Anda di halaman 1dari 49

TAJUK:

Huraikan keberkesanan sekolah dari aspek


ekonomi,

teknik

dan

sosial.

Seterusnya berikan penilaian anda sejauh


manakah konsep keberkesanan sekolah
dari konteks sosial dipenuhi di negara ini.

Pengenalan
Konsep keberkesanan sekolah
Tidak seharusnya mencakupi kejayaan akademik semata-mata.
Astin (1985) berpendapat konsep keberkesanan itu harus mencakupi
perkembangan intelektual dan kendiri para pelajar serta kerelevanan sajian
kurikulum itu dengan keperluan pelajar. Dalam hubungan ini sekolah harus
dapat menjamin perkembangan intelektual dan sahsiah pelajar serta dapat
menyediakan peluang pendidikan untuk semua pelajar.
Konsep keberkesanan ini bermakna sekolah perlu memastikan bahawa
semua pelajarnya mendapat pendidikan sewajarnya dan tidak ada pelajar
yang gagal atau berhenti sekolah semata-mata kerana tidak berjaya dalam
pelajaran.
Mengikut konsep keberkesanan ini, sekolah yang berjaya adalah sekolah
yang kadar kecicirannya kosong, tidak ada pelajar yang tidak tahu membaca,
menulis atau mengira. Begitu juga tidak ada sistem diskriminasi, sebaliknya
setiap pelajar mendapat layanan yang adil saksama dari pihak sekolah dan
guru.

KEBERKESANAN SEKOLAH
DARI ASPEK
EKONOMI.

BELANJAWAN
RM 56 bilion
INPUT

PROSES

OUTPUT

OUTCOME

INPUT
Pelajar
Guru
Sekolah dan kemudahan
Sumber P&P

PROSES
Perancangan pihak pentadbir.

Efektif
&
efisien

Guru menggunakan sumber.

Murid mengamalkan dan


membudayakan apa yang
dipelajari.

OUTPUT
Memaksimumkan masa pembelajaran
Silibus dihabiskan seperti yang dirancang
Lebihan masa pengajaran.
Peluang belajar
Membina nilai dan moral.

OUTCOM
E

Masyarakat yang
bermoral

Menghasilkan sumber
manusia yang berkualiti.

Kurang kes jenayah

Pekerja mahir dan


separa mahir

Peruntukan untuk
keselamatan dapat
dikurangkan.

Menepati kehendak
pasaran.

KEBERKESANAN SEKOLAH
DARI ASPEK
TEKNIKAL

DEFINISI
Merujuk kepada teknik teknik yang
digunakan dalam proses pengajaran dan
pembelajaran untuk pencapaian objektif
sepenuhnya.
Jika dilihat sekolah dari perspektif fungsi
pengeluaran, Keberkesanan teknikal terletak
di bahagian PROSES.

KEBERKESANAN TEKNIKAL
DALAM PENGAJARAN
Strategi yang dipilih perlu berpotensi merangsang
pelajar belajar secara aktif, dan harus mampu dan
berupaya menarik hati pelajar bagi menghasilkan
pembelajaran yang bermakna.
Dalam ertikata lain, sesi PdP perlu menggarapkan tiga
domain utama iaitu kognitif, psikomotor serta afektif.
Guru sentiasa memberi fokus terhadap penglibatan
pelajar secara aktif.

TAKSONOMI BLOOM
Telah diperkenalkan
pada tahun 1956 oleh
ahli
psikologi pendidikan Dr Benjamin Bloom untuk
menggalakkan bentuk pemikiran yang tinggi dalam
pendidikan, seperti menganalisis dan menilai, dan
bukannya hanya mengingati fakta (pembelajaran
hafalan). Bloom (1956) telah memperkenalkan tiga
domain dalam aktiviti pengajaran atau pembelajaran:
Kognitif: kemahiran mental (Pengetahuan)
Afektif: perkembangnan perasaan atau emosi (Sikap)
Psikomotor: kemahiran fizikal (Kemahiran)

DOMAIN
Domain boleh dianggap sebagai kategori. Guru sering
merujuk kepada ketiga-tiga kategori ini iaitu
Pengetahuan, Kemahiran dan Sikap.
Domain ini adalah taksonomi tingkah laku pembelajaran
yang boleh dianggap sebagai "matlamat proses
pembelajaran." Iaitu, selepas episod pembelajaran,
murid seharusnya telah memperoleh kemahiran baru,
pengetahuan, dan atau sikap.

