Anda di halaman 1dari 63

EDU 3034

 PENGURUSAN TINGKAH LAKU


DAN DISIPLIN

1
Sub Tajuk
1. Pengurusan Tingkahlaku
2. Peraturan dan disiplin murid
3. Pengurusan devian dan
tingkahlaku

2
 Definisi disiplin
 Pengurusan disiplin
 Peraturan dan disiplin pelajar
 Pekeliling
 Jenis salahlaku

3
DISIPLIN…..
Peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi
oleh seseorang murid di sekolah bagi
mewujudkan tingkahlaku yang baik
demi kesempurnaan kehidupan.

Kesanggupan seseorang murid


menghormati dan mematuhi kehendak
undang-undang / peraturan-peraturan
yang telah ditetapkan sama ada suka
atau pun tidak.
4
PENGURUSAN DISIPLIN

1. PENGENALAN
1.1. Merupakan alat untuk mempertahankan hak
individu yang hidup dalam satu kelompok
masyarakat.
1.2. Perkara penting perlu diperhatikan terutama
isu berkaitan dakwaan mahkamah.
1.3. Mengandungi dokumen undang-undang
cth. Akta Pendidikan, Surat Pekeliling.
1.4. Konsep – “In-loco parentis” dan “Duty of
care”

5
2. TANGGUNGJAWAB PENGETUA / GURU-GURU

2.1. “Vicarious Liability” – bertanggungjawab secara


langsung terhadap semua perkara di sekolah
yang dilakukan oleh warga sekolah terhadap
murid-murid.

2.2. Umumnya – mendidik, menjaga dan “duty of care”.

2.3. Penyeliaan di Bilik Darjah – perlu menyelia dan


memastikan keselamatan dan mengambil langkah
proaktif pencegahan serta menyelia dengan kadar
munasabah.

2.4. Pengetua – mengambil maklum dokumen


undang-undang, berkongsi / menyebarluas,
mengingatkan staf secara konsisten dan perlu
memastikan guru mahir / tahu.

2.5. Guru – “In-loco parentis” / tanggungjawab spt. Ibu bapa.


Cuai boleh didakwa. 6
3. PROSEDUR TINDAKAN DISIPLIN
SEKOLAH

3.1.Tindakan yang betul


a) Diberitahu – kesalahan & hukuman
b) Keterangan bela diri
c) Kemuka Rayuan - didengari
d) Jatuh hukuman dengan adil.

3.2.Rujuk – Buku Tatacara Pengurusan


Disiplin Sekolah & Surat Pekeliling Ikhtisas

3.3.Elak hukuman – tidak tepat, mendera


menjatuhkan maruah & tidak ikut surat
pekeliling ikhtisas

7
ORDINAN PELAJARAN
1957
PERATURAN DISIPLIN
1959

8
Peraturan 4 dalam Peraturan-
Peraturan Pelajaran (Disiplin
Sekolah) 1959:
(Tanggungjawab guru besar atas disiplin)

“Guru Besar adalah orang yang


bertanggungjawab ke atas disiplin sekolah”
dan bagi maksud itu hendaklah
“mempunyai kuasa ke atas guru-guru dan
murid-murid di sekolah itu.”

9
Peraturan 5 dalam Peraturan-
Peraturan Pelajaran (Disiplin
Sekolah) 1959:
(Kuasa-Kuasa guru besar)

Bagi maksud menjaga disiplin dikalangan


murid-murid,guru besar hendaklah
mempunyai kuasa menjalankan
hukuman-hukuman sekolah yang biasa
sebagaimana perlu atau bermanfaat

10
PERATURAN PERWAKILAN KUASA OLEH
6 GURU BESAR

GURU BESAR SESEBUAH SEKOLAH BOLEH DARI


SEMASA KE SEMASA, TERTAKLUK KEPADA APA-APA
SYARAT DAN HAL YANG DIFIKIRKAN PATUT MEWAKI-
KAN KUASA DISIPLIN SEKOLAH DAN KUASA MENJALAN-
KAN HUKUMAN KEPADA GURU-GURU LAIN DI SEKOLAH
ITU ATAU KEPADA MURID-MURID YANG DITETAPKAN
OLEHNYA BAGI MAKSUD ITU TETAPI

YANG DISEBUT DI ATAS TIDAK SEORANGPUN GURU


ATAU MURID BOLEH MENJALANKAN KUASA ITU
MELAINKAN DENGAN ARAHAN TERTENTU DENGAN
SYARAT BAHAWA KUASA MENJALANKAN HUKUMAN
DERA TIDAK BOLEH DIWAKILKAN KEPADA MANA-MANA
ORANG SELAIN GURU BERDAFTAR. 11
PERATURAN KUASA GURU BESAR MENGGANTUNG
PERSEKOLAHAN ATAU MEMBUANG
8 MURID DARI SEKOLAH

PADA BILA-BILA MASA SAHAJA DIDAPATI DENGAN


MEMUASKAN HATI GURU BESAR SESEBUAH SEKOLAH :-

(A) SEBAGAI PERLU ATAU DIKEHENDAKI BAGI MAKSUD


MENJAGA DISIPLIN ATAU KETENTERAMAN DI MANA-
MANA SEKOLAH YANG SESEORANG MURID PATUT DI-
GANTUNG PERSEKOLAHANNYA ATAUPUN DIBUANG
SEKOLAH ; ATAU
(B) YANG SESEORANG MURID TELAH MELANGGAR
PERUNTUKAN-PERUNTUKAN PERATURAN 7,IA BOLEH
DENGAN PERINTAH MENGGANTUNG MURID ITU DARI
HADIR SEKOLAH SELAMA SUATU TEMPOH YANG DI-
FIKIRKANNYA PATUT ATAU MEMBUANG MURID ITU
DARI SEKOLAH 12
Peraturan 9 dalam Peraturan-
Peraturan Pelajaran (Disiplin
Sekolah) 1959:

Kuasa pendaftar mengarahkan


pembuangan murid dari sekolah.

13
PERATURAN 10
RAYUAN
(1) Ibu bapa atau penjaga mana-mana murid yang
digantung persekolahannya atau dibuang sekolah di bawah
peraturan 8(a) boleh merayu kepada Pendaftar yang boleh
membuat suatu perintah mengenainya sebagaimana
difikirkannya patut :
 
(2) Ibu bapa atau penjaga mana-mana murid yang dibuang
sekolah mengikut mana-mana perintah yang dibuat di
bawah peraturan 8(b) atau peraturan 9 boleh, dalam
tempoh SATU BULAN dari tarikh murid itu dibuang sekolah
atau dari tarikh perintah yang disebut dalam peraturan 9(2)
disampaikan kepadanya mengikut mana yang lebih lama,
merayu kepada Menteri mengikut peruntukan-peruntukan
seksyen 90 dan 91 ordinan.
14
PERATURAN 11

CATATAN DIBUANG SEKOLAH DALAM


SIJIL BERHENTI SEKOLAH
 
Sijil berhenti sekolah tiap-tiap murid yang dibuang
sekolah dibawah peruntukan-peruntukan peraturan 8
atau 9 hendaklah dicatat oleh guru besar dengan
catatan yang menyatakan murid itu telah dibuang
sekolah dibawah peruntukan –peruntukan peraturan-
peraturan ini.

15
PERATURAN 12
Syarat Masuk Balik Sekolah
 
Seseorang murid yang telah dibuang sekolah dengan
perintah yang dibuat di bawah peraturan 9 tidak boleh
selepas itu, (melainkan jika perintah itu telah terlebih
dahulu dimansuhkan oleh pihak berkuasa yang
membuatnya).
 
(a)masuk atau dibenarkan masuk ke dalam kawasan
sekolah itu; atau
 
(b)diterima masuk sebagai seorang murid di mana-
mana sekolah lain, tanpa kebenaran Pendaftar Besar.

16
PEKELILING
IKHTISAS

17
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.
8/1968:
“tiap-tiap guru hendaklah dapat
menyelesaikan kebanyakan dari masalah
tatatertib dan perkara-perkara kecil
janganlah diserahkan kepada guru-guru
besar”

18
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.
9/1975:

“semua guru hendaklah juga


memahami benar-benar bahawa tiap-
tiap mereka adalah bertanggungjawab
untuk memelihara disiplin sesebuah
sekolah”

19
Surat Pekeliling Ikhtisas
Bil.10/2001:

“….masalah disiplin mendapat


perhatian Jemaah Menteri dan
menyarankan supaya bilangan guru
disiplin ditambah di sekolah-
sekolah.”

“….semua guru hendaklah berfungsi


sebagai guru disiplin dan berperanan
membimbing murid-murid…”

20
SURAT PEK.IKHTISAS BIL: 7/2003
Kuasa Guru Merotan Murid

 Hukuman rotan di khalayak sama ada di


perhimpunan atau di bilik-bilik yang
sedang berlangsung proses pengajaran
dan pembelajaran adalah dilarang.

 Tindakan sedemikian akan menjatuhkan


maruah dan kesan negatif terhadap
keperibadian seorang murid.

21
Surat KPM KP(BS/HEP)8543/053(9)
2.8.2001
Pengurusan Pelajar Secara Kolektif
Kementerian Pendidikan memandang serius
akan gejala sosial di kalangan pelajar.Oleh itu
pengurusan peajar secara bersepadu/kolektif
  hendaklah dilaksanakan di semua sekolah
khususnya yang melibatkan disiplin pelajar.Bagi
menjayakan program dan aktiviti di sekolah
semua pihak yang terlibat hendaklah bersama-
sama bertindak dengan halatuju yang sama.

22
Iaitu, Pengetua, Guru Penolong Kanan 1, Guru
Penolong Kanan HEM, Penyelia Petang,Guru-
Guru Kaunseling,Guru Disiplin,Guru
Tingkatan/kelas dan guru agama bersama-sama
menjana tenaga untuk menangani masalah
disiplin yang timbul di sekolah.
Ini bermakna,seseorang guru tidak bertindak
  bersendirian tetapi secara kolektif yang
mewujudkan budaya berpasukan.

23
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 8/1983
Mengenakan Hukuman Biasa Terhadap Murid-Murid yang Melakukan
Perbuatan Salah laku yang Tidak Dinyatakan dalam Peraturan-Peraturan
Pelajaran.

Contoh
Mengetuk : menyekel : menampar : mencubit
hingga lebam : memulas telinga : mengenjut
beberapa kali sambil memegang telinga :
mencela : mendera seperti berlari keliling
padang & menjemur
24
HUKUMAN TERSEBUT DILARANG
SEBAB
Berbentuk penyeksaan
Berbentuk cacian
Liar dan Melampau.
25
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL.3/1991
Lapor Kepada Polis Salah Laku Yang Berbentuk
Jenayah
Saya menarik perhatian tuan berhubung dengan kegagalan pihak
sekolah melaporkan insiden berbentuk jenayah yang berlaku di
sekolah oleh pelajar kepada pihak polis.
Mengikut kanun Prosedur Jenayah adalah menjadi satu kewajipan
melainkan jika ada sebab-sebab yang berpatutan bagi orang
ramai termasuk sekolah memberi maklumat berkenaan dengan
berlakunya atau niat mana-mana orang yang hendak melakukan
kesalahan-kesalahan seperti merusuh,mendatangkan kematian
tanpa niat,membunuh dan cuba membunuh,merompak,membakar
bangunan,memeras ugut,menganggotai kumpulan haram dan
mengedar atau menyalahgunakan dadah atau kedua-duanya
sekali. 26
Adalah menjadi satu ‘MORAL
RESPONSIBILITY’ bagi pihak sekolah
memaklumkan kepada pihak POLIS seperti
yang dikehendaki oleh undang-undang
kejadian-kejadian jenayah yang berlaku.

27
SURAT PEKELILIN G IKHTISAS BIL.6A / 1975
Disiplin – Murid-Murid Menghisap Rokok
1. Guru Besar hendaklah memberitahu kepada murid-murid pada masa
perhimpunan diadakan di sekolah bahawa penghisapan rokok adalah
dilarang kerana sebab-sebab kesihatan.
2. Penghisapan dadah bermula dengan penghisapan rokok dan oleh itu
perkara ini tidak boleh diringankan.
3. Semua murid diberi amaran bahawa tindakan disiplin akan diambil
terhadap mereka jika peraturan ini tidak dipatuhi.
4. Pengetua/Guru Besar adalah dinasihatkan supaya mengumumkan
bahawa tempoh pengampunan (Period of grace) selama seminggu akan
diberi kepada murid-murid untuk membuat pengakuan jika mereka telah
merokok dengan jaminan bahawa tindakan disiplin tidak akan diambil
terhadap mereka itu.
28
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL.4/1997
Hukuman Ke Atas Murid Menghisap Rokok

Kesalahan Kali Pertama : Rotan 1 kali


Kesalahan Kali Kedua : Rotan 2 kali
Kesalahan Kali Ketiga : Rotan 3 kali
Kesalahan Kali Keempat: Gantung Sekolah
(Tidak Melebihi 14 hari)
Kesalahan Kelima : Buang Sekolah.

