LOGO

MOTIVASI KEISLAMAN

BAHTIAR FAHRUDIN, S.Si.

www.themegallery.com

Company Logo

www.themegallery.com

MANUSIA BARU
Best Attitude

Best Performance

Best Activity

Company Logo

BEST ATTITUDE

www.themegallery.com

BEST ATTITUDE

'‘Dan Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit
ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan
buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira
kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang
yang apabila ditimpa musibah mereka berkata,
sesungguhnya kami milik Allah dan kepada-Nyalah
kami kembali,”(Al-Baqarah /2: 155-156)
Company Logo

www.themegallery.com

BEST ATTITUDE

1

Kekuatan Moralitas

2

Kekuatan Integritas

3

Kekuatan Komunikasi

Company Logo

www.themegallery.com

Kekuatan Moralitas

Dan sesungguhnya kamu benar-benar
berbudi pekerti yang agung. (Al Qalam /68:
4)

Company Logo

www.themegallery.com

Kekuatan Moralitas

Dan sesungguhnya kamu benar-benar
berbudi pekerti yang agung. (Al Qalam (68):
4)

Company Logo

www.themegallery.com

Kekuatan Integritas

"Wahai orang-orang yang beriman,
kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang
tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian
di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apaapa yang tidak kamu kerjakan. (As Shaff /
61:2-3)
Company Logo

www.themegallery.com

Kekuatan Komunikasi

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah
kamu kepada Allah dan katakanlah
perkataan yang benar,
(Al Ahzab /33: 70)

Company Logo

BEST PERFORMANCE

www.themegallery.com

BEST PERFORMANCE

Sesungguhnya Kami telah menciptakan
manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.
(At Tin /95: 4)

Company Logo

www.themegallery.com

BEST PERFORMANCE

1

Kekuatan Bahasa Tubuh

2

Kekuatan Ekspresi Wajah

3

Kekuatan Pakaian

Company Logo

www.themegallery.com

Kekuatan Bahasa Tubuh

“Dia (Muhammad) bermuka masam dan
berpaling. Karena datang kepadanya
seorang buta. Tahukah kamu boleh jadi ia
ingin mensucikan dirinya. Atau ia ingin
mendapatkan pengajaran yang bermanfaat
kepadanya.” (Q.S. Abasa /80: 1-4)
Company Logo

www.themegallery.com

Kekuatan Ekspresi Wajah

“Dia (Muhammad) bermuka masam dan
berpaling. Karena datang kepadanya
seorang buta. Tahukah kamu boleh jadi ia
ingin mensucikan dirinya. Atau ia ingin
mendapatkan pengajaran yang bermanfaat
kepadanya.” (Q.S. Abasa /80: 1-4)
Company Logo

www.themegallery.com

Kekuatan Pakaian

Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah
menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup
auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan.
Dan pakaian takwa itulah yang paling baik.
Yang demikian itu adalah sebahagian dari
tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan
Company Logo

BEST ACTIVITY

www.themegallery.com

BEST ACTIVITY

Maha Suci Allah yang di tangan-Nyalah
segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas
segala sesuatu. Yang menjadikan mati dan
hidup, supaya dia menguji kamu, siapa di
antara kamu yang lebih baik amalnya.
(Al Mulk/67: 1-2)
Company Logo

www.themegallery.com

BEST ACTIVITY

1

Produktifitas Kerja

2

Kualitas Kerja

3

Manfaat untuk orang lain

Company Logo

www.themegallery.com

Kekuatan Produktifitas Kerja

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah
dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan
melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan
dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui
akan yang ghaib dan yang nyata, lalu
diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah
Company Logo

www.themegallery.com

Kekuatan Kualitas Kerja

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh,
baik laki-laki maupun perempuan dalam
keadaan beriman, maka sesungguhnya akan
Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik
dan sesungguhnya akan Kami beri balasan
kepada mereka dengan pahala yang lebih baik
Company Logo

www.themegallery.com

Kekuatan Manfaat bagi Orang
lain

Dan tolong-menolonglah kamu dalam
(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan
jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa
dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu
kepada Allah, sesungguhnya Allah amat
berat siksa-Nya (Al-Mâidah/5:2)
Company Logo

LOGO

Thank You !

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.