Anda di halaman 1dari 14

NAMA AHLI KUMPULAN :

@hananinasir @afrinaaidil
@kamiliafahmy @aliaazmi
@syamimihamzah

KHOBAR
KHOBAR
KHOBAR KHOBAR
MUTAWA AHAD
TIR
JUML
JUML
AHAH
JUML
PERA
AH
WI
PERA

HADIS MUTAWATIR
Bahasa : Berterusan atau Berturutan
Istilah : Suatu hadis yang diriwayatkan
sejumlah perawi atau sanad yang
ramai dan pada adat adalah mustahil
mereka berpakat melakukan
pendustaan terhadap hadis Rasulullah.

PENDAPAT ULAMA MENGENAI


JUMLAH PERAWI HADIS MUTAWATIR
JUMLAH
PERAWI
1.
SEKURAN
GKURANGN
YA 4
ORANG.

ALASAN
SAKSI HAD
ZINA
SERAMAI 4
ORANG.
DALIL :

2.
SEKUR
ANGKURAN
GNYA 5
ORANG

HUKUM LIAN
( SUMPAH
SUAMI)
SEBANYAK
LIMA KALI.
DALIL :

3.
DALIL :
SEKURA
NGKURAN
GNYA
20
(Al-Anfal, 8 :
ORANG 65)

4.
JUMLAH UMAT
SEKUR ISLAM SERAMAI
ANG40 ORANG
KURAN
KETIKA
GNYA SAIDINA UMAR
40
AL-KHATTAB
ORANG MASUK ISLAM.
DALIL :

(Al-Anfaal, 8 :
64)

PEMBAHAGIAN HADITH MUTAWATIR


MUTAW
MUTAW
ATIR
ATIR
MANA
LAFZI
WI

Mutawatir
dari segi
lafaz dan
makna
Contoh:

Hadis ini

Mutawatir
maknany
a sahaja
bukan
lafaz
Contoh:
Hadis
Rasulullah
mengangkat
tangan
ketika berdoa

D
A
H
A
H
T
I
D
HA
Bahasa : Satu
Istilah : Hadith yang diriwayatkan oleh seorang perawi atau dua
orang atau lebih yang tidak memenuhi syarat-syarat
hadith mutawatir.
Hukum beramal dengan Hadith Ahad
- Wajib beramal dan berhujah dengan hadith ahad tetapi tidak
kufur sesiapa menolaknya. Khobar ahad disabitkan secara
Zonni dan memberi faedah keilmuan secara Nazori.

R
U
H
Y
S
A
M
H
T
HADI
Bahasa : Yang termasyhur atau terkenal
Istilah : Suatu hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang perawi
atau lebih pada setiap
peringkat ( )tetapi tidak sampai had dan tahap
hadis mutawatir.
Contoh :

( ...)
- Maksudnya : (Sesungguhnya Allah tidak mengambil ilmu
dengan cara mencabutnya
begitu saja dari manusia)

R
U
H
Y
S
A
M
H
T
I
D
A
H
S
I
N
E
J
JENIS
MASYHUR
DIKALANG
AN

CONTOH
HADITH

1.AHLI
HADITH

HADITH YANG
DIRIWAYATKA
N OLEH ANAS:
(

)

2.AHLI
ULAMA
DAN AHLI
AHLI

HADITH:

TH
I
D
A
H
N
A
G
N
DE
L
A
M
A
R
E
B
HUKUM
MASYHUR

Boleh beramal dan berhujah dengan hadis


masyhur yang sahih dan hasan .
Sekiranya hadis daif atau maudu tidak
boleh beramal dengannya .

HADIS AZIZ
Bahasa : Sedikit dan jarang-jarang
Istilah : Suatu hadis yang diriwayatkan oleh dua orang perawi dari
setiap peringkat ()
Contoh :
Hukum beramal dengan Hadis Aziz :
Boleh beramal dan berhujah dengan Hadis Aziz sekiranya ia sahih dan
hasn tetapi tidak boleh beramal dengannya sekiranya hadis ini daif atau
mauduk

HADIS GHORIB
Bahasa : tunggal
Istilah : Suatu hadis yang diriwayatkan oleh seorang pada setiap atau mana
mana peringkat ( )sanad
Contoh : Hadis ,
Hukum beramal dengan Hadis Ghorib :
Boleh beramal dan berhujah dengan Hadis Ghorib sekiranya ia sahih tetapi
tidak boleh beramal dengan hadis ini sekiranya ia daif atau mauduk