Anda di halaman 1dari 93

TEORI-TEORI

PEMBELAJARAN
Disediakan Oleh :
PISMP PRASEKOLAH SEM 2
TEORI
PEMBELAJARAN
BEHAVIORIS
TEORI PELAZIMAN KLASIK
I.P PAVLOV (1849-1936) ASPEK J.B WATSON (1878-
1958)
Eksperimen gerak balas EKSPERIMEN Eksperimen Little Albert
seekor anjing terhadap (kajian emosi). (1920)
makanan. (1972)
- Perkaitan antara rangsangan FOKUS Ransangan terlazim
nuetral dan rangsangan akan menghasilkan
semula jadi yang gerak balas terlazim
menghasilkan rangsangan walaupun ransangan
terlazim. semula jadi telah tiada.
Ransangan (R) – Gerak balas
(G).
- Apabila wujud perkaitan
tersebut, sesuatu organisma
akan memberi gerak balas
terlazim (hasil pengalaman
yang dilalui)
KESIMPULAN TEORI PELAZIMAN
KLASIK
• Pelaziman klasik membuktikan bahawa
perlakuan manusia, emosi dan sikap dapat
dipupuk dan dibentuk melalui proses
pengulangan dan latihan yang kerap.
• Contoh aktiviti:
i) Banyakkan pengulangan dan latih tubi
ii) Sediakan latihan yang banyak dan
pelbagai.
TEORI PELAZIMAN OPERAN
E.L THORNDIKE (1874-1949) ASPEK B.F SKINNER (1904-1990)

Eksperimen kotak ajaib – seekor EKSPERIMEN Eksperimen ‘Peti Skinner’ –


kucing berusaha keluar dari seekor tikus berusaha keluar dari
kurungan untuk mendapatkan kurungan untuk mendapatkan
makanan. (1906) makanan.
(nyalaan lampu- dapat makanan)
- Hubungan antara rangsangan FOKUS -Hubungan ransangan yang
dan gerak balas yang positif ataupun negatif tetap
menyeronokkan akan menjadi akan menyebabkan gerak balas
kukuh jika kesan tingkah laku terhasil.
menyeronokkan. -Jenis-jenis peneguhan :
-Hukum pembelajaran i) Peneguhan positif(peneguhan
Thorndike: yang berlandaskan prinsip
i)Hukum Kesediaan: Individu bahawa tingkah laku diteruskan
perlu ada kesediaan untuk berlaku apabila tingakh laku
tindakan atau gerak balas tersebut diikuti oleh rangsangan
berlaku. yang menyenangkan) :
pujian, hadiah, ganjaran
E.L THORNDIKE (1874- ASPEK B.F SKINNER (1904-1990)
1949)
ii) Hukum Latihan: ii) Peneguhan negatif
Menegaskan bahawa (peneguhan yang
manusia belajar melalui berlandaskan prinsip bahawa
proses membuat dan lupaan kemungkinan tingkah laku
berlaku apabila perkara akan diulangi apabila
yang dipelajari tidak dibuat rangsangan yang tidak
lagi. menyenangkan ditiadakan):
iii) Hukum Kesan: Sesuatu Leteran, bebelan, teguran,
gerak balas yang diikuti amaran dan hukuman
kesan yang menyeronokkan (hukuman beri: cubit,
dan memuaskan akan tampar dan hukuman tarik:
memungkinkan gerak balas menarik kembali ransangan
itu berulang. yang selesa contoh tidak
boleh bermain komputer jika
tidak lulus dalam
peperiksaan).
KESIMPULAN TEORI PELAZIMAN
OPERAN
• Pelaziman operan menekankan hasil kesan-
akibat membawa kepada tingkah laku
diteruskan atau ditinggalkan. Oleh itu,
peneguhan dan hukuman akan mewujudkan
tingkah laku baru atau sebaliknya.
• Contoh aktiviti:
i) Sediakan langkah pengajaran secara berperingkat
ii) Aplikasikan teknik peneguhan yang sesuai.
TEORI
PEMBELAJARAN
KOGNITIF &
KONSTRUKTIVIS
TEORI
KOGNITIF