TEKNIK
TEORI
KAEDAH
AKTIVITI

Objektif
pengajaran
guru
menjadi
objektif
knowlegde acquisition

Semua
objektif
pengajaran
guru
terpindah
kepada
semua
pelajar

Two way process

total knowledge
transfer

KEBERKESANAN
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

pembelajaran

pelajar

PROSES
PENGAJARAN

PROSES
BIMBINGAN
KAUNSELING

PROSES
PEMBELAJARA
N

ASPEK - ASPEK
KEBERKESANAN
TEKNIKAL
PEMBINAAN
SAHSIAH

PENENTUAN
KURIKULUM

SUASANA
PEMBELAJARA
N

PROSES
MEMBACA

PROSES PENGAJARAN
Guru mengubah suai pendekatan pengajaran
Moores (1987) Kepelbagaian kaedah penyampaian
pengajaran
merupakan
aspek
penting
untuk
memotivasikan
minat
pelajar-pelajar
terhadap
pelajarannya.
Guru mengajar subjeknya dengan baik, bertenaga dan
menarik
Guru bersikap profesional, utamakan pencapaian dan
pengembangan murid daripada hal hal lain.

PROSES PEMBELAJARAN
Guru mestilah mempunyai jangkaan yang tinggi
terhadap kejayaan pelajarnya seperti menetapkan
matlamat yang boleh dicapai dan diukur.
Penekanan terhadap penguasaan kemahiran asas
seperti menetapkan band pencapaian pelajar.
Mempunyai disiplin kerja dan pengurusan masa yang
baik dan teratur.
Merancang jadual mengikut keutamaan agar segala
kegiatan harian tersusun dengan baik

PENENTUAN KURIKULUM
Suatu pengalaman pembelajaran yang terancang ke arah
mencapai penghasilan pembelajaran yang dihasratkan
Guru perlu memberi penekanan terhadap keperluan pelajar
yang lemah dan pengayaan terhadap pelajar yang cemerlang
dengan mewujudkan program program yang melibatkan
aktiviti membaca, memahami dan menyelesaikan masalah.
Penggunaan alat bantuan mengajar seperti yang ditetapkan
oleh kurikulum.
Melibatkan ibu bapa seperti program sarana ibubapa dapat
membantu murid dalam pembelajaran
Penyelarasan antara kurikulum, pengajaran dan ujian untuk
mencapai objektif.

KANDUNGAN

KURIKULUM

PEDAGOGI

Isi kandungan mata pelajaran


Matlamat dan objektif
pembelajaran/hasil pembelajaran
yang dihasratkan melalui mata
pelajaran tersebut.

Pengalaman pembelajaran yang


seharusnya dilalui menerusi teknik
dan kaedah yang berkualiti ke arah
mencapai objektif pembelajaran
Susun atur pengalaman
pembelajaran yang terancang bagi
mencapai objektif pembelajaran

Kaedah yang digunakan dalam


proses pembelajaran untuk
PENTAKSIRAN
menentukan objektif pembelajaran
telah dicapai
Sumber BPK/KPM

PROSES MEMBACA
Penekanan yang tinggi terhadap kebolehan bacaan
pelajar seperti linus.
Program bacaan individu seperti NILAM yang berterusan
sepanjang tahun.
Penilaian program bacaan dengan merekod tahap
pembacaan murid seperti lancar, lambat atau gagap.
Kurikulum bacaan untuk menguasai kemahiran
membaca.

PERINGKAT KEMAHIRAN
MEMBACA
Peringkat melatih murid membaca dan memahami
perkara yang dibaca.
Peringkat melatih murid
maklumat (pengetahuan).

membaca

dan

mencari

Peringkat melatih murid membina dan memperkukuh


sikap gemar membaca.

SUASANA PEMBELAJARAN

Suasana tertib, bertujuan dan suka belajar. Guru perlu mewujudkan


suasana pembelajaran yang sihat dan selamat disamping dapat
meransangkan minat pelajar di samping sentiasa memikirkan
kebajikan dan keperluan pelajar.

Persekitaran pembelajaran yang sihat pula merujuk kepada


hubungan antara pelajar dan guru yang mesra dan saling hormat
menghormati.

Persekitaran pembelajaran yang sihat akan mempengaruhi


tingkahlaku orang di dalamnya. Oleh itu guru memainkan peranan
yang penting kerana guru merupakan entiti sosial yang penting di
dalam menentukan suasana pengajaran dan pembelajaran dalam
bilik darjah.

PEMBINAAN SAHSIAH
Ketertiban bilik darjah yang
berterusan
Peraturan dan jadual bertugas yang
berfungsi dan ada penguatkuasaan.
Pengurusan bilik darjah yang
menyebabkan pelajar terlibat secara
akticf dengan aktiviti pembelajaran.
Susunan meja yang berkumpulan
berbanding dengan susuna secara
tradisional.

BIMBINGAN DAN
KAUNSELING
Layanan kepada pelajar yang
menekankan jaminan kejayaan dan
potensi kejayaan.
Layanan yang lebih baik agar mereka
rasa dihargai dan meneruskan
kecemerlangan mereka.
Hubungan yang akrab guru pelajar
dalam bilik darjah.
Program seperti mentor dan mentee

KEBERKESANAN SEKOLAH
DARI ASPEK
SOSIAL

DASAR SOSIAL
Satu dasar yang memberikan keadilan dan keutamaan
dalam aspek kerohanian dan kemanusiaan.
Bagi mencapai matlamat sosial negara, kerajaan telah
memperkenalkan:
Dasar Pendidikan Kebangsaan 1961
Dasar Belia Negara
Dasar Kebudayaan Bangsa
Dasar Kebajikan Masyarakat Negara

Membangun dan memperkasakan insan


sepanjang hayat

Menjana sinergi
multisektor

Dasar
Sosial
Negara

Memastikan
keperluan asas
individu, keluarga dan
masyarakat dipenuhi

Memperkukuh dan membangunkan sistem


sokongan sosial dan perkhidmatan

Definisi Iklim Sekolah


Moss (1979) mendefinisikan Iklim Sekolah sebagai suatu
sistem sosial yang membentuk persekitaran pembelajaran.
Suasana sosial merujuk kepada perhubungan dan corak
interaksi di antara murid dengan murid khasnya di dalam
bilik darjah.
Mok Soon Sang (2008), mengatakan bahawa guru perlu
bijak dalam merangsang dan mengalakkan perkembangan
sosial murid-muridnya dengan menunjukkan sikap yang
adil semasa melaksanakan peraturan kelas.
Suasana sosial dalam bilik seni penting untuk mewujudkan
iklim pemebelajaran yang berkesan.
Tanpa interaksi dan komunikasi, suasana sosial di dalam
bilik darjah akan menjadi muram dan pelajar akan cepat
berasa bosan.

Iklim sekolah

Persekitar
an Fizikal

Persekitar
an Sosial

Persekitar
an Afektif

Persekitar
an
Akademik

Sosiologi pendidikan merupakan analisis ilmiah tentang proses


sosial dan pola-pola interaksi sosial di dalam Sistem
Pendidikan

Output
peringka
t sekolah

Outcome
peringka
t
masyara
kat

Keberkesa
nan
sekolah
dari
perspektif
sosial

Keberkesanan sekolah boleh diukur berasaskan output atau


hasil persekolahan. Hasil ini berbentuk akademik
(pencapaian akademik) dan bukan akademik ; (kelakuan
murid, konsep kendiri dan sikap murid, kepuasan kerja guru
dan sebagainya

PROSES
Kepimpinan berkesan
Pengajaran berkesan
Fokus kepada pembelajaran
Meningkatkan budaya sekolah yang
positif
Jangkaan tinggi terhadap
pencapaian dan tingkahlaku
Menekankan tanggungjawab pelajar
dan haknya
Kawalan dan pemantauan
perkembangan di semua peringkat
Perkembangan staf
Penglibatan ibu bapa

Elemen proses sekolah berkesan

Sejauh manakah konsep keberkesanan sekolah dari konteks sosial dipenuhi di Negara kita?

