Anda di halaman 1dari 40

PENGGUNAAN SMART

WHEEL DALAM KAEDAH


PERBINCANGAN MEMBANTU
MURID 5 PINTAR
MENYATAKAN KESAN DAN
AKIBAT ADAB DALAM MAJLIS

MUHAMMAD AFFANDI BIN MD UJANG


PENYELIA
USTAZAH RABAISHAH BINTI AZIRUN
JABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL

SMART WHEEL
MENGANDUNGI GAMBAR
Norasiah(2010)Penyampaian
maklumat oleh guru kepada murid
akan menjadi lebih berkesan dengan
penggunaan gambar atau simbol
yang lebih konkrit atau lebih besar.

BERBENTUK RODA IMPIAN


Menurut Ahmad Latip (2014),
pendekatan hands on ini
membantu kanak kanak berfikir
secara kritis dan mengingat
maklumat dengan mudah.

TERDAPAT 6 WARNA YANG BERBEZA


Menurut
Muhdiyatul
Anam
(2012)
menyatakan bahawa kanak-kanak sukakan
sesuatu yang berkaitan minat mereka dan
sesuatu yang berwarna warni.

LATAR BELAKANG KAJIAN


ISU

PUNCA

KESAN

1. Murid tidak dapat 1. Pengajaran


1. Objektif
melaksanakan
perbincangan dalam
pembelajaran tidak
sesi perbincangan
kumpulan
dengan
tercapai.
kumpulan dengan
hanya menggunakan 2. Murid kurang fokus
baik
kertas mahjung dan
semasa
pen markers.
perbincangan
2. Murid tidak dapat 2. Murid sukar hendak
kumpulan
menyatakan isi
menyatakan
kesan
dijalankan.
pelajaran
dan akibat beradab 3. Bertanggungjawab
dalam majlis.
untuk menambah
baik amalan
Pengajaran menggunakan Smart Wheel diharapkan dapat
TINDAKAN membantu murid menyatakan kesan dan akibat adab dalam
majlis

OBJEKTIF DAN SOALAN KAJIAN


Objektif Kajian

Soalan Kajian

Membantu
murid
untuk
menyatakan kesan dan akibat
beradab dalam majlis dengan
betul
menggunakan
model
Smart Wheel.

Bagaimanakah penggunaan
model Smart Wheel membantu
murid menyatakan kesan dan
akibat beradab dalam majlis
dengan betul?

Menambahbaik amalan
pengajaran guru dengan
menggunakan model Smart
Wheel dalam kaedah
perbincangan bagi tajuk kesan
dan akibat beradab dalam majlis
dengan betul.

Bagaimanakah penggunaan
model Smart Wheel dapat
menambahbaik amalan guru
dalam kaedah perbincangan bagi
tajuk kesan dan akibat beradab
dalam majlis.

KUMPULAN SASARAN
PERKARA
Bilangan
Jantina
Nama Kelas
Tahun

Prestasi
Akademik

PENJELASAN
6 orang
3 orang lelaki
3 orang perempuan
Kelas 5 Pintar
Lima
R1 : Responden tidak mampu menyatakan isi
pelajaran dan lemah dalam untuk mengingat isi
pelajaran
R2 : Responden tidak mampu menyatakan isi
pelajaran yang dipelajari.
R3 : Responden mempunyai pencapaian sederhana
dalam tajuk pelajaran pada hari ini
R4 : Responden tidak dapat mencapai pencapaian
yang baik malah dapat juga menguasainya sedikit
R5 : Responden dapat menguasai namun tidak mampu
menyebut semula isi yang dipelajari
R6 : Responden mempunyai pencapaian sederhana
dalam tajuk pelajaran pada hari ini

CARA MENGUMPUL DATA


KAEDAH
DAN
INSTRUM
EN YANG
DIGUNAK
AN

Senarai Semak
Pemerhatian

Borang Temubual

1) Lembaran Kerja
2) Soalan Lisan
3) PenulisanJurnal
Refleksi

TINDAKAN YANG DIJALANKAN


KITARAN PERTAMA
1. Perancangan

Merancang proses pelaksanaan


kajian dan penyediaan Smart
Wheel dan Borang Instrumen
2. Tindakan
Penggunaan Smart Wheel
sebagai bahan bantu dalam PdP.
3. Pemerhatian