29
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL.5/1997
BERTARIKH 22 MEI 1997
Sekolah Sebagai Kawasan Larangan Merokok
Suatu ketetapan telah dibuat oleh Kementerian Pendidikan untuk
menjadikan bangunan dan kawasan sekolah sebagai KAWASAN
LARANGAN MEROKOK mengikut peruntukkan Peraturan-
Peraturan Kawalan Hasil Tembakau, 1993.
Berkuatkuasa pada tarikh Surat Pekeliling Ikhtisas ini dikeluarkan,
SEMUA GURU,KAKITANGAN,IBU BAPA atau mana-mana individu
yang berurusan dengan sekolah adalah dilarang dari menghisap
rokok di kawasan sekolah.
Larangan ini meliputi keseluruhan premis sekolah sama ada di
kawasan terbuka mahupun di dalam bilik berselindung.
30
DATA & REKOD

31
JENIS SALAH LAKU MURID
KOD JENIS SALAH LAKU
1 JENAYAH
2 LUCAH
3 KEKEMASAN DIRI
4 TIDAK PENTINGKAN MASA

5 KURANG SOPAN DAN BIADAP


6 TINGKAHLAKU MUSNAH
7 TIDAK JUJUR DAN MENIPU
8 PONTENG
9 KENAKALAN
10 LAIN-LAIN KES

32
1. TINGKAH LAKU JENAYAH

111 – BERJUDI
112 – MENCURI
113 – LAWAN / ANCAM / PUKUL / CEDERA GURU
114 - LAWAN / ANCAM / PUKUL / CEDERA PENGAWAS
115 – MEMERAS UGUT
116 – MEMBULI
117 – MENGANGGOTAI KUMPULAN HARAM / KONGSI GELAP
118 – MENYALAHGUNAKAN DADAH
119 – MEMBAWA SENJATA BERBAHAYA
120 – MENCABUL KEHORMATAN
121 – ANCAM / PUKUL / CEDERA MURID LAIN
122 – MENCEROBOH BILIK KHAS / KEDAI KOPERASI PEJ.SEKOLAH
124 – TUNJUK PERASAAN / BERPIKET / GANGGU KETENTERAMAN
SEKOLAH
125 – BERTARUH SECARA BESAR-BESARAN.

33
2 TINGKAH LAKU LUCAH

221 – BERCUMBU - CUMBUAN


222 – BERKHALWAT
223 – MEMBAWA BAHAN-BAHAN LUCAH
224 - MENGINTAI MURID-MURID PEREMPUAN
225 – MENGUNAKAN KATA PERBUATAN LUCAH
226 – MELUKIS & MENULIS KATA-KATA & GAMBAR LUCAH

3 KEKEMASAN DIRI

331 – RAMBUT PANJANG / FESYEN RAMBUT KETERLALUAN


332 – BERKUKU PANJANG
333 – BERMISAI ATAU BERJANGGUT
334 – MEMAKAI PAKAIAN TIDAK MENGIKUT PERATURAN
SEKOLAH
335 – MEMAKAI BARANG PERHIASAN YANG DILARANG KE
SEKOLAH
34
4. TINGKAH LAKU TIDAK PENTINGKAN MASA
441 – BERKELIARAN DI KAWASAN SEKOLAH
442 – DATANG LEWAT KE SEKOLAH
443 – LEWAT KE PERHIMPUNAN
444 - MAKAN DI KANTIN DI LUAR MASA REHAT
445 – LEWAT PULANG KE ASRAMA

5. TINGKAH LAKU KURANG SOPAN & BIADAB


551 – BERKELAKUAN KASAR TERHADAP GURU
552 – BERKELAKUAN KASAR TERHADAP PENGAWAS
553 – BERKELAKUAN KASAR TERHADAP MURID
554 – BERBAHASA KESAT
555 – MENYIMPAN ROKOK
556 – MENGHISAP ROKOK
557 – MENGANGGU PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
558 – TIDAK MENGHORMATI GURU
559 – TIDAK MENGHORMATI PENGAWAS
560 – MINUM MINUMAN KERAS
35
6. TINGKAH LAKU MUSNAH
661 – MEROSAKKAN HARTA BENDA SEKOLAH
662 – MEROSAKKAN HARTA BENDA PENGETUA / GB / GURU-
GURU
663 – MEROSAKKAN HARTA BENDA KANTIN
664 - MEROSAKKAN HARTA BENDA MURID

