Anda di halaman 1dari 37

PERANAN GURU

SEKOLAH RENDAH
Ahli Kumpulan
Elena Lulia Luhat
Emyanex Welly Tugis
Hennylyne
Siti Amizah Amza

PENGENALAN
Guru merupakan ibu bapa kedua
kepada murid-murid di sekolah
Guru mempunyai tugas-tugas
tertentu selain hanya untuk
mengajar
Guru sebagai ibu bapa, rakan, doctor
dan sebagainya kepada murid

GURU SEBAGAI PENGAMAL ILMU


DAN KEMAHIRAN
Amal- sesuatu perkara yang
diamalkan oleh seseorang
Ilmu- susunan konsep sesuatu
perkara yang mempunyai perkaitan
dengan kehidupan dan kesejahteraan
manusia
Pengamal ilmu- orang yang
mengamakkan sesuatu perkara yang
berguna untuk memperkembangkan
pengetahuan

Shahril @ Charil Marzuki et. al.


(1993) menegaskan guru sebagai
pengamal ilmu, mempunyai pernan
serta tanggungjawab social iaitu:
a) Perancang, fasilitator dan
pengurus pembelajaran
b) Penyampai ilmu pengetahuan
c) Pembentuk akhlak
d) Pembimbing
e) Contoh teladan atau model

GURU SEBAGAI PENGAMAL ILMU


DAN KEMAHIRAN

Mencintai

Menguasai

Menggunaka
n atau
mengaplikasi
kan ilmu

Mencari dan
meningkatka
n
pengetahuan

Kemahiran
belajar

Kemahiran
berkomunik
asi

Kemahiran
mengurus

Kemahir
an yang
perlu
diperole
hi
Kemahiran
ICT

Kemahiran
merancang

Kemahiran
berfikir

GURU SEBAGAI
PEMBIMBING
Sebagai
pengurus
bilik darjah

Sebagai
perancang

Mengemba
ngkan
kebolehan
murid

Bantu dan
bimbing
murid
mengatasi
masalah

Bimbing
murid
membuat
keputusan

PENGAMAL REFLEKTIF

DEFINISI REFLEKTIF

Aktiviti atau proses


yang melibatkan
sesuatu
pengalaman dikutip,
diberi pertimbangan
dan dinilai untuk
sesuatu tujuan.

Proses pedagogi
membolehkan
pembelajaran
bermakna berlaku
melalui penilaian
kendiri terhadap
sesuatu andaian,
pola interaksi dan
tindakan.(Mezirow,
1994)

Proses merenung,
menganalisis,
membuat justifikasi
serta
mengemukakan
cadangan dan
tindakan untuk
membaiki diri.

Dalam konteks
perguruan,keboleha
n membuat
transformasi dan
refleksi
membolehkan guru
sentiasa
mempelajari dan
memahami sesuatu
yang baru hasil
daripada apa yang
telah dilaluinya.
(Shulman, 1987).

Membuat
penilaian
kendiri

Mengubah
tingkah laku
Kepentingan
Refleksi

Melihat
alternatifalternatif
dalam
membuat
keputusan

Berfikir secara
analitik,kritis
dan kreatif

Menganalisis
perkaraperkara
penting proses
bekerja dan
hasil kerja

Proses Refleksi
DISKRIPSI
(Apakah yg telah berlaku?)
PELAN TINDAKAN
(Jika peristiwa sama berlaku lagi,
apa tindakan saya akan ambil?)

KESIMPULAN
(Apakah tindakan lain yg
mungkin saya ambil?)

PERASAAN
(Apakah yg saya rasa & fikirkan
masa itu?)

PENILAIAN
(Apakah yg baik/buruk tentang
pengalaman itu?)

ANALISIS
(Apakah pengertian situasi itu
pada saya)?

Pendidik yang prihatin dengan


permasalahan yang dihadapi pelajar akan
melakukan refleksi bagi membuat
penambahbaikan terhadap P&P demi
meningkatkan pencapaian pelajar dan
mengatasi setiap masalah yang timbul.

