Anda di halaman 1dari 18

BAB 5 KERAJAAN ISLAM DI MADINAH

PERJANJIAN AQABAH PERTAMA DAN KEDUA

HIJRAH Konsep Hijrah


Sebab dan tujuan Hijrah
KepentinganHijrah

Piagam Madinah Kandungan Piagam Madinah


Kepentingan Piagam Madinah

Penyebaran Islam - Mempertahankan Hak Maruah

Perjanjian Hudabiah Kepentingan Piagam Madinah


Pembukaan semula kota Makkah
Kepentingan Pembukaan Semula
Kota Makkah
PERJANJIAN AQABAH
Aspek Perjanjian Aqabah 1 Perjanjian Aqabah 2

Tahun 621m 622m

tempat Di Aqabah Di Aqabah

antara Nabi dan dengan orang Arab Madinah(Aus dan Nabi dengan suku Aus dan
Khazjraj) Khazraj)

Isi 1. Mereka hendaklah beriman kepada allah dan 1.Suku Aus dan Khazraj
perjanjian rasul memeluk Islam dan
2. Mereka berjanji akan membantu mengukuhkan kagi taat setia
perjuangannabi kepada Nabi
3.Mereka tidak akan melakukan amalan jahiliah 2.Mereka menjemput Nabi
seperti mencuri, minum arak dan membunuh dan orang di madinah
bayi perempuan berhijrah ke Madinah
Tindakan 3.Mereka secara sukarela
Nabi selepas perjanjian ialah Mus`ab bin umair akan menyediakan tempat
(pendakwah Islam) dihantar ke madinah untuk tinggal dan menjanjikan
keselamatan untuk nabi dan
menyebarkn islam.
orang Islam Makkah serta
menyatakan kesediaan
mempertahankan Islam
sambungan
Kepentingan
Perjanjian
1Jaminan keselamatan dan
kesanggupan orang madinah
memperthankan islam telah
menjadi pendorong utama
berlakunya hijrah

2.Sokongan dan bantuan


arab madinah kepada orang
islam makkah merupakan
faktor penting kejayaan hijrah
ke madinah
HIJRAH
• Latarbelakang Hijrah:
• 1.Berlaku pada 1 Ramadan bersamaan 12 September 622M
• 2.Berlaku secara rahsia dan berperingkat-peringkat.
• 3.Baginda berhijrah bersama Abu Bakar selepas orang Islam lain berhijrah.
• 4.Perjalanan baginda memakan masa selama 12 hari.

• Konsep Hijrah:
• 1.Hijrah ialah perkataan yang bermakna berpindah.
• 2.Hijrah bermaksud perpindahan orang Islam dari Kota Makkah ke Kota Madinah dalam
usaha untuk memperkukuhkan kedudukan Islam dan merupakan strategi baru untuk
menyuburkan Islam.
• 3.Pengertian lebih luas iaitu perjuangan untuk menegakkan kebenaran dan meninggalkan
keburukan dan kejahatan.
• 4.Orientalis Barat mentafsir sebagai suatu pelarian.
• 5.Pendapat Orientalis Barat dapat disangkal kerana orang Islam berhijrah ke Madinah
disebabkan:
• i.Jemputan orang Ansar.
• Ii.Ketibaannya disambut dengan rela hati dan meriah.
• Iii.Diberi tempat tinggal dan keselamatan mereka dijamin.
• Iv.Nabi telah dilantik sebagai kesemua penduduk Madinah termasuk bukan Islam.
Perintah allah menerusi
Jemputan masyarakat wahyu (surah al-anfal)
arab madinah yang supaya berhijrah kerana
sedang menghadapai niat dan pakatan Quraisy
pelbagai konflik: untuk membunuh baginda
a.Suku aus dankahzraj
sering bertelagah
• sesama sendiri dan
ekonomi mereka dikuasai
oleh orang Yahudi
b.Untuk mendamaikan
masyrakat madinah yang Sebab dan tujuan
sentiasa bermusuhan
P
c. Orang madinah
memerlukan pemimpin Untuk meneruskan
berkaliber seperti nabi penyebaran Islam
untuk memimpin mereka kerana:
a.Di Makkah terdapat
ancaman Quraisy
b.Mewujudkan
sebuah
n e n t a n ga n
Pe masyarakat Islam

a n Q u r ai s y yang bersatu
g padu dan
M ak k a h sempurna
PROSES HIJRAH

Bermula setelah berjaya melepaskan diri daripada kepungan pemuda


Quraisy terhadap rumah Nabi

Nabi menemui Abu Bakar al Siddiq dan menyatakan tentang


perintah Allah supaya berhijrah

Nabi dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Thur sebelum ke Madinah.