Pengumpulan data
menggunakan instrumen yang
telah ditetapkan
4. Refleksi
Responden masih tidak dapat
menyatakan kesan dan akibat
adab dalam majlis

KITARAN KEDUA
1. Perancangan

Merancang proses
penambahbaikan dan
penyediaan. Contoh : Smart
Wheel, Borang Intsrumen
2. Tindakan
Penggunaan Smart Wheel yang telah
dibuat penambahbaikan sebagai
bahan bantu dalam PdP.
3. Pemerhatian

Pengumpulan data
menggunakan instrumen yang
berbeza daripada kitaran 1
4. Refleksi
Responden berjaya
menyatakan kesan dan akibat
adab dalam majlis

PELAKSANAAN TINDAKAN
1) Murid diperkenalkan dengan Smart Wheel serta konsep
dan elemen yang digunakan pada setiap kitaran
Kitaran 1

Kitaran 2

2) Murid diterangkan mengenai isi pelajaran kesan dan akibat


adab dalam majlis yang terdapat dalam alat Smart Wheel
mengikut bahagian seperti diri, keluarga/masyarakat dan
negara

3) Setiap kumpulan diberikan kelengkapan dan bahan kajian


seperti Kertas Mahjung, Pen Markers dan satu Alat Smart
Wheel

4) Seorang murid akan memegang alat inovasi Smart Wheel


dan memusingkan alat tersebut.

5) Murid berbincang bersama-sama untuk mengeluarkan 3 isi


pelajaran yang meliputi kesan dan akibat terhadap diri,
keluarga dan negara.

6) Selepas itu, murid tersebut akan membuat ayat


berdasarkan akronim yang dibacakan.

7) Murid akan membentangkan isi pelajaran yang telah


dibincangkan di hadapan kelas.

Murid mendengar arahan


tugasan daripada guru

Seorang murid akan


memegang alat inovasi
Smart Wheel dan
memusingkan alat
tersebut.

Murid akan membentangkan isi


pelajaran

Murid berbincang
bersama-sama untuk
mengeluarkan 3 isi
pelajaran

murid tersebut akan


membuat ayat
berdasarkan akronim
yang dibacakan

DAPATAN KAJIAN
1) Bagaimanakah penggunaan model Smart Wheel membantu murid menyatakan
kesan dan akibat beradab dalam majlis dengan betul?.
Pemerhatian Berstruktur
Semasa responden menjalankan sesi perbincangan, saya dapat melihat
perkembangan responden dimana responden mampu membina ayat dengan betul
tanpa bantuan rakan lain dan selepas intervensi saya mendapati, mereka lebih
mudah untuk menyatakan isi pelajaran.

Analisis Dokumen
Lembaran kerja

Temubual Berstruktur
Berdasarkan
Temubual responden
menyatakan bahawa
Smart Wheel
membantu dan
memudahkan mereka
mengingat melalui
warna dan gambar
yang digunakan maka
mereka dapat
menyatakan isi
pelajaran tersebut

Smart Wheel membantu murid


menyatakan kesan dan akibat
beradab dalam majlis dengan
betul

hasil lembaran
kerja responden
meningkat
berdasarkan
analisis dibuat
- Murid dapat
menyenaraikan
isi pelajaran

DAPATAN KAJIAN
2) Bagaimanakah penggunaan model Smart Wheel dapat menambahbaik amalan guru
dalam kaedah perbincangan bagi tajuk kesan dan akibat beradab dalam majlis.
Pemerhatian Berstruktur
Terdapat perubahan dalam tingkahlaku murid, dimana murid dilihat lebih seronok
ketika menggunakan alat Smart Wheel dalam PdP. Selain itu, saya juga dapat
melihat murid lebih fokus untuk menyiapkan tugasan secara berkumpulan

Temubual Berstruktur
Berdasarkan Temubual
Berstruktur. Kesemua
responden berasa
seronok dan gembira
menggunakan alat
Smart Wheel ini
dalam sesi
perbincangan
kumpulan. saya dapat
melihat wajah mereka
sedikit berbeza daripada
kitaran pertama

Analisis Dokumen
Jurnal Refleksi
Smart Wheel dapat
menambahbaik amalan
pengajaran guru dalam kaedah
perbincangan

Mereka kelihatan begitu


teruja dan seronok
untuk menggunakan
alat tersebut bersamasama dengan rakan
sekumpulan. Semasa
pembentangan isi
perbincangan, saya
mendapati bahawa
responden lebih yakin

RUMUSAN KAJIAN
Dapat dirumuskan bahawa saya telah dapat menambahbaik amalan
rutin pengajaran saya di samping dapat membantu murid
menyatakan kesan dan akibat tajuk adab dalam majlis dengan
mudah dan pantas.
Konsep yang digunakan iaitu warna,imej dan akronim dapat
membantu murid mengingat dan memenuhi pelbagai keperluan
kecerdasan murid untuk menyatakan isi pelajaran.
Tajuk ini penting kepada murid supaya dapat mendidik mereka
berakhlak dengan akhlak yang terpuji seperti Hadits sahih dari
Rasulullah shalallahualaihi wa sallamdari Jabir bahawa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:
"Sesungguhnya di antara orang yang paling aku cintai dan yang tempat
duduknya lebih dekat kepadaku pada hari kiamat ialah orang yang
akhlaknya paling bagus

CADANGAN KAJIAN
SETERUSNYA
Antara cadangan penambahbaikan untuk kajian seterusnya
i.

Mengubahsuai reka bentuk bahan bantu menjadi satu bahan yang

lebih interaktif yang mana adanya gabungan elemen ICT seiring dengan era
teknologi maklumat hari ini seperti rakaman suara dan lampu L.E.D
ii.

Mengintegrasikan pengunaan Smart Wheel ke dalam bentuk bahan

bantu elektronik dengan memasukkan suis penggerak, supaya penutup atas


tersebut boleh bergerak sendiri dan berhenti dengan sendiri. Ini akan menjadi
lebih menarik.

RUJUKAN
Ahmad Mohd Salleh. (2008). Pengajian Agama Islam
Dan J-qaf: Metodologi dan Pedagogi Pendidikan.
Selangor: Oxford Fajar Sdn Bhd.
Ahmad Mohd Salleh, (1997). Pendidikan Islam: Falsafah,
Pedagogi Dan Metodologi. Shah Alam: Fajar Bakti, Sdn.
Bhd.
Akhiar Pardi & Shamsina Shamsuddin. (2011). Pengantar
Penyelidikan Tindakan Dalam Penyelidikan Pendidikan.
Perak: Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd.Ahmad Mohd
Salleh, (1997). Pendidikan Islam: Falsafah, Pedagogi
Dan Metodologi. Shah Alam: Fajar Bakti, Sdn. Bhd.


Sekian, Terima Kasih.

ANALISIS KAJIAN
PEMERHATIAN KITARAN PERTAMA
R1

R2

1. Posisi duduk murid menghadap satu sama lain

2. Murid memahami arahan tugasan

3. Murid melibatkan diri dalam perbincangan kumpulan.

4. Murid dapat menyebut isi pelajaran

5. Murid kelihatan gembira semasa perbincangan kumpulan

6. Murid aktif dalam perbincangan kumpulan

ASPEK PEMERHATIAN

7. Murid dapat membanding beza kesan dan akibat adab


dalam majlis.
8. Murid dapat menyiapkan tugasan dalam waktu yang
ditetapkan
9. Murid menggunakan bahan rangsangan Smart Wheel
semasa perbincangan kumpulan dijalankan.

R3 R4 R5

R6

ANALISIS KAJIAN
PEMERHATIAN KITARAN KEDUA
R1

R2

1.Murid duduk menghadap rakan

2. Murid dapat membuat tugasan yang diberikan

3. Murid sentiasa memberi komitmen semasa perbincangan

4. Murid boleh membina ayat semasa perbincangan


dijalankan

5. Murid seronok menggunakan alat Smart Wheel

6. Murid dapat menggunakan alat Smart Wheel dengan


baik

7. Murid dapat menyebut kesan dan akibat selepas


perbincangan.

8. Murid dapat menyiapkan tugasan seperti waktu yang


ditetapkan

9. Murid membantu rakan semasa aktiviti perbincangan

ASPEK PEMERHATIAN

R3 R4 R5

R6

ANALISIS KAJIAN
TEMU BUAL KITARAN PERTAMA
Soalan 1: Apakah perasaan anda menjalankan aktiviti perbincangan menggunakan
bahan ini??
R1: Berasa seronok dan bestla.
R2: Seronok dan senang dapat idea.
R3: Best dan seronok.
R4: Saya rasa seronok dan gembira.
R5: Rasa seronok dan sangat best.
R6: Rasa seronok dapat banyak idea,dan rasa best menggunakan

ANALISIS KAJIAN
TEMU BUAL KITARAN PERTAMA
Soalan 2: Apakah perbezaan menjalankan aktiviti perbincangan menggunakan bahan Smart
Wheel dan tanpa menggunakan bahan Smart Wheel ini ??
R1: Kalau guna Smart Wheel dapat idea kalo tak guna
Smart Wheel macam tak dapat idea.
R2: Bila ada bahan Smart Wheel tu..senang dapat idea, kalau tidak
ada tu..dia macam teragak - agak la .
R3: Kalau guna Smart Wheel ini senang sikit, kalo tidak guna
payah sikit hendak cari idea.
R4: BahanSmart Wheel dia lagi mudah dan.. tak menggunakan
bahan Smart Wheel dia macam susah sikit.
R5: Kalau guna bahan Smart Wheel hmm senang sikit kalau tak
guna susah sikit.
R6: kalau gunakan senang dapat idea.kalau tidak ada tidak ada idea
dan susah nak berfikir

ANALISIS KAJIAN
TEMU BUAL KITARAN PERTAMA

Soalan 3 : Adakah alat Smart Wheel ini membantu anda memahami isi
pelajaran pada hari ini?
R1: Emmm.
R2: Hmmm.
R3: Ya.
R4: Ya.
R5: Ya.
R6: Ya.

ANALISIS KAJIAN
TEMU BUAL KITARAN PERTAMA

Soalan 4 : Apakah masalah yang kamu hadapi semasa menggunakan alat Smart Wheel ini
dalam perbincangan kumpulan ?
R1: Diorang tak bagi kerjasama.
R2: Hmmm..kalo buat sorang dia tak dapat idea kalau dalam
kumplan dia dapat idea.
R3: Kalau dorang tak bagi kerjasama saya susah sikit nak fikir ayat
R4: Masa nak pusing asyik tempat yang sama.
R5: hmmm.. susah sikit nak dapat idea.
R6: ha.. kalau nak pusing tu susah sikit, bila pusing dapat benda yang lain

ANALISIS KAJIAN
TEMU BUAL KITARAN PERTAMA

Soalan 5 : Apa yang kamu harapkan pada alat Smart Wheel ini ketika sesi
pengajaran akan datang? Berikan cadangan anda.
R1: hmmm. jap. hmmm dia akan memberi idea kalau tak beri idea susah
sikit.
R2: nak gambar - gambar untuk berseri-seri dan senang mendapat
idea.
R3: Responden tidak menjawab.
R4: Saya harapkan lebih bagus daripada ini.
R5: Isi lebih banyak dan hiasan bertambah cantik.
R6: Dia akan lebih canggih dan banyak idea yang akan ada.

ANALISIS KAJIAN
TEMU BUAL TIDAK BERSTRUKTUR
KITARAN PERTAMA

R2
R3
R4
R5

Guru :Bagaimana kamu gunakan bahan Smart Wheel ini dalam perbincangan ini?
R1 :Saya pusingkan yang atas tu.haisshh.. pastu lepas jumpa ayat tu
bina ayat
: Errrr. dia buat dalam kumpulan lepas tu bincang
: Kita akan pusingkan dia punya atas tu lepastu baru kita dapat
jawapan
: Saya memutarkan dia dan berhenti di suatu perkataan dan saya
akan buat ayat.
: Putarkan alat Smart Wheel ini dan dapat isi tue pastu kena
buat ayat
R6 : Berbincang sama ada nak ambil isi yang mana, dalam tu ada 4
isi.

ANALISIS KAJIAN
TEMU BUAL BERSTRUKTUR
KITARAN KEDUA
Soalan 1: Apakah perasaan anda menjalankan
aktiviti perbincangan menggunakan
bahan ini??
R1: Berasa gembira dan seronok.
R2: Rasa best dan seronok.
R3: Berasa seronok.
R4: Perasaan saya apabila menggunakan alat
ini rasa senang dan gembira.
R5: Sangat seronok dan best.
R6: Rasa gembira dan seronok

Soalan 3 : Adakah alat


Smart Wheel ini
membantu anda memahami
isi pelajaran pada hari ini?
R1: Ya.
R2: membantu.
R3: Ya.
R4: Ya.
R5: Ya.
R6: Ya.

ANALISIS KAJIAN
TEMU BUAL BERSTRUKTUR
KITARAN KEDUA
Soalan 2: Apakah perbezaan menjalankan aktiviti perbincangan
menggunakan bahan Smart Wheel dan tanpa menggunakan
bahan Smart Wheel ini ??
R1: Takde masalah la.. sebab ada gambar dah boleh fikirla.
R2: Kalau ada bahan Smart Wheel itu dia boleh menambahkan
idea jika tidak ada dia susah nak keluarkan idea .
R3: Kalau guna Smat Wheel dia senang nak ingat.hmm. kalo
tidak ada
bahan Smart Wheel susah nak ingat.
R4: Kalau guna bahanSmart Wheel dia macam ada jawapan dan
senang nak ingat, kalo tak guna macam susah sikit.
R5: Kalau guna bahan Smart Wheel hmm senang sikit kalau tak
guna susah sikit.
R6: kalau gunakan senang dapat idea.kalau tidak ada tidak ada
idea dan susah nak berfikir

Soalan 3 : Adakah alat


Smart Wheel ini
membantu anda memahami
isi pelajaran pada hari ini?
R1: Ya.
R2: membantu.
R3: Ya.
R4: Ya.
R5: Ya.
R6: Ya.

ANALISIS KAJIAN
TEMU BUAL BERSTRUKTUR
KITARAN KEDUA

Soalan 3 : Adakah alat Smart Wheel ini membantu anda memahami isi
pelajaran pada hari ini?
R1: Ya.
R2: membantu.
R3: Ya.
R4: Ya.
R5: Ya.
R6: Ya.

ANALISIS KAJIAN
TEMU BUAL BERSTRUKTUR
KITARAN KEDUA

Soalan 4 : Apakah masalah yang kamu hadapi semasa menggunakan alat


Smart Wheel ini dalam perbincangan kumpulan ?
R1: Diorang tak bagi kerjasama.
R2: Dia tidak ada masalah, dia rasa best.
R3: Haaa, tidak ada masalah
R4: .hshhhmasalah saya ialah masa...
R5: tidak ada masalah.
R6: tidak ada masalah

ANALISIS KAJIAN
TEMU BUAL BERSTRUKTUR
KITARAN KEDUA

Soalan 5 : Apa yang kamu harapkan pada alat Smart Wheel ini ketika sesi
pengajaran akan datang? Berikan cadangan anda.
R1: Bagi lebih bagi lebih idea la bila ada masalah ini .
R2: dia dah cukup sempurna
R3: Saya harapha.. saya harap tahun depan ada lagi.
R4: akan lagi senang.
R5: hmmm. lebih banyak kan hiasan.
R6: hmm. lebih banyak ilmu.

ANALISIS KAJIAN
TEMU BUAL TIDAK BERSTRUKTUR
KITARAN KEDUA

Guru : Senang tak hendak mengingat isi dan apa penambahbaikan yang kamu nampak?
R1 : Senang dan boleh jawab
R2 : Senang, dia... kalo dia ada gambar tu senang nak buat ayat kalo takde susah
R3 : Boleh, semalam dia takde gambar hari ini dia ada gambar
R4 : Senang.yakin sikit-sikit, lebih banyak hiasan dan ada gambar
R5 : Senang, yakin nak bentang, lebih banyak hiasan dan banyak isi
R6 : Semalam punya takde gambar,hari ini punya ada gambar dan banyak hiasan
dan isi.

ANALISIS KAJIAN
LEMBARAN KERJA (KITARAN SATU)

Responden
R1
R2

Markah
10/12
4/10

R3

10/12

R4

6/12

R5
R6

10/12
10/12

Penerangan
- Responden tidak dapat membuat ayat yang sesuai
- Responden tidak dapat membezakan antara kesan dan
akibat
- Responden membuat ayat yang membawa maksud
yang sama
- Responden tidak dapat membezakan antara kesan dan
akibat
- Responden membuat ayat yang hampir sama maksud
- Responden membuat ayat yang sama isi

ANALISIS KAJIAN
LEMBARAN KERJA (KITARAN DUA)

Responden

Markah

Penerangan

R1
R2

12/12
12/10

- Responden menulis isi yang sama bahagian


- Responden dapat menulis dengan pelbagai idea

R3

12/12

- Responden membuat ayat yang lebih kepada diri sendiri

R4

12/12

R5
R6

12/12
12/12

- Responden dapat membina ayat tetapi hanya banyak kepada


negara
- Responden membuat kepelbagaian idea
- Responden menyatakan isi yang banyak

ANALISIS KAJIAN
SENARAI SEMAK UJIAN LISAN
(KITARAN SATU)

ASPEK SENARAI SEMAK

R1

R2

R3

R4

R5

R6

1. Murid dapat menyatakan isi


perbincangan.

2. Murid yakin dalam


menyampaikan jawapan.

3. Suara murid jelas

4. Murid dapat membanding


beza antara kesan dan
akibat

ANALISIS KAJIAN
SENARAI SEMAK UJIAN LISAN
(KITARAN DUA)

SENARAI SEMAK

R1

R2

R3

R4

R5

R6

1. Murid menyatakan isi pelajaran

2. Murid mengingat isi dan


menyampaikan denga penuh
yakin
3. Nada Suara murid jelas
4. Murid dapat menyebut isi
dengan gembira dan mudah

ANALISIS KAJIAN
JURNAL REFLEKSI (KITARAN SATU)

Tarikh : 28 Julai 2015


Aktiviti : Menyampaikan arahan menjalankan perbincangan menggunakan alat
Smart Wheel
Saya telah menggunakan Smart Wheel bagi menerangkan isi - isi pelajaran yang
terdapat dalam alat ini kepada responden. Pada awalnya, mereka agak terpinga pinga
kerana belum dibiasakan dengan penggunaan bahan rangsangan Smart Wheel semasa
sesi PdP. Namun demikian, setelah diberikan penerangan dan kefahaman mengenai konsep
Smart Wheel yang digunakan, barulah kelihatan riak muka mereka berubah dan
menunjukkan reaksi berminat untuk menggunakan alat Smart Wheel ini dalam
perbincangan.

ANALISIS KAJIAN
JURNAL REFLEKSI (KITARAN DUA)
Tarikh : 29 Julai 2015
Aktiviti : Penggunaan bahan Smart Wheel dan pembentangan isi perbincangan
Semasa saya memberikan alat Smart Wheel yang baru di buat penambahbaikan
tersebut, Alhamdulillah, saya dapat melihat sedikit demi sedikit peningkatan ditunjukkan oleh
murid-murid dalam mengingat dan menyatakan kesan dan akibat dalam adab majlis. Mereka
kelihatan begitu teruja dan seronok untuk menggunakan alat tersebut bersama-sama dengan
rakan sekumpulan. Semasa pembentangan isi perbincangan, saya mendapati bahawa
responden lebih yakin berbanding kitaran pertama dan yang paling menakjubkan saya adalah
mereka mampu mengingat serta dapat menyatakan semula isi pelajaran telah diajar.

Disamping itu, akronim

KITARAN 1

KITARAN 2

HASIL PERBINCANGAN KUMPULAN

KUMPULAN 2

KUMPULAN 1


Sekian, Terima Kasih.

Anda mungkin juga menyukai