KOHLER GAGNE
AUSUBEL BRUNER Pemprosesan
Gestalt maklumat /
Penerimaan Penemuan
Celik akal hierarki
pembelajaran
Pengasas
Psikologi Gestalt
bersama Kohler
Manusia dan
haiwan
berupaya
memperoleh
pembelajaran
celik akal

1887-1967
Seekor cimpanzi telah diletakkan di dalam sebuah
sangkar.
Di luar sangkar terdapat sebiji pisang dan dua
batang buluh yang tidak panjang.
Kedua-dua batang buluh itu tidak dapat mengambil
pisang itu kerana tidak cukup panjang.
Tidak lama kemudian cimpanzi itu menyambungkan
kedua-dua buluh menjadikan buluh itu panjang
untuk mencapai pisang yang terletak di luar
sangkarnya.
Seekor cimpanzi diletakkan di
dalam sangkar besar dimana di
dalam sangkar itu terdapat
beberapa kotak yang berlainan
saiz.
Sebiji pisang digantungkan di
dalam sangkar.
Hasil pemerhatian, pada mulanya
cimpanzi itu tidak dapat
mengambil pisang itu.
Kemudian ia menggerakkan kotak-
kotak di dalam sangkar itu berada
di bawah pisang itu dan melompat
untuk mengambil pisang itu
JEROME BRUNER
PEMBELAJARAN PENEMUAN
• Pinsip Pembelajaran
1. 1 proses sosial aktif yang berterusan(murid-
murid membina idea berasaskan PSA)
2. Pembelajaran berlaku mengikut 3 langkah;
Sambungan…
3. Pengetahuan dan kemahiran diperoleh
mengikut 1 pola yang disifatkan sebagai
pecutan dan rehat.
4. Persekitaran menentukan kadar proses
pemahaman dan penguasaan satu-satu
konsep.
5. Murid-murid lebih mudah memperoleh
pengetahuan apabila mereka
menemuinya sendiri.
• Pelajar akhirnya menemui konsep
dengan sendirinya.
• Memberi kesan yang baik (ingatan
jangka masa panjang) kepada
pengajaran spt; fizik, kimia
1. Guru perlu beri penekanan secara
menyeluruh terhadap teknik
poembelajaran penemuan.
2. Guru perlu mengutamakan teknik
pembelajaran penemuan
berbanding teknik pembelajaran
penerimaan.
TEORI PENERIMAAN
AUSUBEL
- seorang ahli psikologi kognitif yang banyak mengkaji
tentang teori pembelajaran khususnya mengenai ‘advance
organizers’
- ‘Advance organizers’ adalah satu unit pengajaran yang
digunakan sebelum pengajaran berlangsung atau sebelum
mengajar satu topik baru. Ia memudahkan pembelajaran
khususnya bagi aspek pemahaman dan mengingat kembali.
- ‘Advance organizers’ juga diklasifikasikan sebagai satu
kaedah deduktif yang bermaksud ia bermula dengan
sesuatu yang umum kemudian berakhir dengan yang
khusus
Sambungan…
• Kaedah ini amat berguna dalam proses
pemindahan pengetahuan di mana murid-
murid akan berpandukan kepada hukum-
hukum yang berkaitan untuk memikirkan
contoh-contoh yang spesifik.
• Ausubel sering dikaitkan dengan
pembelajaran bermakna dan beliau kurang
bersetuju dengan pembelajaran hafalan.
• Ausubel sering dikaitkan dengan pembelajaran
bermakna dan beliau kurang bersetuju dengan
pembelajaran hafalan.
• Berikut merupakan prinsip-prinsip yang
berkaitan dengan pembelajaran bermakna
Ausubel:-
2 PROSES BERLAKUNYA
PEMBELAJARAN BERMAKNA
IMPLIKASI TEORI AUSUBEL KE ATAS PENGAJARAN
DAN PEMBELAJARAN
TEORI PEMBELAJARAN HIERARKI
GAGNE
• Teori pembelajaran Gagne juga dikenali
sebagai teori pemprosesan maklumat.
• Mengikut Gagne, organisma menerima
pelbagai jenis rangsangan daripada
persekitarannya secara sedar dan tidak
sedar. Rangsangan ini akan diterima dan
diproses oleh deria-deria orgnisma.
• Setiap individu akan menilai input daripada
persekitarannya, mentafsirkannya dan
memindahkannya kepada tindakbalas
tertentu.
• Rangsangan diproses oleh sistem saraf
untuk dikenali dan diletakkan dalam
bahagian otak ingatan jangka Gagne juga
mengatakan bahawa pembelajaran dan
penyampaian isi pengajaran mesti
bergerak daripada aras paling mudah
kepada yang lebih kompleks.
• Beliau mengemukakan 8 fasa yang
melibatkan proses pembelajaran :
i) motivasi
ii) kefahaman
iii) pemerolehan
iv) penahanan
v) mengingat kembali
vi) generalisasi
vii) pelakuan
ix) maklum balas
1. Pembelajaran 2. Ransangan
Isyarat Gerak Balas