Perjalanan mereka dipandu oleh Abdullah bin Arqat(belum memeluk Islam)


KEPENTINGAN
• 1.Dakwah dapat dilakukan dengan aman dan
terbuka.
• 2Dapat mendamaikan suku Aus dan Khazraj
yang sering bersengketa melalui sengat
persaudaraan sesama Islam
• 3.Dapat mempersaudarakan orang Islam
Makkah dengan orang Islam Madinah
• 13.Sikap tolenransi kaum dan tolong menolong
• 4.Dapat menyatukan golongan ini yang dapat melahirkan masyarakat cemerlang, contoh:
sebelumnya memepunyai perbezaan orang Madinah sanggup memberikan tempat tinggal,
kedudukan dan ekonomi dan sosial menyediakan makanan dan keperluan asas lain,
serta menerima mereka sebagai saudara dan
• 5.Orang Islam Madinah yang memberi sebahagian daripada masayrakat Madinah.
bantuan kepada Muhajirin digelar Ansar • 14.Hijrah berjaya dengan sokongan dan
• 6.Orang Islam Makkah yang berhijrah ke pengorbanan sahabat-sahabat Nabi sendiri. Contoh:
Madinah digelar Muhajirin • A.Abu Bakar sanggup bergadai nyawa dan harta
semata-mata untuk melindungi Nabi semasa
• 7.Dapat menyatupadukan penduduk Madinah berhijrah.
yang terdiri daripada pelbagai suku, budaya • B.Alli bin Abi Talib sanggup tidur di tempat tidur
dan agama dapat menikmati kesejahteraan Nabi bagi mengelirukan orang Arab Quraisy
dan kemakmuran hidup. yangmengepung rumah Nabi
• 8.Masjid al-Nabawi telh dibina sebagai • C.Abdul Rahman bin Auf, saudagar yang kaya
tempat beribadat, belajar dan tempat sanggup menyumbangkan hartanya membantu
bertemu untuk membincangkan masalah. orang Islam yang tidak berkemampuan
• 15.Wanita yang dapat memainkan peranan penting
• 9.Kawasan persekiarannya dijalankan aktiviti sebagai suri rumah untuk menggerakkan kemajuan
harian seperti berjual beli. sesebuah negara. Contoh, Asmah, puteri Abu Bakar
• 10.Wujud kiraan tahun hijrah dalam taqwim sanggup menghantar makanan dan menyampaikan
berita kepada Nabi di Gua Sur walaupun
Islam dan mula digunakan pada zaman tindakannya berbahaya serta laluannya berliku dan
khalifah Umar al-Khattab. berbatu besar
• 11.Nama Yathrib ditukar kepada Madinahal- • 16.Nabi sanggup berkorban dan meninggalkan
Munawarah. kesenangan hidup demi memperjuangkan Islam
• 12.Islam menjadi cara hidup merangkumi • 17.Kebijaksanaan Nabi mengatur strategi
perjuangan:
bidang politik, ekonomi dan sosial.
• A.Nabi bersembunyi di Gua Thur dahuluu.
• B.memilih jalan ke Selatan menuju keTihamah
bukan jalanke utara.
• 18.Menubuhkan negara Islam Madinah dan
merangka sebuah perlembagaan untuk mentadbir
yang dinamakan Piagam Madinah
PIAGAM MADINAH
Sebuah perlembagaan bertulis
Yang dirangka oleh Nabi
Pada 622M berpandukan wahyu
Allah s.w.t.

Perlembagaanbertulis permama
Di dunia dan mengandungi
47 fasal Latar Belakang
a.23 fasal menerangkan
Hubungan dan tanggungjawab
Di kalangan orang Islam
b.24 fasal menyentuh tentang
Tanggungjawab orang bukan Islam
Termasuk orang Yahudi
Terhadap negara Islam
Menganungi peraturan, tanggungjawab
ketua negara dan rakyatnya berasaskan
Perjuangan orang Islam dan
Orang bukan Islam
KANDUNGAN PIAGAM MADINAH
PERKARA RUMUSAN
a.Nabi pemimpin di Madinah
Politik
b.Nabi adalah sebagai hakim yang
menyelesaikan masalah yang timbul antara
orang Islam dengan orang bukan Islam

Agama a.Masyarakat Madinah bebas mengamalkan


agama masing-masing
b.Mereka bebas mengamalkan adat mereka
selagi tidak bertentangan dengan Islam

a.Masyarakat Madinah dianggap sebagai satu


Sosial
ummah dan mempunyai tanggungjawab yang
sama terhadap negara Madinah
b.Masyarakat Madinah tidak boleh bermusuhan
sesama sendiri
Perundangan a.Undang-undang Islam diguna pakai secara
menyeluruh tetapi peraturankekeluargaan dalam
sesuatu kabilah boleh diamalkan selagi tidak
bertentangan dengan Islam
Ekonomi a.Kerjasama di antara masyarakat Maadinah
dituntut demi memajukan ekonomi negara
b.Unsur penipuan dan riba dihapuskan dalam
sistemperniagaan
Pertahanan a.Semua anggota masyarakat dikehendaki
mempertahankan Madinah daripada ancaman luar

Kedudukan Yahudi a.Keselamatan orang bukan Islam khususnya


Yahudi terjamin
Selagi mereka mematuhi perlembagaan Madinah
KEPENTINGAN PIAGAM
MADINAH

1.Kerajaan
1.KerajaanIslam
IslamMadinah
Madinahmerupakan
merupakanmodel
modelkerajaan
kerajaanIslam
Islamyang
yangunggul
unggul
2.Unsur-unsur
2.Unsur-unsur Islam boleh dipraktikkan dalam sessbuah negara yangterdiri
Islam boleh dipraktikkan dalam sessbuah negara yang terdiri
daripada pelbagai bangsa dan
daripada pelbagai bangsa dan agamaagama
3.Piagam
3.PiagamMadinah
Madinahmengandungi
mengandungiperaturan
peraturanyang
yangberkaitan
berkaitandengan
dengandunia
dunia
dan akhirat
dan akhirat
4.Ekonomi
4.EkonomiIslam
Islammementingkan
mementingkankeadilan
keadilandan
danketelusan
ketelusandalam
dalamperniagaan
perniagaan
dan dilaksanakan
dan dilaksanakan
5.Nabi
5.Nabiberjaya
berjayamembentuk
membentukmasyarakat
masyarakatbaru
baruberasaskan
berasaskanummah,
ummah,melalui
melalui
semangat
semangat persaudaraan Islam, konsep keadilan sosial dan persamaanhak
persaudaraan Islam, konsep keadilan sosial dan persamaan hak
serta amalan dan sifat positif dipraktikkan
serta amalan dan sifat positif dipraktikkan
6.Undang-undang
6.Undang-undangIslam Islamdiperkenalkan
diperkenalkan
7.Sistem
7.Sistem pemerintahan yangmeletakkan
pemerintahan yang meletakkan Allah
Allahs.w.t.
s.w.t.sebagai
sebagaikuasa
kuasa
tertinggi
tertinggi
8.Berjaya
8.Berjayamenyusun
menyusunmasyarakat
masyarakatyangyangsistematik
sistematikkerana
keranasetiap
setiapkaum
kaumterikat
terikat
dengan undang-undang yang telah digariskan dan
dengan undang-undang yang telah digariskan dan mereka mereka
bertanggungjawab
bertanggungjawabmemepertahankan
memepertahankanMadinah
Madinahdaripada
daripadaserangan
seranganluar.
luar.
PENYEBARAN ISLAM
1.Melalui penghantaran
utusan:
a.ke Rom, Rom Timur, Parsi,
Mesir dan Habsyah
b.Kewilayah di sekitar
Strategi Dakwah
Semenanjung Tanah Arab.
Nabi 2.Tidak memaksa mereka
memeluk Islam:
a.Menggunakan diplomasi
b.menunjukkan nilai-nilai
yang baik
c.Menerusi warkah
d.Mewujudkan rasa
persefahaman dengan
PRINSIP PEPERANGAN
DALAM ISLAM
1.Islam membenarkan umatnya berperang apabila diserang musuh.
2.Peperangan bertujuan mencari keamanan supaya tempat beribadat
terpelihara
3.Islam menegah permusnahan harta benda, tanam-tanaman, membunuh
binatang
1. ternakan dan orang tidak berdosa
4.Islam melarang membunuh orang yang lemah seperti orang tua,
kanak-kanak, wanita, orang yang sakit dan orang yang menyerah
diri.
5.Pertempuran dalam Islam adalah untuk menentang kezaliman,
mempertahnkan maruah diri, agama dan negara.
6.Seandainya musuh ingin berdamai, orang Islam haruslah memilih
perdamaian.
7.Walaupun peperangan antara orang Quraisy Makkah dengan orang
Islam Madinah telah berlaku, namun ia terbukti untuk mempertahankan
maruah agama, bangsa dan negara semata-mata.
PERJANJIAN HUDAIBIAH
elakang