4. PENYELIDIK

Meningkatkan
perkembangan
profesionalisme diri
serta bertindak
secara profesional.

Proses
perkembangan
peribadi yang
memerlukan
kesedaran tinggi
seseorang

Menjadikan
profesion keguruan
a researh-based
profesion

Amalan pengajaran
perlu berasaskan
kajian saintifik
melalui budaya
penyelidikan

Mengesan masalah
Mengubahsuai
dalam amalan
strategi P&P yang
pendidikan atau
dapat menarik
masalah sosial murid
perhatian murid.
yang memerlukan
tindakan susulan.
Tujuan
Penyelidikan
Dilaksanakan oleh
guru untuk guru dan
tentang guru.

Segala persoalan kajian


dalam PT datang daripada
perasaan ingin tahu
tentang permasalahan
yang diperhatikan.

Penyelidikan
Tindakan(PT)
Kurt Lewin (1952), seorang ahli psikologi
sosial:
Proses penyelidikan tindakan ditinjau
sebagai suatu kitaran tindakan/ kajian
berlingkaran yg merangkumi 4 peringkat:
i. Merancang
ii. Bertindak
iii. Memerhati
iv. Membuat reflektif.

Ciri-ciri Penyelidikan Tindakan


Pendekatan
untuk membaiki
amalan dalam
tugas harian

Fokus utama ke
atas amalan
untuk memahami
dan membaiki

Merujuk kepada
situasi sebenar

Tindakan praktis
untuk mengatasi
masalah

Amalan kepada
teori yang
bersesuaian

Dilaksanakan
secara
berterusan

Penggunaan
bahan-bahan
pelajaran

Masalah
disiplin

Aspek-aspek
yang boleh
dikaji

Pengurusan
bilik darjah

Penggunaan
strategi,
kaedah dan
teknik
mengajar

Kepentingan
Penyelidikan

Mengesan dan memperbaiki


kelemahan dalam sesi pengajaran.

Meningkatkan keberkesanan proses


P&P.
Meningkatkan ilmu dan pemahaman
amalan bilik darjah.
Hasil penyelidikan dapat dimanfaatkan
oleh semua guru.

5. AGEN SOSIAL

KONSEP SOSIAL
Proses
mengembangkan diri.

Menghendaki seseorang
individu mempelajari dan
Melibatkan proses
menerima nilai, sikap,
pembelajaran yang
kemahiran dan peranan berterusan sepanjang
yang dapat membentuk
hayat.

Guru Sebagai Agen Sosial


Memberi peluang kepada murid untuk
menguasai pelbagai ilmu dan kemahiran

Memupuk sikap, nilai dan sahsiah murid yang


sempurna

Memastikan perubahan dan perkembangan


tingkahlaku murid adalah mengikut nilai,
norma kehendak masyarakat

Guru Sebagai Agen Sosial


Mempunyai hubungan rapat dengan
masyarakat
dan
boleh
menggunakan
statusnya
untuk
menyebarkan
nilai-nilai
positif
kepada ahli masyarakat.

Terlibat
dengan
aktiviti-aktiviti
kemasyarakatan yang dianjur oleh
komuniti setempat.

Guru perlu mengamalkan nilai-nilai murni


seperti berbudi bahasa, bersopan,
hormat-menghormati dan penyayang
dalam kehidupan hariannya.

Agen Perubahan
Perubahan merupakan
tindakan membuat sesuatu
mengikut cara yang lain.

Bersifat generatif, iaitu


perubahan di suatu
bahagian boleh
menyebabkan perubahan
di bahagian yang lain.

Agenda khas dalam pengurusan di


alaf baru yang memerlukan guru
untuk bertindak secara responsif
melalui tugas pengajarannya
selaras dengan tuntutan semasa.

Penerimaan
murid
baharu,
kurikulum
baharu,
keperluan
menguasai
ilmu
dan
kemahiran
baharu,
teknologi baharu, struktur
organisasi baharu dan
sebagainya.

