Anda di halaman 1dari 34

PBK 3083

PENDIDIKAN BIMBINGAN
Tutorial 1:
Bincangkan Perbezaan Antara Prinsipprinsip Dalam Etika Kaunseling
Nama Pelajar
: 1) LIEW CHEE SAN
2) HO SIEW YEE
3) NURSHAHRINA BINTI AHMAD TARMIZI
Kursus

: PISMP BIMBINGAN SEM 5

Nama Pensyarah

: Encik ROSLI BIN AHMAD

Konsep Etika
Istilah etika berasal daripada istilah Yunani
iaitu Ethos dan Ethikos.
Ethos bererti sifat, watak, kebiasaan, tempat
yang biasa, cara hidup dan budaya.
Ethikos ialah tatasusila, adab, kelakuan
atau perbuatan yang baik.

Konsep Etika
(Thiroux, 2001)
Etika merupakan teori yang berkaitan
dengan tindakan, hujah dan tujuan yang
mengarah kepada makna sesuatu tindakan.
Tumpuan etika ialah terhadap tingkah laku
individu, bagaimana manusia bertingkah
laku dalam sesuatu keadaan.

Konsep Etika
(Rafidah Aga Mohd Jaladin & Lau Poh Li, 2014)
Etika
Satu sistem standard moral iaitu satu bidang
ilmu yang berkaitan dengan standard
pengalaman dan ketentuan bermoral atau satu
sistem moral yang dipegang oleh seseorang
indvidu atau sekumpulan orang yang dipantau
oleh pertubuhan profesional.

Konsep Etika
(Ismail Ibrahim, 1995)
Etika ialah proses pemikiran tentang baik
dan buruk berkaitan perilaku seseorang.
Etika bukan hanya merujuk tingkah laku
tetapi juga tentang proses itu sendiri atau
apa jua yang difikirkan oleh seseorang
kerana biasanya ia akan diikuti oleh
perbuatan atau tingkah laku.

Konsep Etika
(Robert B. Zeuschner, 2001)
Etika adalah merujuk kepada prinsipprinsip yang memandu dan mendorong
manusia untuk melakukan sesuatu yang
bermoral, iaitu kajian tataetika yang
sepatutnya dipatuhi oleh manusia.

Konsep Etika
(Francis, 2009)
Etika memainkan peranan penting dalam
melaksanakan tugas dan peranan dalam
pekerjaan.
Matlamat utama etika digubal adalah
untuk membimbing ke arah tahap
profesional yang lebih tinggi.

Konsep Etika
Secara umumnya terdapat 3 ciri utama
etika iaitu:
Bertindak sebagai
peraturan
Manual kerja atau
prosedur kerja
Nilai-nilai murni yang
perlu dipatuhi

Kod Etika
Dalam Profesion menolong, terdapat
banyak kod etika yang digunakan oleh
golongan profesional mengikut profesion
mereka
masing-masing.
Sebagai
contohnya:

Kod Etika
Kod etika yang dipakai oleh pakar dan
pengamal kaunseling di Amerika Syarikat atau
ACA (American Counseling Association 2005).
Kod etika yang diguna pakai oleh ahli psikologi
di Amerika Syarikat dinamakan Prinsip-prinsip
Etika dan Kod Tatalaku Ahli Psikologi Persatuan
Psikologi Amerika Syarikat atau APA(American
Psychological Association 2010).

Kod Etika
Di Australia, ahli psikologi dan pengamal
kaunseling dan psikoterapi menggunakan
kod etika persatuan psikologi Australia
atau APS ( Astralian Psychological Society
2007) dan Panduan Etika APS ( Australian
Psychological Society 2009) yang perlu
diguna pakai bersama kod etika APS.

Kod Etika
Di Malaysia badan yang bertanggungjawab mengeluarkan
kod etika dan prinsip-prinsip kaunseling dijalankan oleh
Persatuan Kaunseling Malaysia (PERKAMA).
Kod etika kaunselor yang terkini telah dikeluarkan oleh
Lembaga Kaunselor Malaysia (Lembaga Kaunselor
Malaysia 2011).
Kod etika ini menjadi pegangan bagi pengalaman
kaunseling di Malaysia dan kod ini perlu difahami oleh setiap
pengamal kaunseling bersama-sama dengan Akta
Kaunselor 580.

Kod Etika
Secara amnya kesemua kod etika yang
digariskan oleh persatuan-persatuan kaunseling
tersebut
mempunyai
persamaan
iaitu
menitikberatkan
amalan
profesionalisme
kaunselor dan hal ehwal kebajikan klien.
Matlamat utama etika ini digubal adalah untuk
menjamin perkhidmatan kaunseling agar menjadi
lebih cekap, telus, amanah, serta menjamin
keselamatan dan kerahsiaan klien.

Rasional Penekanan Etika Profesional


Dalam Perkhidmatan Kaunseling
Untuk
menjadikan kaunselor menjadi lebih cekap,
sebarang kesilapan oleh kaunselor dapat diminimakan.
Dapat
meningkatkan
keberkesanan
perkhidmatan
kaunseling yang dijalankan. (Sapora Sipon, Ahmad
Jazimin Jusoh & Hapsah Md. Yusof, 2002).
Mengelak kaunselor bertindak di luar daripada etika yang
digariskan.
Menggalakkan kaunselor mengarah ke arah tahap
profesional.

Rasional Penekanan Prinsip Etika Persetujuan


Termaklum (Informed Consent)
(Fisher, 2003)
Persetujuan termaklum adalah merupakan perjanjian
utama bagi melindungi hak-hak privasi klien yang
dilakukan pada awal sebelum perkhidmatan kaunseling
dijalankan.
Memberikan penerangan yang secukupnya kepada klien
tentang perkara-perkara berkaitan matlamat kaunseling,
teknik dan prosedur dalam perkhidmatan kaunseling,
kerahsiaan, limitasi dan risiko tertentu serta hal-hal
penting lain yang melibatkan kaunselor dan juga klien.

klien dapat mengetahui dengan lebih mendalam


dan dapat memberi gambaran secara kasar
tentang proses-proses yang akan berlaku pada
keseluruhan khidmat kaunseling yang diterima oleh
mereka.
Bagi kaunselor pula, perkara-perkara yang
dijelaskan dalam etika persetujuan termaklum ini
berperanan sebagai panduan kepada mereka
untuk menjalankan perkhidmatan kaunseling
secara cekap dan telus sesuai dengan prinsip
profesional yang dipegang oleh mereka.

Rasional Penekanan Prinsip Etika


Kerahsiaan
Prinsip kerahsiaan dalam etika kaunseling ini sangat penting
dan perlu diterangkan kepada klien pada setiap sesi
kaunseling yang dijalankan.
Mengelakkan klien daripada menerima keaiban daripada
orang lain.
Menjadikan klien lebih yakin, percaya dan berasa selamat
dengan maklumat yang mereka dedahkan.
Kaunselor akan dapat menonjolkan diri sebagai individu yang
boleh dipercayai, amanah dan bertanggungjawab untuk
menjaga hak dan kepentingan privasi klien.

Rasional Penekanan Prinsip Etika


Keadilan
Kaunselor bersikap adil secara sama rata terhadap
klien yang datang mendapatkan bantuan kaunseling.
Dapat membantu klien berasa selesa semasa
menerima khidmat kaunseling.
Menjadi garis panduan kepada kaunselor agar tidak
bersikap prejudis kepada klien dan melayan klien
secara sama rata tanpa mengimbilkira perbezaan
yang ada pada manusia.

Rasional Penekanan Prinsip Etika


Kesejahteraan (Wellness)
(Pack-Brown & Williams, 2003)
Menekankan seseorang kaunselor perlu menggalakkan
pertumbuhan dan perkembangan klien dengan cara
memelihara minat dan kesejahteraan klien.
Memberi perlindungan kepada klien dari segi fizikal,
emosi dan juga trauma psikologikal.
Memastikan bahawa kebajikan dan kepentingan klien
dapat dijaga sepanjang mereka menerima khidmat
kaunseling.

Rasional Penekanan Prinsip Etika


Perhubungan Kaunselor Dan Klien Dalam
Kaunseling

Seseorang kaunselor tidak boleh menjalankan perkhidmatan


kaunseling dengan klien yang mempunyai pertalian atau hubungan
tertentu dengan kaunselor.

Kaunselor juga harus mengelak hubungan hubungan dua hala (dual


relationship) dengan klien yang boleh mempengaruhi penilaian
profesional ataupun apa-apa yang boleh menyebabkan risiko
kemudaratan kepada klien.
(Pack-Brown & Williams, 2003)

Kaunselor tidak boleh terlibat dengan aktiviti yang memberi


kepentingan kepada mereka seperti terlibat dengan perniagaan
atau aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh klien.

Soalan 1
Rasional mengapa etika profesional sangat
ditekankan dalam perkhidmatan
kaunseling?

Prinsip-Prinsip
Mandatori

Aspirasional

Satu
terma
yang
menggambarkan
tahap
kefungsian etika bahawa
ahli psikologi bertindak
berdasarkan
Standard
Minimum, mengambil kira
asas mesti dan jangan.

Satu
terma
yang
menggambarkan
standard
amalan
profesional paling tinggi
yang ahli psikologi boleh
harapkan.
Ia
memerlukan kita
melakukan lebih daripada
standard
minimum
amalan.

Persamaan Antara Prinsip-prinsip


Dalam Etika Kaunseling
Mandatori

Aspirasional

Matlamat utama kedua-dua prinsip ini digubal adalah


untuk menjamin perkhidmatan kaunseling agar menjadi
lebih cekap, telus, amanah, serta menjamin
keselamatan dan kerahsiaan klien.

Perbezaan Antara Prinsip-prinsip Dalam


Etika Kaunseling
Mandatori
Kebanyakkan
psikologi
lebih berfokus kepada
etika mandatori.
Tidak ada banyak alasan.
Hanya mengambil kira
asas mesti dan jangan.

Aspirasional
Model ini memberi fokus kepada
dilema etika dengan menganjurkan
respons
berperingkat-peringkat
untuk menanganinya.
Enam
prinsip
asas
etika
aspirational ( Corey, Corey &
Callanan 2010)

Autonomi
Tiada Kemudaratan (Nonmaleficence)
Amal Jarial (Beneficence)
Keadilan (Justice)
Kesetian (Fidelity)
Kebenaran/ Ketulasan (Varacity)

Autonomi
Melibatkan usaha seseorang bertindak secara bebas
berasaskan nilai dan kata putusnya.
Beliau juga bertanggangjawab pada perlakuannya
kerana beliau sudah melaksanakan kebebasan
pemilihan dalam membuat sesuatu keputusan.
Melihat
bahawa
seseorang
itu
mempunyai
ketrampilan minda dan boleh membuat sesuatu kata
putus secara rasional.
Sebagai contoh:
Sentiasa menggalakkan klien untuk berkembang dan
membangun dalam konteks sosiobudaya mereka sendiri.

Tiada Kemudaratan (Nonmaleficence)


Tidak
melakukan
sesuatu
yang
mencedarakan atau memudaratkan klien
atau orang lain.
Tidak terlibat dalam apa-apa aktiviti yang
berisiko untuk merosakkan klien.
Sebagai contohnya:
Sentiasa memberi manfaat kepada orang
yang mereka bantu.

Amal Jarial (Beneficence)


Membuat kebaikan, berasaskan niat melakukan sesuatu
dengan niat yang bersih dan hasrat yang murni.
Selaras dengan niat menjalankan proses kaunseling
dengan berkesan serta berfaedah.
Hasil kaunseling diharapkan dapat memberi sumbangan
yang bermakna dan membantu klien sebagai seorang
ahli yang sempurna dalam masyarakat.
Sebagai contoh:
Berusaha menjaga klien dengan
menghormati maruah mereka.

sebaik-baiknya

dan

Keadilan (Justice)
Semua insan adalah sama dan mendapat layanan
yang saksama.
Prinsip ini juga berasaskan dua kriteria:
Sama dari segi keperluan (setiap insan itu mendapat
peluang yang tersendiri kerana setiap insan itu adalah
unik).
Sama dari segi merit (setiap insan itu perlu mendapat
layanan mengikut permasalahan masing-masing).
Sebagai contoh:
Memberikan perkhidmatan
penerima tanpa syarat.

secara

samarata

dengan

Kesetian (Fidelity)
Bersifat jujur dan ikhlas.
Elakkan
sebarang
penipuan
eksploitasi terhadap klien.
Kotai perjanjian atau komitmen
dibuat.
Sebagai contoh:

atau
yang

Menghormati kepercayaan klien dan berusaha


menunaikan janji untuk membantu kliennya.

Kebenaran/ Ketulasan (Varacity)


Bermaksud ketulasan yang melibatkan
kewajipan pengamal psikologi untuk
berkhidmat dengan ikhlas dengan klien.
Sebagai contoh:
Berusaha untuk tulus dengan klien supaya
kepercayaan antara psikologi dengan klien
dapat dibina dan dipelihara.

Persamaan Kod Etika Dengan Prinsip Utama


Bimbingan dan Kaunseling
Kod Etika
Tanggungjawab
menjurus
kepada perkara pertama
iaitu
Tanggungjawab
terhadap Klien.

Mengutamakan
kepentingan
klien.
Tempat
selesa,
memelihara
kesejahteraan,
menghormati
keputusan.
Penuh dedikasi, ikhlas, jujur,
menghormati latar belakang,
tidak menggalakkan diskriminasi.
Tanggungjawab bersama
Menjelas keperluan proses dan
implikasi, persetujuan.

Prinsip Bimbingan & Kaunseling

Tanggungjawab menjurus kepada perkara


pertama iaitu Tanggungjawab Terhadap
Pelajar.

Untuk semua pelajar, mempunyai


hak
untuk
mendapatkan
pertolongan.
Melayani keperluan pelajar bagi
perlembangaan
potensi
dan
kebolehannya.
Menyedari kelemahan pelajar,
tanggungjawab
bersama,
pemahaman
mendalam
dan
menyeluruh mengenai pelajar.
B&K
adalah
tanggungjawan
bersama
Setiap individu mempunyai sifat
yang
berbeza
dalam
gaya,
ketangkasan dan dorongan untuk
belajar.

Persamaan Kod Etika Dengan Prinsip Utama


Bimbingan dan Kaunseling
Kod Etika
Tanggungjawab terhadap
rakan profesional.
Tanggungjawab terhadap
masyarakat.
Tanggungjawab terhadap
organisasi dan majikan.

Prinsip Bimbingan & Kaunseling

Tidak
dibincangkan
secara khusus.

Soalan 2
Anda mungkin sudah boleh mentakrif dan
menghuraikan
terma-terma
tersebut
sekarang, tetapi kenapa anda rasa prinsipprinsip etika ini diperlukan dalam Guru
Bimbingan dan Kaunseling?