4. Pertalian Bahasa 3. Rangkaian Motor

5. Pembelajaran 6. Pembelajaran
Diskriminasi Konsep

8. Penyelesaian 7. Pembelajaran
Masalah Hukum

HIERARKI PEMBELAJARAN GAGNE


(a) Pembelajaran Isyarat
• Seseorang individu mempelajari gerak balas
terhadap sesuatu isyarat. Contohnya,
apabila seseorang menguap, kita dapat
isyarat dia mengantuk. Apabila ayah pulang
ke rumah dengan wajah masam atau muram,
anak-anaknya dapat isyarat ayah mereka
tidak suka diganggu.
• Pembelajaran berlaku melalui pelaziman
tingkah laku. Contohnya, bila guru masuk ke
bilik darjah, semua murid akan berdiri dan
memberi ucapan, “Selamat sejahtera,
cikgu!”. Dalam hal ini, murid- murid telah
dilazimkan dengan tingkah laku tersebut.
(b) Pembelajaran Gerak Balas
• Proses peneguhan penting untuk
memperkuatkan pertalian antara
rangsangan dengan gerak balas.
Peneguhan mesti diberi secara konsisten
dan tekal supaya gerak balas yang positif
dapat dikekalkan.
• Contohnya, Ali menunjukkan kerja sekolah
yang dia dapat 80%. Ibunya memberi pujian,
“Bagus, Ali pandai !”. Ali akan mengulang
tingkah laku itu lagi (membuat kerja sekolah
dengan baik) untuk mendapat pujian daripada
ibunya.
(c) Pembelajaran Rangkaian Motor
• Pembelajaran rangkaian motor digunakan
dalam pembelajaran kemahiran seperti
permainan, muzik, elektronik, mekanikal
dan lain-lain.
• Rangkaian merupakan satu siri tingkah
laku yang berkaitan untuk melengkapi
tugasan yang dijalankan.
(d) Pembelajaran Pertalian Bahasa
• Untuk menyatakan sesuatu prinsip,
pelajar memerlukan kemahiran bahasa
untuk mengaitkan fakta, data dan
konsep. Pertalian bahasa merupakan
satu rangkaian berbahasa. Ia
memerlukan kemahiran berbahasa yang
telah dipelajari dahulu.
(e) Pembelajaran Diskriminasi

• Belajar membezakan benda-benda yang


dipelajari mengikut ciri-ciri tertentu, untuk
• memudahkan proses mengkategori dan
menyimpannya dalam ingatan. Pada masa yang
sama, pelajar dapat membezakan rangsangan
atau maklumat penting berbanding maklumat
tidak penting dan memberi gerak balas
berlainan untuk rangsangan yang berlainan.
• Pelajar dapat menapis maklumat penting
daripada maklumat tidak penting dan ini
memudahkan proses pengkodan maklumat untuk
disimpan dalam ingatan jangka panjang.
(f) Pembelajaran Konsep
• Pembentukan konsep bermula dengan
pertalian berbahasa dan diskriminasi, iaitu
mengenali ciri-ciri sesuatu konsep secara
tepat.
• Pelajar dapat membentuk konsep yang baik
setelah membuat persepsi dan pengamatan
terhadap objek, orang dan peristiwa.
• Pelajar perlu didedahkan dengan banyak
contoh-contoh yang jelas supaya dia dapat
membentuk konsep yang betul dan tepat.
(g) Pembelajaran Hukum
• Pembelajaran ini melibatkan gabungan
dua atau lebih konsep yang berkaitan
dalam sesuatu urutan atau rangkaian.
• Pembelajaran ini melibatkan penggunaan
rumus, prinsip dan generalisasi.
(h) Pembelajaran Penyelesaian Masalah
• Pembelajaran ini melibatkan penggunaan
prinsip, rumus, generalisasi, konsep dan
hukum untuk menyelesaikan masalah
dalam sesuatu situasi baru.
• Terdapat beberapa langkah dalam
penyelesaian masalah, iaitu mengenal
masalah, mencari maklumat, membuat
hipotesis, membuat pilihan, membuat
rumusan.
Teori Konstruktivisme