7. TINGKAH LAKU TIDAK JUJUR


771 – MENIPU YANG MELIBATKAN WANG
772 – MENIPU YANG MELIBATKAN KEPERCAYAAN

36
8. PONTENG
881 – PONTENG KELAS
882 – PONTENG SEKOLAH
883 – PONTENG PERHIMPUNAN
884 – PONTENG KEGIATAN LUAR BILIK DARJAH /
KEGIATAN KO
885 – PONTENG UJIAN
886 – PONTENG PEPERIKSAAN
887 – PONTENG UNTUK ‘PRIVATE STUDY’
888 – PONTENG ASRAMA

9. LAIN-LAIN
911 – BERGADUH / BERKELAHI
912 – KENAKALAN / HOOLIGANISM
913 – KESALAHAN SIBER
914 - MEMBAWA TELEFON BIMBIT KE SEKOLAH
A11 – PENGLIBATAN DALAM POLITIK

37
Kesalahan Berat
1. Melakukan perjudian atau membabitkan diri dalam pertaruhan
2. Mencetak, menerbit, mempamer, mengedar atau menyimpan
rencana, majalah atau pita rakaman dan multimedia terlarang
3. Membabitkan diri dalam kumpulan haram
4. Mencabul kehormatan guru/ murid
5. Melakukan zina, liwat, hubungan luar tabii
6. Melacur/ menjadi bohsia/ bohjan/ pondan
7. Bersekedudukan atau membabitkan diri dalam kegiatan tidak
bermoral
8. Mengintai murid lelaki/ perempuan
9. Menulis atau mengeluarkan kenyataan akhbar yang mencemarkan
10. Merosakkan harta benda sekolah/ guru
11. Membawa atau menggunakan bahan letupan
12. Menulis/ melukis perkataan atau gambar lucah atau melakukan
perbuatan lucah
13. Membabitkan diri dalam tunjuk perasaan, perhimpunan haram atau
Merusuh

38
14. Menyalahgunakan alat permainan, elektronik atau bahan-
bahan multimedia
15. Membawa atau menggunakan alat yang menyebabkan kecederaan
atau mengganggu pengajaran dan pembelajaran/ peperiksaan atau
ujian
16. Menganjur atau membabirkan diri dalam acara kebudayaan yang
bertentangan
dengan masyarakat Malaysia
17. Menganjur atau membabitkan diri dalam acara kebudayaan tanpa
kebenaran pihak sekolah, Jabatan Pendidikan Negeri dan Kementerian
Pendidikan Malaysia
18. Melakukan ponteng sekolah berterusan (berturut-turut) selama 30 hari
atau berkala ( tidak berturut-turut) selama 60 hari/ selama 1 tahun sesi
persekolahan
19. Mengganggu / menjejaskan kuasa Guru Besar/ Pengetua atau guru
yang menjalankan tugas

39
20. Membawa masuk tetamu dari luar ke kawasan sekolah tanpa
kebenaran
21. Mengedar, memiliki, membawa, melukis dan mempamerkan bahan
lucah
22. Mengeluarkan kata-kata lucah dan kesat
23. Melakukan hubungan yang dicurigai
24. Kesalahan-kesalahan lain yang difikirkan termasuk dalam
kategori ini

40
1. Melakukan mana-mana kesalahan ringan melebihi 3 kali
2. Menyalahgunakan/ menggunakan peralatan/ sumber bekalan elektrik
sekolah tanpa kebenaran
3. Keluar dari kawasan sekolah tanpa kebenaran
4. Tidak amanah, menipu, berbohong dan meniru ketika ujian/
peperiksaan
5. Ponteng sebarang acara rasmi sekolah
6. Tidak menghormati lagu-lagu/ bendera/ jata sekolah, negeri dan
kebangsaan
7. Fesyen rambut keterlaluan seperti punk/ skin head atau berwarna
8. Menconteng pada harta benda sekolah
9. Memakai barang kemas keterlaluan seperti menindek telinga dan
memakai subang berlebihan daripada satu pada satu cuping telinga
10. Kesalahan lain yang difikir termasuk dalam kategori ini

