Anda di halaman 1dari 14

SJH 3143 ULASAN

:
KRITIS

LIBERALISME :
MODERAT ATAU
DISEDIAKAN
OLEH :
PELAMPAU AGAMA?
NURHANIS BINTI
ZAMSHAH
PISMP SEMESTER
8 SEJARAH

DIAMBIL DARIPADA : MAJALAH DEWAN


TAMADUN ISLAM 22 MAC 2016

PENGENALAN
Tuntutan

kumpulan

menghapuskan

liberalisme

kedaulatan

di

agama

Malaysia

untuk

Islam

dalam

Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Perkara 3 (1) Agama


Islam sebagai agama Persekutuan

FOKUS
ISU

Menyamatarafkan semua agama agar kedudukan agama


Islam paling tinggi dapat dilenyapkan. Perkara 8 Akta
Kesamarataan

Kedudukan kebebasan dan hak asasi manusia adalah lebih


tinggi atau utama berbanding kedudukan agama Islam

RELEVENKAH?
Bertentangan dengan sejarah pembentukan Tanah Melayu
Tuntutan kebebasan berfikir tanpa batasan, sentiasa meragukan
dan menolak kebenaran serta sikap longgar dan mengambil jalan
mudah dalam beragama
Merbahaya kerana perkara ini akan merungkaikan asas dan
kerangka yang terbina dalam perlembagaan
Kebebasan mutlak dalam tingkah laku tanpa terikat kepada
undang-undang atau penetapan dan meletakkan akal dan logik
melebihi segala-galanya
Berusaha menghapuskan Undang-undang Syariah

Tuntutan kebebasan berfikir tanpa batasan, sentiasa meragukan


dan menolak kebenaran serta sikap longgar dan mengambil jalan
mudah dalam beragama

Suara yang mahukan hak sama rata agama dalam Perlembagaan Malaysia
dan mempertikaikan peruntukan Islam dalam Perlembagaan dan undangundang

lain

ini

adalah

amat

merbahaya

kerana

perkara

ini

akan

merungkaikan asas dan kerangka yang terbina dalam perlembagaan.


Menurut Rafiza Mohamed (2015) agama islam dianggap sebagai al-din, iaitu
suatu cara hidup dan bukan hanya khusus untuk upacara rasmi sahaja.
Ideologi liberalisme yang menuntut kepada tiga perkara iaitu kebebasan
berfikir tanpa batasan, sentiasa meragukan dan menolak kebenaran serta
sikap longgar dan mengambil jalan mudah dalam beragama ini secara tidak
langsung akan mewujudkan suasana yang tidak aman di Malaysia.

Bertentangan dengan sejarah pembentukan Tanah Melayu

Golongan liberalisme memperjuangkan kedudukan taraf agama Islam sama dengan agama lain.
Hal

ini

jelas

sekali

bertentangan

dengan

sejarah

pembentukan

Tanah

Melayu

yang

sememangnya meletakkan status agama Islam sebagai yang tertinggi.


Cadangan oleh sesetengah pihak Islam dan bukan Islam yang mahukan kesamarataan agama
diamalkan di Malaysia ini juga sebenarnya adalah dapat ditafsirkan sebagai jahil dalam sejarah
dan perlembagaan.
Asas kedudukan Islam di Malaysia terbukti diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan
Malaysia Perkara 3 (1) islam sebagai agama persekutuan dan pada Jadual Keempat sumpah
Yang Dipertuan Agong yang berjanji memelihara agama Islam
dipertikaikan lagi.

dan tidak seharusnya

Kebebasan mutlak dalam tingkah laku tanpa terikat kepada


undang-undang atau penetapan dan meletakkan akal dan logik
melebihi segala-galanya

Menerusi akhbar Utusan Malaysia, kumpulan G25 memperjuangkan hukuman


khalwat untuk dimansuhkan dengan hujah perbuatan khalwat di tempat
peribadi adalah dosa peribadi antara pelakunya dengan Allah kecuali jika
dilakukan di kawasan awam.
Sememangnya

kebebasan

adalah

merupakan

aspek

penting

dalam

kehidupan individu, namun dalam kebebasan itu juga hendaklah terkandung


satu bentuk kawalan, supaya kebebasan itu tidak membawa kepada
kehancuran manusia.
Menurut Dr. Abdullah Nashih Ulwan (1996), mengumpamakan tanggungjawab
individu terhadap sesama sendiri ibarat kapal dengan memberi penegasan
kepada fungsi sosial setiap muslim.
Hal ini jelas menunjukkan kebebasan juga tidak boleh melangkaui prinsip-

Berusaha menghapuskan Undang-undang Syariah

Mendakwa bahawa Undang-undang Syariah bertentangan dengan Perlembagaan


Malaysia apabila mengganggu hak kebebasan individu dengan mengetuk pintu
rumah pada pukul 3 pagi.
Walaupun perundangan Syariah bukanlah penyelesai kepada semua permasalahan
sosial yang menyebabkan ketidakteraturan dalam masyarakat, namun sekurangkurangnya ia mampu bertindak sebagai satu mekanisme berkesan untuk menjadikan
masyarakat faham bahawa ada had-had tertentu yang mereka harus patuhi dalam
mengurus kebebasan sebagaimana yang dicanang menerusi yang dikatakan prinsip
demokrasi.

Had-had ini tidak sepatutnya dianggap sebagai sesuatu yang mengacau atau
menggugat kebebasan individu.
Had-had ini seharusnya diterima sebagai satu garis panduan untuk
menjadikan kehidupan individu, bahkan kehidupan masyarakat dan negara
itu mempunyai had serta tidak menyumbang kepada ketidakteraturan atau
kecelaruan sosial.
Sebagai contoh, dalam era masa kini, masalah sosial seperti gejala seks
bebas, masalah anak luar nikah, masalah lari dari rumah, perceraian,
masalah ketagihan dadah dan seumpamanya.
Adakah kita mahu berterusan membincangkan masalah, sedangkan punca
masalah kita buka seluas-luasnya.

KESIMPULAN
Kesimpulannya, isu tuntutan kumpulan liberalisme di Malaysia untuk
menghapuskan kedaulatan agama Islam dalam Perlembagaan
Persekutuan Malaysia dengan menyatakan bahawa kedudukan
kebebasan dan hak asasi manusia adalah lebih tinggi atau utama
berbanding kedudukan agama Islam adalah tidak relevan dengan
Perlembagaan Malaysia. Sebagai warganegara Malaysia yang memahami
sejarah serta perlembagaan, kedudukan agama Islam sebagai agama
rasmi di Malaysia sememangnya tidak wajar dipertikaikan.

RUJUKAN
Chin Yee Mun, Ira Meilita binti Ibrahim & Wong Khek Seng. 2010. Kenegaraan Malaysia.
Selangor: Pearson Malaysia Sdn. Bhd.
Dr Abdullah Nashih Ulwan. 1996. Islam Syariat Abadi. Jakarta: Gema Insani.
Dr. Syamsuddin Arif. 2008. Orientalis & Diabolisme Pemikiran. Jakarta: Gema Insani.
Lembaga Penyelidikan Undang-undang. 2008. Perlembagaan Persekutuan (Hingga 15hb
Mei 2008). Selangor:

International Law Book Services.

Muhammad Rashidi Wahab. 22 Mac 2016. Liberalisme: Moderat atau Pelampau Agama?
Dewan Tamadun

Islam. 4-8.

RUJUKAN
Rafiza

Mohamed.

Personaliti

2015.

dan Religiositi.

Gelandangan

Antara

Kuala Lumpur:

Tret

Institut

Terjemahan & Buku Malaysia Berhad.


Utusan Malaysia Online. 7 Disember 2015. G25 Mahu Mahu
Hukuman Khawat Dimansuhkan. Diakses pada 1 Julai 2016.
http://www.utusan.com.my/berita/nasional/g25-mahu-hukuman-khalwatdimansuh-1.166423