8M rombongan Islam ke Makkah kerana ingin menubainaikan umrah


disekat oleh Arab Quraisy diHudaibiah. Nabi menghantar Uthman bin
Makkah untuk menerangkan tujuan kedatangan mereka.
slam mendengar khabar angin tentang kematian Uthman telah
pah setia yang dikenali dengan baiah al-Ridwan. Orang Arab Quraisy ber
kenali dengan baiah al-Ridwan. Orang Arab Quraisy berasa bimbang lalu
ui Nabi.
rsedia mengadakan perjanjian dan termeterailah Perjanjian Hudaibiah an
ngan Suhail bin Amru pada bulan Zulkaedah 628M – 6 Hijrah.
ISI PERJANJIAN
HUDAIBIAH

1.Kedua-dua pihak bersetuju mengadakan genjatan


senjata selama sepuluh tahun.
2.Kabilah Arab yang lain bebas memihak sama ada
kepada orang Islam Madinah atau orang Quraisy
Makkah.
3.Orang Islam Madinah yangmemihak ke Makkah
tanpa kebenaran penjaganya tidak perlu
dipulangkan.
4.Orang QuraisyMakkah yang memihak ke Madinah
tanpa kebenaran
penjaganya perlu dipulangkan semula.
5.Umat Islam hanya boleh mengerjakan umrah pada
tahun berikutnya (7 Hijrah).
Tempoh perdamaian telah
Memberi peluang kepada nabi:
Orang Islam boleh a.Menyebarkan Islam ke seluruh
Mengerjakan haji Tanah Arab
Dengan aman pada b.Isi perjanjian ke 3 dan ke 4
Tahun 629M Membawa keuntungan kepda
Islam
c Ramai pahlawan Quraisy
Memeluk Islam seperti
Khalid bin Al Walid dan Amru
al As
Kepentingan
Perjanjian
Hudaibiah

Kaum Quraisy telah mengiktiraf Menjadi perintis ke arah


Kewujudan negara Islam Madinah Pembukaan semula kota
Makkah
Dan Nabi sebagai pemimpin
PEMBUKAAN SEMULA
KOTA MAKKAH

Faktor kota Makkah muddah


Perdamian bertahan selama dikuasai:
Dua tahun kerana Arab Quraisy a.Pengislaman al Abbas(bapa
Melanggar Perjanjian Saudara Nabi) dan Abu Suffian
Apabila mereka membunuh (ketua kaum Quraisy)
Beberapa orang Bani b.Jaminan keselamatan kepda mereka
Khuzaah yang berpihak Yang terkepung semasa pembukaan
Kepada Islam Kota Makkah
:

Nabi menyediakan empat pasukan


Tentera terdiri daripada 10,000
Orang diketuai oleh Khalid bin Al Walid Mereka memsuki kota Makkah melalui
Abu Ubaidah al Jarrah, Saad Utara, selatan,barat dan barat daya Makkah
Bin Ubadah dan Zubair bin Dengan mudah pada 630M bersaman8 Hijrah
Al Awwam.
Kaabah terpelihara
Daripada unsur-
Unsur Jahiliah

Kota Makkah dijadikan KEPENTINGAN PEMBU Pembuka jalan


Sebagai kota suci umat KAAN SEMULA KOTA Ke arah penyebaran
Islam Islam ke seluruh
MAKKAH Tanah Arab

Wujudnya sebuah pusat


Pemerintahan Islam yang
kuat

Makkah menjalankan
Pemerintahan Islam