1.

TAJUK
Pengolahan Semula Standard Tinggi Kualiti Pendidikan (STKP) Kepada Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (Sekolah) [SKPM-Sekolah]

2. OLEH
JEMAAH NAZIR SEKOLAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

3. TUJUAN
Pelaksanaan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (Sekolah) [SKPM-Sekolah] bagi menggantikan Standard Tinggi Kualiti Pendidikan (STKP) di semua sekolah di Malaysia mulai sesi persekolahan 2004.
ss/jns/2003 2

4.0 LATAR BELAKANG
4.1 Subseksyen 117(a) Akta Pendidikan 1996 (AP96) menyatakan bahawa Ketua Nazir Sekolah (KNS) bertanggungjawab memastikan bahawa taraf (standard) pengajaran yang memuaskan diwujudkan dan dikekalkan di institusi pendidikan 4.2 Untuk melaksanakan tanggungjawab ini, Jemaah Nazir Sekolah (JNS), telah menggubal dan melaksanakan STKP sebagai satu mekanisme untuk meningkatkan kualiti pendidikan di sekolah-sekolah di seluruh negara.
ss/jns/2003 3

4.3 STKP telah dilancarkan oleh Y.B. Menteri Pendidikan pada 11 Januari 2001. Bermula dari tarikh pelancaran ini, STKP telah digunapakai di semua sekolah di seluruh negara. Sekolah-sekolah diseluruh negara juga telah melaksanakan Penarafan Kendiri 4.4 Melalui STKP, satu sistem pemantauan sebagai menjadi input penting dalam menentukan samada, atau bagaimana sesuatu dasar akan diteruskan atau diubahsuai atau sebaliknya, terutamanya dalam memastikan STKP tercapai.
(Pembangunan Pendidikan 2001 – 2010, perenggan 1.36 ms 1–11)
ss/jns/2003 4

4.5 Dengan adanya penarafan dan pemastian Standard ini JPN dan PPD/B dapat menyelia dan memantau keberkesanan institusi pendidikan dengan lebih cekap dan berkesan.
(Pembangunan Pendidikan 2001 – 2010, perenggan 7.08, ms 7–3)

4.6 Dalam perutusan tahun baru pada 9 Januari 2003, Y.B. Menteri Pendidikan mengatakan bahawa :
ss/jns/2003 5

Perutusan Tahun Baru YB Menteri Pendidikan (9 Januari 2003)

“Saya percaya, usaha kita melaksanakan sepenuhnya STKP di sekolah mulai tahun ini, yang sebenarnya sudahpun dimulakan secara rintis oleh JNS dua tahun lalu, akan dapat menggalakkan kecemerlangan sesebuah sekolah. ”
ss/jns/2003 6

Perutusan Tahun Baru YB Menteri Pendidikan (9 Januari 2003)

“ Saya ingin melihat semua sekolah kita menggunakan instrumen penilaian kendiri yang boleh memberi petunjuk tahap kualiti masing-masing, dan berusaha memperbaikinya dari masa ke semasa”
ss/jns/2003 7

4.7 Sejak pelaksanaanya, sekolah-sekolah telah memberi maklum balas mengenai kekuatan dan kelemahan STKP.

ss/jns/2003

8

5. KEBERKESANAN PELAKSANAAN STKP DI SEKOLAH
5.1 Berdasarkan maklum balas daripada pelbagai pihak yang terlibat dengan pelaksanaan STKP iaitu sekolah, JPN, dan PPD/B, JNS telah menubuhkan Jawatankuasa Khas Mengkaji Semula dan Menilai Keberkesanan Pelaksanaan STKP di Sekolah-sekolah. Jawatankuasa ini terdiri daripada 31 orang pegawai seperti yang berikut:

ss/jns/2003

9

Jawatankuasa Khas Mengkaji Semula dan Menilai Keberkesanan Pelaksanaan STKP di Sekolah-sekolah. Ketua Sektor JPN (3 orang) Pegawai PPD/B (5 orang) Pengetua Kanan SM (1 orang)(NYDP PKPSM) Pengetua SMK (1 orang) Pengetua SMKA (1 orang) Pengetua SMT (1 orang) Guru Besar SK (4 orang)(1 TYDP MGB) Guru Besar SJKC (2 orang) Guru Besar SJKT (2 orang) Guru Biasa SMK (1 orang) Guru Biasa SK (1 orang) Ketua Sektor JNS (2 orang) Ketua Nazir Negeri (5 orang) Nazir Sekolah ss/jns/2003 (2 orang) 10

