Anda di halaman 1dari 153

PENGURUSAN PENDIDIKAN

JASMANI DAN SUKAN


DISEDIAKAN OLEH :
ANNY TANG SIEW UNG
HWANG CHING YING
ONG SIEW YEE
WONG SIEW JIUN

ISI KANDUNGAN
1. KEPIMPINAN
2. MENGENAL PASTI DAN PENGGUNAAN
SUMBER
3. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
4. BEKERJA DENGAN SUKARELAWAN
5. SUMBER KEWANGAN
6. PERANCANGAN
7. PENYELESEIAN MASALAH
8. MEMBUAT KEPUTUSAN
9. PENILAIAN
10.KOMUNIKASI
11.TEKNOLOGI DALAM SUKAN
12.PENGURUSAN KEMUDAHAN
13.PENGURUSAN STOR

KEPIMPINAN
Kepimpinan merujuk kepada
keupayaan menerima dan
melaksanakan tugas sebagai satu
amanah dan tanggungjawab, serta
keupayaan mengurus sumber ke
arah mencapai visi dan misi
organisasi
Kepimpinan merupakan suatu kuasa
yang menghubungkan pemimpin
dengan pengikutnya dan mendorong

Diterima oleh semua


ahli
Pemimpin yang dilantik
dan berupaya
memenuhi keperluan
ahli

komited.
dedikasi dan
berkesungguhan
menjalankan tugasan
yang diamanahkan

Memotivasi
Boleh beri
galakan,rangsangan
kepada atlet serta ahli

Kelebihan
Mempunyai
pengetahuan dan
kemahiran yang
mendalam dalam
bidang yang diceburi

Ciri-ciri pemimpin
sukan

Kemahiran
mendengar
Kemahiran
pengurusan
diri

Kemahiran
mempengar
uhi dan
mengawal
perbincanga
n

Kemahiran
memotivasi
golongan
yang
dipimpin

Kemahiran
memberi
penjelasan

Ciri ciri
kepimpin
an
berkualiti

kepakaran

Kemahiran
pengucapan
umun
Kemahiran
menenangk
an suasana

PERANAN PEMIMPIN
Pertamanya, membentuk organisasi
yang berinovatif.
Menggunakan segala tenaga sumber
kerja organisasi, kemahiran dan masa
untuk keberkesanan organisasi.
Mengagihkan tugas kepada ahli dalam
organisasi secara seimbang.
Mempengaruhi organisasi dan membawa
organisasi ke arah mencapai matlamat
organisasi

GAYA KEPIMPINAN
Terdapat tiga jenis gaya kepimpinan:
a) Autokratik
-) Pemimpin menentukan semua matlamat dan dasar mengenai

aktiviti termasuk peraturan, prosedur dan teknik.


-) Melantik ahli jawatankuasa dan mengagihkan tugas, masa dan

tempat
-) Ahli-ahli tidak diberi peluang untuk menyuarakan pendapat dan

cadangan
-) Komunikasi sehala dan sentiasa mengarahkan orang bawahan
-) Memberi pujian secara peribadi dan kritikan

Demokratik
- Penentukan semua matlamat dan dasar mengenai aktiviti
termasuk peraturan, prosedur dan teknik dalam aktiviti hasil
daripada perbincangan atau mesyuarat di dalam organisasi
- Ahli-ahli diberi peluang untuk menyuarakan pendapat dan
cadangan
- Komunikasi dua hala wujud.
- Kebebasan diberi untuk melaksanakan tugasan yang diberikan
mengikut cara sendiri.

c) Laissez-Fair
- Pemimpin memberi kebebesan sepenuhnya kepada ahli
untuk membuat keputusan, perancangan dan
perbincangan mengenai dasar dan matlamat serta aktiviti.
- Ketua tidak melantik ahli jawatankuasa dan tidak
mengagihkan tugas, masa dan tempat
- Ketua tidak menekankan prestasi, pencapaian dan
kecemerlangan organisasi

2. Mengenal pasti dan penggunaan


sumber
Sumber
Manusia

Sumber
teknolo
gi

Sumber
Kewang
an

Sumber
Fizikal

Sumber manusia
Sumber manusia merupakan tenaga
kerja mengikut bilangan pendiudukk
serta kemahiran mental dan
fizikalnya.

Bantuan
kerajaan
Sumbanga
n pihak
luar

jogathon

Makan
malam

Sumber
kewang
an
Pertanding
an amal

Yuran
persatuan
gabungan

Yuran ahli

Sumber fizikal
Bangunan pejabat
Perabot
Alat tulis
perubatan

pentadbir
an

Kemudah
an latihan

Pusat latihan
Lokasi
Kemudahan yang
disediaada

Sumber teknologi
Komput
er
televisy
en

Lcd

Skrin
putih

Digital
camera

Kamera
video

Speaker
Digital
timer

3) PENGURUSAN SUMBER MANUSIA


Organisasi merupakan satu sistem yang mana sumber
manusia merupakan salah satu fungsi yang
menggerakkan sistem berkenaan.
Pengurusan sumber manusia perlu memiliki hubungan
selari dengan strategi-strategi organisasi yang telah
dirancang.
Ini bermakna dalam setiap pengurusan sumber manusia
ianya perlu dilaksanakan secara terancang bagi
membantu perlaksanaan strategi-strategi organisasi.

Aktiviti yang dilaksanakan ini merupakan satu proses


yang berterusan dan perlu melalui proses-proses seperti
menentukan keperluan sumber manusia dalam
organisasi, mendapatkan calon yang berkelayakan,
membangunkan ahli dan mengekalkan ahli yang
berkelayakan dalam organisasi.

Situasi akan dapat diurus dengan baik jika adanya


perancangan yang tersusun rapi dalam mengendalikan
proses ini.

Oleh yang demikian, keperluan kepada perancangan


sumber manusia bagi organisasi pendidikan jasmani dan
sukan amatlah diperlukan.

Proses pengurusan sumber manusia


Menentukan
keperluan sumber
manusia

Perancangan sumber manusia

Menarik minat
calon
berkelayakan

Pengambilan ahli
Pemilihan ahli yang berkualiti atau berkemahiran

Pembangunan
pekerja
berkelayakan

orientasi
Latihan
Penilaian prestasi

Mengekalkan
pekerja
berkelayakan

Ganjaran kewangan dan manfaat pekerjaan


Pemisahan pekerja

Situasi akan dapat diurus dengan baik jika adanya


perancangan yang tersusun rapi dalam mengendalikan
proses ini.
Oleh yang demikian, keperluan kepada perancangan
sumber manusia bagi organisasi pendidikan jasmani dan
sukan amatlah diperlukan.

PENGURUSAN SUMBER MANUSIA


Keperluan menentukan sumber manusia bagi sesebuah
organisasi perlu dirancang secara teliti dan mengambil kira
pelbagai faktor yang berkaitan dengan perancangan
sesebuah organisasi.
Jadual di atas ditunjukkan bagi mendapatkan (pengambilan
dan pemilihan), membangunkan (orientasi, latihan dan
penilaian prestasi) dan mengekal atau memisahkan pekerja
(pemberian ganjaran dan pemisahan) merupakan satu
senario yang saling memerlukan antara satu sama lain.

PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

Daripada Wikipedia, ensiklopedia


bebas- Pengurusan sumber
manusia(HRM) adalah sebuah teori
akademik dan juga amalan
perniagaan yang merujuk kepada
teknik-teknik berteori dan beramal
pada pengurusan sebuah rangka
kerja.

PENGURUSAN SUMBER MANUSIA


Organisasi merupakan satu sistem yang mana
sumber manusia merupakan salah satu
fungsi yang menggerakkan sistem berkenaan.
Pengurusan sumber manusia perlu memiliki
hubungan selari dengan strategi-strategi
organsasi yang telah dirancang.
Ini bermakna dalam setiap pengurusan sumber
manusia ianya perlu dilaksanakan secara
terancang bagi membantu pelaksanaan
strategi-strategi organisasi.

Aktiviti
yang
dilaksanakan
ini
merupakan
satu
proses
yang
berterusan ( ongoing ) dan perlu
melalui
proses-proses,
seperti
menentukan
keperluan
sumber
manusia
dan
organisasi,
mendapatkan
calon
yang
berkelayakan,
membangunkan
pekerja dan mengekalkan pekerja
yang berkelayakan.

Menetapkan standard piawai

Pemantauan dan pemeriksaan

Membanding prestasi ahli


dengan standard piawai
ditetapkan

Tindakan
Pembetulan

Tidak ambil
tindakan

Ambil tindakan

4. Bekerja dengan
sukarelawan
Sukarelawan adalah salah satu
bentuk kegiatan yang memberikan
khidamt kepada golongan yang
memerlukan.
Terdapat pelbagai jenis sukarelawan ,
antaranya sukarelawan berbentuk
teknikal, pengurusan am, khidmat
komuniti, sukan, penerbitan, seni
budaya dan lain-lain.

SIAPAKAH SUKARELAWAN?
Sukarelawan seorang yang mempunyaiminatdanterlibatdalam
sesuatu kegiatan sukarela.
Sukarelawan juga harus mempunyaisesuatu yang hendak
disumbangkan atau dikongsikan dengan pihak sasaran/komuniti
seperti pengalaman, fikiran dan ilmu, kemahiran dan kebolehan,
tenaga fizikal, dan sebagainya.
Untuk memastikan sama ada seseorang itu sukarelawan sebenar
atau tidak elok jika kita cuba meneliti sifat-sifat atau ciri-ciri bukan
sukarelawan.
Jika kita masih mempunyai sifat-sifat berkenaan maka perlulah kita
berusaha untuk memperbetulkannya atau mengatasinya agar
dapat menjadi sukarelawan sebenar.
Kita sendiri tentulah dapat mengenalpasti dan mengetahui sifatsifat berkenaan sama ada ia wujud atau tidak dalam diri kita. Orang
lain mungkin mengenali kita dari segi luaran sahaja.

Siapa yang Bukan Sukarelawan?


Sebelum mengenali sukarelawan elok
diperjelaskan dahulu maksudkerja
sukarelayang dilakukan oleh sukarelawan.
Apakah Kerja Sukarela?
Kerja sukarela ialah kegiatan yang
dilakukan dengan rela hati, ikhlas, tanpa
paksaan daripada mana-mana pihak, tanpa
mengharapkan ganjaran atau balasan
material, dan dapat memberi manfaat
kepada golongan/pihak sasaran (Azizan,
2009).

SIAPAKAH YANG BUKAN SUKARELAWAN SEBENAR?

Seorang itu bukan sukarelawan sebenar jika dia:


Melakukan kerja / khidmat sukarela dengan
terpaksa, yakni bukan bersukarela dengan
kehendaknya atau minatnya sendiri, tetapi lebih
kerana paksaan atau desakan orang.
Tidak jelas apa yang harus dia lakukan. Dia
tidak mengetahui dengan jelas apa yang harus
dilakukan dan mengapa melakukannya. Dia juga
tidak jelas tentang peranannya (fungsinya) dalam
tugasan tersebut kedudukan dan sumbangannya,
dan kesan atau impak yang mungkin terjana
daripada kerjanya.

Tiada kesungguhan (komitmen) terhadap


kerja/khidmat. Seseorang itu bukan sukarelawan
sebenar jika dia melakukan kerja sukarela secara sambil
lewa, atau sekadar melepaskan batuk ditangga sahaja.
Pada zahirnya dia mungkin kelihatan melakukan sesuatu,
tetapi dia tidak menjiwai (menghayati) kerja/khidmatnya.
Dia boleh dikatakan melakukan sesuatu secara mekanikal,
tanpa semangat dan roh (soul).
Sombong. Dia bersikap tidak menghormati komuniti,
atau merasakan dirinya penting atau lebih mengetahui
tentang sesuatu. Tiada perasaan rendah hati
(humbleness/humility) di dalam dirinya. Dia bersikap
memandang rendah terhadap orang lain.
Enggan belajar / memperbaiki diri. Tidak berminat
atau bersedia untuk mempelajari sesuatu daripada orang
lain dan komuniti bagi meningkatkan mutu kerja/khidmat,
dan menjadi sukarelawan yang lebih berkesan dan baik.

Bersikap negatif terhadap komuniti / orang. Dia


mungkin memberikan khidmatnya tetapi bersikap
mencurigai komuniti/kumpulan sasaran. Dia tidak yakin
terhadap potensi dan kebolehan komuniti. Dia mungkin
mengandaikan komuniti lemah, mundur atau tidak
mampu berdikari.
Tidak perihatin. Dia tidak mengambil berat atau kurang
bertimbang rasa dan sensitif terhadap permasalahan
orang dan komuniti. Dia mungkin teragak-agak untuk
memberikan bantuan yang diperlukan orang.
Bukan tenaga (buruh) percuma.Sukarelawan bukan
buruh percuma yang boleh diambil kesempatan oleh
pihak-pihak tertentu. Sukarelawan manusia mulia yang
sedia berkongsi dan menyumbang untuk kesejahteraan
bersama komuniti. Dia punya maruah dan harga diri.
Sumbangannya harus dihargai, bukan dipergunakan untuk
memenuhi kepentingan sempit pihak-pihak tertentu.

Tiada sesuatu untuk disumbangkan /


dikongsikan dengan komuniti / orang. Seseorang
yang ingin bersukarela perlu mempunyai sesuatu
yang boleh disumbangkan/dikongsikan dengan
orang. Contohnya: idea, ilmu, maklumat,
pengalaman, kemahiran, kebolehan, kearifan, tenaga
fizikal dan sebagainya. Apa yang ingin disumbangkan
seharusnya diperlukan oleh pihak sasaran, dan
sukarelawan harus bersedia dengan sesuatu yang
ingin disumbangkan itu.
Tiada persiapan, persediaan, latihan untuk
bersukarela. Seseorang bukan sukarelawan
sebenar jika dia tidak membuat persiapan untuk
memberikan yang terbaik kepada komuniti.

MENGAPA MENJADI
SUKARELAWAN KOMUNITI?
Setiap orang yang ingin menjadi sukarelawan
komuniti tentu mempunyai tujuan atau
sasarannya tersendiri daripada
penglibatannya.
Tujuan atau sasaran ini tidak semestinya
sama dengan tujuan kerja sukarela umumnya.
Tujuan atau sasaran ini mungkin lebih bersifat
peribadi (personal) tetapi baik untuk
perkembangan diri sukarelawan dan juga
untuk kepentingan bersama komuniti.

Antara tujuan individu sukarelawan yang


dimaksudkan ialah:
Amal jariah
Belajar dan mengetahui sesuatu
Mencari pengalaman baharu
Berkenalan
Rasa sepunya
Mengisi masa lapang dengan sesuatu yang
berfaedah
Ingin membantu komuniti
Peluang melawat
Meneroka kemahiran yang berbeza
Dorongan atau galakan rakan-rakan/ahli keluarga

Prinsip-Prinsip Kerja Sukarela


Prinsip ialah pegangan atau pedoman. Prinsip juga asas penting dalam
membuat keputusan atau tindakan. Prinsip membantu dan memandu
seseorang dalam kerja dan kehidupannya.
Seperti mereka yang bekerja dengan orang awam, sukarelawan juga harus
berkhidmat dengan berpandukan prinsip-prinsip tertentu, antaranya:
i.Sedia berkongsi
ii.Berkhidmat tanpa pilih kasih, atau diskriminasi
iii.Menyumbang/melakukan sesuatu tanpa mengharapkan
balasan atau ganjaran matrerial
iv.Bermula dari keadaan dan keperluan komuniti (kepentingan
komuniti, bukan kepentingan sukarelawan atau pihak lain)
v.Melibatkan kumpulan sasaran dalam sesuatu keputusan dan
tindakan
vi.Akur bahawa manusia / insan merupakan sumber utama dalam
kerja sukarela
vii.Percaya bahawa setiap orang boleh menyumbang

DEFINISI
Kerja sukarela(volunteer work) atau khidmatsukarela
(volunteer service) ialahkegiatanyang
dilakukandengan rela hati, ikhlas, tanpa paksaan
daripada mana-mana pihak, tanpa mengharapkan
ganjaran atau balasan material, dan dapat
memberimanfaat kepadagolongan/pihak sasaran .
Perkataan sukarela , menurut Kamus Dewan,
bermakna dengan kehendak sendiri, tidak dipaksapaksa,tidakdikerah dan dengan rela hati . Manakala
perkataan kesukarelaan pula membawa makna sikap
sukarela. Selanjutnya, mereka yang melakukan
sesuatudengansukareladipanggil sukarelawan
bagilelaki dan sukarelawati bagi perempuan.

CONTOH BADAN-BADAN
SUKARELAWAN
RAKAN
MUDA

PBSM
PERSATUA
N BULAN
SABIT
MERAH
MALAYSIA

SAHABAT
BELIA
NEGERI
MELAKA

SAINT JOHN
AMBULANC
E

CONT
OH

JPAM
JABATAN
PERTAHAN
AN AWAM
MALAYSIA

SEBABMENJADI SUKARELAWAN

Berkhidmat untukmasyarakat Menyumbang khidmat untuk perkembangan


sukan.
Penglibatankeluarga sebagai sokongan
ahlikeluargayangterlibat dalam sukan
K eperluan bergaul Mencari kenalan dan
pengalaman baru
Kepentingan peribadi Untuk menempah
nama dalam perkembangan sukan

KRITERIA PEMILIHAN SUKARELAWAN


Keperluan kerja
Sukarelawan yang dipilih hendaklah tahu
menguruskan dan melakukan kerja yang diberikan
Jangka Masa
Pemilihan sukarelawan mestilah berdasarkan
tempoh masa sesuatu programsukan
Sikap kerja
Mempunyai sikap dan sahsiah yang baik agar
kejayaan programsukan dapat dicapai

SUMBER SUKARELAWAN

Pelajaruniversiti
Pesara kerajaan atau swasta
Askar, polis, pegawai kerajaan atau swasta
Ibubapa, saudara-mara, rakan-rakan
Bekas atlet, ahli sukan atau jurulatih
Guru/pentadbir sekolah dalam bidang sukan
dan permainan
Suri rumah sepenuh masa
Individu yang berminat dalam sukan

CARA BEKERJA
DENGANSUKARELAWAN
Buat satu rangka kerja tugas dan tanggungjawab
sukarelawan
Beritahu objektif program sukan kepada mereka
Terangkan tentang tugas dan proseduryang harus
dilakukan oleh mereka
Beri latihan berkaitan dengantugas mereka
Beri peluangkepadamereka untukmemberikan ideaidea baru
Beri ganjaran, rangsangan dangalakansebagai
pengiktirafan

Cara pengekalan sukarelawan sukan


Senarai tugasan yang lengkap dan detail
Beri harapan dan ganjaran yang bakal diterima hasil
usaha yang dilakukan.
Terangkan sumber tugasan yang dijalankan serta prosedur
yang dijalankan
Beri latihan yang cukup sebelum mereka bertugas
Beri peluang sukarelawan buat inovasi selagi tidak
bertentangan dengan dasar persatuan
Beri surat perhargaan , surat akuan atas tugas yang
dijalankan.

