Anda di halaman 1dari 26

A N I M A S I

Aeizlin binti Mohd Omar


Dayang Suhana Binti Yusof
A N I M A S I
Pengenalan

 Animasi bermakna
satu proses
menghidupkan atau
memberikan Animasi adalah rangkaian gambar
gambaran bergerak yang membentuk sebuah gerakan.

Animasi (animation) berasal


kepada sesuatu dari perkataan Latin yang
membawa erti “dihidupkan”
yang statik agar atau pun “bring to life”

kelihatan hidup dan


dinamik. A N I M A S I
Prinsip-Prinsip
Asas Animasi
 Animasi berlaku disebabkan oleh
fenomena biologikal yang dikenali
sebagai “persistence of vision”.
Sesuatu objek yang dilihat oleh mata
manusia akan dipetakan pada retina
dalam satu jangkamasa yang
tertentu selepas ianya diperhatikan.

 Ini membolehkan berlakunya
fenomena di mana satu siri imej
yang silih berganti dalam satu
jangkamasa yang pantas dan
singkat kelihatan seolah-olah satu
ilusi yang hidup dan bergerak secara
sendiri.

 Dalam erti kata yang lain, sekiranya
kita mengubah kedudukan atau
rupabentuk sesuatu objek denganA N I M A S I
Jenis-jenis
ANIMASI

 ANIMASI 2D

 - dikenali sebagai animasi


linear
 - merujuk kepada
pergerakan objek yang
mudah merentasi skrin Software Animasi 2
sesebuah skrin paparan. Dimensi :
Macromedia Flash ,CoRETAS,
 Corel R.A.V.E.,
After Effects,
 kaedah digunakan bagi Moho, CreaToon,
membangunkan animasi ToonBoom,
Autodesk Animaton
2D:
 a) Animasi laluan A N I M A S I
Jenis-jenis
ANIMASI 3D ANIMASI

 Merujuk kepada animasi yang mengandungi


objek 3 dimensi yang biasanya terbentuk
menerusi permodelan atau formula
Matematik.


 -Setiap objek mampu dipapar serta Software Animasi 3
dipertontonkan dari pelbagai sudut Dimensi :
pandangan, memberikan ilusi seolah-olah Asymetrix 3DFX , Ulead Cool
ianya objek sebenar yang berdimensi.
3D,
Ray Dream 3D , Specular
 Infini D,
Visual Reality, Ray Dream
 -Animasi 3D sebenarnya membawa animasi 2D Studio
satu langkah kehadapan dengan menyediakan Macromedia Extreme
kedalaman(depth) 3D Studio Max
Maya
 A N I M A S I
Houdini
Lightwave
Fungsi animasi
dalam p&p

 1. Menyampaikan
maklumat secara
praktis: grafik
animasi digunakan Sebagai media untuk
memberikan pemahaman kepada
murid atas sesuatu topik yang
menyampaikan akan diberikan.

maklum balas serta


pengukuhan dalam
aktiviti.
 A N I M A S I
Fungsi animasi
dalam p&p

 2. Sebagai bantuan
ilustrasi: untuk
menggambarkan
struktur, fungsi, Sebagai media untuk
memberikan pemahaman kepada
murid atas sesuatu topik yang
urutan atau akan diberikan.

perhubungan
prosedur antara
komponen di dalam
domain spesifik. A N I M A S I
KELEBIHAN ANIMASI
DALAM P&P
Meningkatkan minat para
pengguna

 cirinya yang dinamik serta


berwarna, nampak lebih
hidup serta ceria tetapi
turut mampu
merangsang Penggunaan elemen-elemen
multimedia dalam proses P&P
kecenderungan serta di dapati mampu menarik minat
minat para pelajar. pelajar supaya mereka tidak
berasa bosan dan dapat
 Interaktiviti dalam animasi memberikan perhatian yang
sepenuhnya terhadap proses
membolehkan sesuatu pengajaran dan pembelajaran
proses latihan atau
pengajaran dijalankan
mengikut kesesuaian, A N I M A S I
Meningkatkan pemahaman
dan pengekalan informasi
dalam ingatan.
 Animasi sebenarnya
mempergunakan serta
memanfaatkan
sepenuhnya keupayaan
Penggunaan animasi yang
pancaindera manusia. dinamik membolehkan seseorang
memahami sesuatu isi
kandungan dengan lebih pantas
dan seterusnya menyimpan
informasi yang diterima ke
ingatan jangka panjang

A N I M A S I
Mengurangkan masa bagi
menguasai pembelajaran .

