Anda di halaman 1dari 19

INSTITUT PENDIDIKAN GURU

KAMPUS DARUL AMAN


06000, JITRA
KEDAH

Penggunaan PingTam
Meningkatkan Kemahiran
Menyelesaikan Operasi Tambah
Lingkungan 50 Secara Mengumpul
Semula Dalam Kalangan Murid
Pemulihan Khas Tahun 2
NGU GSIN LING
PISMP PEM(BC)/MT/BI SEM 8

1.0 PENDAHULUAN
1.1 Pengenalan
Operasi tambah-kemahiran yang paling asas yang perlu dikuasai oleh
murid sebelum menguasai operasi lain.
Kegagalan menguasai kemahiran ini akan mengganggu penguasaan
kemahiran lain.
1.2 Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran Lalu
Amalan saya menggunakan slaid powerpoint yang menunjukkan
animasi gambar block Dienes (Blok Asas 10) untuk mengajar murid
pemulihan pada praktikum yang lalu.

Responden gagal kaitkan konsep dengan ayat matematik dan


bentuk lazim.
Menurut Suydam dan Higgins (1977), kanak-kanak memerlukan
pengalaman sebenar dan menggunakan bahan konkrit untuk
membantu mereka membina kefahaman terhadap operasi asas.
Mula sesi PdP dengan menggunakan kayu ais krim dan kaedah
algoritma.
Penggunaan kayu ais krim: Responden tidak memahami sebab
segulung kayu ais krim mengandungi 10 batang ais krim.
Kaedah algoritma: Responden tidak dapat mengumpulkan 10 ke
nilai tempat puluh.

1.0 PENDAHULUAN
1.3 Pengumpulan Data Awal
Ujian Diagnostik Matematik (Lampiran A)
Lembaran Kerja (Lampiran B)
Pemerhatian
Sepanjang pembelajaran dan pengajaran (PdP).
Temu bual
Guru Pemulihan Khas
Guru Mata Pelajaran Matematik

2.0 FOKUS KAJIAN


Fokus: Meningkatkan kemahiran menyelesaikan operasi tambah dalam
lingkungan 50 secara mengumpul semula.
2.1 Huraian Fokus Kajian
Masalah menguasai kemahiran operasi tambah dalam lingkungan 50 secara
mengumpul semula.
Saya telah menggunakan PingTam untuk meningkatkan kemahiran operasi
tambah dalam lingkungan 50 secara mengumpul semula dalam kalangan murid.

Mudah dilaksanakan dan mesra pengguna.


Meningkatkan penguasaan murid pemulihan dalam
kemahiran operasi tambah dalam lingkungan 50 secara
mengumpul semula.
Memberi celik akal kepada guru-guru mata pelajaran
lain.

Kerelevanan
kajian

Membantu murid meningkatkan kemahiran operasi


tambah dan memahami kemahiran lain yang lebih
sukar.

Kebolehgunaan
kajian

Masa
Tempat
Sasaran

Kepentingan
kajian

Kebolehtadbira
n kajian

Dijalankan bersama pihak sekolah dan pensyarah


penyelia.

Kolaborasi
kajian

2.0 FOKUS KAJIAN


2.2 Intervensi
PingTam
Terdiri daripada kotak berbentuk rod dan bola ping pong.
10 biji bola ping pong dimasukkan ke dalam kotak berbentuk rod
dan tiada ruang yang berlebihan untuk simpan bola ping pong yang
lebih daripada 10 biji.

Pengisian
10 biji bola ping pong menunjukkan proses
pengumpulan semula.
Idea daripada Block Dienes. (Blok Asas 10).
Pemilihan resos ini kerana resos ini mempunyai ciri berkadaran.
(propotional)
Bahan manipulatif dapat membantu murid mempelajari matematik
dari pengalaman konkrit kepada konsep yang abstrak. (Rozz dan Kurtz,
1993)

3.0 OBJEKTIF KAJIAN DAN SOALAN


KAJIAN
3.1 Objektif Kajian
Objektif kajian ini adalah untuk meningkatkan kemahiran menyelesaikan
operasi tambah dalam lingkungan 50 secara mengumpul semula dengan
menggunakan PingTam.
3.2 Soalan Kajian
Adakah PingTam dapat membantu murid pemulihan menguasai operasi
tambah dalam lingkungan 50 secara mengumpul semula?

4.0 KUMPULAN
SASARAN
Jadual 4: Ciri-ciri Responden.
Responden A

Aspek

Responden B

Lelaki
Cina
8 tahun
2K/Murid biasa
amat lemah dalam matematik

Jantina
Bangsa
Umur
Nama kelas/jawatan
Prestasi Akademik

Lelaki
Cina
8 tahun
2M/Murid biasa
amat lemah dalam matematik

terutama dalam operasi tambah

terutama dalam operasi tambah

secara mengumpul semula

secara mengumpul semula

Sikap
ingin
ditunjukkan

Tumpuan
diberikan

belajar
sepenuhnya

Bersikap rendah diri apabila


gagal menyelesaikan soalan
yang dikemukakan oleh guru

Ciri-ciri Unik

Mendengar arahan guru

Suka bertanya

Lambat belajar

Daya tumpuan singkat

5.0 PELAKSANAAN
KAJIAN
5.1 Prosedur Pelaksanaan
Aktiviti 1: Rumah Saya Ada Seorang Pelawat.
Mengukuhkan kefahaman responden terhadap nilai tempat.
Memahami konsep mengumpul semula operasi tambah dalam
lingkungan 50 satu digit dengan dua digit dan sebaliknya dengan
menggunakan PingTam.

Rajah 4: Mengisi 9 biji bola ping pong lagi ke dalam kotak berbentuk
rod sebagai proses pengumpulan semula.

5.0 PELAKSANAAN
KAJIAN
5.1 Prosedur Pelaksanaan
Aktiviti 2: Rumah Saya Ada Dua Orang Pelawat.
Memahami konsep mengumpul semula operasi tambah dalam
lingkungan 50 dua digit dengan dua digit dengan menggunakan
PingTam.

Rajah 6: Mengisikan 5 biji bola ping


pong ke dalam kotak berbentuk rod
yang mempunyai 7 biji bola ping pong.

Rajah 5: Mengisi 27 bola ping pong ke


dalam kotak berbentuk rod mengikut
nilai tempat masing-masing.

Rajah 7: Mengisi 10 biji bola


ping pong ke dalam kotak
berbentuk rod yang baru iaitu satu
sepuluh di tempat puluh.

5.0 PELAKSANAAN
KAJIAN
5.1 Prosedur Pelaksanaan
Aktiviti 3: Saya Pandai Main Silap Mata.
Menguji kefahaman dan penguasaan responden terhadap
kemahiran operasi tambah dalam lingkungan 50 secara mengumpul
semula dengan menggunakan simbol Matematik dan PingTam.
Rajah 11: Penyemakan jawapan
bagi Kad Silap Mata di sudut
permainan Silap Mata.

Rajah 9: Kad Silap Mata

Rajah 10: Sudut permainan Silap Mata


digunakan untuk pemeriksaan jawapan.

5.0 PELAKSANAAN
KAJIAN
5.2 Cara Mengumpul Data
Pemerhatian
Pemerhatian Berstruktur: Borang Senarai Semak Pemerhatian.
(Lampiran C)
Dijalankan sepanjang aktiviti-aktiviti intervensi dijalankan.
Lembaran Kerja
Lembaran Kerja: Lembaran kerja B1, Lembaran kerja B2, Lembaran
kerja B3. (Lampiran B1, B2, B3)
Diberi selepas setiap satu aktiviti intervensi dijalankan.
Temu bual
Temu bual Berstruktur: Borang Temu Bual Berstruktur. (Lampiran D)
Dijalankan selepas semua aktiviti-aktiviti intervensi dijalankan.

6.0 DAPATAN: ANALISIS DAN


INTERPRETASI DATA
Analisis Pemerhatian
Hasil Pemerhatian Aktiviti 1
Hasil Pemerhatian Aktiviti 2

Lampiran C Responden A dan B

Hasil Pemerhatian Aktiviti 3


Analisis Lembaran Kerja
Bilangan soalan dijawab betul oleh murid dalam Lembaran kerja B1,
B2, dan B3.
Perbandingan pencapaian murid dalam lembaran kerja sebelum dan
selepas pengaplikasian PingTam.
Analisis Temu bual
Responden memahami nilai yang diwakili oleh sebiji bola ping pong
dan sepuluh biji bola dalam kotak berbentuk rod.
Tanggapan Responden terhadap matematik menjadi positif.
Responden lebih berkeyakinan dalam menyelesaikan soalan
matematik.

7.0 PERBINCANGAN DAN


REFLEKSI

Kekuatan/Pencapaian:
Objektif tercapai, soalan terjawab.

PingTam dapat meningkatkan kemahiran operasi tambah murid


pemulihan dalam lingkungan 50 secara mengumpul semula.
Responden dapat mengaplikasikan konsep mengumpul semula
operasi tambah dalam pengiraan secara abstrak
Perubahan tingkah laku responden dalam kelas.
Sikap suka dan minat.
Banyak bertanya.
Berusaha menyiapkan tugasan.
Langkah pelaksanaan intervensi yang teratur dan berperingkat
membolehkan responden lebih mudah menguasai kemahiran.

Aspek yang dapat dipelajari:


Saya mendapati terdapat pelbagai bahan bantu belajar dapat
digunakan untuk membantu murid dalam menguasai sesuatu
kemahiran.
Pendidik harus dinamik dan bersikap proaktif serta responsif terhadap
sebarang perkembangan pendidikan semasa. Guru juga perlu lebih
kreatif dan mempelbagaikan kaedah penyampaian mata pelajaran
kepada pelajar mereka. (Hoy, Bayne dan Wood 2000)

8.0 CADANGAN KAJIAN


SETERUSNYA
Boleh dilakukan
untuk
meningkatkan
kemahiran
operasi-operasi
asas yang lain.

Diperkenalkan di
sekolah-sekolah
rendah yang lain
sama ada sekolah di
bandar, luar bandar
ataupun kawasan
pedalaman.

Diubahsuai dalam
bentuk video atau
media elektronik
yang lain.

9.0
RUJUKAN

Alis Bin Puteh. (2008). Kajian Tindakan di Sekolah: Definisi, Proses dan Cabaran. Jitra: Pure
Honey Enterprise.
Amar Sadi. (2007). UGRU Journal, Volume 5. Misconception in Numbers.

Azizi Yahaya, Asmah Suboh, Zurihanmi Zakariya & Fawziah Yahya. (2005). Aplikasi Kognitif
Dalam
Pendidikan. Bentong: PTS Profesional Publishing.

Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan, Kementerian Pendidikan


Malaysia. (2008). Buku Manual Kajian Tindakan. Kuala Lumpur: Percetakan Nasional Malaysia
Berhad.

Brennan, W. K. (1974). Shaping the Education of Slow Learners. London: Routledge & Kegan
Paul.

Cathcart, W. G., Pothier, Y. M. & Vance. (1997). Learning Mathematics in Elementary and
Middle
Schools (2nd Ed.). Scarborough, ON: Prentice Hall.

Chow Fook Meng & Jaizah Mahmud. (2011). Kajian tindakan: konsep & amalan dalam
pengajaran. Puchong: Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd.

Chua Tee Tee & Koh Boh Boon. (1992). Pendidikan Khas dan Pemulihan Bacaan Asas. Kuala
Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Goracke, M. A. (2009). The role of manipulatives in the eighth grade mathematics
classroom. Review of Action Research Project, 71. Diperoleh Mac 20, 2014 dari

9.0
Grossnickle, F.E., Reckzeh, J., Perry,RUJUKAN
L.M., & Ganoe, N.S. (1983). Discovering meaning
in elementary school Mathematics. (7th ed.). New York: CBS College Publishing.