Fullan (1993), terdapat


empat
bidang
bagi
membina
keupayaan
moral
untuk
menghadapi perubahan
iaitu
membina
visi
peribadi, inkuiri, masteri,
kolaborasi

Bersikap
terbuka
secara proaktif dan
bersedia
untuk
menghadapi
perubahan
khususnya
dalam
bidang pendidikan.

Pengganti Ibu Bapa


Pembelajaran
perkembangan
awal
kanak-kanak
bermula
daripada ibu bapa.

Aspirasi, nilai dan sikap ibu


bapa menjadi model untuk
dijadikan ikutan.

Adalah
penting
untuk
mengekalkan
hubungan
baik antara pihak sekolah
dengan ibu bapa.

Kanak-kanak datang dari


pelbagai latar belakang
keharmonian
keluarga
yang berbeza.

Keprihatinan dan kepekaan


guru
akan
membantu
kanak-kanak menghadapi
persekolah dengan lebih
yakin.

Guru perlu mempamerkan


kasih sayang, kemesraan
dan
menyediakan
pengalaman pembelajaran
yang
bermakna
dan
berkualiti.

5.9 PENGURUS PEMBELAJARAN


Tugas utama guru di sekolah adalah
untuk menguruskan pembelajaran
Sebagai pengurus pembelajaran, tugas
utama guru adalah untuk menguruskan
bilik darjah.
Pembelajaran akan lebih menarik
sekiranya bilik darjah diurus dengan baik.

Tugas
Utama
Guru
Sebagai
Pengurus
PENGURUS PEMBELAJARAN
Bilik Darjah
Menguruskan
rutin harian

Mengurus
murid-murid

Menguruskan
bahan-bahan
pengajaran

Menguruskan
keadaan
fizikal bilik
darjah

Menguruskan
aktiviti
kumpulan.

Masalah Yang Sering Dihadapi


Guru
Kekurangan BBB

Masalah memilih
strategi dan
aktiviti

Masalah
komunikasi

Masalah kawalan
kelas

Usaha Menguruskan Pembelajaran


Meningkatkan
teknik
pengajaran

Menguruskan
pembelajaran di
peringkat awal.

Menguruskan
pelaksanaan
bagi setiap sesi
pengajaran

Penilaian
terhadap
pengajaran

5.10 PEMBENTUK TINGKAH LAKU


Menurut Lewis M.Beaker (2001), tingkah
laku adalah sebarang perbuatan yang
dilakukan sama ada secara terus atau
tidak, secara sedar atau separa sedar.
Manakala, menurut Garry Martin dan
Joseph Pear (2003), tingkah laku juga
merangkumi
aktiviti,
aksi,
prestasi,
bertindakbalas, tindakan, dan reaksi.

Tugas Guru Sebagai


Pembentuk Tingkah Laku
Memahami
matlamat
pembelajaran
yang ingin
dicapai

Menyelesai
-kan
masalah
dengan
kebolehan
berdikari

Membuat
keputusan
dengan
penuh
hikmah dan
bijaksana

PENUTUP
Guru mempunyai tanggungjawab yang besar
Guru bukan sahaja hebat merancang
pengajaran dan pembelajaran yang di dalam
kelas
Guru seharusnya mempunyai pengetahuan
yang luas bukan sahaja dalam bidang
perguruan tetapi juga dalam bidang yang lain
Dengan adanya guru-guru yang baik dan
bertanggungjawab maka pelajar yang berkualiti
dapat dilahirkan sebagai pelapis untuk negara
pada masa akan datang

SENARAI RUJUKAN
Mezirow,
J.
(1994).
Understanding
transformation theory. United
States: United Adult Education Quarterly.
Shulman, L. (1987). Knowledge and teaching:
Foundations of the new reform. United States:
Harvard Educational Review.

Noriati A. Rashid, Boon Pong Ying dan


Wong Kiet Wah. (2010). Asas Kepimpinan
dan Perkembangan
Profesional Guru.
Selangor Darul Ehsan: Oxford fajar Sdn.
Bhd.