SUMBER KEWANGAN

Boleh diperolehi dari sumber-sumber


berikut :
Peruntukan kerajaan seperti
sekolah, maktab, negeri atau negara
Mendapat sumbangan daripada
penaja seperti Milo, Eon,Proton dan
lain-lain.
Sumbangan individu dan derma.
Yuran keahlian

Disyorkan supaya semua transaksi


kewangan sama ada penerimaan
tunai perlu diluluskan oleh
sekurang-kurangnya 2 pihak dalam
organisasi utk meminimumkan
risiko kesilapan, penyelewengan
dana dan aktiviti penipuan

SUMBER DANA PERSATUAN SUKAN


1.Yuran ahli persatuan sndiri.
2.Yuran pendaftaran ahli2 baru.
3.Pungutan yuran bulanan/tahunan
4.Program amal( sukaneka/pertunjukan
kebudayaan)
5.Pesta Ria-jual makanan/minumam/alt sukan
6.Majlis sosial-makan malam/surat rayuan
memohon derma
7.Penajaan kursus2 sukan & permainan & jualan
kraftangan tmptan.
8.Jualan cenderamata

9.Pertandigan sukan meganjurkan


permainan-golf
10.Pertandingan walkton/ jogathon
11.Mengadakan Hari Bendera/Tayangan
Perdana
12.Peruntukan drpd kerajaan
13.Tajaan drpd syarikat swasta-CELOM
14.Ahli2 korporat- menghulurkan bantuan
sebagai khidmat masyarakat.
15.Sumbangan daripada warganegara yang
minat sukan.

Tugasan /tanggungjawab
pengurusan kewangan

Kaedah
formal

Merujuk kepada sistem pengurusan


kewangan organisasi sukan seperti Majlis
Sukan Negara, Persatuan/kelab berdaftar
Jabatan /bahagaian kewangan diwujudkan
secara formal dan diterajui oleh seorang
pengurus yang bersifat autonomi

Kaedah
tidak
formal

Melibatkan pengurusan sukan secara ad hoc


seperti jawatankuasa sukan sekolah,
peringkat negeri,universiti dan peringkat
organisasi(tidak bermotifkan keuntungan)

Ahli jawatankuasa yang dilantik perlu


berusaha mendapatkan dana kewangan
menerusi kerajaan atau sumbangan

Merancang dan meramal


kedudukan kewangan
organisasi.
1. Perancangan untuk mengenalpasti sumber

kewangan: badan-badan,sumbangan/yuran
ahli,hasil pelaburan organisasi,hasil jualan
tiket/saham/,pinjaman/hasil penajaan
2. Perancangan untuk membuat ramalan
kewangan yang melibatkan aspek pelunjuran
keperluan dan sumber danan untuk tahun-tahun
yang akan datang. Pelunjuran mengambil kira
keadaan ekonomi dan risiko-risiko lain
3. Maka alat kewangan yang sangat membantu
ialah belajawan.

Membuat keputusan perolehan dan penggunaan dana.


Contohnya keadaan ekonomi merosot, kaedah
perbelanjaan yang optimun iaitu perbelanjaan tetap
dan berubah dan kadah pengurusan kos.

Memantau dan mengawal perjalanan urusan kewangan


agar tidak ada penyelewengan

Lapor prestasi kewangan. Contohnya, suruhanjaya


pendaftar syarikat Malaysia, MSN,MOM

Berunding dengan pihak penyumbang dana penajaan


dan dana dari pihak kerajaan

Belanjawan
Pelan peruntukan sumber untuk aktiviti.
Ke mana wang tunai akan disalurkan /
dibelanjakan.
Bagaimana wang tunai akan dibelanjakan
mengikut perancangan organisasi dalam
mencapai matlamat dan objektif organisasi.
Tujuan : meramalkan pergerakan sumber
wang, iaitu pendapatan dan perbelanjaan
bagi tempoh masa tertentu.

Pengurus sukan perlu membuat belanjawan


untuk organisasi
Melibatkan perancangan kewangan untuk
mencapai keperluan organisasi
Mengekalkan rekod budget serta memantau
sistem perakaunan
Merupakan satu dokumen yang menyatakan
satu rancangan kewangan yang dapat
menerangkan cara mana duit dibelanjakan,
untuk apa dibelanjakan, bila duit dibelanjakan
dan dari mana duit itu datang.

Sumber
manusia

Wang
ringgit

Mesin

Belanjaw
an

Dana

Masa

Ruang

Penyediaan belanjawan
Mengambil kira apa yang telah dirancangkan pada tahun
kewangan sebelumnya
Menentukan perancangan jangka panjang dapat dipenuhi
Mengambil kira pencapaian yang dibuat pada tahun lalu
Mengambil kira apa yang mungkin dicapai pada tahun
akan datang berdasarkan pengalaman yang lalu
Menyenaraikan senarai keutamaan (list out )bagi
organisasi

Ciri-ciri belanjawan yang


baik
Mencerminkan keperluan kewangan untuk
program organisasi yang bertujuan memnuhi
objektifnya
Semua pihak yang penting perlu terlibat dalam
menyediakan belanjawan
Memberi anggaran yang sesuai mengenai
pendapatan untuk menyeimbangkan dengan
perbelajaan.
Mengambil kira perbelajaan terdesak dan
segera melalui perancangan kwangan yang
tidak beku dan sempit.

Disediakan dengan lebih awal dari


tahun keangan sebenarnya untuk
memberi peluang kepada tugastugas analisa, kritikan dan
pembetulan semula
Mestilah realistik
Dapat memenuhi kehendak asas
organisasi sukan.

Tujuan belanjawan
Menyatakan rancnagan serta program organisasi
sukan
Menunjukkan falsafah serta polisi organisasi
sukan berkenaan.
Menggambarkan keperluan kewangan untuk
organisasi
Menentukan program ditadbirkan dengan baik
termasuk mengadakan atur cara perakaunan
yang teratur.
Perbelanjaan boleh dilakukan untuk pelaksanaan
program yang telah dirancangkan

Kepentingan belanjawan
Satu alat mengawal program keranadisediakan
dalam bentuk angka yang menunjukkan
peruntukkan kewangan
Digunakan untuk mengukur aktiviti yang
pelbagai seperti latihan, pembelian,
pentadbiran, perjalanan dan lain-lain
Memberi maklumat modal dan untung bagi
sesuatu organisasi
Alat pengawal program kerana perbelanjaan
amat jelas dapt mengukur prestasi organisasi
sukan,

Belanjaw
an Modal
Belanjaw
an
operasi

Belanjaw
an Zero
Based
Jenisjenis
Belanjaw
an

Belanjawan Operasi
Dua jenis kos yang penting dalam
belanjawan operasi adalah kos tetap
dan kos pelbagai.
Kos tetap: kos yang tidak akan
berubah walaupun aktiviti menurun
( fluctuates ).
Kos pelbagai / tidak tetap : kos yang
akan berubah apabila aktiviti
menurun ( fluctuates )

Belanjawan Modal
Merupakan dana yang diperuntukkan
untuk penambahbaikan aset,
pengurangan kos operasi atau
meningkatkan kadar pengeluarannya.
Diguna untuk membeli atau
menambahbaikkan aset jangka masa
panjang. ( faedah dan kegunaan
kepada organisasi ).
Mempunyai kemungkinan susut nilai.

Belanjawan Zero Based


Keadaan di mana sesebuah organisasi itu mula
berurus niaga tiap-tiap tahun tanpa peruntukan
kewangan bagi mengelakkan membuat
belanjawan berpandukan kepada belanjawan
terdahulu.
Disediakan dengan memberi justifikasi kepada
setiap perbelanjaan seolah-olah perbelanjaan
item itu adalah perkara yang baharu.
Tujuan: mengawal belanjawan berlebihan dan
berlakunya pembaziran.
Setiap aktiviti dalam zero based akan
dikenalpasti, dinilai dan diberi keutamaan
mengikut keperluan dan kepentingannya.

Pemantauan Belanjawan
Tujuan: memastikan tidak berlaku lebihan
belanja.
Membuat justifikasi ke atas lebihan belanja
yang berlaku.
Nyatakan sumber alternatif mana sumber
kewangan akan diambil dan disalurkan
untuk mengatasi defisit tersebut.

Tindakan ke atas lebihan belanja?


Hentikan atau bekukan untuk berbelanja ke
atas kod perbelanjaan berkenaan dan
laksanakan siasatan dan kenal pasti akan
keperluan untuk berbelanja lebih.
Uruskan pindahan kod perbelanjaan itu ke kod
perbelanjaan lain yang dibenarkan dan
difikirkan wajar.
Kenalpasti sama ada sumber pendapatan yang
bakal dan mungkin diperolehi dalam masa
terdekat.

Kesimpulan
Seseorang pengurus sukan mempunyai 3 fungsi
yang penting dalam mengendalikan hal
berkaitan dengan kewangan dalam jabatannya.
Antaranya:
a. Mengawas perbelanjaan yang dibuat oleh setiap
unit dan memastikan tidak terlebih belanja.
b. Menyediakan belanjawan yang realistik untuk
organisasinya.
c. Memberikan pulangan ke atas pelaburan yang
dicadangkan.

PERANCANGAN

Tujuan: membantu organisasi mencapai objektif dan


bertindak balas terhadap perubahan dalam
persekitaran yg bakal wujud
Merupakan usaha mengenal pasti & menentukan
tindakan yang bakal diambil oleh sesebuah
organisasi yang melibatkan aspek teknikal &
kemanusiaan

Kebaikan perancangan
1. Berorentasikan masa depan(Future oriented)
2. Memperkukuhkan pengkoordinasian keputusan
3. Menentukan objktif organisasi dapat dicapai

Antara perancangan sukan yang


dilaksanakan
Penggubalan kurikulum persekolahan yang
menggalakkan perkembangan aktiviti sukan dan
pendidikan jasmani;
Penggubalan kurikulum latihan guru yang
menggalakan perkembangan pendidikan jasmani
dan kejurulatihan;
Perancangan dan pelaksanaan program mencungkil
bakat dan potensi ke arah kecemerlangan sebagai
sebahagian daripada rancangan pembangunan
sukan negara;
Penubuhan "Pusat Cemerlang" bagi beberapa jenis
sukan tertentu;

Persediaan menubuhkan "Sekolah


Sukan"; dan
Penubuhan sebuah majlis sukan
sekolah-sekolah bagi
memperkemaskan pengurusan dan
perlaksanaan program termasuk
pertandingan di dalam dan di luar
negeri.

PROSES PERANCANGAN
Tentukan objektif
Senaraikan alternatif

Bina premis / andaian


pilih alternatif

Bentuk rancangan

tindakan

Merujuk kepada sukatan pelajaran


bagi subjek pendidikan jasmani
Untuk pelaksanaan kokurikulum dan
sukan, rujuk kalender sukan yang
dikeluarkan oleh Majlis Sukan
Negara.

PROSEDUR PELAKSANAAN
1.Sedia kertas kerja program
2.Mesyuarat, bincang isi
kandungan kertas kerja
3.Diluluskan atau dipersetujui
4.Program dilaksanakan seperti
dirancang

MENGAPA PERLU MERANCANG


1.Mencapai kejayaan lebh baik, melalui
kptsn pengurus yg bijaksana.
2.Mengambil kira idea sbhgian besar ahli.
3.Memantau & memperbaiki urusan
harian.
4.Mbuat kptsn adil & selaras dgn objktf
organisasi.
5.Mncari cara lain sbg pilihan mlksanakan
krja.

PRINSIP PERANCANGAN
1.Kepentingan
Pengurusan sumber
Mengawasi prbrlanjaan
Menyelaraskan kerja
Menangani masalah pengurusan
Peluang & faedah pengurusan

2.Konsep
Memenuhi wawasan organisasi
Maklumat lengkap-sokongan data
Kualiti diutamakan
Kawalan & penilaian prestasi
Praktikal & logik
Pengguna & cita rasa mereka

3.Sistem
Rancang
Tempat
Tujuan
Falsafah
Prioriti ( keutamaan )
polisi

4.Peranan pengurus
-Kepimpinan
-Menyediakan ruang kerja
-Mengusai rangkaian kerja
-Perancangan dalaman
-Pengantara organisasi

5.Proses
-Menetapkan matlamat
-Menilai keperluan sumber
-Membuat ramalan
-Menentukan jenis perancangan

6.Penilaian
-Ciri2 utama perancangan
-Penyelidikan
-Perancangan sistematik &
efektif

Dalam konteks 1M 1S:

Penyelesaian masalah

KAEDAH PENYELESAIAN
MASALAH
Melengkapkan diri
Mempertingkatkan pengetahuan,
pengalaman dan kemahiran.
Kemahiran yang penting adalah
kebolehan menyelesaikan masalah
sendiri.
Menggunakan teknik menyelesaikan
masalah dalam berbagai-bagai teknik
mengikut keadaan.

Kehidupan
Perlu mengenal pasti sesuatu persoalan itu.
Mendapatkan segala maklumat yang
berkaitan dengan perkara yang menjadi
masalah dan persoalan .
Untuk menyelesaikan masalah, taksiran dan
penilaian alternatif dengan melaksanakan
rancangan tindakan.
Kaedah ini dapat membangkitkan minat,
motivasi dan mencabar pertimbangan dan
cara kita berfikir.

Pendekatan Rasional
Langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah
Membentuk, mengakui dan mentafsirkan masalah itu,
jelas, padat dan ringkas.
Mengenal pasti, menganalisis dan menerangkan faktorfaktor yang berkaitan dengan maslah yang dihadapi.
Mengumpulkan maklumat dan faktor-faktor dengan
pengetahuan mengenai maslah itu.
Memikirkan segala penyelesaian yang mungkin
tentang masalah yang dihadapi itu.
Memilih penyelesaian alternatif yang dapat
dikumpulkan untuk menyelesaikan masalah.

MASALAH PJ DI SEKOLAH:
1.Guru opsyen, dan guru bukan opsyen.
2.penggunaan sumber, alatan,
(penyusunan jadual waktu antara
pelaksanaan pendidikan jasmani dan
pendidikan kesihatan)
3.masalah pelajar tidak menukar baju
sukan.

MASALAH PJ DI SEKOLAH:

Pelajar terlalu ramai


Tingkah laku pelajar yang agresif
Kehilangan alatan
Sikap nehatif pelajar terhadap pj

PENDEKATAN RASIONAL MENYELESAIKAN MASALAH:

1.Membentuk, mengakui & mentafsirkan masalah dengan jelas, padat


& ringkas.
2.Mengenal pasti, menganalisis & menerangkan faktor-faktor yang
berkaitan dengan masalah yang dihadapi.
3.Mengumpul maklumat & pengetahuan tentang masalah yang
berlaku.
4.Memikirkan segala penyelesaian yang mungkin tentang masalah.
5.Memilih penyelesaian alternatif.
6.Menguji penyelesaian yang dicadangkan itu dengan tepat & menilai
keputusan ujian yang telah dikaji dan diuji itu.

GAYA PENYELESAIAN MASALAH:


1.Autokratik
2.Mempaparkan maklumat
3.Perundingan
4.Perbincangan
5.Perwakilan

MEMBUAT KEPUTUSAN

Membuat keputusan merupakan satu


proses pemilihan kaedah yang betul
untuk menyelesaikan masalah yang
wujud di dalam pengurusan.

Model Membuat
Keputusan
LANGKAH 1

MENGENAL PASTI MASALAH


LANGKAH 2

MENETAPKAN OBJEKTIF DAN KRITERIA

LANGKAH 3

MENYENARAIKAN PILIHAN-PILIHAN

LANGKAH 4

MEMILIH SATU PILIHAN YANG PALING


TEPAT
LANGKAH 5

MENGAPLIKASIKAN PILIHAN YANG DIPILIH

LANGKAH 6

MENYATAKAN KEPUTUSAN

Keputusan terdiri daripada


berprogram dan tidak berprogram

Keputusa
n
berprogra
m
Keputusa
n tidak
berprogra
m

Prosedur sistematik dan


mempunyai garis panduan dan
undang-undang
Menjangka perkara yang akan
berlaku hasil daripada keputusan
Contoh:keptusan rutin dan
berulang-ulang
Tiada langsung garis
panduan/gambaran tentang hasil
keputusan
Tidak berstruktur

Jenis pembuat keputusan


Pembuat
keputusan
refleksif

Membuat keputusan dengan pantas


Ada risiko,kemungkinan keputusan tidak
betul dan terburu-buru

Pembuat
keputusan
refleksif

Mengambil masa yang lama untuk membuat


keputusan
Individu berfikir panjang dan akan
mengumpul maklumat yang secukupnya

Pembuat
keputusan
konsisten

Pembuat keputusan terbaik


Tidak terburu-buru dan tidak melengahkan
masa

Proses membuat keputusan


Mengenal
pasti
maslah

Mengimbas keadaan persekitaran


dan situasi perubahan
Mengkategorikan situasi sebagai
masalah
Diagnosi sifat dan punca masalah
itu

Mencari
alternatif
penyelesai
an

Mengehadkan kritikan atas


alternatif itu
Meransang pemikiran
Mencurahkan seberapa banyak
idea
Menggabung dan membaiki ideaidea itu

Meniliai dan
memilih
alternatif

Melaksana dan
memantau
pilihanpenyeles
aian

Menilai
Menilai
Menilai
Menilai
Menilai

kemusnasabahannya
kualiti
kebolehterimaannya
kos
kebolehterbalikannya

Merancang pelaksanaan penyelesaian


Sikap lebih sensitif terhadap kesan
keputusan itu ke atas oranag lain
Membentuk mekanisme tindakan
susulannya

PENILAIAN
DEFINISI PENILAIAN-Merupakan perkara mustahak yang perlu
dilakukan terhadap sebarang program &
kegiatan sesebuah persatuan/pertubuhan sukan.

KERANA.
Penilaian mencerminkan perjalanan, pengurusan,
dasar, struktur, & latihan dalam sesebuah
persatuan sukan

BENTUK PENILAIAN:
KECERGASAN( SEGAK),
UKJK,
PENILAIAN KEMAHIRAN UNTUK UJI
KEMAHIRAN,
KESUKANAN(FOLIO),
BIDANG SUKAN (BATERI2 UJIAN, BLIP
TEST (IKUT BUNYI BLIP) ),
PRESTASI DARI SEMASA KE SEMASA

KEPENTINGAN PENILAIAN:
1.PerubahanTahap kemajuan yang diketahui, memberi
perubahan & pembangunan terhadap persatuan
sukan tersebut secara berterusan.
2.GolonganDengan penilaian- wujud golongan yang
menitikberatkan kestabilan dalam pengurusan
sukan, & wujud golongan yang mementingkan
perubahan yang perlu dalam pentadbiran sukan.

3.Kerjasama Mewujudkan kerjasama dlm kalangn


ahli-ahli sukan dalam persatuan.
kolaborasi dijalankan untuk
tingkatkan kemajuan.

BIDANG-BIDANG PENILAIAN PERSATUAN SUKAN:

1.Penilaian program
2.Penilaian terhadap kemudahan
3.Penilaian terhadap ahli-ahli
sukarelawan
4.Penilaian terhadap perhubungan
persatuan sukan
5.Penilaian terhadap aktiviti sukan

KOMUNIKASI

DEFINISI
Proses komunikasi yang wujud hasil
daripada interaksi dan perbuatan
ahli-ahli dalam organisasi dan juga
masyarakat global. (Omardin, 1998)

KOMPONEN KOMUNIKASI : BENTUK-BENTUK KOMUNIKASI YANG


DIGUNAKAN DALAM SUKAN (LISAN
DAN BUKAN LISAN)
PROSES PENGHANTARAN MAKLUMAT
PEMBERI MAKLUMAT
PENERIMA MAKLUMAT.

TUJUAN KOMUNIKASI
1. Mewujudkan dan menyebarkan
maklumat tentang pertubuhan sukan
dalam kalangan ahli-ahli dan juga
masyarakat.
2. Mengembang, memaju dan
memperluaskan perancangan untuk
capai visi dan misi pertubuhan sukan.
3. Mengelola sumber dan tenaga
manusia dengan efisyen.

4. Memilih, mengembangkan bakat,


meninggikan taraf dan memajukan
kedudukan ahli-ahli sukan dalam
masyarakat
5. Membimbing, mengarah, memotivasikan
dan mewujudkan iklim- agar ahli-ahli sukan
gemar memberikan sumbangan.
6. Mengawal perilaku dalam perkhidmatan
kemasyarakatan, kerja-kerja persatuan
sukan.
7. Memberi perkhidmatan perundingan
kepada ahli-ahli persatuan- menyediakan
perkhidmatan bercorak kemasyarakatan.

KAEDAH KOMUNIKASI
1. Bertulis
- Memo
- Faksimili
- Surat dan pekeliling
- Internet
- Buletin surat berita
- Kenyataan akhbar
- Iklan

2. Bersemuka
- Mensyuarat
- Video konfrans
- Persidangan/bengkel/seminar

JENIS-JENIS KOMUNIKASI
1. Sehala
- Pengirim menghantar maklumat
kepada penerima
- Penerima tidak terlibat sepenuhnya
dalam komunikasi
- Maklumat perlu jelas, tepat, ringkas,
mudah difahami
- Contoh :- iklan

2. Dua hala
- Pentadbir ( pengirim ) perlu maklum
balas daripada penerima- dengan
kadar segera.
- Proses komunikasi diimplimentasikan
secara maksimum dan efektif

TEKNOLOGI DALAM SUKAN

Sejarah telekomunikasi dalam sukan


1896 : Sukan Olimpik moden yang
pertama, di Athens menggunakan
faksimili
1924 : Sukan Olimpik Musim Sejuk, di
Chamonix - menggunakan saluran radio
pertama.
1964 : Sukan Olimpik di Tokyo,
menggunakan televisyen.

Perkembangan Teknologi Maklumat dan


sistem hardware dapat memudahkan
pengelolaan sukan. Contohnya, komputer,
papan skor dan kawalan masa digital.
Perkembangan
multimedia
seperti
software, dvd, cd-rom, internet
dapat
memudahkan
atlit,
jurulatih,
para
pengurus / pentadbir bagi meningkatkan
prestasi sukan.
Penggunaan kamera digital dan sistem
software Dartfish- dapat meningkatkan
aspek kejurulatihan mereka.

Kepentingan teknologi dalam sukan


1. Mempertingkatkan mutu sukan
Sistem pengadilan ( contohnya,
sukan bola sepak menggunakan
teknologi kamera)
Prestasi atlit
Prasarana / kemudahan sukan

2. Peralatan
Oleh kerana sukan telah membangun
dengan penuh persaingan,
penggunaan peralatan lebih baik
meningkat. Contohnya, kelab golf,
basikal, helmet futbal, raket tenis,
kayu kriket dan lain lain peralatan
yang difikirkan bersesuaian telah
diaplikasikan dengan teknologi baru.

3. Kesihatan
Pengetahuan
tentang
nutrisi
pemakanan
sehingga
rawatan
kecederaan, telah semakin mendalam
semakin hari. Potensi atlet telah
meningkat seperti contoh, atlet boleh
bermain
lagi
pada
usia
yang
meningkat, boleh pulih cepat daripada
kecederaan dan lain-lain.

4. Arahan
Kelebihan teknologi membolehkan
peluang baru untuk kajian dalam
bidang sukan.
Penggunaan teknologi komputer dan
kamera untuk merakam sesuatu
pergerakan sukan sudah bertambah
maju.

PENGURUSAN
KEMUDAHAN

Pengurusan:
Proses merancang, mengelola,
mengarah dan mengawal aktiviti
manusia dengan campuran sumber
lain dalam organisasi untuk
mencapai matlamat yang ditetapkan.

POSDCORB(Luther Gulick):
7 Peranan Pengurus

P(Planning)
Merancang perkara mana yang perlu
diutamakan dahulu dan kaedah yang
akan digunakan untuk
menyelesaikan matlamat untuk
perusahaan.

O(Organizing)
Menubuhkan struktur formal bidang
kuasa melalui subkerja yang
disusun,ditentukan dan diselaraskan
bagi mencapai objektif.

S(Staffing)
Kesemua fungsi kakitangan dalam
mengrekrut dan melatih pekerja dan
mengekalkan kondisi kerja yang baik.

D(Directing)
Tugas yang berterusn dlm membuat
keputusan dan merangkumkan
mereka secara khusus dan arahan
umum serta arahan dan berkhidmt
sebagai ketua perusahaan.

CO(Co-ordinating)
Semua tugas penting dalam
hubungkait semua jenis bahagian
pekerjaan.

R(Reporting)
Menyampaikan semua maklumat
kepada eksekutif yang
bertanggungjawab untuk diberitahu
tentang apa yang sedang berlaku
serta diri sendiri mengetahui dan
orang bawahannya di beritahu juga
tentang rekod, penyelidikan dan
pemeriksaan.

B(Budgeting)
Budjet yang dikelurkan semua dalam
bentuk perancangn fiskal,akaun dan
kawalan

Organisasi

Organisasi
satu unit sosial yang mengandungi dua
atau lebih individu yang berfungsi
secara saling bergantung untuk
mencapai matlamat bersama atau
unit sosial yang tolong dibentuk dan
diwujudkan untuk mencapai
matlamat yang ditentukan.

Organisasi formal
satu sistem aktiviti yang diselaraskan
bagi kumpulan manusia yang
melaksanakn tugas secara
bekerjasama untuk mencapai
matlamat bersama dibawah autoriti
dan kepimpinan.
contoh: hospital

Organisasi tidak formal


sistem norma dan perlakuan yang
diserapkan dalam kumpulan tiada
autoriti.
contoh:kumpulan perbincangan, rakan
sebaya,ahli kelab

Teori Klasik
Berkait rapat dengan rekabentuk dan
struktur organisasi.Alat utama carta
organisasi.

PENGURUSAN STOR

PENGENALAN
Pengurusan stor amat penting dalam
sesebuah organisasi termasuklah di
sekolah, walaupun peralatan atau
barangan yang di kenali sebagai
aset, harta modal dan barang luak
yang dibeli dan digunakan di sekolah
tidaklah seperti mana yang ada di
Kementerian, Jabatan atau Pejabat
Pelajaran.

Suatu sistem pengurusan stor dan stok


yang cekap dan berkesan adalah
perlu bagi menjamin penyenggaraan,
penjagaan dan pengawalan barangbarang kerajaan agar berkeadaan
baik dan sempurna
( Kementerian Kewangan Malaysia- Panduan
Perbendaharaan Tatacara Pengurusan Stor, 1982
).

Dalam pengurusan stor dan stok


terdapat pekeliling perbendaharaan
yang menerangkan kepentingan dan
tatacara pengurusannnya dan
menjadi tanggungjawab pengawai
pengawal atau dalam hal sekolah
pengetua/guru besar bertanggung
jawab untuk memastikan ianya
diuruskan dengan cekap dan
berkesan.

Barang-barang dalam stor merupakan


modal terikat yang tidak
menghasilkan faedah berbanding
dengan wang yang di simpan dalam
bank. Pengurusan Stor-Stor Kerajaan
berasaskan Panduan
Perbendaharaan - Tatacara
Pengurusan Stor dan Surat Pekeliling
Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2009

Definisi Penyelenggaraan

Ditafsirkan sebagai satu kombinasi


tindakan atau langkah-langkah yang
diambil untuk mengekal atau
membaik pulih sesuatu sumber
fizikal dalam keadaan berfungsi dan
selamat.

Definisi Stor

Tempat bagi melaksanakan


penerimaan, perekodan,
penyimpanan, penyelenggaraan,
pengendalian dan pengeluaran stok .

Stor Kerajaan dibahagikan kepada tiga


kategori iaitu:(a) Stor Pusat
(b) Stor Utama
(c) Stor Unit

Stor Pusat
Stor yang menyedia, mengurus dan
membekal barang-barang kepada
pelanggan melalui rangkaian stor
peringkat negeri, daerah, bahagian,
cawangan dan unit.
Antara contoh Stor Pusat ialah Stor
Material Spesifik (SMS) PDRM dan Depoh
Bekalan Pusat Kementerian Pertahanan.

Stor Utama
Stor yang menyedia, mengurus dan
membekal barang-barang untuk keperluan
pelanggan-pelanggan peringkat negeri,
daerah, bahagian, cawangan dan agensi.

Antara contoh Stor Utama ialah Stor Jabatan


Kerja Raya, Jabatan Pertanian, Jabatan
Pengairan dan Saliran, Jabatan Bomba dan
Penyelamat, Hospital dan Stor Utama
Bekalan Pejabat bagi Kementerian/Jabatan.

Stor Unit
Stor yang menyimpan dan membekal barangbarang untuk keperluan jangka pendek atau
guna terus bagi tujuan operasi dan
penyelenggaraan kepada pelanggan akhir.
Antara contoh Stor Unit ialah stor pejabat,
cawangan,bahagian, bengkel, wad, makmal,
dapur, dispensari, domestik, sekolah dan
unit-unit kecil lain seumpamanya. ( Pekeliling
Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2009)

Objektif Pengurusan Stor

Pengurusan Stor hendaklah dilaksanakan


secara teratur, cekap dan berkesan bagi
memastikan: Memastikan stok barang-barang sentiasa
kedapatan (readily available ) seperti dan
apabila dikehendaki oleh pelanggan. Stok
sentiasa ada apabila dikehendaki dan menepati
kehendak pelanggan
Menyimpan barang cara terbaik dengan memberi
perlindungan, penjagaan dan penyelenggaraan
sewajarnya semasa dalam simpanan. Kualiti stok
sentiasa terjamin dengan cara memberi
perlindungan, penjagaan dan penyelenggaraan
yang sewajarnya semasa dalam simpanan.

Fungsi Stor

Fungsi stor ialah memberi perkhidmatan


bekalan kepada pelanggan dengan
melaksanakan tugas-tugas berikut: Menerima barang-barang yang dipesan
dengan mengesah dan memperaku serahan
barang-barang oleh pembekal.
Menyimpan stok mengikut kaedah dan lokasilokasi yangditetapkan dengan menggunakan
ruang stor secara optimum.
Menjaga dan menyelenggara stok supaya
sentiasa dalam keadaan baik dan boleh
digunakan.

Mengeluarkan stok mengikut keperluan pelanggan.


Menyelenggara rekod-rekod bagi setiap transaksi keluar
masuk stok secara tepat, teratur dan kemaskini.
Merancang dan mengurus penokokan stok bagi
memastikan kedapatan stok mengikut paras yang
ditetapkan.
Mengendali pembungkusan dan penghantaran stok
kepada pelanggan.
Menjalankan pemeriksaan bagi mengesan dan
mengenalpasti sebarang kelemahan yang menyebabkan
berlaku perselisihan stok, stok rosak, usang, luput
tempoh penggunaan dan tidak bergerak.

Menyediakan sistem kawalan keselamatan dan


kebakaran serta penyelenggaraan kebersihan
stor.
Mengambil tindakan pelupusan ke atas stok
yang usang/obselete,rosak, luput tempoh
penggunaan, tidak boleh digunakan, tidak
diperlukan, tidak bergerak atau melebihi
keperluan supaya prestasi stor tidak terjejas
dan mengelakkan pembaziran ruang
penyimpanan.
Menguruskan tindakan hapus kira ke atas stok
yang hilang.

RUJUKAN

http://assyidah-pismpbm.blogspot.com/
2011/05/pjm-3112-pengurusan-dan-penta
dbiran.html
http://www.gen-s.com.my/sbns/index.p
hp?page=artikel;view1&id=120&list=0&
order_by=id&type_order=DESC&var_cond
ition=kategori:Sukan
http://saidi90107.tripod.com/sitebuilderc
ontent/sitebuilderfiles/bab3.pdf
http://www.acpe.askit.my/Fullpape
r/FULL%20PAPER%20-%20Abdul%20Hali
m%20bin%20Abdul%20Wahab%20-%20Sem