Anda di halaman 1dari 36

PERKEMBANGAN

SISTEM PENDIDIKAN
DI MALAYSIA
(PENDIDIKAN
SEMASA)
PENDIDIKAN SEMASA
Melalui Akta Pendidikan 1996 dan Dasar Pendidikan

Kebangsaan 1999 terbentuk Sekolah Bestari, Sekolah


Wawasan, PPISMI, dan KIA2M.
Apabila wujud sekolah-sekolah ini maka terbentuklah

Pelan Induk Pembangunan ( 2006 – 2010 )


AKTA PENDIDIKAN 1996
TUJUAN
1) Mantapkan sistem pendidikan kebangsaan bagi
generasi muda sejajar dengan anspirasi negara
menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan
pendidikan yang bermutu tinggi.

2) Untuk menggariskan perundangan yang berkaitan


dengan pendidikan.
Tiga peruntukan perundangan umum:
Falsafah Pendidikan Kebangsaan dikemukan pada 1988 dijadikan
landasan asas.
Konsep sistem pendidikan kebangsaan dimantapkan lagi dan
merangkumi:
1) Semua tahap persekolahan, iaitu bermula dari pra sekolah
kerajaan hingga pendidikan tinggi.
2) Semua kategori sekolah yakni sekolah kerajaan, sekolah bantuan
kerajaan dan sekolah swasta.
3) Status Bahasa Kebangsaan dijadikan bahasa pengantar utama
dalam sistem kebangsaan.
DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN
MISI KEMENTERIAN PENDIDIKAN

1) Membangunkan sistem pendidikan yang berkualiti


dan bertaraf dunia bagi mengembangkan potensi
individu sepenuhnya.
2) Memenuhi anspirasi negara kita.
MATLAMAT PENDIDIKAN KEBANGSAAN
1) Melahirkan bangsa Malaysia yang bersifat taat setia

dan bersatu padu

2) Melahirkan warga Malaysia yang berilmu, beriman,

berakhlak mulia, berketerampilan dan sejahtera

3) Menyediakansumber tenaga manusia untuk

keperluan pembangunan negara

4) Menyediakan peluan-peluang pendidikan yang

sama bagi semua warga negara Malaysia.


DASAR DAN STRATEGI PELAKSANAAN
1) Tahap Pendidikan Prasekolah

2) Tahap Pendidikan Rendah

3) Tahap Pendidikan Menengah

4) Tahap Pendidikan Khas

5) Tahap Pendidikan Teknik Dan Vokasional

6) Tahap Politeknik

7) Tahap Pendidikan Tinggi


PERBEZAAN ANTARA AKTA PENDIDIKAN
1996 DAN AKTA PELAJARAN 1961
1) Landasan
2) Sistem Pendidikan Kebangsaan
3) Bahasa Pengantar
4) Status Bahasa Kebangsaan
5) Kurikulum Kebangsaan
6) Bahasa Cina dan Bahasa India
7) Bahasa Kaum Asli
8) Peperiksaan awal
9) Kategori Sekolah
Pusat Prasekolah
Kurikulum Prasekolah
Pendidikan Rendah
Pendidikan Lepas Menengah
Pengajaran Agama Islam
Pendidikan Khas
Lembaga Pengelola
Politeknik
Latihan Perguruan
Program Twinning dan Lingkage
Peranan Ketua Pendaftar/ Pendaftar
PPSMI
PPSMI atau pengajaran Sains dan Matematik dalam
Bahasa Inggeris.
Tujuan ~ mempastikan agar negara
tidak ketinggalan dalam
globalisasi dunia.
Implikasi dasar PPSMI
Masalah terhadap guru-guru matapelajaran
Matematik dan Sains yang kurang fasih berbahasa
Inggeris.
Wujudnya masalah buku-buku teks yang terpaksa
diterjemah kepada bahasa Inggeris.
Penyediaan bahan rujukan yang sesuai dalam bentuk
cetakan atau perisian komputer perlu disediakan.
Pendidikan wajib
Tujuan ~ mewajibkan ibubapa warganegara di
Malaysia mendaftarkan anak yang
mencapai umur 6 tahun ke sekolah.
Implikasi pendidikan wajib
~ekuiti peluang pendidikan antara pelbagai kaum dapat
dilaksanakan.
~hak asasi kanak-kanak terpelihara.
Status matapelajaran bahasa Cina dan
bahasa Tamil
Tujuan ~ mengurangkan bilangan murid
sekolah kerajaan
~peningkatan bilangan murid-
murid bukan cina di sekolah
vernakular Cina.
Implikasi status matapelajaran Cina dan Tamil
~ Bilangan guru terlatih dalam pengkhususan bahasa
Cina dan Tamil perlu ditingkatkan
Sekolah Bestari
SEKOLAH
BESTARI

Matlamat Konsep

Pelaksana
an
Rasional
Konsep Sekolah Bestari
Perubahan budaya berasaskan ingatan dan
pembelajaran yang berorientasikan peperiksaan.
Memupuk budaya berfikir kreatif dan kemahiran
menyelesaikan masalah dalam kalangan pelajar.
Ia berlandaskan kepadaa Falsafah Pendidikan
Kebangsaan.
Menekan konsep perkembangan individu secara
menyeluruh.
Matlamat Sekolah Bestari
Menyediakan asas penghasilan pekerja berasaskan
ilmu.
Golongan pelajar sekolah bestari menjadi tenaga kerja
Koridor Raya Multimedia.
Membantu dalam pemindahan teknologi.
Rasional Sekolah Bestari
Mencapai wawasan 2020 serta perkembangan pesat
dalam era sains dan teknologi.
Menyediakan tenaga kerja dalam menghadapi cabaran
abad akan datang.
Pengubahsuaian sistem pendidikan di Malaysia
dengan wujudnya sekolah bestari ini.
Pelaksanaan Sekolah Bestari
Menggariskan beberapa matlamat yg memenuhi
keperluan individu, masyarakat dan stakeholders
iaitu:
~pendemokrasian pendidikan
~peningkatan penglibatan stakeholders.
~pembangunan menyeluruh bedasarkan keupayaan
individu.
~penekanan aspek-aspek jasmani, rohani dan intelek.
Strategi Pelaksanaan
Kurikulum pelbagai perspektif dan elektif
matapelajaran.
Integarsi menegak, mendatar dan multidisiplin.
Penaakulan, nilai, kreativiti dan bahasa yg merentasi
kurikulum.
Penggunaan teknologi dalam pnp.
Keprihatinan kepada kepelbagaian kebolehan, gaya
dan keupayaan pembelajaran.
Peringkat teknologi Sekolah Bestari
Bangsa Malaysia

Komunikasi terbuka

SEKOLAH WAWASAN
(SK, SRJK(C), SRJK(T))

Sistem pendidikan
seragam perpaduan antara
Komunikasi kaum Kepelbagain etnik
terbuka dan budaya

Kakitangan pelbagai
Identiti etnik positif
kaum
Konsep Sekolah Wawasan
Pengelompokkan 3 buah sekolah dalam satu kawasan
yang sama.
Setiap sekolah mempunyai bangunan sendiri yang
boleh disambung antara satu sama lain.
Murid berbilang kaum akan belajar bersama-sama
dalam satu kawasan yang sama tanpa mengira kaum.
Rasional Sekolah Wawasan
Menghasilkan warganegara yang mempunyai
semangat baru bagi meneruskan wawasan negara.
Interaksi antara murid-murid sekolah rendah akan
menjayakan matlamat perpaduan antara kaum.
Isu yang timbul di Sekolah Wawasan
Pemupukan kepelbagaian dari segi etnik dan budaya
melalui bahan cetakan dan bukan cetakan.
Keadilan dan kesaksamaan dari segi undang-undang.
Ketiadaan unsur kompleks superior atau inferior
berasaskan kaum etnik.
Komunikasi terbuka merentasi kaum etnik.
Kakitangan akademik dan bukan akedemik yang
berasal daripada pelbagai kaum etnik bagi
memperkayakan interaksi sosial murid-murid.
cabaran Sekolah Wawasan
Amalan pengajaran koperatif yang berkurangan.
Kekurangan latihan khas bagi guru-guru.
Keimbangan latar belakang guru dengan murid-
murid.
Program Kelas Intervensi Asas Membaca
Dan Menulis ( KIA2M)
Latarbelakang :

Langkah segera menangani isu kemahiran asas


membaca dan menulis dalam kalangan murid-murid
yg dijalankan oleh guru Bahasa Melayu selama 3 atau 6
bulan.
Matlamat KIA2M
Supaya 100% murid tahun 1 menguasai 2M.
Bagi mencapai matlamat ini, program telah
menggariskan tujuan yang berikut:
1) memberi peluang kepada murid-
murid mengikuti pnp selaras dengan kebolehan
masing-masing.
2) Menyemai semangat berminat untuk belajar.
Kumpulan sasaran KIA2M
Terdiri daripada murid-murid Tahun 1 yang :
1) perlukan pemulihan dalam kelas.
2) perlukan pemulihan kelas.
3) lambat dan masih belum menguasai
kemahiran asas membaca dan
menulis.
Strategi pelaksanaan KIA2M
Berpusatka Perancangan dan pelaksanaan pengajaran

dijalankan oleh guru secara individu. Murid


n guru mengikuti arahan guru.

Berpusatka Penglibatan murid secara aktif dalam aktiviti


yg dirancang oleh guru secara individu


n murid ataupun kumpulan.

Berpusatka ●
Bahan pembelajaran
n bahan disediakan untuk digunakan.
Pelan Induk Pembangunan
Pendidikan 2006-2010
Teras 6- melonjakkan Teras 1- membina
Teras 6- melonjakkan
kecemerlangan Teras bangsa.
1- membina
kecemerlangan negara
institusi pendidikan negara bangsa.
institusi pendidikan

Teras 5-
Teras 5-
memartabatkan Pelan Teras 2-
memartabatkan
profesion Pelan Teras 2-
Induk Pembangunan membangunkan
profesion
perguruan Induk Pembangunan membangunkan
Pendidikan modal insan
perguruan Pendidikan modal insan

Teras 4-
Teras 4-
merapatkan Teras 3-
merapatkan Teras 3-
memperkasakan
jurang pendidikan memperkasakan
jurang pendidikan sekolah kebangsaan
sekolah kebangsaan
Strategi pelaksanaan tahap 1
Perkasakan Bahasa Kebangsaan
Mantapkan perpaduan negara dan integrasi nasional
Pupuk sifat cintakan seni, warisan dan budaya bangsa
Pupuk kesefahaman yang jelas terhadap pendekatan
Islam Hadhari
Strategi pelaksanaan tahap 2
Sediakan lebih banyak pilihan pendidikan
Tingkatkan keupayaan dan penguasaan ilmu
pengetahuan
Mantapkan sistem taksiran dan penilaian bersifat
holistik.
Memperkukuhkan disiplin
Percepatkan perkhidmatan aduan masalah disiplin.
Strategi pelaksanaan tahap 3
Meluaskan program prasekolah.
Mantapkan kepimpinan guru besar dan kualiti guru.
Mengukuhkan budaya sekolah.
Memantapkan kurikulum, program kokurikulum dan
sukan.
Menambahbaikan sistem sokongan.
Meningkatkan prestasi akademik.
Strategi pelaksanaan tahap 4
Membangunkan infrastruktur dan kemudahan
pendidikan luar bandar.
Tingkatkan kadar penyertaan dan mengurangkan risiko
keciciran.
Tambahkan bilangan guru terlatih.
Tambahbaikkan sistem pengagihan bantuan kepada
murid miskin, berkeperluan khas dan kumpulan
minoriti.
Strategi pelaksanaan tahap 5
Tambahbaikkan sistem pemilihan calon guru.
Mantapkan latihan perguruan.
Mantapkan kerjaya perguruan.
Mantapkan perancangan dan pengurusan sumber
manusia.
Strategi pelaksanaan tahap 6
Memastikan kepimpinan teguh dan berkesan.
Memilih guru dan jurulatih yang berkebolehan dan
berkemahiran.
Memberi lebih autonomi kepada sekolah dalam aspek-
aspek seperti pengetua, pihak pengurusan, tenaga
pengajar, staf sokongan dan murid.
Wujudkan sistem akauntabiliti.
Malaysia pusat kecemerlangan pendidikan.