41
1. Menyimpan misai, janggut atau jambang
2. Berambut panjang atau menyerupai kumpulan tertentu
3. Bermain dalam bilik darjah, koridor atau kawasan yang dilarang
4. Menggunakan dan membawa keluar sebarang peralatan bilik darjah dan
sekolah tanpa kebenaran
5. Keluar dari bilik darjah tanpa kebenaran
6. Berada di kantin pada waktu persekolahan ( kecuali waktu rehat ) tanpa
kebenaran
7. Menyimpan atau menggunakan alat permainan kepunyaan sekolah tanpa
kebenaran
8. Menggunakan alat hiburan atau elektronik sekolah tanpa kebenaran
9. Memasuki atau tidak mematuhi arahan makmal/ bengkel/ bilik khas
10. Memakai barang kemas atau perhiasan atau alat solek kecuali jam
11. Memasuki bilik khas tanpa kebenaran
12. Makan atau minum di bilik darjah

42
13. Melakukan pembaziran air/ elektrik
14. Tidak memakai pakaian sekolah yang lengkap
15. Semua kesalahan bersabit dengan pembelajaran ( tidak
membawa buku, tidak
membuat kerja rumah, tidak memberi perhatian dan lain-lain )
16. Datang lewat ke sekolah
17. Lewat bergerak ke perhimpunan/ bengkel/ makmal
18. Bising dalam bilik darjah sehingga mengganggu kelas lain
19. Menunggang atau memandu kenderaan dalam kawasan
sekolah
20.Tidak membuat gerakerja yang ditugaskan
21.Mengganggu kawasan
22.Mengganggu guru
23.Lewat masuk kelas
24.Mengotorkan kelas
25.Tidak duduk setempat
26.Kesalahan lain yang difikirkan termasuk dalam kategori ini

43
SALAH LAKU UTAMA
MURID
 Ponteng
 Buli
 Kekemasan Diri
 Menghisap Rokok
 Mencuri

44
1. LAPORAN SSDM
 Bergaduh
DIHANTAR 3 X SETAHUN :

PENGHANTARAN 1- (JAN – APRIL)

PENGHANTARAN 2 - (MEI – OGOS)

PENGHANTARAN 3 – (SEPT – NOV)

45
2. LAPORAN DISIPLIN
- PONTENG SEKOLAH
- BUANG SEKOLAH
- VANDALISME
- GANGSTERISME
- KPJ

PENGHANTARAN 1- (JANUARI – JUN 2009)


HANTAR PADA @ SEBELUM 18
SEPTEMBER 2009

PENGHANTARAN 2 - (JULAI – NOV. 2009)


HANTAR PADA @SEBELUM 21 NOVEMBER
2009

46
HUKUMAN &
TINDAKAN

47
1 BUANG SEKOLAH
H
U 2 GANTUNG PERSEKOLAHAN

K 3 ROTAN
U
M 4 PENAHANAN DALAM KELAS.
A DENDA WANG
N 5 PERLU AMBIL KIRA KEMAMPUAN
MURID.

6 NASIHAT ATAU AMARAN KERAS


48
TATACARA MENANGANI MASAALAH DISIPLIN
1 MENERIMA ADUAN SALAH LAKU PELAJAR/MURID.

2 MEMASTIKAN AKAN KEBENARAN ADUAN YANG DITERIMA.

SETELAH PASTI,BUAT SIASATAN UTK MEMBUKTIKAN


3 KESALAHAN PELAJAR / MURID.

3.1 KES TERSEBUT DIBICARAKAN.


PELAJAR MEMPUNYAI HAK UTK MEMBELA DIRI
3.2 SUPAYA PENGETUA/GURU BESAR DPT
MEMPERTIMBANGKAN DENGAN SEADILNYA

SEORANG PELAJAR BELUM BERSALAH JIKA


3.3 TIDAK TERBUKTI KESALAHANYA.
SEKIRANYA PELAJAR MEMBUKTIKAN BAHAWA
TIDAK BERSALAH ,PENGETUA/GURU BESAR
3.4 BUAT KEPUTUSAN BAHAWA TUDUHAN TIADA
BUKTI
SEKIRANYA PELAJAR BERSALAH,PENGETUA
3.5 GURU BESAR HARUS MENJATUHKAN HUKUMAN 49
4. HUKUMAN
4.1 JATUHKAN HUKUMAN DENGAN ADIL
HUKUMAN YG DIKENAKAN TIDAK
4.2 SEPATUTNYA DISESUAIKAN DGN KESALAHAN
TETAPI KPD LATAR BELAKANG PELAJAR ITU.

