran belajar untuk

melengkapkan diri dengan ilmu kemahiran dan ilmu


pengetahuan.
Menyesuaikan diri dalam peranan dan tugas baru dari
semasa ke semasa serta dalam persekitaran sosial.

Ciri fleksibel dan mudah menyesuaikan


diri dalam persekitaran sosial:
Mempunyai inovasi dalam perhubungan sosial
Berperkerti mulia
Mudah suaikan diri
Berdaya kepimpinan
Kesedaran terhadap persekitaran
Mengamalkan sikap toleransi

7. Mahir dalam teknologi pendidikan untuk pengajaran dan


pembelajaran (p&p) :

Membawa reformasi serta perkembangan baru dalam pelbagai


bidang pendidikan khasnya dalam teknologi pendidikan, teori
pendidikan, teori pengajaran-pembelajaran, pengurusan
sekolah, sistem pentabiran pendidikan serta kemahiran dan
latihan guru.

Perkembangan sekolah bestari dalam alaf aliran dan


perkembangan pendidikan yang tidak dapat dielakkan dalam
reformasi pendidikan di Malaysia, berikut diakui bahawa sekolah
bestari merupakan sekolah yang satu-satunya dapat melahirkan
pelajar-prlajar yang cerdik dan berpengetahuan dan dijangka
akan cukup mampu bersaing menghadapi cabaran wawasan
negara.

Bagi menentukan kejayaan pencapaian matlamat

sekolah bestari, guru bestari hendaklah melengkapkan


diri dengan kemahiran penggunaan komputer dan alat
teknologi terkini serta pedagogi baru untuk
mengahdapi cabaran di sekolah bestari.
Guru bestari bukan sahaja melaksanakan tugas

mengajar sahaja dan memberi limu pengetahuan tetapi


berperanan mendidik pelajar mengikut matlamat
wawasan 2020 yakni melahirkan teknokrat-teknokrat
yang bertaraf dunia serta bermoral di samping
membentuk generasi cemerlang yang mempunyai daya
kreativiti dan daya saing seterusnya menjadikan
Malaysia sebuah pusat kecemerlangan pendidikan
bertaraf dunia.

8. Membuat refleksi melalui penyelidikan


tindakan
Amat penting untuk peningkatan
profesionalisme keguruan.
Guru dapat menggunakan teori pengajaran dan

pembelajaran untuk menilai kebaikan dan


kelemahan pengajaran serta pembelajaran lalu
membaiki dan mengubahsuai rancangan
kaedah dan teknik mengajar ke arah
meningkatkan keberkesanan pengajaran dan
pembelajaran dalam bilik darjah apabila
menggunakan proses refleksi.

9. Merebut peluang pendidikan terbuka (open


education)
Pendidikan terbuka boleh diertikan sebagai
pendidikan masyarakat atau aktiviti pendidikan di
luar sekolah.
Pendidikan jenis ini tidak perlu kelayakan akademik

tinggi untuk didaftarkan sebagai pelajar.


Segala aktiviti pendidikan boleh dijalankan di

tempat-tempat bekerja atau dikelolakan oleh


kerajaan, badan badan berkanun atau pihak
swasta di kebanyakan negara-negara maju.

Di antaranya ialah :
Pendidikan jarak jauh
Pendidikan universiti virtual
Pendidikan universiti terbuka

o Pada tahun 2000, Malaysia telah menubuhkan

sebuah universiti terbuka (UNITEM) dan sebuah


universiti virtual (UNITAR).
o Kedua-duanya ialah universiti swasta yang
menggunakan teknologi terkini termasuk videoconferencing, internet dan televisyen masingmasing untuk menyampaikan kuliah.

UNITAR mula dibuka pada Julai 1999 menggunakan

ruang udara RTM 2 untuk menyampaikan kuliah


kepada orang ramai yang mengikuti kursus-kursus
ijazah di luar kampus dalam masa-masa tertentu.
International Medical University (IMU) merancang

untuk menubuhkan Virtual medical University


(VMU) yang membolehkan pelajar mengikuti kursus
perubatan melalui internet.

Pada peringkat antarabangsa, selain universiti

terbuka di UK, Masachusetts Institute Technology


(MIT) di Amerika Syarikat menawarkan 100 kursus
pengajian dalam internet dengan percuma melalui
pada bulan September, 2002.
Mengikut Rancangan 10 Tahun pada bulan Mac

2003, MIT akan menawarkan lagi 250 kursus


pengajian diikuti 500 kursus lagi pada bulan
September untuk pekerja-pekerja ilmu antarabangsa
yang berminat.

Pemerolehan ilmu pengetahuan pada hari ini tidak

lagi hanya terhad di dalam kawasan sekolah sahaja.


Pendidikan hari ini sememangnya telah merentasi
sempadan media. Ilmu pengetahuan dan kemahiran
dapat diperoleh di sempadan luar sekolah dalam
negeri tetapi juga di luar negeri melalui penggunaan
komputer sebagai media.

10. Mewujudkan hubungan interpersonal secara


sarwajagat untuk menghadapi cabaran globalisasi
pendidikan
Perkembangan kemajuan serta pembangunan negara

Malaysia bergantung kepada kerjasama negaranegara antarabangsa.


Malaysia sejak awal pembentukannya pernah

memainkan peranannya di arena antarabangsa dalam


usaha menjamin keamanan, keadilan dan
kesejahteraan untuk negara sendiri dan sejagat.

Usaha kerjasama sejagat ini akan terus dipikul oleh

generasi-generasi mendatang.
Sehubungan ini, program pendidikan negara

hendaklah merangkumi aspek sejagat yang boleh


melahirkan warganegara yang berilmu pengetahuan,
berketrampilan dan berakhlak mulia bukan sahaja
berupaya berkhidmat dan memberi sumbangan
kepada negara tetapi juga berupaya memberi jasa ke
arah kemajuan, keamanan dan kestabilan
antarabangsa.

Guru hendaklah berusaha mewujudkan hubungan

interpersonal secara sarwajagat ;


Menjalin hubungan dengan pendidik luar negeri
melalui internet atau e-mail.
Menghadiri konferens dan seminar pendidikan
antarabangsa seperti Konferens Pendidikan yang
dianjurkan oleh Pusat Wilayah UNESCO.
Menyertai rombongan pendidikan yang dianjurkan
oleh Kementerian Pendidikan atau Persatuan Guru
untuk membuat lawatan sambil belajar di institusi
pendidikan di luar negeri.

Anda mungkin juga menyukai