Anda di halaman 1dari 19

FALSAFAH PENDIDIKAN

TRADISIONAL BARAT
DISEDIAKAN OLEH :
CHONG PING YEN
DATU ABDUL WAHID BIN DATU KAMARUDDIN
NATHANEAL AK CHEMALINE
WONG CHIEW PING

KUMPULAN
L/O/G/O
4 PPRMT 1

FALSAFAH PENDIDIKAN TRADISIONAL BARAT


Perenialisme

Idealisme

Mazhab

Essensialisme

Realisme

PERENIALISM
E

DEFINISI DAN KONSEP


Parenialisme

Mempelajari
perkaraperkara
asas

Ciri-ciri asas
semula jadi
manusia adalah
sejagat dan tidak
berubah-ubah

Ketelusan
(tidak
berubah)

MATLAMAT/TUJUAN PENDIDIKAN

Mengajar
pengetahuan
dan nilai yang
bersifat sejagat
dan abadi

PERENIALISME

Tidak mempunyai
had masa

Memupuk
moral pelajar

ESSENSIALISME

DEFINISI DAN KONSEP


Essensialisme

Mempelajari
perkaraperkara
asas

Berubah dari
semasa ke
semasa

Praktikal
dan
pragmatik

MATLAMAT/TUJUAN
PENDIDIKAN

Dihayati dan
disimpan

ESSENSIALISME

Pengajaran
maklumat
berbentuk fakta

Penghayatan
budaya

TOKOH-TOKOH

TOKOH-TOKOH
PERENIALISME

Thomas Aquinas
(1274 M)

Plato
(427-347 SM)
Tujuan utama
pendidikan adalah
membina
pemimpin yang
sedar akan asas
normatif dan
melaksanakannya
dalam semua
aspek kehidupan.

Pendidikan sebagai
proses mencungkil
bakat-bakat
terpendam yang
dimiliki seseorang
menjadi aktif atau
nyata dan ia
bergantung kepada
kesedaran setiap
individu yang
memiliki kemampuan
tersebut.

Aristotles
(384-322 SM)
Perkembangan
sahsiah merupakan
titik pusat perhatian
pendidikan dengan
falsafah sebagai alat
untuk mencapainya.

TOKOH-TOKOH
ESSENSIALISME
Wilhelm Friedrich
Hegel (1770-1831 M)
Mengemukakan adanya
perpaduan antara ilmu
pengetahuan dan agama
menjadi suatu pemahaman
yang menggunakan
landasan spiritual

George Santayana
(1863-1952 M)
Nilai itu tidak dapat ditandai
dengan konsep tunggal,
kerana minat, perhatian dan
pengalaman seseorang
menentukan adanya kualiti
yang tertentu

KESIMPULAN PENDAPAT
TOKOH PERENIALISME

Mencungkil
bakat
seseorang

Asas normatif
(ikut undangundang)
Sahsiah
dalam
kehidupan

KESIMPULAN PENDAPAT
TOKOH ESSENSIALISME
Pembelajaran
mesti seimbang
dari segi
keagamaan dan
pengetahuan

Belajar
berdasark
an minat
dan
pengalam
an

TUMPUAN

TUMPUAN
PERENIALISME

JENIS KURIKULUM

PERANAN GURU

KAEDAH MENGAJAR

PERANAN MURID

Bidang kemanusiaan &


kesusasteraan.
Celik akal mengenai
kehidupan.
Pakar &
berpengetahuan.
Menyampaikan ilmu,
membimbing &
mendisiplinkan pelajar.
Kaedah didaktik (murid
tidak boleh
mempersoalkan ajaran
guru).
Berusaha memperoleh
ilmu.
Menyiapkan tugasan.

ESSENSIALISME
Perkara asas (3M).
Bidang sastera &
kemanusiaan sebagai
sampingan.
Berwibawa dalam P&P.
Mahir dari segi kawalan
bilik darjah.
Teladan/ role model.
Didaktik ditegaskan.
Tidak menggalakkan
proses spekulasi
reflektif.
Praktikal
Rajin belajar.
Tumpukan perhatian.

KESIMPULAN

TUNTASNYA
Pendidikan di barat pula
berfokuskan kepada proses
pembelajaran di institusi seperti
sekolah untuk menjadikan
murid mendapat pengetahuan
dan mengaplikasikannya secara
berkesan.
Falsafah pendidikan Barat menekankan nilai
sesuatu ilmu sebagai keperluan untuk
membezakan taraf individu dengan individu
yang lain.