Anda di halaman 1dari 70

Tajuk 2: Konsep Asas

Tamadun Islam
Ahli Kumpulan:
Jeff Lee Zi Hao
William Ling Yu Mang
Luk Kuok Seng
Wong Pak Kiong

Konsep Asas
Tamadun
Islam
Pengertian Tamadun
Islam
Definisi Tamadun
Prinsip-prinsip Tamadun
Islam
Matlamat Tamadun
Islam

Sarjana Islam
Sekumpulan manusia yang
tinggal kekal di sesuatu
tempat atau wilayah yang
akhirnya merintis kemajuan,
kemakmuran dan pencapaian
yang berdasarkan agama.

2
3
3
1 06
14

Ibn Khaldun

Tamadu
n

Islam

Sarjana Islam

Syed Naquib Al-Attas


1931-masa kini

Keadaan kehidupan insan yang mencapai taraf


kehalusan tatasusila dan kebudayaan yang luhur
bagi seluruh masyarakatnya.

Sarjana Islam

Jurji Zaidan
1861-1914

Merupakan pencapaian
umat Islam yang
berpusat di kota dalam
bidang kerohanian dan
kebendaan yang
berasaskan agama.

Sarjana Barat
What is Civilization?
A.S.Hornby dan
E.C.Parnwell

Peningkatan pencapaian hidup


manusia daripada kemunduran
kepada kemajuan dalam bidang
ilmu, sains, teknologi, politik,
moral, dan sebagainya.

Sarjana Barat
Tamadun sebagai
puncak pencapaian
sesuatu
masyarakat dalam
proses kemajuan.

Darc
y
Riber
1922io
1997

Konklusi
Definisi Sarjana
Islam

Definisi Sarjana
Barat

Ibn Khaldun, Syed Naquib


al-Attas, Jurji Zaidan

A.S.Hornby dan
E.C.Cornwell, Darcy riberio

Unsur agama sebagai asas


utama dalam pembentukan
tamadun.
Lebih tepat berbanding
definisi barat.

Kurang mementingkan
agama dan moral, lebih
mementingkan material.

PRINSIPPRINSIP
TAMADUN
ISLAM

Memeliha
ra Agama

Memeliha
ra Harta
Benda

Memeliha
ra Hak
dan
Kebebasa
n

Memeliha
ra Nyawa

Prinsipprinsip
Tamadu
n Islam
Memeliha
ra Akal
Fikiran
Memeliha
ra
Keturuna
n

1. Memelihara Agama

Fitrah (tingkah laku) semula jadi


manusia hendakkan agama.

Manusia bebas memilih agama


masing-masing.

Firman Allah
SWT dalam Surah
Al Baqarah

tiada paksaan dalam


beragama

Menyerah diri kepada Allah


dengan mengerjakan segala
suruhan dan meninggalkan
larangan.

2. Memelihara Nyawa

Tamadun Islam meletakkan nyawa sebagai dasar yang paling


utama.

Allah SWT telah menggubal perundangan paling terperinci


dalam jaminan keselamatan terhadap nyawa.

Larangan membunuh dan membunuh diri.

Barangsiapa
yangmembunuhseorang
manusia bukan kerana
hukuman pembunuhan atau
keranamembuat bencana
dalamnegeri,maka ertinya
orang itu telah membunuh
manusiaseluruhnya

Ayat Al-Maidah
ayat 32 firman
Allah SWT

3.M em elihara akalf k


iiran

Akal adalah anugerah paling

sempurna daripada Allah yang


sangat berharga.

Dengan akal manusia menjadi

makhluk Allah yang paling mulia dan


sempurna.

Oleh itu, Allah SWT telah mewajibkan

setiap manusia menjaga akal


fikirannya dengan baik.
Contohnya dengan menuntut ilmu

dan mengharamkan manusia


merosakkan akal fikirannya, seperti
meminum minuman yang
memabukkan dan mengambil dadah.

Firman Allah
dalan Surah
Al Maidah
5:90

Wahai orgyangberiman,sesungguhnya
minuman arak,berjudi,berkorban utk
berhala,mengundinasib denganpanah
adalah perbuatan keji,termasuk perbuatan
syaitan.Maka jauhilahperbuatan
itu,agarkamumendapat keberuntungan

4. Memelihara
keturunan (maruah)
Tamadun Islam memelihara
kesucian keturunan manusia.
Kerana hasil yang baik hanya
akan terbina dari benih yang
baik.
Keselamatan keturunan dan
maruah dapat dipelihara dengan
cara menjauhkan diri daripada
melakukan zina, homoseks dan
lesbian.

Perbuatan zina merosakkan keturunan


kerana anak yang lahir ketiadaan
bapa.
Perbuatan lesbian dan homoseks pula
menjadikan pasangan itu tidak
mempunyai anak dan merupakan
perbuatan terkutuk.
Oleh itu, Allah SWT telah
mengharamkan semua perbuatan
yang merosakkan keturunan manusia
seperti zina, homoseksual dan lesbian.

FirmanAlla
hS.W.T
dalam
Surah alIsraa
17:31.

Dan janganlah kamu


membunuh anakanakkamu
keranatakut
kemiskinan. Kami
yang akan memberi
rezeki kepada mereka
danjuga kepada
kamu.Sesungguhnya
membunuh mereka
satu dosa yang
besar.

5. Memelihara harta benda

Kekayaan dan kemewahan


adalah idaman setiap manusia
dan Islam mengiktirafkan
keinginan tersebut.

Oleh itu, tamadun Islam


meletakkan pemeliharaan
harta benda sebagai dasar
penting di dalamnya.

Firman Allah SWT dalam


surah Al-Qasas 28:77
Dan tuntutlah apa yang
didatangkanolehAllah S.W.T kepada
kamu untukhari akhirat dan janganlah
kamu lupahabuan kamu di
dunia.Buatlah baik sebagaimana
Allahberbuat baik kepadakamu dan
janganlah kamumelakukan kerosakan
di muka bumi. Sesungguhnya Allahtidak
suka kepada orang yang melakukan
kerosakan.

Untuk memelihara keselamatan harta


benda yang menjadi hak milik halal bagi
individu,tamadunIslam mengharamkan
sebarang bentuk pencurian daripada
sekecil-kecilharta seperti
jarumhinggalah sebesar-besarnya.

Dalam hal ini, Al-Quran menjelaskan,


lelaki dan perempuan yang mencuri
wajib dipotong kedua-dua belah tangan
sebagai balasan kesalahannya dan
sebagai seksaan daripada Allah.

Hal ini diperjelaskan oleh


AllahS.W.T dalam ayat,
terjemahannyadalam
surahSurah al-Maaidah
5:38:Lelaki danperempuan yang
mencuri, potonglah tangankeduaduanya sebagai
pembalasandaripada apa yang
mereka kerjakan dan sebagai
seksaandaripada Allah.

6. Memelihara hak dan


kebebasan.

Maksud kebebasan manusia ialah


tiada pengabdian kepada seseorang
atau sesuatu melainkan hanya
kepada Allah SWT.

Oleh itu, setiap orang mestilah


diberikan kebebasan daripada segala
unsur kezaliman yang merupakan
kongkongan kebendaan dan nafsu
yang jahat.

Setiap manusia perlu diberi


kebebasan untuk berfikir, kebebasan
memberi pandangan, kebebasan
bergerak, bersuara. berpersatuan
dan lain-lain.

Sumber Tamadun Islam

Sumber
Sumber
Tamadun
Tamadun Islam
Islam

Sumber
Sumber
pertama
pertama
(sumber
(sumber
ketuhanan)
ketuhanan)

Sumber
Sumber
kedua
kedua
(sumber
(sumber
kemanusiaan
kemanusiaan
))

Al-Quran
Al-Quran
AlAl- Sunnah
Sunnah

AlAl- Ijtihad
Ijtihad
Tamadun
Tamadun
dan
dan budaya
budaya
lain
lain

AL-QURAN

Merupakan kalam Allah yang


diturunkan kepada nabi Muhammad.
Mengandungi prinsip-prinsip asas
agama Islam dan ilmu pengetahuan.

Digunakan oleh manusia bagi


membangunkan ketamadunan
mereka.
Merupakan sumber utama kepada
kelahiran tamadun Islam.
Mengandungi syariat Islam yang
merangkumi semua aspek
kehidupan, ketuhanan, ibadah, alam
ghaib dan sebagainya.

AL-QURAN

AL-SUNNAH ( AL-HADITH )

Al-Sunnah bererti sesuatu yang


disandarkan kepada Nabi Muhammad
s.a.w sama ada dari segi perkataan,
perbuatan atau pengakuan, sifat-sifat
kejadian dan akhlaknya sebelum dan
sesudah baginda dilantik menjadi rasul.

Al-Sunnah juga berperanan sebagai


pentafsir Al-Quran serta menjelaskan
perkara-perkara yang terkandung di
dalam Al-Quran.

AL-IJTIHAD

Ijtihad ialah penyelidikan yang


dilakukan oleh cendekiawan Muslim
sebagai satu inisiatif untuk
menyelesaikan permasalahan
sekiranya perkara tersebut tidak
disentuh oleh Al-Quran mahupun AlSunnah.

Contohnya: pengharaman dadah dan


rokok.
Penyelidikan ini mesti dilakukan
dengan berpandukan kepada dasardasar umum yang terkandung di
dalam Al-Quran dan Al-Sunnah.

TAMADUN DAN BUDAYA LAIN

Islam bersifat terbuka dengan


menerima nilai-nilai dan idea-idea
daripada tamadun lain yang tidak
bercanggah dengan ajaran Islam.
Segala kebaikan yang ada pada
tamadun asing telah diikuti oleh umat
Islam untuk membangunkan tamadun
mereka.

Contohnya: Saidina Umar Al-Khattab


telah memperkenalkan sistem diwan
semasa pentadbirannya. Sistem
diwan berasal dari sistem
pentadbiran Parsi.

Matlamat Tamadun Islam

Matlamat
Utama

Memartabatkan
Islam sebagai AdDeen iaitu satu cara
hidup yang lengkap
dan komprehensif.

Hubungan
Manusia dengan
Allah

Matlamat
Khusus
Tamadun
Islam

Hubungan
Manusia
dengan
Manusia
Hubungan
Manusia
dengan Alam

Hubungan Manusia dengan Allah

Manusia dapat mengenal Allah s.w.t


melalui rukun iman yang enam dan
berhubung dengan-Nya melalui
rukun Islam yang lima.
Keimanan mempunyai unsur
kekuatan yang mencukupi untuk
membangun individu dan
masyarakat supaya menjadi umat
yang berjiwa besar.

Cth: Masyarakat Arab Jahiliah yang


dahulunya buta huruf dan hidup
dalam keadaan mundur tiba-tiba
muncul sebagai satu bangsa
penakluk, pemerintah dan tamadun
yang agung setelah mereka beriman.

Keimanan bertanggungjawab
membebaskan jiwa manusia
daripada pengaruh kebendaan dan
nafsu.
Cth: Abu Bakar al-Siddiq, Uthman bin
Affan, dan para sahabat yang lain
menyerahkan segala hartanya
kepada jalan Allah s.w.t setiap kali
berlakunya peperangan antara umat
Islam dengan musyrikin Mekah.

Orang yang beriman sentiasa berada dalam


keadaan aman dan bahagia.
Mereka sentiasa mengingati Allah s.w.t sama
ada dalam keadaan kesenangan atau
kesusahan.
Cth: Apabila dianugerahkan dengan kenikmatan
oleh Allah s.w.t. mereka besyukur dan
membelanjakan hartanya pada jalan Allah s.w.t.
Sebaliknya jika ditimpa kemalangan atau
kedukaan mereka akan bersabar dan rela
dengan qadak dan qadar Allah s.w.t.

Pelaksanaan rukun Islam yang lima


mempengaruhi diri individu muslim untuk
mengiktiraf secara sukarela tentang
kewujudan dan keesaan Allah s.w.t itu
sendiri.
Keupayaan seseorang melaksanakan
rukun Islam yang lima membuktikan
ketinggian iman dan berjaya membentuk
peribadi muslim yang warak dan tawaduk.

Oleh itu, perhubungan dengan Allah


s.w.t adalah yang paling unggul,
bahagia dan suci murni. Di samping itu,
hubungan dengan Allah ada
implikasinya tersendiri:
a) Pengiktirafan terhadap pencipta
b) Pengiktirafan terhadap keagungan
pemerintahan-Nya dan kebesaran
kekuasaan-Nya

c) Pengiktirafan terhadap nikmatnikmat Allah


d) Menyedari dan mengharapkan
rahmat Allah
e) Penumpuan kepada Allah melalui
permohonan dan doa
f) Cinta dan rindukan Allah sebagai
matlamat

Hubungan Manusia dengan Manusia


Manusia yang paling awal
dan dicipta oleh Allah

Siti Hawa

Adam

Melahirkan

Manusia lain

Tiap-tiap manusia wajib menganggap


manusia yang lain tidak kira bangsa,
tempat dan warna kulit adalah
mempunyai hak yang sama dari segi
kemanusiaan dan kebebasan.

Firman Allah s.w.t dalam al-Quran yang


bermaksud:
Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan
kamu dan seorang lelaki dan seorang perempuan
dan menjadikan kamu berbangsa dan bersukusuku supaya kamu saling kenal mengenal.
Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara
kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa
di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha
Mengetahui lagi Maha Mengenal.
(Al-Hujarat : 13)

Hubungan dan tatacara pergaulan dengan


sesama manusia hendaklah berasaskan
persaudaraan seagama, berbeza agama
dan kemanusiaan secara amnya.
Kesempurnaan masyarakat hanya dapat
diwujudkan dengan adanya kerjasama,
tolong-menolong dan perpaduan dengan
cara penyelarasan undang-undang yang
menentukan hak setiap masyarakat tidak
dicerobohi.

Kepentingan orang ramai hendaklah


diutamakan daripada kepentingan
diri sendiri.

Hubungan Manusia dengan Alam

Allah s.w.t menciptakan seluruh alam ini untuk


keperluan manusia.
Alam yang penuh dengan hidup-hidupan, tumbuhtumbuhan, udara yang nyaman, air yang bersih,
cahaya yang menyegarkan serta dijadikan siang dan
malam silih berganti adalah untuk dimanfaatkan oleh
manusia.
Hal ini bukanlah bererti manusia bebas
menggunakan nikmat ini dengan sesuka hatinya,
sebaliknya ia adalah satu amanah untuk ditadbir
secara terancang ke arah mengabdikan diri kepada
Allah untuk mencari keredhaan-Nya.

Di tangan manusia terletaknya


kemakmuran alam dan segala
penghuninya. Ini ditegaskan oleh
Allah s.w.t di dalam al-Quran yang
bermaksud:

Dan dialah Allah yang menjadikan


segala yang ada di bumi ini untuk
kamu semua.
(Al-Baqarah : 29)

a)

Perundangan yang digubal oleh Allah


s.w.t. di dalam hal hubungan manusia
dengan alam sekitarnya
mempengaruhi atau memberi kesan
kepada manusia dalam dua hal:
Supaya manusia sentiasa ingat dan
bersyukur kepada Allah s.w.t. apabila
ia dikurniakan pangkat, kebesaran
dan harta kekayaan.

b) Supaya kesemuanya dipengaruhi


sebaik mungkin bagi memperolehi
keredaan Allah s.w.t.

Rumusan

Pengertian Tamadun mengikut sarjana


Islam dan Barat ada perbezaan.

Tamadun Islam mempunyai ciri-ciri yang


tertentu seperti bersumberkan al-Quran
dan Hadis, dan meliputi semua tempat
dan masa.

Tamadun Islam mengutamakan


keselamatan nyawa, harta, akal, maruah
dan kebebasan.

Sumber

Tamadun Islam ialah alQuran, hadis dan akal.

Matlamat

Tamadun Islam untuk


mengabdikan kepada Allah,
berbuat baik kepada manusia dan
menggunakan alam sekitar untuk
tujuan yang memberi manfaat.

SESI SOAL
JAWAB

Soalan 1
Terdapat

beberapa
prinsip-prinsip Tamadun
Islam?
Sila nyatakan.
Jelaskan.

Jawapan:

Memelihara Agama

Memelihara Nyawa

Memelihara Akal Fikiran

Memelihara Keturunan

Memelihara Hak dan Kebebasan

Memelihara Harta Benda

Soalan 2
Nyatakan

sumber sumber
Tamadun Islam.
Huraikan.

Jawapan:

Sumber pertama (sumber


ketuhanan)

Al-Quran

Al- Sunnah

Sumber kedua (sumber


kemanusiaan)

Al- Ijtihad

Tamadun dan budaya lain

Soalan 3
Apakah

matlamat
tamadun Islam?

Jawapan:

Hubungan Manusia dengan Allah

Hubungan Manusia dengan Manusia

Hubungan Manusia dengan Alam

Bibliografi
Buku
Azhar Hj. Mad Aros, Azharudin Mohd.
Dali, Arbaiyah Mohd. Noor dan Salinan
Hj. Zainol. 2000. TITAS Kertas 1. Shah
Alam: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd.
1.

Mohd

Liki Hamid. 2003. Pengajian


Tamadun Islam. Edisi Ke-2. Bentong:
PTS Publication & Distributors Sdn Bhd.

Ros

Aiza Mohd Mokhtar, Abd Hakim


Mohad, Dg Hafizah Ag Basir dan Siti
Halimah Putung. 2011. Tamadun
Islam & Tamadun Asia (TITAS).
Puchong: Penerbitan Multimedia Sdn.
Bhd.

Mustafa

Haji Daud. 1991. TAMADUN


ISLAM. Utusan Publication &
Distributors Sdn.Bhd.

2. Internet
Konsep Asas Tamadun Islam.
http://cikthur.blogspot.com/2010/0
4/konsep-asas-tamadun-islam.html
.Retrieved 7 Januari 2013.
Pengenalan dan Konsep Asas Tamadun
Islam.
http://titas-haba.blogspot.com/2008
/11/definisi-tamadun.html
. Retrieved 7 Januari 2013.

Prinsip-prinsip Tamadun Islam.


http://www.scribd.com/doc/50611972
/Prinsip-Prinsip-Tamadun-Islam
.Retrieved 7 Januari 2013.

Sekian, terima kasih.

Anda mungkin juga menyukai