5.2 Jawatankuasa tersebut telah mengenal pasti kekuatan dan kelemahan STKP seperti berikut : 5.2.1 Kekuatan STKP a. Meliputi semua aspek akademik, kokurikulum dan pencapaian sahsiah murid. b. Penarafan Kendiri Sekolah membolehkan sekolah mengetahui kelemahan dan kekuatannya. c. Pengalaman melaksanakan STKP boleh memajukan sekolah. d. STKP merupakan suatu mekanisme untuk menilai dan meningkatkan kualiti sekolah. e. STKP boleh dijadikan tunjang peningkatan ss/jns/2003 11 kualiti di sekolah.

5.2.2 Kelemahan STKP a. Sukar difahami kerana dokumennya banyak dan isinya berulang-ulang. b. Terlalu terperinci dan mekanikal kerana banyak melibatkan pengiraan yang boleh menjejaskan waktu pengajaran dan pembelajaran guru di sekolah. c. Promosi kurang berkesan dan tidak dapat meyakinkan pengguna (sekolah) bahawa STKP boleh meningkatkan kualiti pendidikan. d. Pihak sekolah merasakan cara pelaksanaan STKP dianggap sebagai `dipaksa ikut’. e. Kelemahan fahaman konsep di pihak sekolah menyebabkan proses Penarafan Kendiri dianggap oleh pihak sekolah sebagai ss/jns/2003 memindahkan kerja Nazir kepada sekolah. 12

………… 5.2.2 Kelemahan STKP a. Penarafan Kendiri Sekolah dan Pemeriksaan Sekolah oleh Nazir menggunakan instrumen yang berlainan

c. Promosi kurang berkesan dan tidak dapat meyakinkan pengguna (sekolah) bahawa STKP boleh meningkatkan kualiti pendidikan. d. Pihak sekolah merasakan cara pelaksanaan STKP dianggap sebagai `dipaksa ikut’. e. Kelemahan fahaman konsep di pihak sekolah menyebabkan proses Penarafan Kendiri dianggap oleh pihak sekolah sebagai ss/jns/2003 memindahkan kerja Nazir kepada sekolah. 13

5.3 Jawatankuasa ini sebulat suara menyatakan perlunya JNS menambahbaik STKP mengikut kesesuaian dan kehendak sekolah serta mengutamakan konsep membimbing dan bukan menilai.

ss/jns/2003

14

6. PENGOLAHAN SEMULA STKP DAN PENGGUBALAN SKPM
6.1 JNS telah menubuhkan Jawatankuasa Teknikal Penggubalan SKPM pada bulan April 2003 untuk mengolah semula STKP. Pengolahan semula STKP dan penggubalan SKPM telah mengambil kira maklum balas dan pandangan daripada pihak yang terlibat dengan pelaksanaan STKP iaitu semua jenis sekolah rendah dan menengah, PPD/B, JPN dan Bahagian KPM.
ss/jns/2003 15

6.2 Jawatankuasa telah memutuskan pertukaran nama Standard Tinggi Kualiti Pendidikan (STKP) kepada Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (Sekolah) [SKPM-Sekolah] 6.3 Penggubalan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (Sekolah) [SKPM-Sekolah] adalah berlandaskan bahawa semua warga pendidik di semua peringkat bertanggungjawab membangunkan potensi individu murid sebagaimana hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan
ss/jns/2003