 Penggunaan media
animasi apabila
mempersembahkan
proses ujikaji atau
eksperimen
membolehkan seseorang
pelajar memahami dan
seterusnya menguasai
konsep yang diajar
dengan mudah dan
cepat A N I M A S I
Memudahkan pengurusan dan
pengemaskinian

 Pengurusan dan
mengemaskini bahan
pembelajaran
berdasarkan animasi
menjadi semakin mudah
dan pantas.

A N I M A S I
PERMASALAHAN DALAM
MENGAPLIKASIKAN
ANIMASI DALAM P &P
Kepakaran guru yang
terhad

 dalam proses
mengimplementasikan
program berasaskan
komputer di sekolah,
seseorang guru biasanya
dilatih tetapi bilangannya
amat terhad khususnya
untuk mengaplikasikan
animasi

A N I M A S I
Kekurangan khidmat sokongan

 kekurangan kakitangan
sokongan yang boleh
melaksanakan kerja-kerja
penyelenggaraan
komputer menyebabkan
banyak komputer yang
mengalami kerosakan
dibiarkan begitu sahaja
tanpa dibaik pulih.

A N I M A S I
Masalah mencari sumber
animasi

 guru menghadapi masalah


untuk mencari sumber
animasi disebabkan tidak
berpeluang untuk
melayari internet

A N I M A S I
Masalah hakcipta

 Teknologi komputer telah


menjadi kerja-kerja
penyalinan sumber animasi
dengan begitu senang iaitu
dengan hanya menggunakan
arahan file:save as pada
pemapar web. Biasanya
maklumat yang terdapat di
internet diperolehi secara
percuma. Dari sudut undang-
undang, adalah menjadi
kesalahan apabila seseorang
menyiarkan semula sesuatu
maklumat di web tanpa A N I M A S I
Masalah menghasilkan
animasi sendiri

 Penghasilan bahan pengajaran


berasaskan animasi di
kalangan guru masih lagi di
tahap yang rendah.
 Ini disebabkan kebanyakan
guru tidak mempunyai
pengalaman untuk membina
animasi sendiri, memerlukan
pengalaman dan
pengetahuan
 penyediaan bahan
pembelajaran bagi animasi
memerlukan masa yang
panjang
 A N I M A S I
Kekurangan perkakasan untuk
Masalah masa untuk p&p

 Masa juga menjadi salah


satu masalah yang
dibangkitkan di mana
peruntukannya untuk
sesi pengajaran dan
pembelajaran terhad.

A N I M A S I
CADANGAN UNTUK
PENAMBAHBAIKAN
DALAM
MENGAPLIKASIKAN
ANIMASI DALAM P&P
Latihan untuk meningkatkan
kepakaran dan inisiatif guru

 Guru harus mempunyai


karektor sebegini
,sentiasa mengikuti
perkembangan teknologi
terkini kerana minat dan
inisiatif sendiri

A N I M A S I
Peranan guru dalam
mengintegrasikan teknologi
dalam pengajaran
 Keberkesanan
penggunaan teknologi
animasi juga bergantung
kepada keterbukaan warga
pendidik menerima arus
teknologi dalam elemen
pengajaran dan
pembelajaran yang di
rancangkan oleh mereka.

A N I M A S I
Penyediaan kemudahan
perkakasan komputer

 meningkatkan jumlah
penggunaan komputer di
kalangan guru dan
perkakasan serta
perisian komputer atau
kit animasi pembelajaran
 meningkatkan pembekalan
akses internet di sekolah
untuk kemudahan muat-
turun animasi
A N I M A S I
Kualiti perisian animasi

 Perisian animasi
hendaklah yang
berkualiti tinggi serta
menepati piawaian Kualiti dinilai berdasarkan
pendidikan. kualiti media dan kualiti
nilai pengajaran dan
pembelajaran

A N I M A S I
4 contoh persembahan animasi
berkesan dalam p & p

 animasi berkesan untuk


menggambarkan proses dinamik
dan yang terlalu abstrak dalam
bidang sains.
 animasi digunakan sebagai analogi
visual atau pautan kognitif untuk
pembelajaran penyelesaian
masalah
 animasi digunakan untuk simulasi
perlakuan gerakan mekanikal
atau sistem elektronik dan untuk
demonstrasi prosedur
troubleshooting
 animasi untuk menggambarkan
aliran maklumat yang tidak dapat
dilihat dengan

A N I M A S I
mata atau aliran tenaga dalam
SEKIAN, TERIMA KASIH
Disediakan oleh: AEIZLIN MD OMAR
DAYANG SUHAN A YUSOF