Anda di halaman 1dari 10

Dihasilkan oleh:

Danial Hakim Bin Arif


Farhan Hakimi Bin Mohd Fawzi
Muhammad Luqman Hakim Bin Halim
Muhammad Bin Abu Sallehein
Alif Fikri Bin Jasman

#worldcup

Pengertian:
Rangkaian perawi-perawi hadith daripada pengumpul sehinggalah
kepada Rasulullah s.a.w. (Jalan yang menghubungkan kepada matan
hadith).
Contoh:
Lihat contoh dalam buku. Perkataan dalam hadith menunjukkan
rangkaian perawi-perawi hadith sehinggalah kepada Rasulullah s.a.w.

#worldcup

Pengertian:
Menyandarkan sesuatu hadith melalui rangkaian perawi.
Contoh:
Lihat contoh dalam buku. Perkataan dan menunjukkan
sandaran hadith melalui rangkaian perawi tersebut.

#worldcup

Pengertian:
Nama sejenis kitab hadith yang disusun berdasarkan nama sahabat
Rasulullah s.a.w secara berturutan.
Contoh:
1. Musnad Imam Ahmad bin Hanbal
2. Musnad Imam Syafie (Imam al-Syafie)
3. Musnad Imam at-Tayalisi ()

#worldcup

Pengertian:
Orang yang meriwayatkan hadith dangan isnadnya sama ada
mengetahui ilmu hadith atau tidak.
Contoh:

Imam
Imam
Imam
Imam

Bukhari
Tarmizi
Nasai
Abu Daud

#worldcup

Pengertian:
Orang yang meriwayatkan hadith Rasulullah s.a.w.
Contoh:
Abu Hurairah
Said bin Musayyib
Malik bin Anas

#worldcup

Pengertian:
Lafaz-lafaz hadith yang membentuk pengertian sesudah sanad atau
yang dilafazkan oleh Rasulullah s.a.w.
Contoh:
Lihat contoh dalam buku. Setiap hadith ada matannya.

#worldcup

SAHABAT
Abu Hurairah
Aishah binti Abu
Bakar
Abdullah bin
Umar
Abdullah bin
Abbas
Jabir bin
Abdullah
Anas bin Malik

TABIIN
Said bin
Musayyib
Qais bin Abi
Hazim
Abu Uthman alNahdi
Ibn Shihab alZuhri
al-Hasan al-Basri
Abu Raja
al-Atardi

ITBAATTABIIN

Malik bin Anas


Ibn Abi Amir alAsbahi
Abdurrahman bin
Amru al-Auzai
Sufyan bin Said
al-Thawri
Shubah bin alHajjaj
Imam as-Syafie

#worldcup

Sifat perawi (adil, dhabit) dalam


sesebuah hadith sangat penting
kerana ia adalah penentu kepada
martabat sesebuah hadith sama
ada diterima ditolak, atau kuat
lemah.

#worldcup


#worldcup

Follow @FIFAWorldCup

Anda mungkin juga menyukai