Anda di halaman 1dari 19

PENYELIDIKA

N TINDAKAN:
PROSES

ADAPTASI MODEL
LEWIN 1946 DAN
LAIDLAW 1992
1.
2.
3.
4.
5.

Mengenal pasti aspek amalan


bagi penambahbaikkan
Merancang tindakan
Melaksanakan tindakan
Mengumpul data
Membuat refleksi terhadap
tindakan

1. MENGENALPASTI ASPEK AMALAN


BAGI PENAMBAHBAIKKAN
Pengkaji

akan menekankan kepada


perkara-perkara berikut:

Mencari
fokus kajian

Memilih
fokus kajian

Menulis
fokus kajian

MENCARI FOKUS KAJIAN


Persoalan yang dicadangkan oleh
mereka yang boleh menjadi permulaan
kajian:
Apa yang sedang berlaku?
Sejauh mana isu yang timbul
dianggap sebagai satu masalah?
Apakah yang boleh saya lakukan?

Dari persoalan tersebut, pengkaji boleh


menyambung ayat2 berikut
Saya ingin membuat penambahbaikan
terhadap
Saya berasa keliru tentang
Saya berminat untuk mengubah.
..menganggu suasana bilik darjah. Saya
bercadang untuk

Bersifat praktikal
dan perlukan
perhatian segera
pengamal

Berada dalam
kawalan pengamal

Memilih
fokus
kajian

Berada dalam
kuasa pengamal

Mempunyai skop
yang kecil tetapi
penting dan tidak
mengambil masa
yang terlalu lama
untuk disiapkan

MENULIS FOKUS KAJIAN


Sejauhmanakah intervensi dapat
mengubah?
Bagaimanakah intervensi tersebut
dapat menambahbaikkan..

2.MERANCANG TINDAKAN
i. Matlamat tindakan jelas
ii. Rasional tindakan yang akan diambil
berasas
iii. Tindakan yang diambil ditulis dengan
terperinci
iv. Impak kesan tindakan (dapatan kajian )
hendaklah ditulis dengan jelas

3. MELAKSANAKAN TINDAKAN
Dalam melaksanakan tindakan bagi
mengatasi isu, penyelidik perlu melaksanakan
aktiviti-aktiviti intervensi mengikut ketetapan
rancangan tindakan.
Walau bagaimanapun, penyelidik masih boleh
mengubahsuai rancangan tindakan sekiranya
keadaan memerlukan.

IMPAK TERSEBUT
1. TIDAK SEMESTINYA BERBENTUK PENCAPAIAN
MURID DALAM UJIAN ATAU PEPERIKSAAN SAHAJA
2. BOLEH BERBENTUK PENINGKATAN KEPADA KUALITI
JAWAPAN MURID, ATAU KEKERAPAN INTERAKSI
ANTARA MURID ATAU MENYOAL DALAM KALANGAN
MURID.

4. PENGUMPULAN DATA
Sumber data yang dikumpulkan boleh
dikategorikan kepada:
Data yang dijana sendiri oleh penyelidik
contohnya seperti data pemerhatian,
penulisan jurnal, log, diari, nota lapangan
Data yang dijana orang lain tetapi dikumpul
oleh penyelidik contohnya soal selidik, temu
bual, video, dokumen, sukatan pelajaran dan
lain-lain.

5. REFLEKSI
Refleksi dilakukan pada:
Sebelum tindakan
Semasa tindakan
Selepas tindakan

Refleksi sebelum
Refleksi peringkat ini dilakukan sebelum
memulakan sesuatu kajian tindakan. Antara
langkah yg perlu diambil:
i. Membuat analisis situasi serta menjelaskan isu,
fenomena atau masalah pedagogi
ii. Menganalisis kefahaman kendiri terhadap isu,
fenomena atau masalah pedagogi
iii. Menentukan isu/bidang keperihatinan
iv. Mengenalpasti tindakan intervensi yang
bersesuaian.

Refleksi semasa
Refleksi peringkat ini dilakukan semasa kajian
tindakan. Antara langkah yg perlu diambil:
i. Membuat keputusan awal terhadap
perjalanan proses tindakan
ii. Menerima komen dan teguran spontan
semasa menjalankan tindakan
iii. Mengatasi segala rintangan dengan
penambahbaikkan intervensi
iv. Menilai keberkesanan tindakan intervensi
tersebut

Refleksi selepas
Antara langkah yg perlu diambil:
i. Mensistesis perubahan dan peningkatan diri
guru dan murid
ii. Menilai kembali kesan tindakan yang telah
diambil serta kefahaman baru yang diperolehi
iii. Menentukan rumusan yang boleh dilaksanakan
iv. Merancang tindakan susulan

TINDAKAN SUSULAN

Tindakan susulan merupakan tindakan yang


diambil selepas refleksi dilakukan
Apabila objektif kajian tercapaipenyelidik akan
mengekalkan kaedah ini untuk pengajaran masa
depan
Jika kajian tidak berjaya, penyelidik boleh
menulis spt berikut memandangkan kajian
tindakan saya tidak mendatangkan hasil positif,
maka saya akan menggunakan tindakan lain
untuk mengatasi masalah ini
Penyelidik juga boleh meneruskan kajian
tindakan dengan mengambil tindakan susulan
( gelungan kedua)

MERANCANG
TINDAKAN KEDUA
Kitaran kedua dirancang apabila tindakan
intervensi pada lingkaran pertama tidak berjaya
menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam
pengajaran dan pembelajaran.
Tindakan penambahbaikan atau pendekatan
program yang baharu

Sekian,
terima kasih.