Anda di halaman 1dari 20

BUITENGEWOON ONDERWIJS

STAAT ONDER DRUK


Maatschappelijk druk
Discussietekst maatwerk
Inclusief onderwijs
Samenwerking met het gewoon
onderwijs
Vorming van
scholengemeenschappen
Kritiek op het buitengewoon
onderwijs
Druk vanuit de media
Tendenzen in de internationale
literatuur
Streven naar de realisatie van een
CONTINUÜM van voorzieningen binnen
het onderwijs aan kinderen met
specifieke onderwijsbehoeften.
Onderwijsbevoegdheden worden
gedecentraliseerd
B.O. scholen evolueren naar regionale
expertise- en ondersteuningscentra
Poging om onderwijsbehoeften in
onderwijskundige en pedagogische
Kritiek op het buitengewoon
onderwijs
Medisch en categoriaal denken
Huidige typologie is te grof,
Teveel overlappingen,
Schemerzones
Leemtes

Bereikbaarheid van de scholen BuO


Lange reistijden
Kinderen worden te vlug doorverwezen
naar het BuO
Alibi-functie
voor het gewoon onderwijs
Concentratie vanuit kansarme milieus
Inclusie
Onderwijs dat open staat voor elk
kind en jongere, met inbegrip van
(=inclusief) het kind of jongere met
een handicap.
Een goed onderwijsbeleid is erop
gericht dat onderwijs niemand
uitsluit, maar dermate
gedifferentieerd is dat elke leerling
er aan zijn trekken komt.
Bekommernissen
Dezorg om leerlingen met speciale
onderwijsbehoeften
Gaan ze voldoende ondersteuning
krijgen in het gewoon onderwijs?
Gaan ze niet teveel onder druk komen
te staan omdat ze altijd
geconfronteerd worden met kinderen
die gemakkelijker leren?
Bekommernissen
Vanuit
de scholen buitengewoon
onderwijs
Wat gaat onze toekomstige opdracht
zijn?
Gaan we moeten afbouwen?

Hoe tonen we aan dat onze scholen


een meerwaarde betekenen voor vele
kinderen?
Vlaanderen heeft een sterk
uitgebouwd netwerk van scholen voor
Bekommernissen vanuit de
ouders
Er zijn vele ouders die bewust kiezen
voor buitengewoon onderwijs.
Ouders worden onder druk gezet om
met hun kind naar het gewoon onderwijs
te gaan.
Familiale druk
Media
Omgeving
Scholen en CLB
Ouders weten niet wat het beste is.
Bekommernissen vanuit het
personeel
Onzekerheid
Werkgelegenheid
Nieuwe opdrachten
Teleurstelling
Is wat we doen dan niet goed?
Overtuiging
Vele kinderen en jongeren kregen en krijgen
kansen in het buitengewoon onderwijs die ze
niet kregen of krijgen in het gewoon
onderwijs.
We kunnen de kinderen en jongeren
deskundig helpen
Twijfel bij de haalbaarheid van
inclusie
De draagkracht van het gewoon
onderwijs is niet groot genoeg om
inclusie te kunnen realiseren
Gebrek aan personeel
Gebrek aan middelen
Te grote klasgroepen
Gebrek aan overleg
Gebrek aan deskundigheid: werken met
handerlingsplannen
Gebrek aan aangepaste infrastructuur

De maatschappij is niet inclusief


Wonen
Werken
Wat willen we bereiken?
Herwaardering van het buitengewoon
onderwijs.
Bewaren en verder uitwerken van de
deskundigheid
Ons personeel enthousiasmeren om positief
mee te werken
Reclame maken voor het buitengewoon
onderwijs
Ons voorbereiden op de toekomstige
opdracht.
Contacten met het gewoon onderwijs
Vorming van leerkrachten
Opdracht naar de toekomst
 Eenschool voor BuO schakelt zich in een
groter geheel
Samenwerkingsverbanden
Scholengemeenschappen

 Dubbele taak: DUOO centrum


Kwaliteitsvolonderwijs aanbieden aan
kinderen en jongeren die tijdelijk of
permanent niet terecht kunnen in het
gewoon onderwijs.
Meer en meer naar buiten treden met de
kennis die het heeft opgebouwd rond
specifieke onderwijsnoden.
 Gewoon onderwijs ondersteunen
DUOO centrum
Deskundigheidscentrum
Onderwijs bieden
Te consulteren vanuit expertise

Uitwisselingscentrum
Ondersteuningscentrum
Onderwijs bieden
Uitzendkrachten naar GO

Ontmoetingscentrum

DUO: gewoon en buitengewoon onderwijs


werken samen om personen met
bijzondere onderwijsbehoeften te
ondersteunen
Kwaliteitsvol buitengewoon
onderwijs
Onderwijs aanbieden voor kinderen en
jongeren met complexe onderwijsvragen
of begeleidingsnoden voor wie het
gewoon onderwijs (nog) geen goed
antwoord biedt.
Verdere specialisatie, verdieping en
verfijning
‘laboratorium’ voor nieuwe
onderwijsontwikkelingen
Voor korte periodes kinderen met
specifieke onderwijsbehoeften opvangen
Evaluatie en bijsturing
Tot rust laten komen onder ‘gelijken’
Een ondersteunende taak in het
gewoon onderwijs
Ondersteuning van leerkracht,
leerling, ouder en leefomgeving om
het onderwijs voor alle kinderen te
optimaliseren.
Opbouwen van
onderwijsnetwerken
Regionale samenwerking
Regionale afspraken
Acties vanuit het verbond
Themanummer perspectieven
Ondersteuningsgroep voor
samenwerking G.O. – BuO
Werkgroep op VSKO niveau
Discussienota maatwerk
Colloquium

DCB en DCS
Contact met de minister

Vlor
Acties naar de toekomst
Colloquium BuO: elimineren, tolereren of
profileren
Colloquium BuSO: Zorg voor kwaliteit
Werkgroepen maatwerk
Nascholingsproject: de zorgzame school
Vlor: groeperingsvormen in het BuO
Overleg BuBaO
…
Uitdagingen naar de toekomst
 Kwaliteitsvol onderwijs verder uitbouwen
Elkaar ondersteunen, aanmoedigen en stimuleren
Netwerken binnen het buitengewoon onderwijs
blijven vormen
Zoeken naar oplossingen om de knelpunten ten
aanzien van het buitengewoon onderwijs positief om
te buigen
 Zoeken naar alternatieven voor de eigen
organisatievorm
 Regionale spreiding en samenwerking

 ‘erbij
zijn’
Overleg met het gewoon onderwijs
Nascholing en vorming
Scholengemeenschap
 Ons voorbereiden op een ‘ondersteunende
Uitdagingen naar de toekomst
Bewaker van de zorg voor kinderen en
jongeren met specifieke
onderwijsbehoeften, waar ze ook
opgevangen worden.
Opkomen voor onze dubbele rol.
Middelen vragen om die dubbele rol te
kunnen vervullen.
Internekwaliteitscoördinator
Aanspreekpunt voor het gewoon onderwijs
Iedereen draagt zijn steentje bij
Wij doen het samen
Wat kunnen we in onze school doen?
Wat kunnen we in ons diocees doen?
Wat kunnen we in ons verbond doen?
Wat kan mijn rol, mijn bijdrage zijn?

We helpen elkaar.
We stimuleren elkaar
We moedigen elkaar aan
WE GELOVEN ERIN EN GAAN ERVOOR.