Anda di halaman 1dari 32

IN DIALOOG

Colloquium 2005
En snel evoluerende
maatschappij
• Veranderingen in de omgeving van de
school
– Ouders: hoge verwachtingen
– Multiculturele samenleving
– Vergrijzing
– Internationalisering
– Juridisering
– Schaalvergroting
• Onderwijskundige veranderingen
– Eindtermen en ontwikkelingsdoelen
– Handelingsplanning
– Curriculums en leerlijnen
– Belang van basiskennis
– Totale persoonlijkheidsontwikkeling
– Levenslang leren
• Technologische ontwikkelingen
– Informatietechnologie
– Communicatietechnologie
• Politieke veranderingen
– De vraag naar verantwoording
– Sturende houding
• Economische veranderingen
– Kennismaatschappij
– Kwaliteitszorg
– Professioneel materieel en financieel beleid
Opdracht van het onderwijs
• Lerende organisatie: ontwikkelen
– Snel aanpassen
– Eigen richting en identiteit bewaren
Kernresultaatgebieden
• Schoolorganisatie en planning
• Onthaal en leerlingbegeleiding
• Kaliteitszorg
• Personeelsbeleid
• Communicatie en overleg
• Materieel en financieel beleid
• Administratief beheer
• Public relations
• Samenwerking met anderen
• Algemeen beleid
Waar ligt bij u de klemtoon?
• Je krijgt 100 procent
• Verdeel die over de 10
kernresultaatsgebieden
• Eerste kolom: gekeken naar geheel de
school.
• Tweede klom: eigen tijdsinvulling
Medezeggingschap
• Mensen willen participeren
– Behoefte aan sociaal contact: erbij horen
– Invloed willen uitoefenen

• Mensen kunnen participeren


– Anders betrokken
– Deskundigheid
• Vanuit de opleiding
• Vanuit hun beroep
• Vanuit de informatiestroom
Spreiden van de taken
• Mensen aanspreken op hun deskundigheid en
interesse
• Betrokkenheid en verbondenheid verhogen
• Mensen ‘eigenaar’ maken van hun school
• Mensen kansen geven om door te groeien.
• Als directeur
– Tijd hebben voor de essentiële taken
• Coördinatie en beleid
• Coachen
– Doen wat je graag doet en goed kan
Wie betrekken?
• Schoolbestuur
• Personeelsleden
• CLB
• Pedagogische begeleiding
• Overheid
• Omliggende scholen
• Leerlingen
• Ouders
• Plaatselijke gemeenschap – wijk - gemeente
• Randdiensten: therapeuten – OCMW –bijzondere
jeugdzorg
Hoe personeelsleden betrekken
bij het schoolbeleid?
• Informatiedoorstroming
• Overlegmogelijkheden
– Wekelijks overleg
– Werkgroepen
– kernteam
Informatiedoorstroming
• Schoolwerkplan
• Mededelingen – nieuwsbrief
• Informatiebord – kalender
• Tijdschriftenkast
• Bibliotheek – mediatheek – internet
• Verslagen
• Informatie van de overheid
– Leerkrachtendirect
• Informatie van andere scholen en van de koepel
• Informatiemap voor nascholing en vorming
Overlegmogelijkheden
• Gedeelde verantwoordelijkheid
• Betrokkenheid
• Verbondenheid
• ontwikkeling
Inbouwen in de schoolorganisatie
• Hoort bij de schoolopdracht
• Plaatsen op de uurrooster
– Duidelijke planning
• Teamoverleg na de schooluren
• Werkgroepen tijdens de schooluren
Een groeiproces
• Leren van elkaar
• Loyaal en professioneel samenwerken
• Willen delen – elkaar aanvullen
• Samen team worden vraagt tijd
• Belang van een goede teamsfeer
Wekelijks overleg
• In niet te grote groepen: 10 – 15 teamleden
• Agenda
– Praktische afspraken
– Onderwijskundige onderwerpen
– Rondvraag
• Leiding: per maand iemand anders
• Let op:
– Groepssfeer
– Infrastructuur
– Voorbereiding – spelregels
– Verslag en doorstroming
Kernteam
• Waarom?
– Betrokkenheid en verbondenheid verhogen
– Deskundigheid bundelen
– Komen tot een gezamenlijk schoolbeleid
– Uitbouwen van een ondersteunend netwerk
– Identiteit bewaren
– Kritisch reflecteren en ontwikkelen
Werkpunten voor een kernteam
• Het schoolwerkplan kritisch bekijken en bijsturen
• Planning en kalender opstellen
• Personeelsvergaderingen en overlegvergaderingen
voorbereiden
• Nadenken over wat leeft in de school
• Bespreken van punten aangebracht vanuit het personeel
• Accenten bepalen en bewaken
• Zicht houden op geheel de school
• Een schoolvisie uitstippelen
• Financieel beleid mee opvolgen
• Uurroosters en bewakingslijsten opstellen
• Opvang regelen bij ziekte en nascholingen
Communicatie met het team
• Wederzijdse informatieuitwisseling
• Adviezen vragen
• Verslagen doorgeven
Samenstelling
• Is iedereen vertegenwoordigd?
– Jong en oud
– Man en vrouw
– Leerkracht en therapeut
– Alle types, groepen
– Titularissen – ambulangen
– Beleidsondersteunend en administratief
personeel
Hoe samenstellen?
• Mensen vragen
• Mensen laten kiezen
• Voorwaarden - verwachtingen
– Positief meewerken
– Engagement
– Communicatief
• Schoolspecifiek en aanpasbaar
Afspraken - spelregels
• Goede voorbereiding
– Doel
– Agenda met tijdsplanning
– Achtergrondsinformatie geven
– Taakverdeling: leiding - verslaggeving
• Tijdens de vergadering
– Duidelijke structuur
– Iedereen betrekken
– Afspraken maken – komen tot besluiten
• Goede verwerking
– Verslaggeving en verslagdoorstroming
– Komen tot acties
Iedereen betrekken via
zelfevaluatie
• Voor leerkrachten
– Vragenlijsten over het eigen functioneren
– Samen met een collega reflecteren
– Collegiale observatie
– Intervisie
Iedereen betrekken via
zelfevaluatie
• Als team
– Schoolzelfevaluatie
• Algemeen
• Voor een onderdeel
– Een vast onderdeel bij
• Teamvergaderingen
• Klassenraden
– Gebruik speelse werkvormen
– Geef wat goed is de nodige aandacht
Kansen geven tot verdere
professionalisering
• Sociaal – emotionele ondersteuning
• Technisch – inhoudelijke ondersteuning
• coaching
Wie geeft die ondersteuning
• Collega’s
• Interne begeleiders
• Directeur
• CLB
• Pedagogische begeleiders
• Collega’s van andere scholen
Evenredige taakverdeling
• Wat betreft de organisatie
• Onderwijsinhoudelijk
• Schoolbeleid
• Praktisch huishoudelijk
Van duivel doe al naar coach
• Dialoog stimuleren om tot visie te komen.
• Motiveren tot professionele ontwikkeling
– Stimuleren, waarderen en motiveren
– Bewaken – richting geven
– Communicator: open communicatie
– Kansen bieden om te groeien
• Cultuur uitbouwen – cultuurdragen
• Correspondent
• Planmatig werken
• Coachen van het team
Taak van een teamlid
Wat verwachten we van een
teamlid?
• Flexibiliteit
• Bereidheid tot teamwerk
• Medewering
• Besef van eigenwaarde en zelfkennis
• Respect en waardering
• Gezelligheid - humor
Hinderpalen
• Veel extra werk voor de teamleden
• Directeurs weten niet hoe eraan te beginnen
• Te weinig gebruik maken van de aanwezige
talenten
• Niet iedereen is bereid om mee te werken
• Niet iedereen heeft de nodige basisvaardigheden
• Teveel extra taken komen erbij
– Veiligheid
– Scholengemeenschap
– Lop
– Participatie