• Asas teori ini ialah murid membina ilmu


pengetahuan melalui tindakan aktif dan
pemikirannya untuk memberi makna terhadap
pengalamannya. Kemahiran dan maklumat yang
ingin dicapai ialah murid dapat membina konsep
dan juga merubah konsep pengamatan mereka
kepada konsep definasi.
Teori Konstruktivisme

• Pedagogi yang digunakan ialah pemusatan-murid


dengan guru. Guru menyediakan peluang-peluang
untuk murid dapat membina pengetahuan dan
membentuk kemahiran, yang mana mereka dapat
menghubungkaitkan pengalaman lampau mereka
untuk kegunaan masa depan.
• Seorang ahli biologi dan ahli psikologi
yang terkenal atas sumbangan beliau
JEAN PIAGET dalam bidang perkembangan kanak-kanak
dan pembelajaran.
(1896-1980) • Teori Piaget berasaskan kepada pemikiran
bahawa kanak-kanak yang sedang
membesar sering membina struktur
kognitif.
• Istilah kognitif merujuk kepada aktiviti-
aktiviti mental seperti
berfikir,menaakul,menganalisis,
membentuk konsep menyelesaikan
masalah dan sebagainya.
• Menurut Piaget , struktur kognitif kanak-
kanak semakin bertambah kompleks
selaras dengan perkembangan yang
dilalui.
• Prinsip-prinsip asas teori pembelajaran
konstruktivis kognitif yang dikemukakan oleh
Jean Piaget terdiri daripada 2 aspek:-
I. Proses yang kita lalui untuk mengetahui sesuatu
II. Peringkat yang kita lalui sambil kita
memperolehi kebolehan tersebut.
• Piaget mengkaji bagaimana sesuatu
organisme menyesuaikan diri (adaptasi)
dengan persekitaran di mana ia berada.
• Skema- tingkah laku yang dikawal melalui
struktur mental.
• Mengikut kebiasaan 2 proses untuk membuat
adaptasi dengan persekitaran iaitu:-
I. Asimilasi
II. akomodasi
Equilibrasi
 Proses mengasimilasikan bahan baru dalam struktur
kognitif yang sedia ada.
 Menjelaskan bagaimana peralihan peringkat pemikiran
berlaku dari satu tahap ke satu tahap yang lain.
 Hal ini disebabkan berlakunya konflik kognitif kanak-
kanak untuk memahami dunia.
 Mereka cuba mengatasi konflik dengan mencapai
keseimbangan / equilibrasi pemikiran.
Sambungan…
• Skema akan menentukan bagaimana data
dan maklumat yang diterima akan difahami
oleh minda manusia
• Jika maklumat itu sepadan dengan skema
yang ada, maka murid akan menyerap
maklumat tersebut ke dalam skema ini
• Sekiranya tidak sepadan dengan skema yang
ada, maklumat akan ditolak atau diubah suai
atau skema akan diubah suai.
Akomodasi – membuat
penyesuaian skema Asimilasi –
memasukkan maklumat baru

Skema – pengetahuan sedia ada

Maklumat baru

Equilibrasi - Proses mengasimilasikan


bahan baru dalam struktur kognitif
yang sedia ada. Mencapai keseimbangan dalam konflik
Akomodasi – membuat
penyesuaian skema Asimilasi –
memasukkan maklumat baru

