FORMAT PENULISAN PERANCANGAN STRATEGIK

TAHUN 2006 - 2010

Mengapa perlu format
1. Garis panduan yang standard 2. Mudah untuk dirujuk dan digunakan 3. Pengurusan yang berfokus dan bersistematik 4. Dokumen strategik selama 5 tahun (2006-2010)

Asas Penulisan
1. Gunakan font – “Arial” 2. Saiz font – 12 3. 1.5 spacing 4. Saiz kertas A 4 5. Paparan kertas “potrait” 6. Ada kandungan dan muka surat 7. Ada Lampiran

Muka Hadapan
Sekolah Menengah Kebangsaan Strategik
11000 Balik Pulau Pulau Pinang.

PERANCANGAN STRATEGIK AKADEMIK TAHUN 2006- 2010

Muka Hadapan
Sekolah Menengah Kebangsaan Strategik 11000 Balik Pulau Pulau Pinang.

PERANCANGAN STRATEGIK AKADEMIK TAHUN 2006- 2010

PERANCANGAN STRATEGIK
KAWALAN & PENILAIAN
PELAKSANAA N

PELAN TAKTIKAL & OPERASI

TOWS MATRIKS
STRATEGI

PRA PERANCANGAN (MANDAT)

ISU STRATEGIK

MATLAMAT STRATEGIK ANALISI S SWOT

VISI

MISI

Format Penulisan
1. Pra Perancangan
1.1 Aluan Pengetua 1.2 Jawatankuasa PS 1.3 Carta Organisasi Sekolah 1.4 Rasional PS 1.5 Matlamat PS 1.6 Piagam Pelanggan 1.7 Moto,Slogan,Logo,Warna 1.8 Sejarah/latar belakang sekolah

Aluan Pengetua
Panduan Penulisan  Futuristic  Berlandaskan pendidikan bertaraf dunia  Membawa mandat “gambar besar”  Optimistik (berfikiran positif)

Jawatankuasa PS
Panduan  Pengerusi (Pengetua)  Naib Pengerusi (PK Pentadbiran)  Setiausaha  AJK Bilangan JK Perancangan Strategik: 10 orang

Format Penulisan
2.

Visi Sekolah
2.1 Ringkas dan jelas – maksima 20 perkataan 2.2 Menetapkan jangka masa untuk dicapai 2.3 Menyatakan “what an organization wants to be”

Format Penulisan
3. Misi Sekolah
3.1 Deklarasi organisasi mencapai visi 3.2 Menjelaskan persoalan “bagaimana” 3.3 Menjelaskan aktiviti-aktiviti 3.4 Mendifinisikan tugas/peranan/ fungsi organisasi 3.5 Maksima 8 misi

Format Penulisan
4. Environmental Scanning/SWOT
(Berunsurkan PODC/PDCA)

4.1 Fokus SWOT ~Bidang/Sumber di bawah kawalan 1. Kekuatan (S) 2. Kelemahan (W) ~Bidang/Sumber di luar kawalan 1. Peluang (O) 2. Ancaman (T)

Format Penulisan
4. Analisis Persekitaran / Analisis SWOT
~ Fokus SWOT dan strategi 1. Pengurusan 2. Guru 3. Murid 4. Fizikal 5. Permaufakatan

Format Penulisan
4. Environmental Scanning/SWOT
(Berunsurkan PODC/PDCA)

4.2 Analisis Data ~ Peperiksaan ~ Guru dan staf sokongan ~ Murid ~ Kemudahan dan fasiliti 4.3 Analisis pesekitaran luaran ~ Ekonomi ~ Politik ~ Sosial ~ Teknologi

Format Penulisan
5. Matlamat Strategik
~ Menjelaskan apa yang patut dilakukan untuk mencapai visi ~ Berasaskan peranan organisasi ~ Garispanduan terperinci organisasi masa hadapan Contoh: ~ Memastikan kualiti pengajaran di tahap optima dengan menggunakan sumber-sumber yang ada secara maksima