Haliza Hamzah, Joy Nesamalar Samuel. (2009). Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku.
Shah Alam: Oxford Fajar Sdn. Bhd.
Jabatan Pendidikan Khas, Kementerian Pendidikan Malaysia. (2003). Buku Panduan
Pelaksanaan Program Pemulihan Khas (Masalah
Penguasaan 3M). Kuala
Lumpur: Percetakan Nasional Malaysia Berhad.

Jais Sahok & Mat Nor Husin. (1990). Pendidikan Pemulihan. Selangor: Masa Enterprise. Chow
Fook
Meng & Jaizah Mahamud. (2011). Kajian Tindakan: Konsep & Amalan
dalam Pengajaran. Puchong: Penerbitan Multimedia Sdn Bhd.

Kennedy, L.M., Tipps, S., & Johnson, A. (2010). Guiding Childrens Learning of Mathematics.
(12th
ed.). Belmont, California: Wadsworth Publishing Company.
Lisa Cipolotti. (1996). Mathematical Cognition. East Sussex, UK: Psychology Press.
Marshall, L., & Swan, P. (2007). A re-examination of the use of Mathematics
manipulative material in primary and middle school: Proceedings from the Second
International Conference on Science and Mathematics Education (CoSMEd 2007) (pp. 300-308).
Gelugor: SEAMEO RECSAM.
Mertler, C. A. (2006). Action research teachers as researchers in the classroom. California: Sage
Publication Ltd.
Mok Soon Sang. (2009). Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku. Selangor: Penerbitan
Multimedia Sdn. Bhd.

9.0
Noriati A. Rashid, Boon Pong Ying &RUJUKAN
Sharifah Fakhriah Syed Ahmad. (2009). Murid dan alam
belajar. Shah Alam: Oxford Fajah Sdn. Bhd.

Robiah Kulop Hamzah. (1992). Guru khas pemulihan: fungsi dan masalah. Kuala Lumpur: Dewan
Bahasa dan Pustaka.

Ross, R. & Kurtz, R. (1993). Making manipulatives work: A strategy for success. (January 1993).
40: pp. 254258.

Sharifah Alwiah Alsagoff. (1983). Ilmu pendidikan pedagogi. Kuala Lumpur: Heinemann Asia.
Shaw, J. M. (2002). Essential characteristics of effective Mathematics instruction. Manipulative
enhance the learning of Mathematics. University of Mississippi: Houghton Mifflin.

Suydam, Marilyn N., & Higgins, Jon L. (1977). Activity-Based Learning In Elementary School
Mathematics: Recommendat Ions From Research. Columbus, Ohio: ERIC
Clearinghouse for
Science, Mathematics, and Environmental Education.

Swan, P., White, P. (2006) Developing MathematicsWith Base Ten. Australia: R.I.C. Publications
Pty Ltd.

Teuku Iskandar. (1994). Kamus Dewan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

W. George Cathcart. (2006). Learning mathematics in elementary and middle schools: A


Learner-Centered Approach. Amerika Syarikat: Pearson Merrill Prentice Hall.
Zainal Kassan & Suhaila Abdullah. (2010). Pendidikan disleksia. Puchong: Penerbitan Multimedia
Sdn. Bhd.

PENGHARGA
AN

Saya ingin merakamkan penghargaan kepada


pihak-pihak berikut:

1)Panel-panel Kajian Tindakan


2)Dr Nordiana Binti Hamzah
3)Pn. Masni Binti Jamin
4) En. Chee Pao Kam
5)Pensyarah-pensyarah Jabatan Pendidikan
Khas
6)Rakan
praktikum
dan
rakan-rakan
sekelas
7)Staf-staf pusat sumber IPGKDA
8)Ibu bapa

Sekian,
Terima Kasih.