Anda di halaman 1dari 105

AUGUST 2014

1. Objektif Mata Pelajaran (OM)


2. Objektif Pentaksiran (OP)
3. Elemen dan aspek yang ditaksir
4. Format
5. Penerangan kod elemen yang ditaksir
6. Instrumen contoh ujian amali
7. Arahan persediaan
8. Arahan khas
9. Laporan penyelia mata pelajaran
10.Rintis amali sains

OBJEKTIF MATA PELAJARAN

OBJEKTIF MATA PELAJARAN BIOLOGI


Berdasarkan Objektif mata pelajaran Biologi,
Kurikulum

Biologi

membolehkan

pelajar

melakukan perkara OM1 hingga OM10.

OM 1
Memperoleh pengetahuan tentang konsep
dan prinsip biologi dan menghubungkaitkan
pengetahuan ini dengan fenomena alam dan
pengalaman harian.

OM 2
Memahami pengetahuan Biologi dan
aplikasi dalam bidang sains dan teknologi
dan kehidupan harian

OM 3

Menguasai kemahiran berfikir dan


kemahiran saintifik

OM 4
Mengaplikasikan pengetahuan Biologi, kemahiran berfikir
dan kemahiran saintifik secara analitis dan kreatif untuk
menyelesaikan masalah dan membuat keputusan yang
rasional dan bertanggungjawab berkaitan dengan isu
Biologi dalam kehidupan seharian.

OM 5
Menggunakan pengetahuan Biologi untuk
meningkatkan taraf kesihatan diri dan
kesejahteraan diri

OM 6
Menyedari kepentingan saling hubungan
antara
dengan

hidupan,

perhubungan

persekitaran

dan

hidupan

kepentingan

pengurusan alam sekitar yang bijak demi


menjamin kemandirian hidupan

OM 7

Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni

OM 8

Menilai maklumat berkenaan sains dan


teknologi dengan bijak dan berkesan

OM 9

Menangani cabaran dalam dunia sains dan


teknologi dan bersedia memberi sumbangan
kepada perkembangan sains dan teknologi

OM 10
Menyedari bahawa segala pengetahuan yang
diperoleh melalui kajian sains merupakan hasil
usaha manusia untuk memperoleh penerangan
yang rasional tentang fenomena alam berasaskan
kemampuan dan keupayaan akal.

OBJEKTIF PENTAKSIRAN (OP)


MATA PELAJARAN BIOLOGI

Objektif Pentaksiran (OP) dikenal pasti


berdasarkan Objektif Mata Pelajaran (OM)

OP 1

Pengetahuan tentang Biologi

OP 2

Pemahaman tentang pengetahuan biologi dan


kefahaman tentang aplikasi pengetahuan itu
dalam bidang sains dan teknologi dalam
kehidupan harian

OP 3

Kebolehan untuk menguasai kemahiran


saintifik iaitu kemahiran proses sains dan
kemahiran manipulatif melalui kemahiran
berfikir

OP 4
Kebolehan mengaplikasikan pengetahuan Biologi,
kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik untuk
menyelesaikan masalah dan membuat keputusan
yang rasional dan bertanggungjawab berkaitan
dengan isu Biologi dalam kehidupan harian

OP 5
Kebolehan untuk memahami kepentingan saling hubungan
antara hidupan, perhubungan antara hidupan dengan
persekitaran dan kepentingan pengurusan alam sekitar
yang bijak demi menjamin kemandirian hidupan dan
kebolehan memahami bahawa segala pengetahuan yang
diperoleh melalui kajian sains merupakan hasil usaha
manusia untuk memperoleh penerangan yang rasional
tentang fenomena alam berasaskan kemampuan dan
keupayaan akal.

OP 6
Kebolehan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni
dan kebolehan mempamerkan kesediaan dari segi
pengetahuan dan kemahiran untuk menangani cabaran
dalam sains dan teknologi berlandaskan sikap saintifik
dan nilai murni

OP 7

Kebolehan untuk menilai maklumat


berkenaan sains dan teknologi
berlandaskan sikap saintifik dan nilai murni

OP 8

Kebolehan untuk mensintesiskan dengan


menggabungkan komponen-komponen
untuk menghasilkan keseluruhan idea
atau struktur yang baru dan kreatif

OP 9
Kebolehan untuk menganalisis dengan
mengasingkan maklumat kepada
komponen-komponennya untuk memahami
struktur organisasinya dan perhubungan
antara komponen-komponen