Format Penulisan
6. Strategi
~ Cara bagaimana objektif jangka panjang akan dapat dicapai ~ Cara merealisasikan visi & misi ~ Cara melaksanakan perancangan dengan berkesan ~ Bersifat “action oriented” Contoh: ~ Menyediakan peralatan dan kemudahan yang mencukupi serta bersesuaian kepada guru untuk menambah kecekapan kerja

Format Penulisan
7. Plan Strategik 7.1 Keputusan Peperiksaan UPSR/PMR/SPM/STPM Tahun 2003-2005 7.2 Unjuran berstrategik Peperiksaan Awam tahun 2006-2010.TOV 2005 7.4 Unjuran berstrategik PKSR/PKSM 2006-2010 7.5 Terjemah dalam bentuk jadual dan carta yang mudah difahami /jelas

Format Penulisan
Keputusan UPSR 2003 - 2005
TAHUN BM BM BI (P) (K) 2003 2004 2005 MT SC % Lulus Keseluruhan GPS

Format Penulisan
Keputusan UPSR 2003 - 2005
90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2003 2004 2005

BM(K) BM(P) BI SC MT

Format Penulisan
Keputusan UPSR 2003 - 2005
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2003 2004 2005

BM(K) BM(P) BI SC MT

Format Penulisan
Keputusan UPSR 2003 - 2005
2005

MT SC 2004 BI BM(P) BM(K)

2003

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Format Penulisan
Unjuran Matematik UPSR 2006 - 2010
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

MT

Format Penulisan
Unjuran Matematik Tingkatan 1-3 TAHUN 2006 - 2010
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2004 2006 2008 2010 2012

MT T1 MT T2 MT T3

Format Penulisan
Unjuran Matematik UPSR 2006 - 2010
90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 MT

2006

2007

2008

2009

2010

Format Penulisan
Unjuran Matematik TING:1 - 3 TAHUN 2006 - 2010
90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

MT T1 MT T2 MT T3

2006

2007

2008

2009

2010

Format Penulisan
Unjuran PMR 2006 - 2010
SUBJEK TOV % GP MP % 2006 GP MP % 2007 GP MP % 2008 GP MP % 2009 GP MP 2010 % GP MP

B.MELAYU 1 B.MELAYU 2 B.INGGERIS MATEMATIK SAINS SEJARAH GEOGRAFI PEN.ISLAM KEM.HIDUP

Format Penulisan
Unjuran Prestasi PMR 2006 - 2010
TAHUN % GPS 9A 8A 7A 6A 5A

2006 2007 2008 2009 2010

Format Penulisan
8. Pelan Tindakan
1. Pelan Taktikal 2. Pelan Operasi 3. Pelan Kontigensi

Format Penulisan
Pelan Taktikal
Nyatakan: Nama unit/Panatia Visi Sekolah Misi unit Objektif Sasaran Strategi Aktiviti/Program Tarikh mula dan Tarikh akhir Kos operasi Tanggungjawab Indikator kejayaan

Format Penulisan
Panitia/Unit:………………………………. Visi Sekolah:………………………………. Misi Panitia/Unit:………………………… Objektif:……………………………………. Sasaran:……………………………………
STRATEGI AKTIVITI TANGGUNG JAWAB KOS TARIKH MULA TARIKH AKHIR PELAN KONTIGENSI INDIKATOR KEJAYAAN

Format Penulisan
Pelan Operasi
Nama Program/Aktiviti:………………………………………… Objektif Program:……………………………………………….. Proses Aliran Kerja:

LANGKAH PROSES TEMPOH KERJA

T/JAWAB CATATAN

Format Penulisan
9. Pelaksanaan
Sediakan carta gantt 2006
PELAN TINDAKAN CATATAN

J F MA MJ J OS O N D / / / / /

Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan Strategi Kali 1 Membuat Visi dan Misi

Membuat SWOT Analisis

Membuat Pelan Tindakan

Menyediakan Buku PSA 2006-2010

Format Penulisan
10. Penilaian/Kawalan
10.1 Audit Kualiti dalaman ~ Audit kepatuhan ~ Audit kecukupan ~ Audit dokumentasi 10.2 PKB JPN Kedah 10.3 Laporan bertulis ~ Instrumen PKB JPN Kedah ~ RPS (Rancangan Pemajuan Sekolah) ~ Laporan Analisis Peperiksaan 10.4 Kajian R&D Kajian Tindakan

