Pengajian Sosial 1 Pembinaan Tamadun: Pengurusan Pemerintahan dan Pentadbiran Tamadun

Ahli Kumpulan: Ahmad Amsyar bin Abdullah Ahmad Shamil bin Haji Mohd Zaki Aminnulhakim bin Abdul Isa Pusparajan A/L Thiagarajan

Tamadun:
Yunani Mesir Purba Hwang Ho

Jenis Pentadbiran Tamadun Yunani
Demokrasi

Jenis Pentadbiran Tamadun Mesir Purba
Autokrasi
1.

Jenis Pentadbiran Tamadun Hwang Ho
Autokrasi
1.

2.

Ciri Pentadbiran Yunani
1.Wujudnya negara kota. 2.Pemerintahan yang kompleks. 3.Pengkhususan pekerjaan. 4.Mempunyai agama kepercayaan. 5.Ekonomi perdagangan. 6.Organisasi sosial yang teratur. 7.Urbanisasi.

dan

Yunani

Ciri Pentadbiran Mesir Purba
1.Urbanisasi. 2.Wujudnya negara kota. 3.Ekonomi berasaskan pertanian dan perdagangan. 4.Wujudnya sistem tulisan. 5.Mempunyai agama dan kepercayaan. 6.Pemerintahan yang kompleks. 7.Organisasi sosial yang teratur.

Mesir Purba

Ciri Pentadbiran Tamadun Hwang Ho
1.Urbanisasi. 2.Organisasi sosial yang tersusun. 3.Mempunyai agama dan kepercayaan. 4.Wujudnya sistem tulisan. 5.Perkembangan teknologi. 6.Pemerintahan yang kompleks. 7.Ekonomi pertanian dan perdagangan. 8.Pengkhususan pekerjaan.

Hwang Ho

Bentuk Pentadbiran Tamadun Yunani
Demokrasi 1. Wujud Dewan Perhimpunan dan Majlis. 2. Lelaki di Athens berpeluang menjadi ahli selama 6 bulan hingga 1 tahun. 3. Dewan Perhimpunan bersidang 40 kali setiap tahun. 4. Keputusan Dewan dilaksanakan oleh Ahli Majlis yang dilantik oleh Dewan Perhimpunan.

Bentuk Pentadbiran Tamadun Mesir Purba
Raja Berkuasa Mutlak 1.Diterajui oleh Firaun yang dibantu oleh bangsawan. 2.Golongan bangsawan merupakan pembesar. 3.Urusan pentadbiran dibantu oleh jurutulis. 4.Wanita pernah menjadi Firaun iaitu Firaun Hatshepsut.

Bentuk Pentadbiran Tamadun Hwang Ho
Raja Berkuasa Mutlak 1.Raja bertukar menjadi Maharaja. 2.Dalam Dinasti Chin (221-206 S.M.) pemerintahan berpusat adalah berbentuk birokrasi awam. 3.Maharaja melantik pegawai dalam kalangan rakyat melalui jawatankuasa mengikut pencapaian dalam peperiksaan awam.

Proses Perkembangan Tamadun Yunani
1.Zaman negara kota pada 800-500 S.M. 2.Zaman Alexander the Great 431-404 S.M. 3.Zaman Helenistik 323-146 S.M.

Proses Perkembangan Tamadun Mesir Purba
1.Kerajaan Lama dari tahun 3500-2700 S.M 2.Kerajaan Pertengahan dari tahun 2400-1800 S.M 3.Kerajaan Baharu dari tahun 16001000 S.M

Proses Perkembangan Tamadun Hwang Ho
1.Bermula pada tahun 1523-1028 S.M 2.Tahun 1122-771 S.M dan 771221 S.M 3.Tahun 771-221 S.M

Bibliografi
1.Nota PPISMP Pengajian Sosial 1 (Sejarah) Sem 2: Ketamadunan Manusia. 2.Sivachandralingam Sundara Raja, Sejarah Eropah, 2002, Utusan Publication: Kuala Lumpur. 3.Mustafa Hj. Daud, Tamadun Dunia STPM, 2001, Utusan Publication: Kuala Lumpur.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.