ELEMEN DAN ASPEK YANG


DITAKSIR DALAM
MATA PELAJARAN BIOLOGI

FORMAT INSTRUMEN PENTAKSIRAN


AMALI SAINS MATA PELAJARAN
BIOLOGI SPM

MULAI 2015

BIL

PERKARA

KERTAS 3 (4551/3A)

Jenis
instrumen

Ujian amali

Jenis item

Item subjektif : Item berstruktur

Bilangan
soalan

2 item (Jawab semua)

Jumlah markah 30 (Wajaran 16.7%)

Tempoh ujian

1 jam 45 minit

Konstruk

Kemahiran saintifik:
Kemahiran proses sains
Kemahiran manipulatif

Kaedah
penskoran

Pemarkahan secara analitikal


berdasarkan rubrik penskoran

PENERANGAN KOD ELEMEN


YANG DITAKSIR

KOD ELEMEN : KB06


KEMAHIRAN SAINTIFIK

KOD ELEMEN : KB06 KEMAHIRAN SAINTIFIK


Kebolehan menggunakan kemahiran memerhati, mengelas,
mengukur

menggunakan

nombor,

membuat

inferens,

meramal, berkomunikasi, menggunakan perhubungan ruang


dan masa, mentafsir data, mendefinisi secara operasi,
mengawal

pemboleh

mengeksperimen

serta

ubah,

membuat

kebolehan

dalam

hipotesis,
kemahiran

manipulatif semasa menjalankan kajian atau penyiasatan


sains.

KOD
ASPEK

ASPEK

PENERANGAN
ASPEK

KRITERIA
ASPEK

KB 0601

Memerhati

Menggunakan deria
penglihatan, pendengaran,
sentuhan, rasa dan bau
untuk mencerap maklumat
tentang objek dan
fenomena

01 Kebolehan mengumpul,
merekod dan mempamerkan
maklumat secara kualitatif
dengan menggunakan deria
penglihatan, pendengaran,
sentuhan, rasa dan bau

KB 0602

Mengelas

Mengenal pasti,
mengasingkan dan
mengumpulkan objek atau
fenomena kepada kumpulan
masing-masing berdasarkan
kriteria tertentu seperti ciri
atau sifat sepunya

02 Kebolehan mengenal pasti,


mengasingkan dan
mengumpulkan objek atau
fenomena kepada kumpulan
masing-masing berdasarkan
ciri sepunya atau sifat
sepunya yang betul

KOD
ASPEK

ASPEK

KB 0603

Mengukur dan
menggunakan
nombor

PENERANGAN
ASPEK

Mengumpul maklumat
secara kuantitatif dengan
menggunakan nombor
dan / atau menggunakan
alat berunit piawai dan
direkodkan

KRITERIA
ASPEK

01 Kebolehan mengumpul
maklumat secara kuantitatif
dengan menggunakan nombor
dengan tepat dan / atau betul

02 Kebolehan mengumpul
maklumat secara kuantitatif
dengan menggunakan
alatberunit piawaitertentu
dengan unit yang betul
(contoh : termometer - C)

03 Kebolehan mengumpul
maklumat secara kuantitatif
dengan menggunakan pelbagai
alat berunit piawai

KOD
ASPEK

KB 0604

ASPEK

Membuat
Inferens

PENERANGAN
ASPEK

KRITERIA
ASPEK

Membuat pernyataan
awal yang munasabah,
yang mungkin benar
atau tidak benar, untuk
menerangkan sesuatu
peristiwa atau
pemerhatian

01 Kebolehan membuat
pernyataan awal yang
munasabah berdasarkan
sesuatu pemerhatian

KOD
ASPEK

KB 0605

ASPEK

Meramal

PENERANGAN
ASPEK
Membuat jangkaan
tentang sesuatu
peristiwa berdasarkan
pemerhatian dan
pengalaman yang lalu
atau data yang boleh
dipercayai

KRITERIA
ASPEK

01 Kebolehan membuat
jangkaan secara kualitatif
tentang sesuatu peristiwa
berdasarkan pemerhatian,
pengalaman dan data yang
boleh dipercayai

ATAU

Kebolehan membuat
jangkaan secara kuantitatif
tentang sesuatu peristiwa
berdasarkan pemerhatian,
pengalaman dan data yang
boleh dipercayai

KOD
ASPEK

KB 0606

ASPEK

Berkomunikasi

PENERANGAN
ASPEK

Menerima, memilih,
mengorganisasi dan /
atau mengolah data
dan
mempersembahkan
data / maklumat dalam
pelbagai bentuk
seperti tulisan, lisan,
jadual, graf, rajah,
model, carta alir, carta
bar dan rajah skema

KRITERIA
ASPEK

01 Kebolehan berkomunikasi
dipamerkan melalui suatu
dan / atau pelbagai bentuk
komunikasi:
Menerima data / maklumat yang
berkaitan
Memilih data / maklumat yang
sesuai dan mencukupi
Mengorganisasi data /
maklumat dengan teratur dan
sistematik dan / atau mengolah
data dengan betul
Mempersembahkan data/
maklumat dalam satu bentuk
komunikasi dengan betul

KOD
ASPEK

KB 0607

ASPEK

Menggunakan
perhubungan
ruang dengan
masa

PENERANGAN
ASPEK

Memerihalkan
perubahan parameter
seperti lokasi, arah,
bentuk, saiz, isipadu,
berat dan jisim
sesuatu objek dengan
masa

KRITERIA
ASPEK

01 Kebolehan memerihalkan
dengan betul perubahan satu
dan / atau pelbagai parameter
seperti lokasi, arah, bentuk,
saiz, isipadu, berat dan jisim
sesuatu objek dengan masa /
menunjukkan jalan kerja /
pengiraan

ATAU

Kebolehan memerihalkan
perubahan parameter dengan
betul seperti lokasi, arah,
bentuk, saiz, isipadu, berat dan
jisim sesuatu objek dengan
masa

KOD
ASPEK

KB 0608

ASPEK

Mentafsir
data

PENERANGAN
ASPEK

Memberi penerangan yang


rasional tentang objek,
peristiwa atau pola
daripada data yang telah
diorganisasikan

KRITERIA
ASPEK

01 Kebolehan mendapat maklumat


(kuantitatif atau kualitatif) dan
memberi penerangan tentang
idea yang tersirat daripada suatu
data dengan betul

ATAU

Kebolehan mendapat pelbagai


maklumat (kuantitatif atau
kualitatif) dan memberi
penerangan tentang pelbagai
idea yang tersirat daripada
pelbagai data dengan betul

KOD
ASPEK

KB 0609

ASPEK

Mendefinisi
secara operasi

PENERANGAN
ASPEK

Memberi maksud
tentang sesuatu
konsep dengan
menghuraikan
perkara yang
dilakukan dan apa
yang diperhatikan

KRITERIA
ASPEK

01 Kebolehan mentafsir sesuatu


konsep berdasarkan perkara
yang dilakukan dengan betul
ATAU
Kebolehan mentafsir sesuatu
konsep berdasarkan perkara
yang diperhatikan dengan
betul

KOD
ASPEK

KB 0610

ASPEK

Mengawal
pemboleh
ubah

PENERANGAN
ASPEK

Mengenal pasti
pemboleh ubah
dimanipulasi,
pemboleh ubah
bergerak balas dan
pemboleh ubah yang
dimalarkan

Mengendalikan
pemboleh ubahpemboleh ubah dalam
eksperimen yang
dikenal pasti

KRITERIA
ASPEK

01 Kebolehan mengenal pasti


pemboleh ubah dimanipulasi,
pemboleh ubah bergerak balas
dan pemboleh ubah yang
dimalarkan dengan betul

02 Kebolehan mengendali
pemboleh ubah-pemboleh ubah
dengan betul dalam
eksperimen

KOD
ASPEK

KB 0611

ASPEK

Membuat
hipotesis

PENERANGAN
ASPEK

Membuat pernyataan
umum tentang
hubungan antara
pemboleh ubah
dimanipulasi dengan
pemboleh ubah
bergerak balas bagi
satu penyiasatan dan
pernyataan ini perlu
diuji untuk
membuktikan
kesahihannya

KRITERIA
ASPEK

01 Kebolehan membuat
hubungan antara pemboleh
ubah dimanipulasi dengan
pemboleh ubah bergerak balas
dalam bentuk pernyataan yang
boleh diuji akan kesahihannya

KOD
ASPEK

KB 0612

ASPEK

Mengeksperimen

PENERANGAN ASPEK

Mengenal pasti
masalah,
membuat hipotesis,
merancang untuk
menjalankan
penyiasatan, memilih
teknik serta alat dan
bahan, menjalankan
aktiviti mengikut
perancangan untuk
menguji hipotesis,
mengumpul dan
merekod data, mentafsir
data dan membuat
kesimpulan tentang
penyiasatan

KRITERIA
ASPEK

01 Kebolehan membuat
pernyataan yang munasabah
tentang masalah yang dikaji dan
/ atau objektif kajian
02 Kebolehan membuat
hubungan antara pemboleh
ubah dimanipulasi dengan
pemboleh ubah bergerak balas
dalam bentuk pernyataan yang
boleh diuji akan kesahihannya

03 Kebolehan mengenal pasti


semua pemboleh ubah yang
terlibat

04 Kebolehan memilih prosedur /


teknik yang sesuai untuk
penyiasatan

KOD
ASPEK
KB 0612

ASPEK

PENERANGAN
ASPEK

KRITERIA
ASPEK

Mengeksperimen

Mengenal pasti masalah,


membuat hipotesis,
merancang untuk
menjalankan penyiasatan,
memilih teknik serta alat
dan bahan, menjalankan
aktiviti mengikut
perancangan untuk
menguji hipotesis,
mengumpul dan merekod
data, mentafsir data dan
membuat kesimpulan
tentang penyiasatan

05 Kebolehan menyenaraikan
bahan dan alat radas yang
mencukupi

06 Kebolehan merancang/
menjalankan kajian mengikut
perancangan

07 Kebolehan mengumpul data


yang mencukupi dan
merekod data secara
sistematik

08 Kebolehan mentafsir data


dengan betul

09 Kebolehan membuat
kesimpulan yang menepati
tujuan kajian

KOD
ASPEK

ASPEK

PENERANGAN
ASPEK

KRITERIA
ASPEK

KB
0613

Penggunaan
dan
pengendalian
radas dan
bahan sains

Mengguna dan
mengendalikan alat
radas serta bahan
sains dan spesimen,
membersih dan
menyimpan alat radas,
bahan sains dan
spesimen, melupus
bahan dan spesimen
yang tidak diperlukan
lagi.

01 Kebolehan mengguna
dan mengendalikan alat
radas serta bahan sains
dan spesimen dengan cara
yang betul

02 Kebolehan membersih
dan menyimpan alat radas
dan spesimen dengan cara
yang betul

03 Kebolehan melupus bahan


dan spesimen yang tidak
diperlukan lagi dengan cara
yang betul

INSTRUMEN CONTOH UJIAN AMALI


BIOLOGI (4551/3A)

SOALAN 1

LIST OF APPARATUS AND MATERIAL


SENARAI RADAS DAN BAHAN
Instruction : Please check the apparatus and material given for each questions.
Arahan
: Sila semak radas dan bahan yang diberikan untuk setiap soalan

Question 1/ Soalan 1
Number
Bilangan

Apparatus and materialRadas dan Bahan

Quantity
Kuantiti

1% Dichlorophenolindophenol (DCPIP)
Larutan 1% Diklorofenolindofenol (DCPIP)

10 ml

Ascorbic acid solution 0.1%


Larutan asid askorbik 0.1%

10 ml

Fruit juice R A , Fruit juice R B

30 ml
each

Jus buah R A, Jus buah R B


4

Specimen tube Tiub spesimen

5ml Syringe with needle (Syringe A,B1,B2, B3)


Picagari 5ml berjarum (Picagari A, B1, B2, B3)

Yes / Ada (),


No / Tiada (X)

SAFETY PRECAUTION / LANGKAH KESELAMATAN

Be careful when using the syringe with needle


Berhati-hati apabila menggunakan
picagari berjarum

Formula
Percentage of vitamin = Volume of ascorbic acid x 0.1 %
C in fruit juice
Volume of fruit juice R

Peratusan vitamin C = Isipadu asid askorbik x 0.1%


dalam jus buah
Isipadu jus R

Question 1/ Soalan 1
(20 marks / 20 markah)
( Suggested time : 60 minutes )
(Masa yang dicadangkan : 60 minit)

VITAMIN C
Vitamin C is an antioxidant that is required by at least 300 metabolic functions in the body,
including growth and tissue replacement, adrenal gland function, and for healthy gums. It
helps in the production of anti -stress hormones. Studies show that taking vitamin C can
reduce the symptoms of asthma. It prevents the harmful effects of pollution, helps prevent
cancer, protect against infection, and enhances immunity.

SOURCE OF VITAMIN C
Because our bodies cannot produce vitamin C, it must be obtained through diet or in
supplement form Vitamin C is derived from berries, citrus fruits, and green vegetables.
Good sources include cabbage flowers, grapes, cabbage, lemon, mango, orange,
papayas, green peas , pineapple, spinach and tomato. It was unfortunate, most vitamin
C obtained from food is lost in cooking or oxidised by air or in the urine.

VITAMIN C
Vitamin C ialah antioksidan yang diperlukan oleh sekurang-kurangnya 300 fungsi
metabolik dalam badan, termasuklah pertumbuhan dan penggantian tisu, fungsi kelenjar
adrenal dan untuk gusi yang sihat. Ia menolong dalam pengeluaran hormon anti-stress
dan interferon, sejenis protein sistem imuniti yang penting dan diperlukan juga untuk
metabolisma folik asid, tairosin dan phenylalanine. Kajian menunjukkan bahawa dengan
mengambil vitamin C boleh mengurangkan gejala penyakit asma. Ia mencegah daripada
kesan merbahaya pencemaran, menolong mencegah kanser, memelihara daripada
jangkitan dan meningkatkan imuniti.

SUMBER VITAMIN C
Oleh sebab badan kita tidak boleh menghasilkan vitamin C, ia mestilah diperolehi melalui
makanan atau dalam bentuk tambahan. Agak malang, kebanyakkan vitamin C yang
diperolehi daripada makanan hilang dalam air kencing. Vitamin C diperolehi daripada
buah beri, buah-buahan sitrus dan sayuran hijau. Sumber yang baik termasuk asparagus,
avocado, black currants, kobis bunga, anggur, kubis, lemon, mempelam, biji sawi hijau,
bawang, oren, betik, kacang peas hijau, nenas, bayam, strawberi dan tomato.

Percentage of vitamin C or ascorbic acids in fruits can be determined by using


a laboratory experiment.
The aim of this experiment is to determine the percentage of ascorbic acid
(vitamin C) in fruit juice R A
You are provided with 1% Dichlorophenolindophenol solution (DCPIP), 0.1%
ascorbic acid solution and fruit juice R A.
Peratusan vitamin C atau asid askorbik dalam buah-buahan boleh ditentukan
dengan menggunakan eksperimen makmal.
Tujuan eksperimen ini dijalankan adalah untuk menentukan peratusan asid
askorbik (vitamin C) dalam jus buah R A
Anda dibekalkan dengan larutan 1% Diklorofenolindofenol (DCPIP), larutan
asid askorbik 0.1% dan jus buah R A

Ascorbic acid
0.1%
Asid
askorbik
0.1%

2 ml DCPIP
solution
2 ml larutan
DCPIP

Fruit
juice
Jus
buah

Diagram 1
Rajah 1
Based on Diagram 1, plan and carry out the experiment to determine the
percentage of vitamin C in fruit juice R A.
Berdasarkan Rajah 1, rancang dan jalankan satu eksperimen untuk
menentukan peratusan vitamin C di dalam jus buah R A.

Carry out this experiment by using the following steps:


Jalankan eksperimen ini mengikut kaedah berikut :
(i)

Place 2 ml DCPIP solution into a specimen tube using syringe A.


Masukkan 2ml larutan DCPIP ke dalam tiub spesimen dengan
menggunakan picagari A.

(ii) Place 5 ml of 0.1% ascorbic acid into syringe B1.


Masukkan 5 ml 0.1% asid askorbik ke dalam picagari B1.
(iii) Make sure the needle of the syringe is placed into the DCPIP
solution. Drop slowly the 0.1% ascorbic acid (syringe B1) into
specimen tube containing DCPIP solution until the DCPIP
become decolourised.
Pastikan jarum picagari berada di dalam larutan DCPIP.Titiskan
perlahan-lahan 0.1% asid askorbik (picagari B1) ke dalam tiub
spesimen yang berisi larutan DCPIP sehingga warna larutan DCPIP
luntur.

(iv) Record the volume of 0.1% ascorbic acid used.


Catatkan isipadu larutan 0.1% askorbik asid yang
digunakan.
(v) Repeat steps (i) until step (iv) to get the average volume of 0.1%
ascorbic acid used.
Ulangi langkah (i) hingga (iv) untuk mendapatkan purata isipadu
larutan 0.1% asid askorbik yang digunakan.
(vi) The experiment is repeated from step (i) to step (v), by replacing
0.1% ascorbic acid with fruit juice R A, using syringe B2.
Ulangi langkah (i) hingga langkah (v) dengan menggantikan
0.1% asid askorbik dengan jus buah R A, menggunakan picagari B2.

Based on the experiment which has been carried


out, answer the following questions.
Berdasarkan eksperimen yang dijalankan, jawab
soalan-soalan berikut :
(a) Construct a table and record your
readings.
Bina satu jadual dan rekodkan bacaan
anda.
[3 marks]
[3 markah]

(b) State why fruit juice R A decolourised


DCPIP solution.
Nyatakan mengapa jus buah R

melunturkan warna larutan DCPIP.


....................................................................
....................................................................
[1mark]
[1 markah]

(c) Calculate the percentage of vitamin C in


fruit juice R A.
Hitungkan peratusan vitamin C dalam jus
buah R A.

[2 marks]
[2 markah]

(d) State a reason why the needle of the syringe is


needed to be placed into the DCPIP solution.
Nyatakan satu sebab mengapa jarum picagari
perlu dimasukkan ke dalam larutan DCPIP.
.................................................................................
.................................................................................
[1 mark]
[1 markah]

(e) (i) If fruit juice RA is added with 10 ml of boiled water, predict


the percentage of vitamin C in fruit juice RA.
Jika jus buah R ditambahkan dengan 10ml air mendidih,
ramalkan peratusan vitamin C di dalam jus buah RA.
..
[1 mark / 1markah]
(ii) Give reason for your answer.
Nyatakan alasan bagi jawapan anda.
...

(f) Based on this experiment, state the operational


definition of vitamin C.
Berdasarkan eksperimen ini, nyatakan definisi
secara operasi bagi vitamin C.
...................
..
..
[2 marks]
[2 markah]

(g) You are required to repeat this experiment by replacing juice R

with juice RB. Explain the difference in the volume of fruit juice R

and R B that is needed to decolourise DCPIP solution.


Anda dikehendaki mengulangi eksperimen ini dengan
menggantikan jus buah R A dengan jus buah R B.
Terangkan perbezaan isipadu jus buah R A dan jus buah R B
yang diperlukan untuk melunturkan warna DCPIP.
..
..
..
[2 marks]

(h) Based on this experiment, classify the list of apparatus


and materials given on page 25.
Berdasarkan eksperimen ini, kelaskan senarai radas
dan bahan yang diberi di halaman 25.

[2 marks]
[2 markah]

(i)

(i) Another experiment is carried out to determine the concentration of


vitamin C in pineapple juice, lime juice and watermelon juice.
Satu eksperimen lain dijalankan untuk menentukan kepekatan
vitamin C dalam jus nanas, jus limau nipis dan jus tembikai.
State the following variables:
Nyatakan pemboleh ubah yang berikut:
Manipulated variable / Pemboleh ubah dimanipulasi
..........................................................................................................
Responding variable / Pemboleh ubah bergerak balas
..........................................................................................................
[2 marks]
[2 markah]

(ii) State the hypothesis for the experiment in 1(i) (i).


Nyatakan hipotesis untuk eksperimen di 1 (i) (i).
.
[3 marks]
[3 markah]

SOALAN 2

Question 2 / Soalan 2
Number
Bilangan

Apparatus and material


Radas dan Bahan

Quantity
Kuantiti

Petri dish containing water spinach strip A


(Label : Specimen A)
Piring Piring petri mengandungi jalur batang
kangkung A
(Label : Spesimen A)

Petri dish containing water spinach strip B


(Label : Specimen B)
Piring petri mengandungi jalur batang kangkung
B
(Label : Spesimen B)

Forcep
Forsep

Petri dish labelled A


Piring petri berlabel A

Petri dish labelled B


Piring petri berlabel B

Yes / Ada (),


No / Tiada (X)

Question 2 / Soalan 2
(10 marks / 10 markah)
( Suggested time : 30 minutes )
(Masa yang dicadangkan : 30 minit)

Water spinach strips A and B are immersed in two different


concentrations of sucrose solution.
Jalur batang kangkung A dan jalur batang kangkung B
direndam di dalam dua larutan sukrosa yang berbeza
kepekatan.
Observe the shape of the strips and answer the following
questions:
Perhatikan bentuk jalur batang tersebut dan jawab soalansoalan berikut:

(i)

In the space provided, draw your observation and label the epidermis.
Di ruangan yang disediakan, lukiskan pemerhatian anda dan labelkan
epidermis.

Water spinach strip A


Jalur batang kangkung A

Water spinach strip B


Jalur batang kangkung B

[2 marks]
[2 markah]

(ii) Using a forcep, place water spinach strips A and B into separate petri
dish. Touch and state the condition of the strips.
Menggunakan forsep, letakkan jalur batang kangkung A dan jalur batang
kangkung B ke dalam piring petri yang berlainan. Sentuh dan nyatakan
keadaan jalur-jalur batang tersebut.
Water spinach strip A:
Jalur batang kangkung A:
................................................................................................
Water spinach strip B :
Jalur batang kangkung B:
................................................................................................
[ 2 marks ]
[ 2 markah ]

(b) State the type of solution A and solution B.


Nyatakan jenis larutan A dan larutan B.
Solution A / Larutan A:
.........................................................................................
Solution B / Larutan B:
........................................................................................
[2 marks ]
[2 markah ]

(c)(i) If water spinach strip A is immersed into 30% sucrose solution for
30 minutes, the structure of the cell will change.
By using your Biology knowledge, draw and label the structure of a
cell of water spinach strip A.
Jika jalur batang kangkung A direndam ke dalam larutan sukrosa 30%
selama 30 minit, struktur sel akan berubah.
Dengan menggunakan pengetahuan Biologi anda, lukis dan label
struktur satu sel bagi jalur batang kangkung A.

A cell of water spinach strip A


Satu sel jalur batang kangkung A
[2 marks]
[2 markah]

(ii)

Explain the process which occurs in 2(c) (i).


Terangkan proses yang berlaku di 2(c) (i).
..................................................................................
..................................................................................
[2 marks ]
[2 markah ]

ARAHAN PERSEDIAAN

SENARAI AWAL
Senarai radas dan bahan untuk membantu pusat peperiksaan membuat persediaan awal penyediaaan bahan dan radas untuk
peperiksaan amali. Tidak semua bahan dan radas dalam senarai ini digunakan sepenuhnya dalam peperiksaan sebenar.

CONTOH
SEBAHAGIAN
DARIPADA BAHAN
DAN RADAS
DALAM SENARAI
AWAL

SENARAI AKHIR
JUMLAH KESELURUHAN RADAS DAN BAHAN YANG DIPERLUKAN BAGI
20 CALON PER SIDANG

CONTOH ARAHAN PERSEDIAAN


Bil
1

Radas/ Bahan

Senarai Radas/ Bahan


Forsep

Piring petri

Picagari Berjarum 5 ml berlabel A, B 1, B2, B3

Tiub Spesimen

5*

Larutan Diklorofenolindofenol berlabel Larutan DCPIP


dalam bikar 50 ml bertutup kerajang aluminium atau
penutup plastik

6*
7*

Larutan asid askorbik 0.1% berlabel


Asid askorbik 0.1% dalam bikar 50 ml

Kuantiti
2 per calon per sidang
2 set per calon per
sidang
4 per calon per
sidang
4 per calon per
sidang

10 ml per calon

10 ml per calon

Jus limau kasturi berlabel Jus buah RA dalam bikar 50 ml


30 ml per calon

Bil

Radas/ Bahan

Kuantiti

Jus limau kasturi berlabel Jus buah RB dalam


bikar 50 ml

45 ml per calon

9*

Jalur batang kangkung dalam piring petri berlabel


Spesimen A (Direndam dalam air suling)

1 per calon

10*

Jalur batang kangkung dalam piring petri berlabel


Spesimen B (Direndam dalam larutan sukrosa
30%)

1 per calon

11*

Larutan sukrosa 30%

50 ml per calon

12

Air suling untuk Soalan 1

20 ml per calon

13

Air suling untuk Soalan 2

50 ml per calon

*Sila rujuk Bahagian B bagi cara penyediaannya

B. Cara Penyediaan
Bahan 6
0.1g asid askorbik dilarutkan ke dalam 100 ml air suling.
Bahan 7
Perah buah limau kasturi untuk mendapatkan jusnya.
Tapiskan dengan menggunakan kain kasa.
Masukkan 30 ml jus ke dalam bikar 50 ml.
Labelkan jus limau kasturi sebagai RA
Bahan 8
Perah buah limau kasturi untuk mendapatkan jusnya.
Tapiskan dengan menggunakan kain kasa.
Masukkan 15 ml jus ke dalam bikar 50 ml.
Jus limau kasturi dicairkan dengan 30 ml air suling.
Labelkan jus limau kasturi sebagai RB

Bahan 9 dan 10
Potong satu kangkung muda sepanjang 4cm.
Potong batang kangkung secara memanjang kepada 8 jalur seperti gambar rajah
berikut:

Cut through this line


Potong mengikut garisan ini

Isikan 30 ml air suling ke dalam piring petri berlabel Spesimen


A.
Isikan 30 ml larutan sukrosa 30% ke dalam piring petri
berlabel Spesimen B.
Rendam dua jalur batang kangkung ke dalam piring petri
Spesimen A dan dua lagi jalur batang kangkung ke dalam
piring petri Spesimen B semalaman.
Pada hari peperiksaan, letakkan kedua-dua Spesimen A dan
Spesimen B di atas meja calon.

Bahan 11
Larutkan 30 g sukrosa ke dalam 100 ml air suling

ARAHAN KHAS

1. Bagi Sidang Kedua dan seterusnya, Penyelia Mata Pelajaran


hendaklah memastikan supaya semua radas bersih dan disusun
semula seperti pada permulaan Sidang Pertama.
2. Tujuan Amali Biologi ini untuk mengetahui sama ada calon boleh
menjalankan sendiri kerja amali yang senang.
3. Pemeriksa sedar ada kalanya seseorang calon mungkin tidak dapat
menunjukkan kebolehan amalinya kerana dia tidak dapat memahami
sebahagian daripada butir-butir dalam teori bagi eksperimen itu.

4. Untuk mengatasi kesukaran ini, Penyelia Mata Pelajaran diminta


memberi bayangan kepada calon yang tidak boleh meneruskan kerjanya
dan kemudian membuat laporan tentang segala bantuan yang telah
diberi.
5. Satu catatan hendaklah dibuat pada Borang Laporan tentang sebarang
bantuan yang diberi kepada calon dengan menyatakan nombor kad
pengenalan dan angka giliran calon berkenaan.
6. Penyelia Mata Pelajaran dikehendaki menjalankan eksperimen dalam
Soalan 1 bagi tiap-tiap sidang dan merekodkan Jadual 1 dalam ruang
yang disediakan di halaman ______.

7. Kepekatan larutan yang disediakan dalam Arahan


Persediaan Ujian Amali tidak semestinya sama dengan
kertas soalan.
8. Penyelia Mata Pelajaran dinasihatkan menggunakan
kaedah yang betul dan mengutamakan langkah
keselamatan semasa menjalankan persediaan.

LAPORAN PENYELIA
MATA PELAJARAN

SIDANG PERTAMA
Solution being

Volume of solution used to decolourise 2ml of DCPIP solution (ml)

used

Isi padu larutan yang digunakan untuk melunturkan 2ml larutan DCPIP (ml)

Larutan yang
digunakan

Average
Purata

Ascorbic Acid
Asid Askorbik
Fruit Juice RA
Jus Buah RA
Fruit Juice RB
Jus Buah RB

SIDANG KEDUA
Solution being

Volume of solution used to decolourise 2ml of DCPIP solution (ml)

used

Isi padu larutan yang digunakan untuk melunturkan 2ml larutan DCPIP (ml)

Larutan yang
digunakan

Average
Purata

Ascorbic Acid
Asid Askorbik
Fruit Juice RA
Jus Buah RA
Fruit Juice RB
Jus Buah RB

SIDANG KETIGA
Solution being

Volume of solution used to decolourise 2ml of DCPIP solution (ml)

used

Isi padu larutan yang digunakan untuk melunturkan 2ml larutan DCPIP (ml)

Larutan yang
digunakan

Average
Purata

Ascorbic Acid
Asid Askorbik
Fruit Juice RA
Jus Buah RA
Fruit Juice RB
Jus Buah RB

SIDANG KEEMPAT
Solution being

Volume of solution used to decolourise 2ml of DCPIP solution (ml)

used

Isi padu larutan yang digunakan untuk melunturkan 2ml larutan DCPIP (ml)

Larutan yang
digunakan

Average
Purata

Ascorbic Acid
Asid Askorbik
Fruit Juice RA
Jus Buah RA
Fruit Juice RB
Jus Buah RB

ULASAN
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

LAPORAN PEPERIKSAAN AMALI


BIOLOGI 4551/3A
Guru mata pelajaran diminta memberi butir-butir berikut:
1. Kesukaran am yang dihadapi semasa membuat persediaan.
.................................................................................................
.
2. Kesukaran yang dialami oleh pelajar seperti:
(a) Kesukaran yang disebabkan oleh radas atau bahan
.........................................................................................
.
(b) Kesukaran lain, misalnya sakit atau kecacatan anggota
..........................................................................................
.
*Borang
ini mesti
dilengkapkan
diberi calon
kepadatertentu
Pegawai Lembaga
3. Bantuan
yang
diberikandan
kepada
Peperiksaan bersama kertas jawapan.

RINTIS AMALI SAINS

Penyediaan bahan segar sebelum peperiksaan bermula

Penyusunan bahan dan radas mengikut spesifikasi yang


telah ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan

15 minit pertama Baca soalan dan semak bahan dan


radas yang dibekalkan

Semasa peperiksaan amali dijalankan

Sesi menjawab soalan

Sesi mengemas dan membasuh radas

Penyelia Mata Pelajaran (Guru Mata Pelajaran)


menjalankan eksperimen untuk mendapatkan data kawalan

Ciri-ciri makmal yang baik dan sesuai

Langsir /
sebarang
bahan untuk
menutup
tingkap

Paip air
yang
berfungsi
Meja yang besar
dapat
memuatkan dua
orang pelajar
dengan selesa

Sinki di
setiap meja

SEKIAN,
TERIMA KASIH