Anda di halaman 1dari 43

PERANAN DAN

FUNGSI PTV
MELIANA BINTI MANGGIS
NUR HANANI BINTI YUSRI
1 PISMP RBT 1

PERANAN DAN FUNGSI


INDIVID
U

PERANA
N&
FUNGSI
SOSIA
L

EKONO
MI

KONSTEKS INDIVIDU
O Memberi peluang kepada seseorang individu

yang lemah dalam pencapaian akademik.


O Melatih pelajar untuk memperoleh kemahiran

yang luas dalam bidang yang khusus.


O Membentuk kemahiran individu.
O Memupuk sikap dan tabiat kerja yang baik dan

murni supaya menjadi seorang pekerja yang


produktif dan bertanggung jawab.
O

O Melahirkan pekerja mahir dan separa

mahir yang berkualiti untuk


memenuhi tenaga kerja dalam
bidang industri Negara.
O Menanam semangat keusahawanan

dalam diri seseorang individu.

KONTEKS SOSIAL

Nilai
Masyarak
at

Kestabila
n Sosial

Konsteks
Sosial

O PTV memberi peluang kepada

masyarakat untuk melibatkan diri


dalam bidang-bidang tertentu
seperti keusahawanan, pembuatan,
pertanian dan lain-lain.
O Membantu mengurangkan
peningkatan bilangan pengangguran
di kalangan lepasan sekolah;
O Menyumbang kepada pembangunan
masyarakat moden yang kompleks.

KONSTEKS EKONOMI
O PTV memberi dan meningkatkan

peluang pekerjaan.
O PTV memainkan peranan penting
dalam penjanaan ekonomi.
O PTV membantu Negara kita untuk
mempelbagaikan ekonominya.
O PTV membantu Negara kita dalam
uasaha mencapai taraf Negara maju
selaras dengan matlamat wawasan
2020.

O PTV berperanan untuk

memperkenalkan konsep dunia


pekerjaan kepada pelajar-pelajar. Ia
memberi pendedahan yang
secukupnya kepada alam pekerjaan.
Ia merapatkan jurang antara
kurikulum dengan alam pekerjaan dan
merupakan salah satu pemangkin
kepada peningkatan ekonomi negara.
O Membantu dalam pembangunan
kemahiran yang spesifik kepada
bidang pekerjaan tertentu.

KREATIVITI
DALAM
PENGAJARAN
DAN
PEMBELAJAR

O Mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi adalah

berasaskan kepada kemahiran teknologi dan


kreativiti.
O Berdasarkan Kamus Dewan Bahasa, kreativiti
bermaksud Kemampuan (kebolehan) mencipta,
daya kreatif, kekreatifan.
O Berdasarkan Kamus Dewan Bahasa, reka bentuk
bermaksud Susunan bahan yang dirancang untuk
menghasilkan sesuatu produk atau impak dan
teknologi pula bermaksud aktiviti atau kajian yang
menggunakan pengetahuan sains untuk tujuan
praktis dalam industri, pertanian, perubatan,
perniagaan, dll atau kaedah proses menangani
sesuatu masalah teknikal. Kreativiti dalam
pengajaran dan pembelajaran RBT merangkumi
enam elemen.
O Antaranya ialah;

Penyelesaian
masalah dan
reka bentuk

Pemikiran
kreatif

Pemikiran aras
tinggi

Pemikiran
kritis

Pembelajar
an Scaffold

Aktiviti refleksi

PENYELESAIAN MASALAH DAN


REKA BENTUK
O Penyelesaian masalah merupakan

aktiviti-aktiviti yang melibatkan


masalah berbentuk perkataan,
masalah bukan mekanis, teka-teki,
kuiz ataupun penggunaan pelbagai
kemahiran dalam situasi yang
sebenar.

CIRI-CIRI MASALAH
O Penyelesaiannya memerlukan

perancangan strategi dan pemilihan


kaedah yang sesuai.
O Kebolehan penyelesaian masalah
adalah berkaitan peringkat
perkembangan kognitif yang sesuai,
sekurang-kurangnya sampai ke
peringkat aplikasi.
O Proses penyelesaian masalah
memerlukan aplikasi kemahiran,
konsep atau prinsip yang telah
dikuasai terlebih dahulu.

PEMIKIRAN KREATIF
O Pemikiran kreatif telah diberi tempat

yang tinggi dalam kehidupan


manusia.
O Berdasarkan Kamus Dewan Bahasa,

kreatif bermaksud mempunyai


kebolehan untuk mencipta,
menghasilkan dan seterusnya
mengembangkan sesuatu idea yang
baru dan asli.

Pemikiran kreatif melahirkan pelajar reka bentuk dan teknologi


yang mempunyai ciri-ciri kreatif dengan menggunakan ciri-cirinya
KEBERANIAN
O
Pemikiran kreatif mengandungi ciri keberanian untuk menjanakan
idea yang pelbagai dan baru tanpa dikongkong oleh idea lama. Oleh itu,
pelajar reka bentuk dan teknologi yang kreatif perlu berfikiran terbuka,
sanggup menerima risiko dan kritikan orang lain.

IMAGINASI
O
Pemikiran kreatif mengandungi ciri imaginasi yang mencapah serta
kemahiran sintesis untuk mencantum idea-idea yang sedia ada agar
menjadi idea atau hasilan yang baru.
PERKEMBANGAN IDEA
O
Pemikiran kreatif mengandungi cirri perkembangan idea yang dapat
menyediakan pelbagai alternatif yang baru.
REKA BENTUK
O Pemikiran kreatif mengandungi ciri reka bentuk yang berasaskan
kemahiran sintesis untuk menghasilkan idea yang baru.

PEMIKIRAN KRITIS
O Mengikut Chiras (1992) dalam Som

HJ.Nor Dan Mohd Dahalan Mohd


Ramli, 1998, Kemahiran Berfikir
Secara Kritis Dan Kreatif (KBKK)
terdapat 10 prinsip pemikiran kritis
yang dapat membantu pelajar dalam
pengajaran dan pembelajaran RBT.
Antaranya ialah;

Memahami
dan
mendefinisika
n kesemua
masalah yang
dihadap

Meneroka
andaian yang
tersembunyi.

Mengemukak
an soalan
mengenai
kesimpulan

PRINSI
PPRINSI
P

Mengumpul
maklumat
dengan
lengkap.

Mengemukak
an kaedahkaedah untuk
memperolehi
fakta.

Mempersoalk
an sumber
fakta.

Mengawasi
sebab
seseorang
berhenti
berfikir.

Mengkaji
secara
berganda
sebab dan
kesan.

PRINSI
PPRINSI
P

Tidak
mengharapka
n kesemua
jawapan.

Mengkaji
sesuatu
secara
keseluruhan.

Aktiviti yang boleh dilakukan dengan


menggunakan pemikiran kritis dalam
aktiviti pembelajaran dan pengajaran;

Menilai pendekatan murid dalam reka bentuk

dan pembuatan;
Menggunakan produk yang dihasilkan oleh
murid bagi melihat kelemahan dalam reka
bentuk dan proses pembuatan;
Melihat alternatif-alternatif yang ada; dan
Menyediakan mereka bagi tugasan membuat
keputusan pada masa akan datang.

PEMIKIRAN ARAS TINGGI


MENCIPT
A
MENILAI
MENGANALIS
IS
MENGAPLIKASI
MEMAHAMI
MENGINGAT

PEMBELAJARAN SCAFFOLD
O Pembelajaran scaffold ialah

merupakan teknik pemudah caraan.


O Peluanguntuk murid berkembang
kreatif dalam bilikdarjah bergantung
kepadapembelajaran Scaffold
maksimumolehguru-guru, rakan
sebaya dan keluarga.

O Pembelajaran scaffold amat diperlukan

dalam pembelajaran reka bentuk dan


teknologi.Dalam mempertimbangkan
kepentingan kreativiti, semuamurid
mempunyai hakyang samauntuk menjadi
kreatif dan mempunyai capaian penuh
terhadap peluang dalam bidang-bidang
kreatif kurikulum. Namun, murid-murid
tidak bertindak balas dengan cara yang
sama terhadap kreativiti.

AKTIVITI REFLEKSI

O Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan

dalam PdP reka bentuk dan teknologi yang


telah dijalankan.
O Mengambil tindakan susulan untuk
mempertingkatkan mutu PdP reka bentuk
dan teknologi dan seterusnya boleh dijadikan
sebagai asas kepada penulisan jurnal.
O Menggunakan produk yang dihasilkan oleh
murid bagi melihat kelemahan dalam reka
bentuk dan proses pembuatan;
O Melihat alternatif-alternatif yang ada

CIRI CIRI KUALITI


DALAM PENGAJARAN
DAN PEMBELAJARAN RBT

Pembinaan kemahiran
kolaboratif dalam kumpulan

Nilai nilai murni dalam RBT


Sikap dan kualiti peribadi
Pengetahuan dan
kefahaman dalam RBT
Perkembangan
dan proses
pembinaan
kemahiran

PERKEMBANGAN DAN
PROSES KEMAHIRAN

O Penyertaan dan penghayatan secara aktif dalam

satu proses yang berdaya cipta kreatif dan inovatif


perlu dilakukan untuk melaksanakan perkembangan
dan proses pembinaan kemahiran murid dalam
pengajaran dan pembelajaran reka bentuk dan
teknologi.
O Dengan menggunakan pemikiran kreatif boleh

menjana, mengubahsuai atau memperbaiki idea


idea baru daripada sesuatu bahan atau produk
yang telah sedia ada.

O Murid juga akan memperolehi

pengalaman dalam membuat keputusan


dan juga bersikap tanggungjawab
terhadap idea idea yang digunakan.
O Kesimpulannya, ciri ini dapat

membentuk seorang murid yang


berfikiran kreatif dan inovatif dalam
pembelajaran reka bentuk dan
teknologi.

PENGETAHUAN DAN
KEFAHAMAN DALAM RBT

O Kepentingan kefahaman konsep dalam

pembelajaran reka bentuk dan teknologi serta


pengetahuan terhadap pengajaran dan
pembelajaran reka bentuk dan teknologi perlu
diberi penekanan.
O Kaedah pengajaran yang berkesan memainkan

peranan yang penting dalam melakukan


pengetahuan dan kefahaman dalam reka bentuk
dan teknologi.

O Penekanan juga diberikan kepada kepentingan

pengkaedahan dan bagaimana ianya dapat


membantu pelajar dalam memahami sesuatu
konsep dengan jelas agar ianya dapat
diaplikasikan dalam kehidupan seharian mereka.

O Menurut Huraian Sukatan Pelajaran KHSR, reka

bentuk dan teknologi diajar secara susunan yang


merangkumi dua bidang iaitu teori dan amali.
O Dalam bidang ini terdapat beberapa aspek
sokongan lain yang terdiri daripada penyelesaian
masalah, penakulan serta pemikiran kreatif dan
kritis dan nilai nilai sejagat.

SIKAP DAN KUALITI PERIBADI


O Kamus Dewan (2007) mentakrifkan sikap

ialah perbuatan atau tindakan yang


berdasarkan kepada sesuatu pendapat,
fikiran dan pandangan.
O Dalam pengajaran dan pembelajaran RBT,

sikap yang biasanya ditegaskan ialah sikap


positif terhadap pendidikan, cinta kepada
pembelajaran, nilai hormat menghormati,
belajar dengan tekun dan sebagainya.

O Berdasarkan sukatan pelajaran sekolah rendah,

sikap positif serta budaya kerja yang releven


sentiasa merentasi aktiviti yang dikendalikan
sepanjang pengajaran dan pembelajaran RBT.

NILAI NILAI MURNI DALAM


RBT
O Nilai merupakan darjat kehargaan

atau kualiti yang berguna dalam


sesuatu.
O Unsur unsur nilai dalam pendidikan

adalah merangkumi kejayaan,


persaingan, penyelesaian masalah,
kejujuran, ketekunan, kerjasama,
taat setia dan lain lain.

Kreati
f

Cekap
mengaplikasik
an sains dan
teknologi

Berani
meneroka

Produkt
if

Contoh unsur
nilai yang
ditegaskan
dalam
pendidikan
RBT

Berani
bersain
g

Keusahawana
n

Cekap
Inovat
if

Profession
al

O Pelajar dapat menjana idea yang baru dan efektif

melalui idea idea yang dikongsi semasa


kolaboratif.
O Pembinaan pembelajaran reka bentuk dan

teknologi berkumpulan ini penting untuk


menambahkan kemahiran pembelajaran pelajar.
O Kekuatan pembelajaran kolaboratif adalah

memberi peluang kepada pelajar untuk


berbincang, bertukar fikiran dan menghasilkan
idea baru.

PEMBINAAN KEMAHIRAN
KOLABORATIF DALAM KUMPULAN
O Kolaboratif bermakna satu situasi di

mana terdapat unsur bermuafakat


serta tolak ansur.
O Kaedah ini memerlukan setiap ahli

membina persefahaman antara satu


sama lain.

APLIKASI LITERASI,
4M DAN ICT DALAM
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN
RBT

APLIKASI LITERASI
O Kamus Dewan (2002) mentakrifkan literasi

sebagai kebolehan menulis dan membaca.


O Guru boleh menginovasikan cara mengajar

di dalam bilik darjah.


O Guru boleh mengadakan permainan seperti

silangkata, mencari benda yang


tersembunyi, suai gambar dan sebagainya.

APLIKASI 4M
O 4M merangkumi membaca, menulis, mengira

dan menaakul.
O Pihak sekolah dapat mengenal pasti murid

yang mempunyai masalah pembelajaran


melalui kemahiran 4M.
O Langkah penyaringan dan pengesanan awal

murid yang belum menguasai 4M penting


bagi mengenal pasti pelaksanaan program
pemulihan yang bersesuaian dengan mereka.

APLIKASI ICT
O ICT adalah singkatan daripada Information

and Communication Technology.


O Teknologi yang diperlukan untuk

pemprosesan data berkaitan aspek


pengurusan dan pemprosesan maklumat.
O Kaedah pengajaran RBT dengan

menggunakan peralatan ICT seperti LCD,


komputer dan persembahan PowerPoint
amat berkesan.

O Penggunaan multimedia mempunyai potensi

dalam program tutorial di mana ia memberi


sokongan kepada pelajar mempelajari mata
pelajaran reka bentuk dan teknologi.
O Penggunaan animasi dan video dalam komputer

dapat menunjukkan demonstrasi dalam konsep


yang kompleks.
O Guru juga boleh menggunakan ICT khasnya dalam

persediaan program pengajaran individu, ujian


skor dan mengawal tahap pencapaian pelajar
dalam reka bentuk dan teknologi.

TERIMA KASIH