Anda di halaman 1dari 10

m 

m 
  
m
m 
m 
 
  
V Komunikasi intrapersonal bermaksud
penggunaan bahasa atau fikiran yang terjadi
di dalam diri penutur itu sendiri.
V Komunikasi interpersonal pula adalah
komunikasi yang memerlukan seorang atau
lebih dari seorang.
V R Wayne Pace berpendapat bahawa
komunikasi interpersonal adalah Proses
komunikasi yang berlangsung antara 2 orang
atau lebih secara bersemuka.
V Komunikasi Interpersonal menuntut individu
berkomunikasi dengan orang lain.
V Komunikasi jenis ini dibahagi pula menjadi,
komunikasi bebas, dan komunikasi kelompok
kecil.
V Komunikasi Interpersonal juga berlaku secara
kontekstual bergantung kepada keadaan,
budaya, dan juga konteks psikologikal.
V ëenurut Dr. Jalaluddin Rahmat. ëelalui
bukunya yang berjudul a  
,
beliau menjelaskan tentang sistem dalam
komunikasi interpersonal seperti:
V Persepsi Interpersonal
V Konsep Diri
V Interaksi Interpersonal
V Hubungan Interpersonal.
V Dalam buku ini, tema penulis hanya
menjelaskan hubungan interpersonalnya
sahaja. Kerana tema penulis beranggapan,
pembahasannya terlalu rumit dan dianggap
dalam isi hubungan interpersonal
pembahasannya jelas sehingga mudah untuk
difahami.
V ikasi ya efektif itaai ea
a iter ers al ya aik.
V eaala k ikasi seker terjai,
a aila esaa kita ifa ai, teta i
a i atara k ikasi ejai r sak.
Aita Tayl r eataka K 

  
 
   

 

 
  
  
 
 
  .
V mtk eikatka k ikasi
iter ers al, kita erl eikatka kaliti
k ikasi.
V Pidato
V Komunikasi nonverbal
V Ucapan
V Syarahan
V Perdagangan
V Kaunseling
V Kejurulatihan
V Bimbingan

Komunikasi interpersonal merupakan subjek


dari beberapa disiplin dalam bidang psikologi,
terutama analisis transaksional.
V Halangan komunikasi ialah gangguan
komunikasi atau oleh kesombongan, sifat
malu.