16

6.4 SKPM merupakan petunjuk utama keberkesanan dan kecekapan yang perlu diamalkan di sekolah untuk mencapai standard kualiti pendidikan yang dihasratkan selaras dengan potensi dan kadar kemajuan murid dan sekolah. Berpandukan konsep SKPM, sekolah dapat : • menentukan kedudukan tahap dan taraf prestasi masing-masing, Prestasi Semasa atau Nilai Letak Kerja (TOV) • menentukan hala tuju sekolah • memantapkan program sedia ada • menggubal dasar baru (dasar sekolah) • menyediaan pelan pemajuan yang holistik dan ss/jns/2003 17 komprehensif.

PRINSIP PENGGUBALAN SKPM

PRINSIP PENGGUBALAN SKPM
1. Keupayaan sekolah hendaklah dibangunkan ke tahap yang tinggi secara terancang berasaskan potensinya; 1. Sekolah hendaklah berusaha merealisasikan misi KPM dengan membangunkan potensi individu murid secara menyeluruh dan bersepadu seperti yang termaktub dalam FPK; 1. Kepimpinan sekolah memainkan peranan yang sangat penting dalam usaha meningkatkan standard kualiti pendidikan;
ss/jns/2003 19

PRINSIP PENGGUBALAN SKPM
1. Kemenjadian murid dalam bidang akademik, kokurikulum dan pembangunan sahsiah adalah petunjuk kepada kejayaan sekolah menghasilkan pendidikan yang berkualiti tinggi; 1. Sekolah sebagai sebuah organisasi pendidikan hendaklah ditadbir urus berlandaskan teori-teori pengurusan moden; 1. Proses mikro dalam pendidikan hendaklah berlandaskan teori pedagogi terkini dan berpandukan pengalaman pakar dalam 20 bidang pendidikan;ss/jns/2003

PRINSIP PENGGUBALAN SKPM
1. Pendekatan membuat keputusan dan merancang program-program pendidikan hendaklah berasaskan maklumat dan fakta yang tepat; 1. Skop dalam standard seboleh-bolehnya bersifat tuntas (exhaustive) serta berpandukan dokumen autentik serta praktikal untuk dilaksanakan; 1. Elemen standard hendaklah diperihalkan secara mesra pengguna, jelas, eksplisit dan ss/jns/2003 21 mudah difahami; dan

PRINSIP PENGGUBALAN SKPM
1. Program-program kecemerlangan lain yang dianjurkan oleh agensi KPM merupakan usaha yang selari ke arah pencapaian standard kualiti sejajar dengan SKPM.

ss/jns/2003

22

7.

PERBEZAAN UTAMA ANTARA STKP DAN SKPM-Sekolah

7.1 Perbezaan 1 : Ciri kandungan keseluruhan: STKP SKPM-Sekolah
• konsep kurang jelas dan mengelirukan • konsep jelas • lebih tersusun • lebih praktikal

• isi berulang-ulang • dokumen Penarafan Kendiri • mudah untuk Sekolah terlalu terperinci digunakan (detail) dan mekanikal kerana banyak melibatkan pengiraan yang boleh menjejaskan waktu pengajaran dan pembelajaran guru di sekolah ss/jns/2003

23

7.2 Perbezaan 2 : Bilangan Dokumen
STKP 7 Dokumen i. Standard Tinggi Kualiti Pendidikan (STKP) SKPM-Sekolah 3 Dokumen i. SKPM1 : Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (Sekolah) - Pernyataan Standard

ii. Pernyataan Dasar Standard Tinggi Kualiti Pendidikan iii. Penarafan Kendiri Sekolah Berasaskan Standard Tinggi Kualiti Pendidikan ii. SKPM2 : Standard Kualiti (PKSBSTKP) Pendidikan Malaysia iv. Lembaran Kerja Penarafan Kendiri (Sekolah) - Instrumen Sekolah Berasaskan STKP Pemastian Standard (IPS) v. Instrumen Pemeriksaan Peningkatan Standard Tinggi Kualiti Pendidikan iii. SKPM3 : Standard Kualiti (IPPSTKP) Pendidikan Malaysia (Sekolah)Panduan Rancangan Pemajuan vi. Instalasi Standard Tinggi Kualiti Sekolah (RPS) Pendidikan dan Pelaksanaan Audit Kualiti Dalaman vii. Instalasi Standard Tinggi Kualiti Pendidikan dan Pelaksanaan Audit Kualiti Dalaman (Versi Yang ss/jns/2003 24 Dipermudahkan).

STKP Vs SKPM
STKP
Penarafan Kendiri menggunakan tatacara dan instrumen khusus (PKSBSTKP) Pemeriksaan Sekolah & Verifikasi menggunakan IPPSTKP.

SKPM Penarafan Kendiri menggunakan instrumen yang sama dengan instrumen pemeriksaan sekolah

ss/jns/2003

25

STKP Vs SKPM
STKP • Konsep “tinggi” dipertegaskan dalam standard itu sendiri. • Standard digubal selepas instrumen dibina. SKPM • Konsep “tinggi” dipertegaskan dalam pencapaian sekolah yang diukur berasaskan standard. • Standard digubal dahulu sebelum instrumen dibina.
ss/jns/2003 26

STANDARD TINGGI KUALITI PENDIDIKAN (STKP)

ss/jns/2003

27

STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA (SEKOLAH)

7.3 Perbezaan 3: Perincian Kandungan
STKP 5 Dimensi 8 Imperatif 16 Elemen Pernyataan Standard SKPM-Sekolah 4 Dimensi Tidak menggunakan konsep Imperatif 12 Elemen Pernyataan Standard

7.4 Perbezaan 4: Perbezaan Standard Mengikut Sekolah

STKP
Penarafan Kendiri Sekolah (PKS) membezakan ukuran standard pencapaian akademik antara Sekolah Menengah Berasrama Penuh dan Sekolah Menengah Sains (SBP/SMS) dengan Sekolah Menengah Harian ss/jns/2003

SKPM-Sekolah
Tidak membezakan standard pencapaian akademik antara SBP/SMS dengan Sekolah Menengah Harian
29

7.5 Perbezaan 5 : Skor Penarafan Sekolah
TAHAP
7 6 5 4 3 2 1

TARAF GEMILANG CEMERLANG HARAPAN SEDERHANA LEMAH SANGAT LEMAH LAMPAU LEMAH

% SKOR % SKOR STKP SKPM-Sekolah 96 - 100 90 – 95 70 – 89 50 – 69 30 – 49 10 – 29 0–9 90 – 100 80 – 89 70 – 79 50 – 69 35 – 49 25 – 34 0 – 24
30

ss/jns/2003

8.0 DOKUMEN SKPM-Sekolah
8.1 SKPM1 : Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (Sekolah)Pernyataan Standard 8.2 SKPM2 : Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (Sekolah)Instrumen Pemastian Standard (IPS)

8.3 SKPM 3 : Standard Kualiti Pendidikan Malaysia – Panduan Rancangan Pemajuan Sekolah (RPS)

ss/jns/2003

31

8.0 DOKUMEN SKPM-Sekolah
8.1 SKPM1 : Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (Sekolah)Pernyataan Standard

Dokumen ini memperihalkan 12 elemen SKPM-Sekolah yang perlu berlaku dan diamalkan di sekolah sebagai asas untuk mengupayakan sekolah menghasilkan pendidikan berkualiti tinggi dengan memberi penekanan kepada pembangunan potensi individu murid. Elemen-elemen tersebut dikelompokkan ke dalam empat dimensi seperti yang berikut: DIMENSI I : HALA TUJU KEPIMPINAN Elemen 1 : Visi dan Misi Elemen 2 : Kepimpinan
ss/jns/2003 32

8.1 SKPM1 : Elemen SKPM-Sekolah DIMENSI II : PENGURUSAN ORGANISASI
Elemen 3 Elemen 4 Elemen 5 Elemen 6 Elemen 7 DIMENSI III Elemen 8 Struktur Organisasi Perancangan Iklim Pengurusan dan Pembangunan Sumber Pengurusan Maklumat PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN Pengurusan Program Kurikulum, Kokurikulum, dan Hal Ehwal Murid Elemen 9 : Pengajaran dan Pembelajaran Elemen 10 : Pembangunan Sahsiah Murid Elemen 11 : Penilaian Pencapaian Murid : : : : : : :

DIMENSI IV : KEMENJADIAN MURID Elemen 12 : Kemenjadian Murid Dalam Akademik, ss/jns/2003 Kokurikulum, dan Sahsiah

33

8.0 DOKUMEN SKPM-Sekolah
8.2 SKPM2 : Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (Sekolah)Instrumen Pemastian Standard (IPS)

Instrumen Pemastian Standard (IPS) akan digunakan oleh • Nazir Sekolah semasa menjalankan pemeriksaan di sekolah. • Pihak sekolah pula hendaklah menggunakan instrumen ini untuk melakukan penarafan kendiri. • Agensi lain di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) seperti Jabatan dan Bahagian KPM, JPN, PPB/D juga boleh menggunakan instrumen ini ketika melaksanakan pemantauan dan penyeliaan di sekolah. IPS dibina berdasarkan Pernyataan Standard (SKPM1). Untuk tujuan penilaian sekolah, elemen-elemen yang dinyatakan di dalam SKPM1 dinilai dan pencapaian sekolah akan dinyatakan sebagai peratus skor dengan ss/jns/2003 34 wajaran seperti yang berikut:

8.2 Wajaran Dimensi dan Elemen SKPM-Sekolah
DIMENSI I : HALA TUJU KEPIMPINAN Elemen 1 : Visi dan Misi Elemen 2 : Kepimpinan DIMENSI II Elemen 3 Elemen 4 Elemen 5 Elemen 6 Elemen 7 : : : : : :
10 % 3% 7%

PENGURUSAN ORGANISASI Struktur Organisasi Perancangan Iklim Pengurusan dan Pembangunan Sumber Pengurusan Maklumat

30 % 6% 6% 6% 6% 6% 45 % 15 % 20 % 5% 5%

DIMENSI III : PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN Elemen 8 : Pengurusan Program Kurikulum, Kokurikulum, dan Hal Ehwal Murid Elemen 9 : Pengajaran dan Pembelajaran Elemen 10 : Pembangunan Sahsiah Murid Elemen 11 : Penilaian Pencapaian Murid

15 % DIMENSI IV : KEMENJADIAN MURID Elemen 12 : Kemenjadian Murid Dalam Akademik, 15 % Kokurikulum, dan Sahsiah ss/jns/2003 JUMLAH 100 % 35

8.0 DOKUMEN SKPM-Sekolah
8.3 SKPM 3 : Standard Kualiti Pendidikan Malaysia – Panduan Rancangan Pemajuan Sekolah (RPS) Berdasarkan • Keputusan Penarafan Kendiri Sekolah, atau • Keputusan pemeriksaan Nazir Sekolah menggunakan SKPM2 (Instrumen Pemastian Standard), sekolah akan mengetahui - kekuatannya serta - aspek-aspek yang masih lemah dan perlu ditambahbaik atau dimajukan. Dokumen RPS (SKPM3) ini memberi panduan untuk sekolah melaksanakan langkah-langkah penambahbaikan dengan menyedia dan seterusnya melaksanakan Rancangan Pemajuan Sekolah (RPS).
ss/jns/2003

36

8.3: RANCANGAN PEMAJUAN SEKOLAH (RPS) – SATU PROSES PEMAJUAN BERTERUSAN
Data Luaran Sekolah 1. K E S E D I A A N S E K O L A H
• • • • • Politik Sosial Ekonomi Teknologi Perundangan

3. Menganalisis Data
3. 1 Memproses Data

5. Menjana Strategi

6. Menyediakan Pelan Strategik, Pelan Taktikal dan Pelan Operasi

S K P M

2. Mengumpul Data

3.2 Menganalisis Data dan Maklumat

4. Visi, Misi dan Matlama t

7. Melaksanakan Pelan Operasi

Data Dalaman Sekolah:
• • • • • Kemudahan Asas Keperluan Asas Sumber Manusia Kewangan Budaya Sekolah

3.3 Mendokumen Data dan Maklumat

8. Kawal Selia

10. Penambah baikan

9. Penilaian dan Analisis Kelompangan

9.0 STRATEGI PELAKSANAAN SKPM-Sekolah 9.1 Penggubalan SKPM-Sekolah SKPM-Sekolah telah digubal oleh JNS dengan melibatkan pegawai dari Bahagian KPM, JPN, PPD, Pengetua dan Guru Besar serta guru dari semua jenis sekolah.

ss/jns/2003

38

9.0 STRATEGI PELAKSANAAN SKPM-Sekolah 9.2 Pelaksanaan Rintis SKPM-Sekolah 9.2.1 Pelaksanaan SKPM-Sekolah secara rintis kali pertama telah dilakukan semasa JNS membuat penilaian sekolah calon Anugerah Kualiti Menteri Pendidikan (AKMP) 2003 pada bulan Ogos dan September 2003. Semasa pelaksanaan rintis ini, maklum balas yang diperoleh telah digunakan untuk memperbaiki dan mengemaskini deraf SKPM-Sekolah
ss/jns/2003 39

9.0 STRATEGI PELAKSANAAN SKPM-Sekolah 9.2 Pelaksanaan Rintis 9.2.2 Pelaksanaan secara rintis kali kedua akan dilaksanakan di seluruh negara pada bulan Oktober 2003 yang akan melibatkan sebanyak 280 buah sekolah seperti berikut
SK 60 % 168
Luar Bandar Bandar

SMK 20 % 56
Luar Bandar Bandar

SJKC 10 % 28
Luar Bandar Bandar

SJKT 10 % 28
Luar Bandar Bandar

Jumlah 100 % 280
Luar Bandar Bandar

40 % 20 % 12 % 112 56 34

8% 22

6% 17

4% 11

6% 17

4% 11

64 % 36 % 180 100
40

ss/jns/2003

PERANCANGAN PELAKSANAAN SKPM-Sekolah DI SEKOLAH-SEKOLAH 2004

ss/jns/2003

41

AKTIVITI 1. MENGKAJI SEMULA STKP (JK Mengkaji Semula STKP) 1. MENGOLAH SEMULA STKP - MENGGUBAL SKPM 3. MENYEMAK DAN MENGEMAS KINI SKPM 4. MENYEDIAKAN PELAN PELAKSANAAN SKPM 5. MEMOHON PERSETUJUAN KPPM 6. MEMOHON PERSETUJUAN YB MENTERI DAN CETAK

TARIKH JAN - MAC 2003 APR – JUL 03 OGOS 03 OGOS 03 SEPT 03 SEPT - OKT 03

PELAKSANA JNS, 31 AJKT JNS JNS AJKT JNS

TEMPAT JNS KPM, SHAH ALAM JNS KPM KOTA BHARU SHAH ALAM JNS

KNS

MPP KPPM PEJABAT YB MENTERI 1.PHP + PPD 2.PPPN + PPD 3.MESY.KHAS
42

KNS

1. MAKLUMAN KEPADA SEPT - OKT PENGARAH BAHAGIAN KPM 03 & JPN
ss/jns/2003

JNS

AKTIVITI 8. MAKLUMAN KEPADA PPD/PPB 1. PELAKSANAAN RINTIS (TEST MARKET & PRODUCT) 10. MELAKU LARIS SKPM KE SEKOLAH, PKS 11. PENJAJARAN SEMULA SKPM DAN PERCETAKAN 12. PELAKSANAAN PENUH SKPM NAZIR MEMBIMBING SEKOLAH 13. SEKOLAH MELAKSANAKAN PENARAFAN KENDIRI

TARIKH SEP 03 OKT 03 OKT-NOV 2003 NOV-DIS 03 JAN 04 NOV 03 (R) FEB 04 (B)

PELAKSANA JNS AJKT, SEMUA NAZIR • JNS • JPN, PPD AJKT • JNS, SEKOLAH • JPN, PPD • SEKOLAH • JNS • SEKOLAH • JPN, PPD/B JNS

TEMPAT
1. PHP+PPD 2. PPPN +PPD 3. MESY.KHAS

280 SEKOLAH SEKOLAH JNS KPM SEKOLAH JNS SEKOLAH PEJABAT 43 KPPM

14. KEPUTUSAN PKS DAN DIS 03 (R) PELAN PEMAJUAN SEKOLAH MAC 04 (B) 15. MAKLUMAN KEPADA KPPM
ss/jns/2003

FEB 04(P) MEI 04 (B)

AKTIVITI 16. LAPORAN KEPADA YB MENTERI

TARIKH FEB 04(R) MEI 04(B)

PELAKSANA • KNS • JNS • JPN • JNS • JPN, PPD JNS KNS

TEMPAT PEJABAT YB MENTERI 1.PHP + PPD 2.PPPN + PPD SEKOLAH

17. MAKLUMAN KEPUTUSAN PKS APR 04(R) KPD BHG, JPN, PPD JUN 04(B) 18. PEMERIKSAAN RPS DAN IMPAK SKPM 19. ANALISIS IMPAK SKPM 20. MAKLUMAN IMPAK SKPM KEPADA KPPM 1. LAPORAN IMPAK SKPM KEPADA YB MENTERI JUN 04(R) JUL 04 OGOS 04 OKT 04 NOV 04

JNS PEJABAT KPPM PEJABAT YB MENTERI 1.PHP + PPD 2.PPPN +PPD 44

KNS

22. MAKLUMAN IMPAK SKPM KPD DIS BHG, JPN, PPD 04 ss/jns/2003

JNS

CARTA ALIRAN PELAKSANAAN SKPM-Sekolah DI SEKOLAH

ss/jns/2003

45

CARTA ALIRAN PROSES PELAKSANAAN SKPM-Sekolah DI SEKOLAH PROSES Sekolah menerima dokumen SKPM SKPM1, SKPM2, dan SKPM3 Sekolah mengkaji dan memahami semua dokumen SKPM1, SKPM2 dan SKPM3 Sekolah membentuk Jawatankuasa SKPM Sekolah melaksanakan Penarafan Kendiri Menggunakan SKPM2 Sekolah memutuskan keputusan PKS Sekolah mendokumenkan keputusan PKS TINDAKAN JNS, Sekolah JNS, Sekolah Guru Besar/ Pengetua JK SKPM / Sekolah JK PKS JK PKS MASA Okt-Dis 03 Dis 03 Dis 03 Jan 04 Jan 04 Feb 04

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Sekolah memaklumkan keputusan PKS Guru Besar / Feb 04 kepada JNS Negeri, JPN, PPD/B Pengetua Sekolah membina RPS untuk menambahbaik JK RPS Feb 04 sekolah dan menubuh Pasukan AKD (PAKD) Sekolah melaksanakan RPS berpandukan JK PKS / Mulai Keputusan PKS menggunakan SKPM3 Sekolah Feb 04 JK RPS/ Sekolah / PAKD menilai/mengaudit RPS Jun–Dis 04 PAKD ss/jns/2003 46 12 Penambahbaikan berterusan / Tamat

2004 STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA (SEKOLAH) [SKPM-Sekolah]

PERLUASAN SKPM
2005 STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA (MATRIKULASI) [SKPM-Matrikulasi]

2006 STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA (MAKTAB PERGURUAN) [SKPM-Maktab Perguruan]
2007 STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA (KOLEJ KOMUNITI) [SKPM-Kolej Komuniti] ss/jns/2003

47

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful