Anda di halaman 1dari 30

KBAT

KEMAHIRAN
BERFIKIR
ARAS TINGGI

PPPM

dan
a
k
i
t
E
ni a n
a
h
o
r
Ke

Aspirasi Murid

an
r
i
ah ir
m
Ke erfk
B

Kemah
ir
Dwiba an
hasa

PELAN
PEMBANGUNAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA

Id e n
Nas titi
iona
l

Pe
ng

et a
hu

Ke
m
Me ah
mi ira
mp n
in
an

Apa itu

KBAT adalah singkatan


kepada Kemahiran Berfikir
Aras Tinggi (Higher Order
Thinking Skills HOTs). Guru
perlu memperbanyakkan
aktiviti berbentuk KBAT
dalam kalangan murid ketika
sesi PdP. Aktiviti yang
dikategorikan KBAT adalah
yang memerlukan murid
mengeluarkan idea kreatif
dan inovatif dalam memberi
jawapan/maklum balas.
Dalam bahasa ringkas, murid
mesti BERFIKIR, untuk
menjayakan aktiviti-aktiviti
KBAT.

DEFINIS
I

KBAT Keupayaan

untuk

mengaplikasikan
pengetahuan, kemahiran
dan nilai dalam membuat
penaakulan dan refleksi
bagi menyelesaikan
masalah, membuat
keputusan, berinovasi
dan berupaya mencipta
sesuatu.

Mengapa

KBAT

Menghasilkan modal insan


yang cerdas, kreatif dan inovatif
bagi memenuhi cabaran
Abad Ke-21 agar negara
mampu bersaing
di persada dunia.

If we want students
to develop the
capacity to think,
reason and problem solve
then we need to start
with high level cognitively
complex tasks.
Stein & Lane 1996

Pelaksanaan KBAT
Perubahan

Kurikulum
Kurikulum
Ditulis
Ditulis secara
secara
eksplisit
eksplisit dalam
dalam
dokumen
dokumen
kurikulum
kurikulum
Pedagogi
Pedagogi
Pelbagai
Pelbagai
stragegi
stragegi PdP
PdP
yang
yang
menerapkan
menerapkan
KBAT
KBAT seperti
seperti
alat
berfkir,
alat berfkir,
soalan
soalan aras
aras
tinggi
tinggi dan
dan
inkuiri
inkuiri
Pentaksiran
Pentaksiran

Soalan
Soalan
berbentuk
berbentuk aras
aras
tinggi
dalam
tinggi dalam
peperiksaan
peperiksaan
pusat
pusat (40%
(40%
UPSR
UPSR dan
dan 50%
50%
SPM
SPM tahun
tahun
2016)
2016)

Disokong
Kokurikulu
Kokurikulu
m
m
Pentaksiran

Sokongan
Sokongan
Komuniti
Komuniti &
&
Swasta
Swasta

Bina
Bina Upaya
Upaya

Sumber
Sumber

Peringkat
sekolah: PBS

Peringkat
Kebangsaan:
UPSR, SPM

Penilaian
peringkat
antarabangsa:
contoh : TIMSS &
PISA

Murid dapat
membuat
keputusan,
menyelesai
masalah,
menginovasi
dan
mencipta

Pelbagai
Pelbagai Pemikiran
Sikap PositifPendekatan Perkaitan Reflektif
Engaging Non-algorithmicKomunikasi Kritikal
& Analitikal

KBAT

menuntut

Penerokaan Penaakulan Peruntukan Pelbagai


& Penyiasatan& PembuktianMasa
Strategi
Membuat &
Kreatif Kefahaman
Menguji konjektur Inovatif Mendalam

Komunikasi arahan - Sediakan masalah serta


soalan
yang memerlukan murid berfkir menjangkau
kebiasaan.

Strategi
menggalak
kan KBAT
semasa
pdp

Menggunakan perancah - Perancah melibatkan


pemberian sokongan kepada murid pada awal
pengajaran dan secara beransur-ansur
menyerahkan tanggungjawab
kepada murid untuk meneruskan pembelajaran.
Pengajaran secara langsung Gunakan kuliah
pendek dan ringkas sambil diselang-selikan dengan
soalan, tunjuk cara, perbincangan, tayangan
berkaitan atau kuiz untuk mengelakkan kebosanan.
Penyoalan - soalan yang dikemukakan
seharusnya dapat menghasilkan jawapan yang
menarik dan belum diketahui.
Maklum balas - Berikan maklum balas segera,
spesifk dan bersifat pembetulan menggunakan
intonasi positif.