4.3 JANGAN MENJATUHKAN HUKUMAN YANG


BERBENTUK PENDERAAN.

HUKUMAN HENDAKLAH BERBENTUK


4.4 PENGAJARAN & PENDIDIKAN YG BOLEH
MENGINSAFKAN PELAJAR
ELAKKAN HUKUMAN YANG MERUGIKAN
4.5 PELAJAR CONTOH,GANTUNG SEKOLAH
DENDA WANG DAN LARANGAN OUTING.
JANGAN MENJATUHKAN HUKUMAN TANPA
4.6 USUL PERIKSA DENGAN MENJATUHKAN HUKUMAN
YANG BOLEH MENCEDERAKAN PELAJAR
HUKUMAN BERBENTUK ROTAN
4.7 DIJALANKAN DIATAS TAPAK TANGAN
ATAU PUNGGUNG YG BERALAS. 50
LIBATKAN IBUBAPA DALAM SEMUA KES SALAH LAKU.IBUBAPA
DIMAKLUMKAN SECEPAT MUNGKIN AKAN PERKARA YANG
BERLAKU

KESEMUA SALAH LAKU PELAJAR/MURID HENDAKLAH


DIREKODKAN DENGAN KADAR SEGERA.

MAKLUMKAN KES-KES SERIUS KEPADA PPD DAN UNIT HEM


DAN SETERUSNYA DIKIRIM LAPORAM BERTULIS

KETEGASAN DAN KEADILAN


SETIAP KESALAHAN PASTI DIHUKUM DAN
HUKUMAN YANG DIKENAKAN
ADALAH ADIL.
51
ISU-ISU

TIDAK TIDAK
TIDAK SISTEM JK
TAHU BUAT
IKUT PENGURUSAN TIDAK DISIPLIN
SSDM & LAPORAN
BUKU FAIL IKUT SEKOLAH
BORANG KEJADIAN
GARIS TIDAK PROSEDUR TIDAK
/ DOKUMEN YANG
PANDUAN SISTEMATIK BERKESAN
DISIPLIN BERLAKU

52
MENYELESAIKAN MASALAH
DISIPLIN
1. KESALAHAN DILIHAT SECARA
OBJEKTIF
- Jangan terlalu / ikut emosi
- Buat kesimpulan terburu-buru

2. WUJUDKAN SUASANA TENANG


- Semasa siasatan dibuat
- Dapatkan bukti-bukti / saksi

3. BERI PELUANG PELAJAR MEMBUAT


PENJELASAN
- Cuba fahami 53
4. MEMBANTU MURID SEDAR
KESALAHANNYA
- Nasihat ubah kelakuan
- Kaji punca-punca masalah
- Rujuk pada Guru Kaunseling

5. KESALAHAN DISIPLIN SERIUS


- Perlulah dimaklumkan kepada
Pengetua

6. MERUJUK KES-KES TERTENTU


KEPADA PIHAK BERKAITAN.
- JPN, Polis, JKM, AADK dan lain-
lain.
54
PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN DI SEKOLAH
KENALPASTI MASALAH DI SEKOLAH

TAHU PUNCA MASALAH

LANGKAH-LANGKAH MENGATASI
MASALAH

PENILAIAN

TINDAKAN SUSULAN 55
JK DISIPLIN
SEKOLAH
MANTAP
KAJIAN PROGRAM
& PEMUAFAKATAN /
PEMANTAUAN BERSEPADU

PENGURUSAN
PROGRAM
DISIPLIN KERJASAMA
PEMBANGUNAN BERKESAN &
SAHSIAH SOKONGAN
TERANCANG SEMUA GURU

SISTEM SENTIASA
FAIL / MERUJUK
DATA PANDUAN /
KEMASKINI PEKELILING
56
PENYEBARAN & PENDEDAHAN
MAKLUMAT DISIPLIN
KEPADA
PROGRAM PENGURUS DISIPLIN
PENGURUSAN
PEMBANGUNAN DISIPLIN
PELAJAR BERKESAN
TERARAH &
Ke Arah Sekolah CEKAP
“O”
Salahlaku
PENILAIAN
& PENERBITAN BUKU
PENAMBAHBAIKAN GARIS PANDUAN
DISIPLIN

PEMANTAUAN DATA SSDM


BETERUSAN DIGUNA
&
DIMANAFAAT
57
JK DISIPLIN KPM
1. `FLYING SQUAD’ KPM & JPWP KL
- MEMANTAU PENGURUSAN DISIPLIN DI SEKOLAH.
2. MAJLIS PEMUAFAKATAN TINDAKAN
KPM & PDRM
3. KEMPEN ANTI-BULI KEBANGSAAN
- BUKU BULI & POSTER ANTI-BULI
3. KOTAK LAWATAN POLIS
- KHUSUSNYA SEKOLAH DI KAWASAN BERISIKO
5. SEBARAN KEPADA MASYARAKAT
MELALUI MEDIA TENTANG PERANAN
KPM & PDRM
- MEMBENDUNG MASALAH DISIPLIN & JENAYAH MURID
58
JK DISIPLIN KPM
6. KOTAK ADUAN MURID
- SEMUA SEKOLAH PERLU ADA & JK DISIPLIN AMBIL
TINDAKAN TERHADAP ADUAN
7. `ROAD-SHOW’ DISIPLIN
- MENTERI, TIMB.MENTERI, SUPA, KPM, PGRH BHG
SEKOLAH DLL.
8. PONTENG SEKOLAH
- TINDAKAN PENGUATKUASAAN DIBUAT BERSEPADU
DENGAN PDRM, DBKL & PIBG
9. PERATURAN PENDIDIKAN (DISIPLIN)
2005
- MENJELASKAN HAL BERKAITAN DISIPLIN
10. SISTEM ADUAN DISIPLIN (SAD)
- LAMAN WEB. 59
PENGURUSAN & PROGRAM
PEMBANGUNAN DISIPLIN
MURID
1. PENINGKATAN KUALITI KEPIMPINAN
SEKOLAH
a) MANTAP J/K DISIPLIN SEKOLAH
b) MANTAPKAN PENYELARASAN MAKLUMAT /
SURAT PEKELILING / ARAHAN-ARAHAN TINDAKAN
DI SEKOLAH
2. PEMANTAPAN PENGURUSAN SAHSIAH &
DISIPLIN
a) SALURAN ADUAN MURID & TINDAKAN JK DISIPLIN
SEKOLAH
b) PEMANTAPAN REKOD & PENGURUSAN DISIPLIN
SEKOLAH

60
3. PEMANTAPAN PROGRAM SEKOLAH
SELAMAT
a) KADAR KEMALANGAN & KES PERGADUHAN MURID
TINGGI
4. PEMANTAPAN PROGRAM PATRIOTIK
a) PERLU DIPERTINGKATKAN BAGI MENENTUKAN
SEMANGAT DITERAP SECARA MENYELURUH.
5. PEMANTAPAN PROGRAM
PEMBUDAYAAN ADAB MURID
a) PERLU DISERAP KEPADA KEMPEN BERBUDI
BAHASA.

61
6. PEMANTAPAN PROGRAM
MENINGKATKAN KONSEP KENDIRI &
JATI DIRI MURID
a) DISERAP MELALUI AKTIVITI MOTIVASI /
KEPIMPINAN DI SEKOLAH
7. PEMANTAPAN PROGRAM PENCEGAHAN
SALAHLAKU BERAT & JENAYAH
a) MENGENALPASTI JENIS SALAHLAKU UTAMA DI
SEKOLAH.
b) PETUNJUK – SSDM, KES SEDIA ADA, ADUAN MURID.
c) KELAB PENCEGAHAN JENAYAH SEKOLAH
8. PEMANTAPAN SISTEM SALAHLAKU
DISIPLIN MURID (SSDM)
a) MENGANALISA MAKLUMAT DISIPLIN MURID SEKOLAH
MASING-MASING.
b) RANCANG TINDAKAN SECARA BERFOKUS KEPADA
MASALAH DISIPLIN DI SEKOLAH. 62
SEKIAN

63

Anda mungkin juga menyukai