Anda di halaman 1dari 14

PERKEMBANGAN KURIKULUM

Lecture 6
PLG 517
Dr. Shuki Osman
Sehingga kini…
Isu-isu
Cabaran

PRINSIP KURIKULUM

Perkembangan Trend
Reka bentuk
Kurikulum
Kurikulum

Matlamat,
Pelaksanaan Tujuan &
Kurikulum Objektif
Penilaian Kurikulum
Kurikulum

ASAS KURIKULUM

Psikologi
Falsafah Kemasyarakatan Teori
Sifat kurikulum

 Dinamik: sentiasa berubah; tidak statik


 Sentiasa tercabar – kerana perubahan dalam
masyarakat, pengetahuan, pelajar, teknologi, dsb.
 Berkembanng: berubah sepanjang masa – ke arah
kebaikan
 Perlu kepada perubahanan: semakan,
penambahbaikan, pembaharuan
Perkembangan Kurikulum

 Proses merancang, melaksana dan menilai


kurikulum bagi memenuhi matalamat, tujuan dan
objektif pendidikan yang sentiasa berubah.
– Merancang: melahir, mereka bentuk dan menghasilkan
kurikulum
– Melaksana: menterjemah rancangan kepada tindakan
– Menilai: menaksir hasil perancangan dan tindakan
 Proses ini melibatakan prosedur sedia ada dan baru
 Terdapat dalam berbagai pendekatan dan model
perkembangan kurikulum
Pendekatan Teknikal dan Bukan Teknikal
dalam Perkembangan Kurikulum

 Pendekatan Teknikal
– Melihat perkembangan kurikulum sebagai suatu
perancangan rasional untuk memilih, menyusun dan
menyampaikan kurikulum
– Komponen yang terlibat boleh dikenalpasti dan dipetakan
mengikur (carta) alir tertentu
 Pendekatan Bukan-teknikal
– Melihat perkembangan kurikulum sebagai suatu aktiviti
yang subjektif dan dinamik, berdepan dengan
ketidaktentuan
– Bergantung kepada intuisi
Perkembangan Kurikulum: Apa yang
diperkembangkan?

TIGA KOMPONEN:
 Isi kandungan
– Apa yang patut dimasukkan, apa yang patun ditinggalkan?
 Pengalaman Pembelajaran
– Apakah pengalaman pembelajaran yang sepatutnya?
 Persekitaran Pembelajaran
– Apakah yang patut memudahkan pengalaman
pembelajaran?
Memperkembangkan Isi Kandungan

Erti Isi Kandungan, sama ada:


 Traditionalis - sebagai pengetahuan daripada
pelbagai disiplin ilmu
 Konstruktivisme - sebagai pengetahuan yang terbina
dalam minda manusia
 Existentialism - sebagai pengalaman unik individu
 Postmodenisme - sebagai interaksi antara individu
dan pengetahuan
Memperkembang Isi Kandungan: Antara
Proses vs Isi

 Pengetahuan Deklaratif: Pengetahuan tentang ‘Apa’


– Fakta, konsep, generalisasi, prinsip, teori
– Pembelajaran yang pasif, sebagai menyerap maklumat
 Pengetahuan Prosedur: Pengetahuan tentang
‘Bagaimana’
– Cara mengetahui, berfikir, inkuiri, menghasil dan mengguna
pengetahuan
– Pembelajaran aktif, memajukan pengetahuan

School
KNOWLEDGE Content
Knowledg
Memperkembangkan Isi Kandungan:
Bagaimana Menyusunnya

 Secara logikal – berdasarkan aturan dan konsep


– Berdasarkan struktur disiplin, yang ditetapkan oleh sarjana
 Secara psikologikal – berdasarkan bagaimana kita belajar
– Berdasarkan teori-teori psikologi
 Secara politikal – berdasarkan kepentingan isi kandungan
– Berdasarkan tuntutan kumpulan pendesak agar isi kandungan
tertentu diberi penekanan, secara tertentu
 Praktikal – berdasarkan cara yang optima
– Berdasarkan cara belajar yang paling maksimum, mudah, cekap,
pantas, murah
Memperkembangkan Isi Kandungan: Apa
yang dipilih dan berdasarkan apa?

 Mencukupi (Self-sufficient)
– Membantu pelajar belajar dengan sendiri
 Signifikan – Menyumbang ke arah matlamat kurikulum
 Sah – Benar, autentik, tepat
– Perlukan verifikasi (penentusah)
 Minat
– Bermakna kepada pealajar dan menarik minat seterusnya
 Utiliti
– Kebergunaan kepada pelajar dan masyarakat pada masa depan
 Kebolehbelajaran – Boleh dipelajari oleh sesiapa sahaja?
 Fisibiliti (Boleh Menjadi) – Dari segi masa, ruang dan sumber
Memperkembang Pengalaman
Pembelajaran: Kurikulum Sebagai ‘Kata
Kerja’

 Kata Kerja: Menyampai kurikulum


 Pengalaman yang dirancangn bagi pelajar untuk
terlibat, membina makna, dan mengerti tentang
kurikulum
 Interaksi guru-pelajar melibatkan isi kandungan
kurikulum
 Pedagogi/Kaedah pengajaran:
– Berpusatkan guru lwn Berpusatkan Pelajar
 Aktiviti Pembelajaran:
– Pasif lwn Aktif aktiviti
Memperkembang Persekitaran:
Menyediakan persekitaran pembelajaran

 Adakah persekitaran menggalakan pembelajaran isi


kandungan dan pengalaman yang dipilih dan
disusun?
 Saiz sekolah dan ruang yang optima
– Sekolah kecil, saiz kelas kecil, dengan kemudahan tersedia
dalam ruang tertentu
 Budaya sekolah yang mengalakkan pembelajaran
– Sinergi pembelajaran; komuniti pembelajaran; ‘ethos’
– Suasana yang aktif, hidup, selamat, kondusif
Memperkembang Persekitaran: Criteria
Reka Bentuk

 Kecukupan: Ruang yang cukup untuk perbagai


tujuan dan aktiviti?
 Kesesuaian: memenuhi kehendak yang dihasratkan?
 Kecekapan: menggalakan pembelajarn maksimum?
 Ekonomik: penggunaan yang maksimum bagi
mencapai pembelajaran maksimum
 Lain-lain: Akoustik, Pencahayaan, Suhu,
Komunikasi, Penyudahan (Finishing)
Model-model Perkembangan
Kurikulum

 Model Tyler
 Model Taba
 Model Hunkins
 Model Alexander, Saylor

Anda mungkin juga menyukai