Sekolah sekolah di Negara kita berfungsi sebagai agen


sosial
Bukti wujudnya:
Pemasyarakatan dan pembudayaan
pembelajaran norma-norma sosial seperti
berdikari,pencapaian dan universalisme
Cth :aktiviti ko-kurikulum di sekolah
Kesamarataan dalam mendapatkan pendidikan
ilmu tidak dimonopoli oleh golongan tertentu
cth : sekolah pendidikan khas, pendidikan bukan formal
dan sbb.
Kewujudan pendidikan bercorak massa, komersial dan
global
pendidikan berbentuk life long learning, value added,
social engineering

3. Mobiliti sosial
pendidikan merupakan wahana atau alat
penting kepada individu dan masyarakat bagi
meningkatkan mobiliti sosial masing-masing.
4. Perpaduan sosial
kanak-kanak dari pelbagai kaum, kelas
menghadiri sekolah yang sama
integrasi sosial yang sihat

Dalam konteks negara Malaysia, pengertian sekolah


berkesan mestilah berlandaskan aspirasi yang termaktub
dalam Falsafah Pendidikan Negara, dan dalam Wawasan
2020. Kita mahukan sekolah berwawasan, sekolah
kecacatan sifar dan pendidikan bertaraf dunia. Maka
sudah semestinya pengertian keberkesanan diperluas.
Selain perkara yang telah diberi penekanan ada aspek
sosial lain yang perlu ditonjolkan
Konsep kesaksamaan dipraktikkan sepenuhnya
Memupuk perpaduan melalui kurikulum, proses
pengajaran dan pembelajaran
Kebajikan dan perkembangan pelajar dibela
Empower prasarana ibu bapa dan komuniti di sekolah
Mengamalkan konsep sekolah penyayang secara
menyeluruh
Mengalakkan perkembangan modal insan > all-rounded

DARI SEGI SOSIAL

Sekolah yang berkesan


ialah
sekolah
yang
menyamaratakan peluang
pendidikan
dengan
memberi peluang yang
sama
kepada
semua
pelajarnya tidak kira latar
belakang,
mendapatkan
pendidikan yang berkualiti.
Sekolah
tidak
layak
diiktiraf sebagai berkesan
jika
ia
tidak
menyamaratakan
pendidikan
(Edmonds,1979)

Dalam Akta Pendidikan,


konsep kesaksamaan ini
wujud:Masyarakat mempunyai
tanggungjawab memberi
semua pelajar peluang
pendidikan yang sama.
Kita percaya bahawa
setiap pelajar diberi
peluang memasuki
sekolah, mendapat
kurikulum yang sama dan
dinilai melalui peperiksaan
umum yang sama.

SEKOLAH DI MALAYSIA

Sekolah di Malaysia membuka pintunya kepada semua jenis


pelajar, dari pelbagai latar belakang sosioekonomi, lokasi dan
budaya.Namaun ada sekolah yang memberi peluang pendidikan
kepada kanak kanak istimewa sama ada dalam kelas khas
berasingan ataupun bersama pelajar biasa dalam kelas biasa,
pendidikan inklusif bagi kanak kanak yang tidak begitu serius
kecacatannya. Mereka ini bilangan kecil. Mereka ditakrifkan sebagai
pelajar berisiko.Namun ada juga pelajar kita yang bilangannya
besar
juga
normal
tetapi
boleh
diiktiraf
sebagai
berisiko(Sharifah,1995)

PELAJAR YANG BERISIKO

Murid Sekolah Rendah di Sabah

Pelajar balik ke rumah di Sabah

Pelajar sedemikian kebanyakan datang dari rumahtangga yang


pincang, mereka sering ponteng sekolah, mempunyai prestasi
akademik yang rendah dan mempunyai risko yang tinggi untuk cicir
daripada sekolah.(Sharifah 1995). Pelajar luar bandar, miskin, dan
berisiko didefinasikan sebagai pelajar kurang beruntung.
Peluang yang sama untuk memasuki sekolah tidak menjamin
bahawa semua pelajar akan mendapat pendidikan yang berkualiti
yang benar benar meningkatkan potensi mereka.
Pelajar yang berjaya akan mengambil bidang yang sesuai dengan
mereka dan bekerja menggunakan otak.Ada yang menggunakan
tangan.Sekolah membuat jangkaan bahawa kejayaan pelajar akan
berbentuk bell curve, hanya segelintir pelajar yang berjaya,
kebanyakannya hanya sederhana atau gagal.Pandangan ini
merugikan dan penghadkan jangkaan tinggi terhadap pelajar
terutama pelajar lemah

Pelajar pelbagai kebolehan dialirkan ke kelas kelas yang berbeza


mengikut kebolehan mereka supaya mereka dapat mengikuti
proses pembelajaran dan pengajaran mengikut tahap masing
masing. Ini bermakna kaedah pembelajaran dan pengajaran sama
seperti pelajar kebolehan tetapi pada kadarnya (pace) yang lebih
perlahan (slow). Pemikiran ini juga merugikan dan menghasilkan
kesan yang negative terutama kepada aliran lemah.
KPM juga telah meningkatkan standard pendidikan menengah
dimana syarat lulus SPM adalah harus lulus kertas Bahasa Melayu,
Bahasa Inggeris dan Sejarah.
Pelbagai formula telah dijalankan untuk pelajar ini seperti latih tubi,
ujian, kerja rumah dan kelas tambahan. Pelajar sasaran kurang
berminat dan bosan
Masalah pendidikan kanak kanak kurang beruntung perlu diberi
perhatian yang serius jika sekolah benar benar mahu menjadi
berkesan untuk semua.(Sharifah, 1995)

PERANGKAAN

Sejumlah 37, 467 calon berjaya mendapat tempat di insitusi


pengajian tinggi awam (IPTA) bagi sesi akademik 2014/15.
Sebanyak 30, 827 calon SPM dari 33 276 calon yang menduduki
peperiksaan berjaya mendapat sijil 94.05% ialah kadar lulus.
Pengangguran 3.1% pada 1 Januari 2015 (Portal Rasmi Jabatan
Perangkaan)
Pelajar tercicir Kajian Reaching The Unreaching Children : Student
Tracking System dari 2006 2010 ialah 1.32% di sekolah rendah
dan 9.42% di sekolah menengah. Keciciran mengikut jenis sekolah
ialah 0.7% bagi sekolah kebangsaan, 4.24% bagi SJKC dan 1.41%
bagi SJKT.

PENILAIAN

Sekolah di Malaysia efektif bagi pelajar pelajar normal kerana


wujudnya sekolah sekolah yang menampung dan sesuai dengan
kebolehan mereka. Contoh : sekolah bestari.

Cadangan adakan sekolah Accelerated


Sekolah ini ditubuhkan oleh warga sekolah (guru, ibu bapa dan
pelajar) untuk mempercepatkan pembelajaran pelajar yang
bermasalah. S.A adalah sekolah bergerak dan berkesan yang baik.

Kesimpulan

Dalam usaha membentuk keberkesanan sekolah


dari aspek
ekonomi,teknikal dan sosial semua pihak yang terlibat dianggap
mempunyai peranan yang penting. Kadang-kadang masyarakat
terlalu sangat menyerahkan takdirnya kepada sekolah, seolah-olah
sekolah dapat menyelesaikan segala kepincangan yang ada.
Mungkin juga dari segi kognitif atau ilmu pengetahuan sekolah
formal mempunyai peranan yang penting tetapi dari segi pembinaan
sikap, tingkahlaku dan nilai, peranan yang dimainkan oleh sekolah
bergantung kepada sokongan daripada institusi-institusi atau
agensi-agensi lain dalam masyarakat seperti keluarga, media
massa, pertubuhan dan lain-lain.