Anda di halaman 1dari 40

KOLEJ VOKASIONAL KUDAT

TEKNOLOGI PEMBINAAN

Isi Kandungan

Peraturan semasa dalam


perubahan kerja
Dokumen yang
perlu dirujuk

SPP bil 7/2007peraturan Arahan


Perubahan Kerja

Fasal-fasal dalam
Syarat-Syarat
Kontrak
PWD203/203A
(2010)

SP KPKR
Bil.5/2008
Peraturan mengenai
arahan perubahan
kerja dan pelarasan
harga kontrak

Definasi Perubahan kerja


SPP bil 7/2007 dan PWD 203/203A 2010
Membawa maksud;

Kriteria Perubahan Kerja

Arahan Pegawai Penguasa


Rujuk kepada fasal 5.0 Syarat syarat kontrak 202/203A 2010
PP boleh mengeluarkan arahan berkaitan pindaan/perubahan kerja,
percanggahan dalam kontrak, membaiki kecacatan, membawa
keluar bahan binaan dll (fasal 5.1 (a)-i).
Semua arahan PP mestilah dalam bentuk bertulis.
PP berhak melantik pihak ketiga sekiranya arahan tidak dipatuhi.
Tidak semua arahan PP yang mengakibatkan tambahan/kurangan
kos (cth: arahan PP untuk mengeluarkan dari tapak pekerja tak
kompeten..)

Kelulusan Perubahan Kerja (KPK)


Sebelum mengeluarkan arahan perubahan kerja, pegawai yang
bertanggungjawab hendaklah memastikan:Kerja tersebut benar-benar diperlukan
Ada peruntukan yang mencukupi bagi menampung
perbelanjaaan tambahan
Kelulusan hendaklah diperolehi terlebih dahulu dari pihak
yang berkuasa
Permohonan dibuat kepada J/K APK sebelum kerja
dijalankan ditapak.

Kelulusan Perubahan Kerja (KPK)


Nilai

yang dipohon adalah anggaran sahaja kerana kerja

belum dilaksanakan ditapak


Justifikasi

kukuh dan jelas mestilah disertakan untuk

memudahkan keputusan dibuat oleh J/K APK


Pegawai

yang memohon tidak boleh menjadi Pengerusi

atau Ahli Jawatankuasa Perubahan Kerja

Peraturan KPK
Permohonan hendaklah menggunapakai Borang JKR- KPK
sepertimana dalam SP KPKR bil. 5/2008
Borang JKR-KPK (Pind1/2008)

Nilai anggaran kerja perubahan (nilai sementara)

Disokong dengan butir-butir pengiraan yang disahkan oleh


PP/Wakil PP/Wakil PP Pakar ((jika ada)

PP/Wakil PP membuat perakuan pematuhan kepada kehendak


A.P.202

Borang JKR-KPK (Pind 1/2008)

Borang JKR-KPK (Pind 1/2008) (samb.)

Pihak Berkuasa melulus


Bil

Nilai Perubahan

Pihak Berkuasa
Melulus

(a)

Hak < RM10 juta dan PK terkumpul <


10% Harga Kontrak
HAK > RM10 juta dan PK terkumpul <
RM 1 juta

JK dipengerusikan
oleh PP

(b)

HAK <RM10 juta dan PK terkumpul <


20% Harga kontrak
HAK > RM10 juta dan PK terkumpul <
RM 2 juta

JK dipengerusikan
oleh TKP

(c )

HAK <RM20 juta dan PK terkumpul <


30% Harga kontrak
HAK > RM20 juta dan PK terkumpul <
RM 6 juta

JK dipengerusikan
oleh KP

(d)

Dalam semua hal lain

KSU Perbendaharaan

Jawatankuasa Perubahan Kerja JKR


(Ibu Pejabat JKR)
Peringkat
Jawatankuasa
Ketua Pengarah
Kerja Raya

Keanggotaan

Pengerusi :
Ketua Pengarah Kerja Raya

Urusetia

Pembentang :
Pegawai Penguasa
/ Pengarah
Projek / Wakil P.P.

Ahli :
1)Pengarah Kanan/ Pengarah
CKUB.
Urusetia :
2)Pengarah Kanan/ Pengarah
Bahagian Dasar &
Caw. Kerja Berkenaan.
Kontrak, CKUB.
atau
3)Pengarah Kanan/ Pengarah
Caw. Lain jika Pengarah Kanan
Caw. Berkenaan merupakan PP.

Jawatankuasa Perubahan Kerja JKR


(Ibu Pejabat JKR)
Peringkat
Jawatankuasa
Timbalan Ketua
Pengarah Kerja
Raya

Keanggotaan

Pengerusi :
Timbalan Ketua Pengarah 1
(Sektor Bisnes)
Ahli :
1)Pengarah Kanan/ Pengarah
CKUB.
2)Pengarah Kanan/ Pengarah
Caw. Kerja Berkenaan.
atau
3)Pengarah Kanan/ pengarah
Caw. Lain jika Pengarah Kanan
Caw. Berkenaan merupakan PP.

Urusetia

Pembentang :
Pegawai Penguasa
/ Pengarah
Projek / Wakil P.P.
Urusetia :
Bahagian Dasar &
Kontrak, CKUB.

Jawatankuasa Perubahan Kerja JKR


(Ibu Pejabat JKR)
Peringkat
Jawatankuasa
Pegawai Penguasa/
Pengarah Projek

Keanggotaan

Pengerusi :
Pegawai Penguasa /
Pengarah Projek
Ahli :
1)Ketua Bahagian
Bukan Portfolio Kerja
berkenaan
2)Jurukur Bahan Di
Cawangan

Urusetia

Pembentang :
Wakil PP
Urusetia :
Pejabat Pegawai
Penguasa / Pengarah
Projek

Jawatankuasa Perubahan Kerja JKR


(JKR Negeri)
Peringkat
Jawatankuasa
Pegawai Penguasa/
Pengarah Projek

Keanggotaan

Urusetia

Pengerusi :
Pegawai Penguasa /
Pengarah Projek
(Pengarah @ Jurutera
Daerah)

Pembentang :
Wakil PP
Jurutera Daerah @
Jurutera Bangunan
/Pendidikan /Jalan

Ahli :
1)Ketua Bahagian
Bukan Portfolio Kerja
berkenaan
2)Jurukur Bahan Di
Cawangan

Urusetia :
Pejabat Pegawai
Penguasa / Pengarah
Projek

Pengeluaran Arahan perubahan kerja


(APK)
APK

dengan nilai yang sama dengan KPK yang telah

diluluskan hendaklah ditandatangani oleh PP


Ktor

dikehendaki mematuhi arahan tersebut dengan serta

merta
Harga

kontrak akan dipinda melalui APK yang telah

dikeluarkan.

Pengeluaran Arahan perubahan kerja


(APK)
Bayaran

ke atas kerja perubahan tersebut boleh dibuat

mengikut nilai kemajuan kerja ditapak kerana APK telah


mengubah harga kontrak.
Setelah

permohonan (KPK) diluluskan oleh J/K,PP

dikehendaki mengeluarkan Arahan perubahan Kerja (APK)


dengan kadar segera, menggunapakai Borang JKR-APK
seperti mana dalam SP KPKR bil 5/2008

Peraturan APK
PP pastikan

permintaan perubahan kerja daripada Agensi

Pelanggan dibuat secara bertulis oleh pihak-pihak yang


dikenalpasti sebagai pihak yang diberi kuasa bagi Agensi
Pelanggan tersebut.
Sekiranya

terdapat pertambahan kepada nilai perubahan kerja

yang telah diluluskan, kelulusan ke atas pertambahan tersebut


hendaklah diperolehi daripada Jawatankuasa Perubahan Kerja
yang berkenaan atau yang lebih tinggi.

Borang JKR-APK (Pind. 1/2008)

Penilaian Perubahan Kerja


Fasal 25 PWD 203/203A 2010 menggariskan 4 kaedah dalam
menentukan kadarharga :-

Nilai APK Terkumpul (Accumulative %)

Perakuan Pelarasan Harga Kontrak


(PHK)
Setelah

kerja perubahan ditapak disiapkan, satu perakuan

Pelarasan Harga Kontrak (PHK) hendaklah dikeluarkan ,


menggunapakai Borang JKR PHK seperti mana dalam SP
KPKR bil 5/2008
Nilai

bersih perbezaan diantara nilai muktamad dengan nilai

APK berkaitan hendaklah di muktamadkan melalui PHK ini.


PHK

hendaklah ditandatangani oleh PP.

Perakuan Pelarasan Harga Kontrak


(PHK)
Setiap

JKR-APK yang dikeluarkan hendaklah

dimuktamadkan nilainya berdasarkan pengiraan, sama ada


nilai berubah atau tidak.
Borang
Nilai

JKR-PHK (Pind. 1/2008).

yang dinyatakan adalah merupakan nilai bersih

perbezaan di antara nilai muktamad dan nilai sementara


dalam JKR-APK.

Proses Penyediaan Perubahan Kerja

>Hadkuasa
Jabatan

PK Kurangan

Sediakan
Laporan
Justifikasi
PK

Semak
had kuasa
luluskan
PK

<Hadkuasa
Jabatan

Kaji
Keperluan
Sediakan
PK
Anggaran
Input:
(Semak
Nilai
Dokumen Senarai
Kontrak
Semakan)
yang telah
PK Tambahan
ditanda
tangani
Tentukan
peruntukan
ATDA mencukupi/
Peruntukan
tambahan
projek
disediakan

Gagal

Hantar utk
kelulusan
Treasury/
PKewN

Sediakan
KPK
Dapatkan
kelulusan
JKPK
Peringkat
Jabatan

Sediakan
Arahan
Perubahan
Kerja

Lulus

Samb.

Proses Penyediaan Perubahan Kerja

> Nilai APK

Tentukan
peruntukan
ATDA mencukupi/
Peruntukan
tambahan
projek
disediakan

Sediakan
Laporan
Justifikasi
PK

Semak
had kuasa
luluskan
PK
<Hadkuasa
Jabatan

Input:
Borang
JKR-APK
(Pind.
1/2008)

Tentukan
Nilai
Muktamad
APK

>Hadkuasa
Jabatan

< Nilai APK

Gagal

Hantar utk
kelulusan
Treasury/
PKewN

Sediakan
KPK
Dapatkan
kelulusan
JKPK
Peringkat
Jabatan

Sediakan
Pelarasan
Harga
Kontrak

Lulus

Sediakan
Perakuan
Muktamad

Alir kerja keatas APK/KPK/KKS/PHK

Lain-lain Pelarasan Harga Kontrak


Pelarasan-pelarasan harga lain di bawah kontrak disediakan
dan diperakukan menggunakan Borang JKR-PHK (Pind.
1/2008) seperti mana dalam SP KPKR Bil. 5/2008.

Wang Kos Prima

Wang Peruntukan Sementara

Pengukuran semula kuantiti sementara

Pelarasan harga disebabkan ambiguity dalam kontrak

Tuntutan yang diluluskan

Kelulusan Pelarasan Harga


(Wang Peruntukan Sementara)
TETAPI Sebelum pelarasan-pelarasan PHK di bawah kontrak
diperakukan, kelulusan dari Pihak Berkuasa hendaklah
diperoleh:
Wang Peruntukan Sementara dan Wang Kos Prima
Surat Arahan KPKR Bil 1/2009.
Panduan Pengurusan Wang Peruntukan Sementara dan Wang
Kos Prima.

Kelulusan Pelarasan Harga Kontrak


Pengukuran Semula Kuantiti Sementara : Pengukuran

semula berdasarkan keadaan sebenar di tapak bina

dilakukan secepat mungkin setelah kerja fizikal dimulakan.


Permohonan

untuk kelulusan penambahan nilai pengukuran

semula dibuat apabila jumlah nilai muktamad semua kuantiti


sementara dijangka melebihi jumlah nilai asal kuantiti
sementara dalam kontrak.

Kelulusan Pelarasan Harga Kontrak


Pengukuran Semula Kuantiti Sementara : Nilai

tambahan kuantiti sementara yang perlu mendapat

kelulusan adalah satu bersih bagi semua item yang terlibat


dengan pengukuran semula kuantiti sementara.
Dikemukakan

kepada Jawatankuasa berkenaan mengikut nilai

tambahan yang dijangkakan.

Pengukuran Semula Kuantiti


Sementara
Nilai

tambahan kuantiti sementara yang perlu mendapat

kelulusan adalah merupakan satu nilai bersih bagi semua


item/komponen yang terlibat dengan pengukuran semula.

Permohonan

ke J/K APK adlah menggunapakai Borang JKR-

KKS seperti mana dalam SP KPKR bil.5.2008

Panduan Pelaksanaan bagi Pengukuran


Semula Kuantiti Sementara
Selepas

mendapat kelulusan masih terdapat tambahan

kepada kerja kuantiti sementara yang tidak dapat


dielakkan, kelulusan daripada Jawantankuasa berkenaan
atau Jawatankuasa bagi nilai tambahan yang lebih tinggi
hendaklah didapati.
Semua

permohonan menggunakan borang JKR-KKS

(Pind. 1/2008)

Pihak Yang Meluluskan


Bil

NILAI PERUBAHAN

PIHAK BERKUASA
MELULUS

(a)

APK/Pengukuran semula kuantiti


sementara yang menyebabkan
pengurangan harga kontrak

Pegawai Penguasa

(b)

Perubahan harga yang diluluskan oleh


Perbendaharaan

Pegawai Penguasa

(c)

Pengubahsuaian WKP, WPS

Pegawai Penguasa

(d)

Pengukuran semula kuantiti sementara


tanpa tambahan atau perubahan
kepada skop kerja asal
(i) Nilai harga tambahan < 30% HK
atau RM 3 juta, yang mana lebih
rendah

JK Dipengerusi oleh PP

(ii) Nilai harga tambahan <50% HK


atau RM 6 juta, yang mana lebih
rnedah

JK dipengerusikan oleh
KP/TKP

(iii) Dalam semua hal lain

KSU Perbendaharaan

J/K Kuantiti sementara


Keanggotaannya adalah sama dengan J/K APK :-

ISU BERKAITAN PERUBAHAN KERJA


1. Semua tindakan ke atas KPK/KKS/APK/PHK hendaklah diambil
semasa perubahan kerja tersebut dilaksanakan dan tidak menunggu
sehingga akhir kontrak.
2. Perubahan Kerja hendaklah dikenalpasti dan diasingkan sekiranya
Kontrak melibatkan Provisional Quantity
3. Pengeluaran Perubahan Kerja tidak boleh sama sekali dalam
tempoh LAD atau selepas CPC.
4. Perubahan kerja hendaklah diminimakan dan option untuk
melaksanakannya secara direct contract boleh dipertimbangkan.

ISU BERKAITAN PERUBAHAN KERJA

ISU BERKAITAN PERUBAHAN KERJA


8. Penggunaan Agreed Rates dalam kerja-kerja pengukuran cerucuk
boleh diberi pertimbangan sekiranya pertambahan kuantiti adalah
tinggi.
9. Butiran/perincian Perubahan Kerja (BQ Sheets) hendaklah
ditandatangani oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab
mengesahkannya sebelum dikemukakan kepada Jawatankuasa APK
untuk kelulusan.
10. Arahan PP keatas Omission VO dengan niat untuk
menyerahkannya kepada pihak ketiga untuk dilaksanakan hendaklah
dielakkan.

ISU BERKAITAN PERUBAHAN KERJA


11. Percanggahan maklumat dalam kontrak seperti diantara lukisan
dengan BQ atau spesifikasi perlu dirujuk kepada PP untuk keputusan
muktamad.
12. Kawalan kos hendaklah sentiasa dilaksanakan keatas semua
APK/PHK yang dikeluarkan untuk memastikan peruntukan yang
mencukupi. ATDA pindaan perlu dibuat jika perlu.
13. Jika projek melibatkan Perunding Ukur Bahan, pemantauan rapi
keatas prestasi mereka hendaklah diambil.