Format Penulisan
11. Lampiran
Semua dokumen kurikulum yang berkaitan dan bersesuaian Contoh: Kertas kerja program Borang pemantauan Borang pemarkahan Analisis SWOT/TOWS Matriks

RUMUSAN
Vision without action is merely a dream Action without vision is just passing the time Vision with action can change the world Joe Barker (2002)

KESIMPULAN
• Perancangan strategik sekolah yang berkesan merupakan proses kertas

manusia dan bukan proses

• Proses pembelajaran perlu dilakukan secara refleksi dan tidak terlalu formal •Perlukan sikap

keterbukaan mempunyai

•Menerima hakikat bahawa organisasi

sumber terhad

SOALAN BENGKEL
 Sediakan langkah – langkah strategik

dalam proses pembinaan dan pentebarluasan Perancangan Strategik bagi organisasi anda
 Sediakan satu format yang sesuai dan

strategik untuk mengawal, menilai dan membuat penambahbaikan untuk satu aktiviti peningkatan akademik

LANGKAH UTK PENYEBARLUASAN  Mesyuarat pengurusan – dedah konsep / tugasan  Tubuhkan JKPS – Lantik SU  Bengkel Hands on / kursus – Bagi Tempoh  Tindakan Pelaksanaan PS oleh panitia  Serahan bahan / dokumen  Serah kpd SUPS  Mesyuarat Penilaian / Pemurnian supaya SMART  Mesyuarat Audit

Gred Purata Mata Pelajaran (GPMP/GPS) PMR Nilai Gred Mata Pelajaran (Sains)
GRED NGMP (X) BIL PELAJAR (Y) NGMP x BIL PELAJAR (XY) GPMP

A B C D E

1 2 3 4 5
JUMLAH

20 26 18 12 4 80

20 52 54 48 20 194

GPMP Sains

Jumlah XY Jumlah Calon 194 = 2.43 80 GPMP Sc 2.43

PMR ContohGred Purata Tahun/Sekolah
BIL 1 2 3 4 5 SUBJEK BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS MATHEMATICS SCIENCE SEJARAH BIL PELAJAR 80 80 80 80 80 A 30 42 8 20 15 B 10 13 28 26 35 C 24 17 19 18 20 D 14 2 4 12 7

Gred Purata Tahun/Sekolah (GPT/GPS)

E 2 6 21 4 3 JUMLAH

GPMP 2.35 1.96 3.03 2.43 2.35 12.11

GPT/GPS PMR = Jumlah GPMP PMR Jumlah Subjek

2.42

Gred Purata Sekolah (PKBS)
TINGKATAN 1 2 3 4 5 6
JUMLAH GPS dalam Ujian Dalaman

GPT 2.25 2.24 2.26 2.00 2.20 2.08
13.11 Jumlah Gred Purata Tahun Jumlah Tahun/Tingkatan 13.11 6 = 2.99

Skor Sekolah
Gred Purata Sekolah (GPS) dalam PKBS
Skor 4 : GPS 1.00 hingga 2.00 Skor 3 : GPS 2.01 hingga 3.00 Skor 2 : GPS 3.01 hingga 4.00 Skor 1: GPS 4.01 hingga 5.00

PERANCANGAN STRATEGIK PENINGKATAN AKADEMIK SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI KEDAH TAHUN 2006-2010
Data Luaran Sekolah:
• Politik • Sosial • Ekonomi • Teknologi • Perundangan 5. Memproses Data, analisis data dan maklumat Menjana Strategi 6. Menyediakan Plan Tindakan (Taktikal,Operasi, Kontinjensi)

1. KESEDIAAN SEKOLAH

P S P A

4. 2. Mengumpul Data 3. Menganalisis data dan maklumat Visi, Misi, Dan Matlamat

7. Melaksanakan Plan Operasi

8. Kawal Selia

Data Dalaman Sekolah:
• Kemudahan Asas • Keperluan Asas • Sumber Manusia • Kewangan • Budaya Sekolah

Mendokumen data dan maklumat

10. Penambah baikkan

9. Penilaian dan Analisis Kelompangan

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful