Anda di halaman 1dari 17

A N

I R A
A H C
M B A
E
K EM
M
EMPAT GAYA MEMBACA

1 B A C A A N S K IM M IN G

2 B A C A A N S C A N N IN G

3 B A C A A N IN T E N S IF

4 B A C A A N LA JU
1 SKIMMING (LUNCURAN)
• SESUAI UNTUK MENCARI
BAHAN/BUKU UNTUK
KERJA SEKOLAH, FOLIO
DAN TUGASAN.
MAKSUD SKIMMING
• K E M A H IR A N
M EM B A CA
U N TU K
M E N D A PA T K A N
M A K LU M A T
R IN G K A S D A N
P A N TA S
M EN G EN A I
SESU ATU
B A H A N A TA U
M A K LU M A T
TUJUANNYA
• DIGUNAKAN
SEWAKTU
MENCARI:
• NO. TELEFON DARI
SENARAI
• BUKU YANG SESUAI
• MAKLUMAT DARI
MAJALAH/INTERNE
T

BAGAIMANA CARA BACAAN
SKIMMING
• MEMBACA TAJUK,
PENDAHULUAN DAN
RUMUSAN
BAHAN/BUKU
• MEMBACA DENGAN
PERGERAKAN MATA
YANG CEPAT
• MEMBERI TUMPUAN
SEPENUHNYA PADA
BAHAN YANG
2
BACAAN SCANNING
MAKSUD SCANNING


• KEMAHIRAN
MEMBACA UNTUK
MENDAPATKAN
MAKLUMAT YANG
LEBIH MENDALAM
DARIPADA
SKIMMING
TUJUANNYA
• UNTUK
MENDAPATKAN
MAKLUMAT
TERTENTU
SEBAGAI
JAWAPAN
KEPADA
SESUATU
PERSOALAN
BAGAIMANA MEMBUAT
IMBASAN
• MEMBACA
PENDAHULUAN
DAN RUMUSAN
TEKS SECARA
MENDALAM
• MEMBACA
KANDUNGAN BAB
DENGAN PANTAS
SAMBIL
MENCATATKAN
KATA KUNCI
• MEMBERI
PERHATIAN
3
BACAAN INTENSIF
MAKSUD BACAAN
INTENSIF


• KEMAHIRAN
MEMBACA UNTUK
MENDAPATKAN
MAKLUMAT
TERPERINCI
CARANYA

• BACAAN CARA
INI
MEMERLUKAN
• TUMPUA
N
• KETEKU
NAN
• MASA
TUJUANNYA
• MENDAPATKAN
SEMUA
MAKLUMAT
DENGAN
MENDALAM DAN
CATATAN PERLU
DIBUAT UNTUK
MENGUMPULKAN
MAKLUMAT
TERSEBUT.
4 BACAAN LAJU

MEMERLUKAN

• KEBOLEHAN LAJU
MEMBACA
• KEFAHAMAN
SERENTAK
MEMBACA
TUJUAN BACAAN LAJU
• MENGGUNAKAN
MASA TERHAD
DENGAN LEBIH
PRODUKTIF
• MENJIMATKAN
MASA
• MEMPEROLEHI
MAKLUMAT
TAMBAHAN
PADA KADAR
TULISKAN 5 FAEDAH
BANYAK MEMBACA