Skema – pengetahuan sedia ada

Maklumat baru

Equilibrasi - Proses mengasimilasikan


bahan baru dalam struktur kognitif
yang sedia ada. Mencapai keseimbangan dalam konflik
PERINGKAT-PERINGKAT
PERKEMBANGAN KOGNITIF
• Selain itu mereka juga tidak mempunyai
konsep pengabdian.
• Pengabdian merujuk kepada idea bahawa
1 kuantiti adalah sama walaupun telah
berubah.
• Terdapat 5 jenis pengabdian iaitu:-
I. Jisim
II. Nombor
III. Panjang
IV. Cecair
V. Luas (belum wujud bagi kanak-kanak yang
berada di peringkat pra operasional)
PENGABADIAN ISIPADU

•Guru menuangkan isipadu air yang


samake dalam 2 bekas yang berlainan
seperti dalam rajah.
•Kanak-kanak akan menjawab bekas yang
tinggi mempunyai lebih banyak air.

PENGABADIAN PANJANG
•Guru meletakkan 2 batang straw yang sama
panjang selari. Kemudian digerakkan sebatang
ke kanan.
•Kanak-kanak akan mengatakan bahawa kayu
yang telah digerakkan adalah lebih panjang.

PENGABADIAN NOMBOR
•Guru menunjukkan kanak-kanak 8 biji
coklatyang disusun mengikut 2 lajur.
Seterusnya guru jarakkan 8 biji coklat pada
lajur pertama.
•Kanak-kanak akan mengatakan bahawa
lajur pertama mempunyai lebih banyak
coklat
PERINGKAT OPERASI FORMAL
(11 TAHUN KE ATAS)
-Kanak-kanak berkebolehan untuk
memikirkan beberapa pertimbangan bagi
satu-satu masalah
- Mereka juga sudah berupaya untuk
berfikir secara abstrak dan boleh
menyelesaikan masalah kompleks dan
berbentuk hipotetikel yang melibatkan
operasi abstrak.
LEV VYGOTSKY (1896-1934)

• Menurut vygotsky
pemikiran bahasa
dan proses
penaakulan
berkembang
melalui interaksi
sosial.
VYGOTSKY DAN KONSTRUKTIVIS SOSIAL

• Mengatakan bahawa murid-murid kita biasanya


membina pengetahuan secara individu serta
sosial.
• Sebagai guru seharusnya kita menyediakan
persekitaran yang kondusif bagi mereka mengkaji
serta memanipulasi objek sedia ada.
• Setiap murid mempunyai latar belakang yang
berbeza budaya,kebolehan,minat dan sebagainya
sudah pasti pengalaman dan pengetahuan juga
berbeza justeru amat penting kita memainkan
peranan sebagai fasilitator di dalam proses
pembinaan pembelajaran murid-murid kita
ZON PERKEMBANGAN PROXIMAL
• Tahap perkembangan murid-murid kita boleh dibahagikan
kepada 2 bahagian:-
1. Tahap perkembangan sebenar
2. Tahap perkembangan berpontensi
• Zon perkembangan proximal merujuk kepada jarak antara
tahap perkembangan sebenar dan tahap perkembangan
berpontensi.
• Ringkasnya boleh dikatakan rakan yang mempunyai lebih ilmu
akan berkongsi pengetahuan dengan murid yang berkenaan
bertujuan untuk merapatkan jurang antara apa yang dia
ketahui dan apa yang belum diketahui.
• Apabila ilmu murid itu telah meningkat maka perubahan
terhadap ZPD telah berlaku dan bertambah luas.
• Bagi menggalakkan ZPD di dalam pembelajaran,kita perlu
menyediakan (scaffolding).
KONSEP (SCAFFOLDING)
• Merujuk kepada bimbingan yang diberikan oleh
seorang dewasa (guru) dalam proses pengajaran dan
pembelajaran melalui soalan-soalan yang berfokus
dan interaksi yang bersifat positif.
• Penting untuk kita ketahui sekiranya kita
berperanan sebagai pembimbing, kita hanya akan
memberi sokongan minimum yang penting sahaja
bagi membolehkan murid kita berjaya.
• Jika kita mendapati bahawa mereka sudah boleh
menguasai sesuatu kemahiran maka anda boleh
“menghilangkan diri”.
• Penting juga agar kita berada 1 langkah ke hadapan
daripada murid-murid supaya mencabar mereka
untuk berusaha untuk mencapai ke tahap kebolehan
yang melebihi tahap pada masa kini
Garis panduan untuk mengaplikasikan scaffolding.

• Galakkan pelajar bertanya dan beri jawapan yang


munasabah bagi soalan mengapa dan bagaimana
yang ditimbulkan pelajar
• Minta pelajra membuat jangkaan apa yang akan
bakal berlaku
• Pelajar mengaitkan konsep dan idea baharu
dengan pengetahuan yang sedia ada mereka
• Sertakan model simbolik atau model sebenar
• Beri pejelasan yang sesuai denagn aras kognitif
pelajar
• Minta pelajar buat refleksi
IMPLIKASI TEORI PEMBELAJARAN
KONSTRUKTIVIS TERHADAP PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN
• Guru hendaklah merancang dan melaksanakan
strategi pengajaran seperti soalan-soalan terbuka
dan dialog yang meluas agar berpadanan dengan
respon pembelajar serta menggalakkan mereka
untuk menganalisis,mentafsir, dan meramal
maklumat yang diterima.
• Penilaian adalah sebahagian proses
pembelajaran.oleh itu,pembelajar memainkan
peranan yang lebih besar dalam menentukan
kemajuan masing-masing
Sambungan…
• Guru hendaklah mengenalpasti ZPD pelajar
melalui penyediaan beberapa aktiviti yang
berkaitan
• Pilih pelajar yang berkemahiran untuk
membantu pelajar yang kurang mahir
• Galakkan pelajar menggunakan private
speech semasa berfikir dan menyelesaikan
masalah
• Guru hendaklah menyediakan banyak contoh
• Guru hendaklah mengaitkan isi pelajaran
dengan situasi sebenar.
Sambungan…
• Penerangan guru hendaklah jelas ,
selaras dengan pemikiran dan laras
bahasa pelajar.
• Adakan gerak kerja kumpulan dan
perbincangan kumpulan untuk
mewujudkan interaksi yang berkualiti
Prinsip-prinsip konstruktivisme
1) Menekankan pembelajaran berpusatkan
pelajar
2) Pembelajaran berlaku melalui proses
aplikasi pengetahuan
3) Pembelajaran berlaku antara interaksi
antara orang lain
4) Pembinaan pengatahuan dapat diajar dan
dibimbing melalui proses scaffolding
5) Pelajar membina pengetahuan yang
bermakna kepada mereka.
6) Pembelajaran baru bergantung kepada
pengalaman dan pengetahuan sedia ada
pelajar.
7) Pembelajaran bermula dengan premis atau
pengetahuan sedia ada sehingga
pembelajaran baru tercapai.
8) Interaksi sosial membantu dan menyokong
pembelajaran.
9) Pembelajaran bermakna berlaku dalam
konteks tugasan berasaskan alam nyata.
10)Guru dan rakan berperanan sebagai
fasalitator.
11) persekitaran pembelajaran yang kompleks
dan tugasan autentik membantu aplikasi
dah pembinaan pengetahuan baru.
12) interaksi dan pengaruh sosial membawa
kepada pemikiran aras tingg
13) persembahan isi pelajaran yang pelbagai
dengan contoh-contoh khusus membantu
pemahaman.
14)Pelajar bertanggunjawab terhadap
pembelajaran sendiri.
TEORI
PEMBELAJARAN
SOSIAL
PENGENALAN
• Tokoh pelopor teori ialah
Albert Bandura
• Teori ini menegaskan
pembelajaran berlaku
dengan cara
pemerhatian terhadap
sesuatu tingkah laku
serta gerak balas.
ELEMEN-ELEMEN PENTING

3 unsur utama
4 proses
pembelajaran
3 jenis model
3 bentuk peniruan
3 UNSUR UTAMA PENIRUAN
PROSES PEMBELAJARAN
3 JENIS MODEL
IMPLIKASI TERHADAP PENGAJARAN &
PEMBELAJARAN
• Pembelajaran berlaku melalui pemerhatian
dan peniruan
• Teori ini menyumbangkan teknik mengubah
tingkahlaku.
• Pengajaran akan menjadi lebih efektif dengan
menggunakan alat bantu mengajar dengan
mengaplikasikan teori ini
• Menyumbang kepada teknik pengajaran
seperti main peranan dan tunjuk cara
Sambungan…
• Dapat menjimatkan kos, masa dan
tenaga. Contoh: melalui simulasi-1
contoh mahkamah boleh diwujudkan
untuk perhatikan sesuatu perbicaan
dijalankan
BAGAIMANA GURU MENGAPLIKASIKAN
TEORI DALAM P&P

• Guru beri peneguhan positif kepada


murid yang terbaik
• Menggalakkan kerja berkumpulan
mengikut pelbagai kecerdasan
• Guru menggunakan pelbagai teknik
pengajaran:simulasi, tunjuk cara, main
peranan
Sambungan..
• Guru menggunakan model sebenar
- bahan maujud
• Suasana pengajaran dan pembelajaran
yang kondusif
TEORI
PEMBELAJARAN
HUMANIS
PENGENALAN

• Menumpukan kepada perasaan atau emosi


dalam individu.
• Tekanan cara pemikiran, pengamatan dan
interprestasi suatu peristiwa atau
kejadian.
• Individu berpeluang mengembangkan
potensi ke tahap maksimum.
• Ahli psikologi berpendapat setiap individu
berhak ke atas tindakannya.
• Asas teori humanis ialah pelajar
mempunyai keperluan untuk pencapaian.
TOKOH-TOKOH TEORI
HUMANIS
Abraham Maslow
• Mempelopori konsep pencapaian hasrat
diri (self-actualization) iaitu kuasa
motivasi individu.
Carl Rogers
• Mendorong individu
meluahkan
perasaan serta
interprestasi
terhadap
peristiwa-peristiwa
yang dialami.
OBJEKTIF
• Tingkatkan arah kendiri dan kebebasan
pelajar.
• Bantu pelajar bertanggungjawab tentukan
perkara yang ingin dipelajari.
• Tingkatkan daya cipta pelajar.
• Hasil sosial dan emosi lebih diutamakan
daripada akademik.
• Menitikberatkan perkembangan secara bebas
dan bantu kanak-kanak daripada tekanan
keluarga dan masyarakat.
• Meningkatkan naluri ingin tahu pelajar.
• Mengembangkan minat bidang seni.
Keperluan
perkembangan

Keperluan
kekurangan
PRINSIP-PRINSIP

• Pelajar mempelajari apa yang mereka kehendaki


dan ketahui.
• Keinginan untuk belajar dan mengetahui cara
belajar lebih penting daripada pemerolehan fakta.
• Perasaan pelajar sama penting dengan fakta.
Pembelajaran cara merasa sama penting dengan
cara berfikir.
• Penilaian yang dibuat oleh pelajar lebih bermakna
pada dirinya.
• Pembelajaran berlaku jika pelajar berasa selamat.
• Pelajar mempelajari apa yang mereka kehendaki
dan yang mereka ingin ketahui.
IMPLIKASI

• Humanis mementingkan perkembangan


potensi setipa individu.
• Strategi kaedah pengajaran dan
pembelajaran hendaklah berorientasikan
- strategi pemusatan murid
- kaedah individu
- inkuiri
- kerja praktik
- aktiviti pengayaan dan
pemulihan
BAGAIMANA GURU
MENGAPLIKASIKAN TEORI
Bergantung kepada keperluan pelajar
• Pastikan keperluan fisiologi dan psikologi dipenuhi.
• Jadikan suasana biharglik darjah kondusif dengan
aktiviti p&p.
• Penyayang untuk memenuhi keperluan kasih sayang
pelajar.
• Memupuk nilai penghargaan kendiri dari kalangan
pelajar sertamemberi motivasi.
• Guru harus membimbing dan mengembangkan pelajar
berasaskan keperluan tersebut.
• Merancang aktiviti pengajaran mengikut kebolehan
pelajar untuk meningkatkan keyakinan mereka.
Sambungan..
• Memberi peluang untuk memenuhi keperluan
penyuburan mereka kesempurnaan kendiri,
memperolehi ilmu pengetahuan, menikmati
dan menghasilkan karya serta ciptaan estetik
yang bermutu tinggi.
• Memupuk nilai motivasi dalam diri pelajar
agar pelajar memahami diri, melibatkan diri
dalam aktiviti sosial dan tentukan aktualisasi
kendiri iaitu memperkembangkan arah
hadapan.