Adakah ini?
Adakah
kaki dan leher
zirafah
itu panjang
atau pendek?

Kaki dan leher zirafah


itu panjang kerana
kaki dan lehernya tak
pendek.

SK PULAU MANIS
HAK KERAJAAN MALAYSIA

Atau ini?
Apakah yang
akan berlaku
sekiranya
zirafah tidak
mempunyai
kaki dan leher
yang panjang?

Tentu sukar untuk


zirafah itu memakan
pucuk-pucuk kayu dan
memerhatikan musuh
yang datang.
Tentu ia tidak
dinamakan zirafah
tetapi diberi nama
lain.
Bla bla bla bla

Terangkan.

SK PULAU MANIS
HAK KERAJAAN MALAYSIA

Atau ini?
Faham dan
selesaikan

Lengkapkan ayat matematik


berikut dengan menggunakan
kombinasi nombor di bawah
2

4
I8

Senanglah tu.
18 boleh, 11 boleh,
22 pun boleh!!!

I8

SK PULAU MANIS
HAK KERAJAAN MALAYSIA

Atau ini?
Fikirkan
Lengkapkan:
2d + 1d = 3d

Berapakah jumlah kemungkinan


jawapan yang boleh dibentuk.
Agaknya 98 + 8 =
107, betul kot!!!

SK PULAU MANIS
HAK KERAJAAN MALAYSIA

Reka
Bentuk
Kurikulum
Matematik

Fikrah: daya berfkir dan


pemikiran

Taksonomi
Kemahiran
Berfikir Aras
Bloom
Tinggi
Tinggi pada
Sintesis
Menilai
kebiasaannya

kebiasaannya
dirujuk kepada
Analisis
Menganalis
EMPAT aras
is
teratas dalam
Aplikasi
Mengaplika
taksonomi
si
Bloom; iaitu
Kefahaman
Memahami
mengaplikasi,
menganalisa,
Pengetahu
Mengingat
menilai dan
anmencipta
Kemahiran Berfikir Aras

Bloom

Rendah

Anderson

Taksonomi
semakan

Taksonomi asal

Kemahiran

Kemahiran
Penilaian
Mencipta
Berfikir Aras

RUTIN

KB
vs
AR
KBA
T

Masalah boleh diselesaikan


dengan kaedah yang biasa
digunakan oleh murid dengan
mereplikasikan kaedah yang
dipelajari sebelum secara
langkah demi langkah.
Penyelesaian masalah rutin
menekankan penggunaan
satu set prosedur yang
diketahui atau yang
ditetapkan (algoritma) untuk
menyelesaikan masalah.

BUKAN
RUTIN
Masalah yang
memerlukan analisis dan
penaakulan matematik;
banyak masalah bukan
rutin boleh diselesaikan
dengan lebih daripada
satu cara dan mungkin
mempunyai lebih
daripada satu
penyelesaian.

Perlunya
keseimbangan antara
soalan rutin dengan
bukan rutin

RUTIN
Tidak memerlukan
murid untuk
menggunakan
kemahiran berfkir
pada aras tinggi.
Operasi yang perlu
digunakan adalah
jelas.

KB
vs
AR KBA
T

BUKAN
RUTIN
Memerlukan tahap pemikiran
pada aras tinggi.
Meningkatkan kemahiran
menaakul.
Jawapan dan prosedur yang
perlu digunakan tidak serta
merta jelas.
Menggalakkan lebih daripada
satu cara penyelesaian dan
strategi.
Terdapat lebih daripada satu
jawapan.
Lebih mencabar.
Berupaya membentuk murid
yang kreatif dan inovatif
Penyelesaian memerlukan lebih
daripada membuat keputusan
dan memilih operasi matematik.
Memerlukan masa yang sesuai

Strategi

Menyoal

Perlunya keseimbangan antara


soalan rutin dengan bukan rutin

RUTIN

BUKAN
RUTIN

Penekanan kepada soalan bukan


rutin
penting bagi:
Membentuk modal insan yang
berfkrah
Merealisasikan hasrat negara
untuk
meningkatkan keupayaan KBAT
dalam menghadapi apa jua bentuk

Contoh Soalan KBAT


BUKAN RUTIN
RUTIN
Ahmad membeli sekotak
susu dengan harga
RM 1.55 dan sebungkus
biskut dengan harga
RM 1.70.
Berapakah jumlah wang
dibayar oleh Ahmad?

KBAT

Ahmad membeli sekotak


susu dengan harga
RM 1.55 dan sebungkus
biskut dengan harga
RM 1.70. Dia memberikan
RM 4.00 kepada
Jurujual.
Berapakah bilangan syiling
yang diterima oleh Ahmad
sekiranya jurujual itu
memberikannya beberapa
syiling 5 sen,
10 sen dan 20 sen?
Terangkan jawapan anda.

Contoh Soalan KBAT


RUTIN

Teknik

Menyoal

Cari perimeter kawasan


berbentuk segiempat tepat
yang mempunyai panjang 8
meter dan lebar 17 meter.

BUKAN RUTIN
Mamat ingin membina pagar
bagi reban ayam yang
berbentuk segiempat. Dia
mempunyai 20 meter wayar
pagar.
1. Apakah saiz segiempat yang
boleh beliau hasilkan?
2. Bentuk manakah yang
terbaik?

KBAT

Boleh dikembangkan kepada


RUTIN

Masalah rutin
kepada

Bukan
Rutin

Satu sisiempat mempunyai


sudut-sudut 100, 60, dan
130. Apakah nilai sudut
yang keempat?

BUKAN RUTIN

KBAT

Bolehkah sisiempat mengandungi


empat sudut cakah?
Bagaimana anda tahu?
Bolehkah segitiga mengandungi
lebih daripada satu sudut cakah?
Terangkan.
Bolehkah sisiempat mengandungi
dua sudut cakah? Sekiranya boleh,
lukiskan rajah. Sekiranya tidak,
terangkan.
Bolehkah sisiempat mengandungi

Tunjukkan...

Andaikan
tempoh
masa
pembakaran
lingkaran nyamuk ini ialah 1 jam. Tanpa ada
peralatan lain dan diberikan hanya dua
batang anak mancis, bagaimana anda boleh
tunjukkan masa 45 minit.

Bincangkan

Persamaan dan perbezaan

Bincangkan

Persamaan dan perbezaan

Bincangkan
Jam
Dinding

Jam
Tangan

Persamaan dan perbezaan

Bincangkan dan
Persembahkan
Mereka wajah
manusia dengan
kombinasi nombor

Cuba teka...
Maklumat diperolehi melalui
penyoalan.

Seekor haiwan

Cuba teka...
Maklumat diperolehi melalui
penyoalan.

Sejenis Alat Matematik

Bahasa
Pemikiran

Kata Kerja

Menginga
t

Saya boleh ingat


semula maklumat

Mengecam, mengulang,
menyenaraikan,
menerangkan. Mengenal
pasti, menamakan

Memaha
mi

Saya boleh ingat


semula dan
menjelaskan idea
dan konsep

Mentafsir, menjelaskan,
memberi contoh,
meringkaskan, membuat
kesimpulan awal,
menunjukkan pemahaman,
menterjemah

Mengapli
kasi

Saya boleh
menggunakan
pengetahuan dalam
keadaan biasa atau
baharu

Melaksanakan,
menunjukkan,menjalankan,
menggambarkan,
menggunakan

Menganal
isis

Saya boleh
mengeluarkan ideaidea penting

Membandingkan, sebaliknya,
mengklasifkasikan,
menyusun

Menilai

Saya boleh membuat


pertimbangan dan
keputusan

Menyemak,
mempertimbangkan,
menguji, membuat
keputusan, membuat

Kata

Kompleksi
ti
Pemikiran

Soalan Kompleks
Soalan Mudah

embinaan Soalan
BAT

Kompleksi
ti
Pemikiran

Bahasa
Pemikiran

Soalan Pemula

Mencipta

Mereka bentuk,
mencipta,
menambah baik
merancang,
membina,
menggubah

Bagaimanakah kita boleh


mereka bentuk? Bolehkah
kita menambah? Apa yang
akan berlaku jika?

Menilai

Menentukan
kedudukan,
menyimpul, menilai,
mentaksir,
menentukan

Mengapa anda berfkir


tentang? Mengapa anda
suka ini? Apakah yang
terbaik.?

Menganal
isis

Membanding beza,
mengelas,
menyusun, meneliti,
menganalisa

Bagaimana mereka sama/


membeza? Bagaimana ia
berfungsi? Apakah bukti?

Mengapli
kasi

Menunjukkan,
menggunakan,
mengaplikasi,
membina,
menggambarkan

Apakah contoh-contoh lain


yang ada tentang ini?

Memaha
mi

Menyatakan semula,
menerangkan,
mentafsir,

Apakah maknanya? Apakah


kegunaannya? Bolehkah
anda terangkan?

KBAT

Terima Kasih