Anda di halaman 1dari 36

PERKEMBANGAN

SISTEM
PENDIDIKAN
DI MALAYSIA
(PENDIDIKAN
SEMASA)
PENDIDIKAN SEMASA
Melalui Akta Pendidikan 1996 dan Dasar
Pendidikan Kebangsaan 1999 terbentuk
Sekolah Bestari, Sekolah Wawasan, PPISMI,
dan KIA2M.
Apabila wujud sekolah-sekolah ini maka
terbentuklah Pelan Induk Pembangunan
( 2006 – 2010 )


AKTA PENDIDIKAN 1996
TUJUAN
1)Mantapkan sistem pendidikan kebangsaan
bagi generasi muda sejajar dengan
anspirasi negara menjadikan Malaysia
sebagai pusat kecemerlangan pendidikan
yang bermutu tinggi.
2)
3)Untuk menggariskan perundangan yang
berkaitan dengan pendidikan.
Tiga peruntukan
perundangan

umum:
Falsafah Pendidikan Kebangsaan dikemukan pada
1988 dijadikan landasan asas.
Konsep sistem pendidikan kebangsaan
dimantapkan lagi dan merangkumi:
1)Semua tahap persekolahan, iaitu bermula dari pra
sekolah kerajaan hingga pendidikan tinggi.
2)Semua kategori sekolah yakni sekolah kerajaan,
sekolah bantuan kerajaan dan sekolah swasta.
3)Status Bahasa Kebangsaan dijadikan bahasa
pengantar utama dalam sistem kebangsaan.
DASAR PENDIDIKAN
KEBANGSAAN
MISI KEMENTERIAN PENDIDIKAN

1)Membangunkan sistem pendidikan yang


berkualiti dan bertaraf dunia bagi
mengembangkan potensi individu
sepenuhnya.
2)Memenuhi anspirasi negara kita.
MATLAMAT PENDIDIKAN
KEBANGSAAN
1)Melahirkan bangsa Malaysia yang bersifat
taat setia dan bersatu padu

2)Melahirkan warga Malaysia yang berilmu,


beriman, berakhlak mulia, berketerampilan
dan sejahtera

3)Menyediakansumber tenaga manusia untuk


keperluan pembangunan negara

4)Menyediakan peluan-peluang pendidikan


yang sama bagi semua warga negara
DASAR DAN STRATEGI
PELAKSANAAN
1)Tahap Pendidikan Prasekolah
2)Tahap Pendidikan Rendah
3)Tahap Pendidikan Menengah
4)Tahap Pendidikan Khas
5)Tahap Pendidikan Teknik Dan Vokasional
6)Tahap Politeknik
7)Tahap Pendidikan Tinggi
PERBEZAAN ANTARA AKTA
PENDIDIKAN 1996 DAN AKTA
PELAJARAN 1961
1)Landasan
2)Sistem Pendidikan Kebangsaan
3)Bahasa Pengantar
4)Status Bahasa Kebangsaan
5)Kurikulum Kebangsaan
6)Bahasa Cina dan Bahasa India
7)Bahasa Kaum Asli
8)Peperiksaan awal
9)Kategori Sekolah

Pusat Prasekolah
Kurikulum Prasekolah
Pendidikan Rendah
Pendidikan Lepas Menengah
Pengajaran Agama Islam
Pendidikan Khas
Lembaga Pengelola
Politeknik
Latihan Perguruan
Program Twinning dan Lingkage
Peranan Ketua Pendaftar/ Pendaftar
PPSMI
PPSMI atau pengajaran Sains dan Matematik
dalam Bahasa Inggeris.
Tujuan ~ mempastikan agar negara
 tidak ketinggalan dalam
 globalisasi dunia.

Implikasi dasar PPSMI
Masalah terhadap guru-guru matapelajaran
Matematik dan Sains yang kurang fasih
berbahasa Inggeris.
Wujudnya masalah buku-buku teks yang
terpaksa diterjemah kepada bahasa Inggeris.
Penyediaan bahan rujukan yang sesuai dalam
bentuk cetakan atau perisian komputer perlu
disediakan.
 Pendidikan wajib
Tujuan ~ mewajibkan ibubapa warganegara di
 Malaysia mendaftarkan anak yang
 mencapai umur 6 tahun ke sekolah.
Implikasi pendidikan wajib
 ~ekuiti peluang pendidikan antara pelbagai

kaum dapat dilaksanakan.


 ~hak asasi kanak-kanak terpelihara.


Status matapelajaran
bahasa Cina dan bahasa
Tamil

Tujuan ~ mengurangkan bilangan murid
 sekolah kerajaan
 ~peningkatan bilangan murid-
 murid bukan cina di sekolah
 vernakular Cina.
Implikasi status matapelajaran Cina dan
Tamil
~ Bilangan guru terlatih dalam pengkhususan

bahasa Cina dan Tamil perlu ditingkatkanSekolah Bestari
Konsep Sekolah Bestari
Perubahan budaya berasaskan ingatan dan
pembelajaran yang berorientasikan
peperiksaan.
Memupuk budaya berfikir kreatif dan
kemahiran menyelesaikan masalah dalam
kalangan pelajar.
Ia berlandaskan kepadaa Falsafah Pendidikan
Kebangsaan.
Menekan konsep perkembangan individu
secara menyeluruh.
Matlamat Sekolah Bestari
Menyediakan asas penghasilan pekerja
berasaskan ilmu.
Golongan pelajar sekolah bestari menjadi
tenaga kerja Koridor Raya Multimedia.
Membantu dalam pemindahan teknologi.
Rasional Sekolah Bestari
Mencapai wawasan 2020 serta perkembangan
pesat dalam era sains dan teknologi.
Menyediakan tenaga kerja dalam menghadapi
cabaran abad akan datang.
Pengubahsuaian sistem pendidikan di Malaysia
dengan wujudnya sekolah bestari ini.
Pelaksanaan Sekolah
Bestari
Menggariskan beberapa matlamat yg
memenuhi keperluan individu, masyarakat
dan stakeholders iaitu:
~pendemokrasian pendidikan

~peningkatan penglibatan stakeholders.

~pembangunan menyeluruh bedasarkan

keupayaan individu.
~penekanan aspek-aspek jasmani, rohani dan

intelek.
Strategi Pelaksanaan
Kurikulum pelbagai perspektif dan elektif
matapelajaran.
Integarsi menegak, mendatar dan multidisiplin.
Penaakulan, nilai, kreativiti dan bahasa yg
merentasi kurikulum.
Penggunaan teknologi dalam pnp.
Keprihatinan kepada kepelbagaian kebolehan,
gaya dan keupayaan pembelajaran.
Peringkat teknologi Sekolah
Bestari
Bangsa Malaysia

SEKOLAH WAWASAN
(SK, SRJK(C), SRJK(T))

Sistem pendidikan seragam perpaduan antara kaum


Komunikasi terbuka Kepelbagain etnik dan budaya

Kakitangan pelbagai kaum Identiti etnik positif


Konsep Sekolah Wawasan
Pengelompokkan 3 buah sekolah dalam satu
kawasan yang sama.
Setiap sekolah mempunyai bangunan sendiri
yang boleh disambung antara satu sama lain.
Murid berbilang kaum akan belajar bersama-
sama dalam satu kawasan yang sama tanpa
mengira kaum.
Rasional Sekolah
Wawasan
Menghasilkan warganegara yang mempunyai
semangat baru bagi meneruskan wawasan
negara.
Interaksi antara murid-murid sekolah rendah
akan menjayakan matlamat perpaduan
antara kaum.
Isu yang timbul di Sekolah
Wawasan
Pemupukan kepelbagaian dari segi etnik dan
budaya melalui bahan cetakan dan bukan
cetakan.
Keadilan dan kesaksamaan dari segi undang-
undang.
Ketiadaan unsur kompleks superior atau inferior
berasaskan kaum etnik.
Komunikasi terbuka merentasi kaum etnik.
Kakitangan akademik dan bukan akedemik
yang berasal daripada pelbagai kaum etnik
bagi memperkayakan interaksi sosial murid-
murid.
cabaran Sekolah Wawasan
Amalan pengajaran koperatif yang
berkurangan.
Kekurangan latihan khas bagi guru-guru.
Keimbangan latar belakang guru dengan
murid-murid.
Program Kelas Intervensi
Asas Membaca Dan Menulis (
KIA2M)
Latarbelakang :

 Langkah segera menangani isu kemahiran


asas membaca dan menulis dalam kalangan
murid-murid yg dijalankan oleh guru Bahasa
Melayu selama 3 atau 6 bulan.
Matlamat KIA2M
Supaya 100% murid tahun 1 menguasai 2M.
Bagi mencapai matlamat ini, program telah
menggariskan tujuan yang berikut:
1) memberi peluang kepada murid-

 murid mengikuti pnp selaras dengan


kebolehan masing-masing.
2) Menyemai semangat berminat untuk belajar.
Kumpulan sasaran KIA2M
Terdiri daripada murid-murid Tahun 1 yang
:
1) perlukan pemulihan dalam kelas.

2) perlukan pemulihan kelas.

3) lambat dan masih belum menguasai

 kemahiran asas membaca dan


 menulis.
Strategi pelaksanaan
KIA2M
Pelan Induk Pembangunan
Pendidikan 2006-2010
Teras 1- membina negara bangsa.
s 6- melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan

- memartabatkan profesion perguruan Pelan


Induk Pembangunan Teras 2- membangunkan modal in
Pendidikan

Teras 4- merapatkan jurang pendidikan


Teras 3- memperkasakan sekolah kebangsaa
Strategi pelaksanaan
tahap 1
Perkasakan Bahasa Kebangsaan
Mantapkan perpaduan negara dan integrasi
nasional
Pupuk sifat cintakan seni, warisan dan budaya
bangsa
Pupuk kesefahaman yang jelas terhadap
pendekatan Islam Hadhari


Strategi pelaksanaan
tahap 2
Sediakan lebih banyak pilihan pendidikan
Tingkatkan keupayaan dan penguasaan ilmu
pengetahuan
Mantapkan sistem taksiran dan penilaian
bersifat holistik.
Memperkukuhkan disiplin
Percepatkan perkhidmatan aduan masalah
disiplin.
Strategi pelaksanaan
tahap 3
Meluaskan program prasekolah.
Mantapkan kepimpinan guru besar dan kualiti
guru.
Mengukuhkan budaya sekolah.
Memantapkan kurikulum, program kokurikulum
dan sukan.
Menambahbaikan sistem sokongan.
Meningkatkan prestasi akademik.
Strategi pelaksanaan
tahap 4
Membangunkan infrastruktur dan kemudahan
pendidikan luar bandar.
Tingkatkan kadar penyertaan dan
mengurangkan risiko keciciran.
Tambahkan bilangan guru terlatih.
Tambahbaikkan sistem pengagihan bantuan
kepada murid miskin, berkeperluan khas dan
kumpulan minoriti.
Strategi pelaksanaan
tahap 5
Tambahbaikkan sistem pemilihan calon guru.
Mantapkan latihan perguruan.
Mantapkan kerjaya perguruan.
Mantapkan perancangan dan pengurusan
sumber manusia.
Strategi pelaksanaan
tahap 6
Memastikan kepimpinan teguh dan berkesan.
Memilih guru dan jurulatih yang berkebolehan dan
berkemahiran.
Memberi lebih autonomi kepada sekolah dalam
aspek-aspek seperti pengetua, pihak
pengurusan, tenaga pengajar, staf sokongan dan
murid.
Wujudkan sistem akauntabiliti.
Malaysia pusat kecemerlangan pendidikan.