Anda di halaman 1dari 12

BANDING BEZA ANTARA

TEORI BEHAVIORIS
DAN TEORI PSIKOLINGUISTIK

OLEH:

Athirah dan Nurul..


Teori
behavioris
APA ITU BEHAVIORIS?
 ‘Behaviour’ atau tingkah laku- merujuk kepada
‘aksi’ atau ‘reaksi’ manusia atau haiwan dalam
bentuk ‘gerak balas’ hasil daripada ‘rangsangan’
dalaman atau luaran.
 Teori awal pemerolehan bahasa bertitik tolak
daripada fahaman behavioris.
 Mazhab behavioris yang diperkenalkan oleh
Ivan Pavlov ini dikembangkan oleh Thorndike
dan Skinner.
 Mereka berpendapat, pembelajaran adalah
berkaitan dengan perubahan tingkah laku.
CIRI-CIRI UMUM
 Menolak konsep mentalisme (mengkaji
pemikiran yang abstrak tanpa data yang sah).
 Percaya bahawa tingkah laku manusia dan
binatang mempunyai persamaan.
 Tingkah laku manusia bertutur kerana keperluan
untuk bersosialisasi.
 Perlakuan manusia ada hubungan dengan
rangsangan/stimulus dan gerak balas/respon
(makna daripada rangsangan,respon daripada
pendengar).
Teori
Psikolinguistik
APA ITU
PSIKOLINGUISTIK?
 Psikolinguistik, sebagaimana yang tertera pada istilah
ini, adalah ilmu hibrida, yakni, ilmu yang merupakan
gabungan antara dua ilmu: psikologi dan linguistik.
 Teori ini juga dikenali sebagai psikologi bahasa.
 Aitchison (1998: 1) mendefinisikan psikolinguistik
sebagai kajian tentang bahasa dan minda.
 Harley (2001: 1), psikolinguistik sebagai kajian tentang
proses-proses mental dalam pemakaian bahasa.
 Clark dan Clark (1977: 4) menyatakan bahawa
psikologi bahasa berkaitan dengan 3 hal yang
utama: komprehensi, produksi dan pemerolehan
bahasa.
 Maka, dapatlah disimpulkan bahawa
psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari
proses-proses mental yang dilalui oleh manusia
dalam mereka berbahasa.
PERSAMAAN ANTARA
TEORI
PSIKOLINGUISTIK
DAN
TEORI BEHAVIORIS
PERSAMAAN
 Teori Behavioris dan Teori Psikolinguistik
masing-masing adalah teori mengenai
pemerolehan bahasa.
 Berkaitan dengan bahasa dan pertuturan.
 Tingkah laku (behavioris), psikologi dan
neurologi (psikologi) penting sebagai keperluan
berkomunikasi.
PERBEZAAN ANTARA
TEORI
PSIKOLINGUISTIK
DAN
TEORI BEHAVIORIS
NO. TEORI BEHAVIORIS TEORI PSIKOLINGUISTIK

1. Berkaitan dengan analisis makna Berkaitan dengan faktor-faktor


berdasarkan tingkah laku yang psikologi dan neurobiologi yang
diperhatikan dan jika tidak dianggap membolehkan manusia memperoleh,
sebagai andaian sahaja. memahami dan menggunakan
bahasa.
2. Ahli behavioris tidak menolak kajian Mempelajari 4 topik utama:
tentang tingkah laku yang -komprehensi
tersembunyi dan peribadi, misalnya -produksi
mimpi. -landasan biologi dan neurologi
-pemerolehan bahasa
3. Ahli behavioris berfokus kepada Berfokus dengan bahasa dan minda.
hubungan persekitaran dengan
tingkah laku dan menganalisisnya
sebagai objek yang nyata.
4. Behaviorisme menganggap Psikolinguistik meliputi proses yang
peristiwa peribadi juga sebagai membolehkan penjanaan ayat-ayat
tingkah laku dan menganalisisnya yang bertatabahasa dan bermakna
sama seperti tingkah laku yang dari segi perbendaharaan kata dan
nyata. struktur tatabahasa.
SEKIAN, TERIMA KASIH…