Anda di halaman 1dari 14

SAINS UPSR 2016

Format Kertas Peperiksaan Sains 2016

Kertas 2
Penerangan istilah

Ujian
Subjektif
Definisi

Soalan subjektif merupakan satu bentuk


penyataan yang berbentuk pertanyaan
untuk menguji pengetahuan,
pengalaman, kemahiran serta tahap
kebolehan kognitif calon melalui
respon secara tulisan.
Soalan berstruktur

Terdapat dua jenis


1. Tindak balas terhad /
respond terhad (Sains kertas 2)
(struktur jawapan : 1 frasa, 1
ayat, 1 pernyataan)

2. Tindak balas lanjutan (esei)

OBJEKTIF PELBAGAI BENTUK

Item objektif termasuklah betul-salah,


mengisi tempat kosong, padanan,
aneka-pilihan.
Item objektif bermaksud item / soalan
yang mempunyai jawapan
tepat/tertentu/spesifik. Bergantung
kepada kemahiran membaca dengan
pantas dan menerangkan jawapan.

Item Padanan.
Format memadan adalah efektif

untuk menguji perhubungan


diantara perkataan dan defines,
kejadian dan tarikh, kategori dan
contoh.

Item betul-salah
Termasuk
Ya Tidak
Benar Tidak benar
Setuju tidak setuju

Item Jawapan Pendek .


Bergantung kepada objektif,
ujian jawapan pendek boleh
dijawab dalam bentuk satu
ayat atau lebih.

Kemahiran Proses Sains (KPS)

KPSmembolehkan murid

mempersoalkan tentang sesuatu


perkara dan mencari jawapan secara
bersistem.
Terdapat 12 KPS

Menggunakan deria penglihatan, pendengaran, sentuhan,


1. Memerhatikan

rasa atau bau untuk mengumpulkan maklumat tentang


objek dan fenomena.
Menggunakan pemerhatian untuk mengasing dan

2. Mengelaskan

mengumpulkan objek atau fenomena berdasarkan ciri yang


sama.
Membuat pemerhatian secara kuantitatif dengan

3. Mengukur
menggunakan nombor

menggunakan nombor atau alat berunit piawai atau alat


yang diseragamkan sebagai unit rujukan.
Membuat kesimpulan awal yang munasabah, yang mungkin

4. Membuat inferens

benar atau tidak benar untuk menerangkan sesuatu


peristiwa atau pemerhatian.
Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan

5. Meramalkan

pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau berdasarkan


data.
Menerima, memilih, menyusun dan mempersembahkan

6. Berkomunikasi

maklumat atau idea dalam bentuk tulisan, lisan, jadual, graf,

7. Menggunakan

rajah atau model.


Memerihalkan perubahan parameter seperti lokasi, arah,

8. Mentafsirkan data
9. Mendefinisikan secara
operasi

Memberi penerangan yang rasional tentang objek, peristiwa


atau pola daripada data yang dikumpulkan.
Memberi tafsiran tentang sesuatu konsep dengan
menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan.
Mengenal pasti pemboleh ubah dimanipulasikan, pemboleh
ubah bergerak balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan.

10. Mengawal pemboleh


ubah

Dalam sesuatu penyiasatan satu pemboleh ubah


dimanipulasikan untuk memerhatikan hubungannya dengan
pemboleh ubah bergerak balas. Pada masa yang sama
pemboleh ubah yang lain dimalarkan.
Membuat suatu pernyataan umum tentang hubungan

11. Membuat hipotesis

antara pemboleh ubah yang difikirkan benar bagi


menerangkan sesuatu perkara atau peristiwa. Pernyataan
ini boleh diuji untuk menentukan kesahihannya.
Merancang dan menjalankan penyiasatan untuk menguji

12. Mengeksperimen

sesuatu hipotesis, mengumpulkan data, mentafsirkan data


sehingga mendapat rumusan daripada penyiasatan itu.

Keadah Penskoran Dikotomus (Sains Kertas 1)


satu jawapan sahaja

Kaedah Penskoran Analitik (Sains Kertas 2)


Penskoran analitik mempunyai kesahan yang

lebih tinggi berbanding penskoran holistik.


Penskoran analitik - markah diberi bagi setiap
komponen yang diperlukan berjaya ditulis oleh
calon.
Penskoran holistic, skor diberi secara keseluruhan
dan umum sahaja.