AL-MUJMAL & ALMUBAYYAN

DEFINISI AL-MUJMAL
Pada bahasa daripada perkataan al-jaml yang bermaksud percampuran Pada istilah sesuatu (lafaz) yang mempunyai dalalah lebih daripada satu yang tiada kelebihan antara satu sama lain

Contoh

hai

s ci

PEMBAHAGIAN AL-MUJMAL
Mujmal a tara sesa a a a lafaz a a ha i i

Mujmal a tara sesa a afrad e a a sat a a ha i i Mujmal a tara sesa a a a lafaz a a ajazi

Mujmal Sesama Makna Hakiki Pada Lafaz

hai

s ci

Mujmal Sesama Afrad Kepada Satu Makna Hakiki

sat sahaja a a ha i i teta i a ya afrad i g, co lat, hita ll) (

Mujmal Sesama Makna Majazi Pada Lafaz
Ma a ha i i ti a i ehe a i a majazi sa a itarjih elal i 3 se a
Salah sat ha ir e Salah sat me o jol Salah sat di ehe da ari a a a a majazi terse a a a a ha i i ari a a a a majazi terse ari segi r f ari a a ma a majazi terse i er a di g ma a-ma a ya

a

t le ih t le ih t le ih g lai

Salah satu makna majazi lebih hampir kepada makna hakiki
&
Ma a ha i i puasa afi solat da Ma a majazi pe afia sah @ pe afia esempur aa

PENAFIAN SAH le ih rajih epada ha i at

le ih hampir

Salah satu makna majazi lebih nyata dari segi uruf

Makna hakiki diangkat tersalah, lupa dan paksaan

Makna majazi dosa

hukum @

Le ih kuat dari segi uruf

DOSA

Salah satu makna majazi lebih dikehendaki berbanding makna yang lain

Makna hakiki pengharaman ain bangkai, darah dan daging babi

Makna majazi haram makan, jual, sentuh

MAKAN kaitan paling rapat dengan perbuatan mukallaf

TAKRIF AL-MUBAYYAN

Sesuatu yang jelas dengan dirinya sendiri atau dengan sesuatu yang lain

PEMBAHAGIAN AL-MUBAYYAN

Sesuatu yang mencukupi untuk menunjukkan kepada makna tidak perlu kepada faktor luaran
peruntukan bahasa

makna hakiki tanya kampung akal mengatakan tidak rasional penduduk kampung

Perlu kepada gabungan faktor lain untuk memahami maksud sebenar = al-mubayyin

Bentuk-bentuk al-mubayyin

Firman Allah (s.w.t)
menjelaskan mujmal ayat yang berbunyi

Bentuk-bentuk al-mubayyin
Perkataan Nabi Muhammad (s.a.w)

menjelaskan mujmal ayat al-Quran

Bentuk-bentuk al-mubayyin
Perbuatan Nabi Muhammad (s.a.w)

menjelaskan ayat al-Quran

mujmal

MENDAHULUKAN AL-MUBAYYIN PERKATAAN @ PERBUATAN?

Dalala sama

Dalala berbeza

Dalalah sama
Nas mana dahulu?

Datang dahulu = mubaiyyin dan yang datang kemudian = mu akkid

Tidak diketahui andaikan satu mubayyin dan satu mu akkid

Dalalah berbeza
Perkataan akan diutamakan sama ada ia dahulu atau kemudian

Haji qiran satu tawaf dan satu sa i @ dua tawaf dan dua sa i Hadis perkataan Hadis perbuatan ,

:

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful