Anda di halaman 1dari 39

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

SEKOLAH MENENGAH
TINGKATAN 1

Rajah 1: Reka Bentuk Kurikulum KSSM

2.0 MATLAMAT RBT


KSSM RBT bermatlamat memberi pengetahuan, kemahiran, nilai,
estetika dan teknologi dalam dunia reka bentuk. Murid dapat
membentuk kemahiran berkomunikasi serta menjana idea untuk
menghasilkan produk baharu dan menjadi pereka bentuk yang
membudayakan pemikiran kritis, kreatif, inovatif, inventif dan
keusahawanan.
2.1 Reka Bentuk Dan Teknologi Sebagai Mata Pelajaran

Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) merupakan satu mata


pelajaran wajib dalam KSSM. Kurikulum Standard RBT digubal
dengan memberikan penekanan pada standard kandungan dan
standard pembelajaran yang perlu diketahui, difahami dan
dikuasai oleh murid sekolah menengah tingkatan 1, 2 dan 3.
Pendedahan awal tentang kemahiran asas dalam bidang
teknikal, teknologi pertanian, sains rumah tangga dan elemen
merentas kurikulum seperti bahasa, kelestarian alam sekitar,
nilai murni, patriotisme, kreativiti dan inovasi, keusahawanan

OBJEKTIF
KSSM RBT bertujuan untuk membolehkan murid mencapai objektif berikut:
Mempunyai kesedaran terhadap perkembangan reka bentuk pembangunan
produk sesuai dengan kehidupan.
Memperoleh kemahiran menggunakan peralatan, bahan dan perisian komputer
yang sesuai dalam menghasilkan sesuatu produk.
Menghasilkan produk yang direka bentuk mempunyai konsep teknologi hijau.
Membuat keputusan untuk menyelesaikan sesuatu masalah menggunakan
teknologi yang bersesuaian.
Mereka bentuk melalui pendekatan Jujukan Reka Bentuk (Design Cycle)
dan membuat projek dengan berkesan.
Membangunkan produk melalui proses reka bentuk yang menggunakan
teknologi.
.
Mengamalkan nilai murni yang relevan untuk
mereka bentuk sesuatu produk
yang lebih ergonomik, mesra pengguna, berkualiti tinggi dengan
kos yang efisien.
Mengamalkan sikap bekerjasama dan berintegriti.

Jadual1 : Standard Kandungan , Standard Pembelajaran dan Standard Prestasi

Jadual 2 :Kandungan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP)


Tingkatan 1

1. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran (PdP)


Strategi pengajaran dan pembelajaran RBT akan menjadi lebih berkesan dengan
menggunakan strategi berikut:

PEMBELAJARA
PEMBELAJARA
N MELALUI
N MELALUI
PENEROKAAN
PENEROKAAN

PEMBELAJARA
PEMBELAJARA
N
N
KOLABORATIF
KOLABORATIF

PEMBELAJARA
PEMBELAJARA
N
N
KONSTRUKTIVIS
KONSTRUKTIVIS
ME
ME

PEMBELAJARA
PEMBELAJARA
N KENDIRI
N KENDIRI

KAEDAH
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN
(PDP)

PEMBELAJARA
PEMBELAJARA
N MASTERI
N MASTERI
PENYELESAIA
PENYELESAIA
N MASALAH
N MASALAH

PEMBELAJARA
PEMBELAJARA
N
N
BERASASKAN
BERASASKAN
PROJEK
PROJEK
PEMBELAJARA
PEMBELAJARA
N
N
BERASASKAN
BERASASKAN
INKUIRI
INKUIRI

Rajah 4 :Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran (PdP)

Jadual 3 : Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran (PdP)

BIL. PERKARA

PENILAIAN

CATATAN

1.

Kaedah
Pentaksiran

Pentaksiran Sekolah

Dinilai di peringkat sekolah.

2.

Jenis
Instrumen

Pentaksiran Bertulis
Soalan struktur dan
objektif
aneka
pilihan

KerjaAmali
Senarai Semak
Lembaran Kerja
Port Folio
Hasil Projek

Ujian 1 Ujian bertulis


(100%)
Peperiksaan Pertengahan
Tahun (100%)
Peperiksaan Akhir Tahun
40%
Pentaksiran
Bertulis
- 60% Kerja Amali
Penilaian
semasa.

untuk

tahun

BIL. PERKARA
PENILAIAN
CATATAN
3.
Konstruk Yang Pengetahuan
dan Pembelajaran
secara
Ditaksir
Kefahaman
teori.

Kemahiran
Melaksanakan kerja amali
menghasilkan projek
prosedur yang betul dan
penyediaan dokumentasi.
4.
Tempoh Ujian Ujian bertulis
Peperiksaan
amali Berdasarkan tugasan
Kerja
(sepanjang tahun)
Ujian 1 Ujian bertulis (1
jam)
Peperiksaan Pertengahan
Tahun (2 jam)
Peperiksaan Akhir Tahun
(2 jam)

BIL. PERKARA
5.
Cakupan
Konteks
6.

Pelaporan

7.

Sistem
Sokongan
Yang
Diperlukan

PENILAIAN
CATATAN
Mencakupi
bidang
pembelajaran
tingkatan 1
Pemberian tahap dan Pemberian tahap dan secara
secara deskriptif untuk deskriptif untuk memberikan
memberikan maklumat maklumat tentang prestasi
tentang prestasi murid murid
Sistem aplikasi untuk pelaporan deskriptif

5.1 Kaedah Pentaksiran


Pelaksanaan RBT bertujuan
melahirkan murid yang
berkebolehan
dan berkemahiran asas
dalam
melaksanakan kandungan
RBT.
5.1.1 Kaedah Pentaksiran
RBT terdiri
daripada:
i) Pentaksiran
Pusat
ii) Pentaksiran
Sekolah (PS)
PS guru merancang, membina,

PENTAKSIRAN SEKOLAH
Masa

Sepanjang
tahun

Konstruk

Pengetahuan
Kemahiran
Nilai

Jenis
Pentaksiran

Contoh :
Secara lisan
Kuiz
Folio/Skrap
Kerja amali
Pemerhatian
Ujian bertulis

5.1 Kaedah Pentaksiran


Pelaksanaan RBT bertujuan
melahirkan murid yang
berkebolehan
dan berkemahiran asas
dalam
melaksanakan kandungan
RBT.
5.1.1 Kaedah Pentaksiran
RBT terdiri
daripada:
i) Pentaksiran
Pusat
ii) Pentaksiran
Sekolah (PS)
PS guru merancang, membina,

PENTAKSIRAN SEKOLAH
Masa

Sepanjang
tahun

Konstruk

Pengetahuan
Kemahiran
Nilai

Jenis
Pentaksiran

Contoh :
Secara lisan
Kuiz
Folio/Skrap
Kerja amali
Pemerhatian
Ujian bertulis

5.1.2 Pentaksiran yang baik mempunyai ciri-ciri


seperti berikut;
i)
Keobjektifan - ketepatan seseorang pemeriksa
memeriksa skrip
jawapan.
ii)
Kebolehtadbiran - kelincinan dan kerja-kerja
susulan
yangdilaksanakan secara berpusat atau
berasaskan sekolah.
iii) Kemudahtafsiran - maklumat tentang
calonberdasarkan skor,
mendiskrimasikan calon, menepati tujuan
mengadakan
sesuatu ujian dan pentaksiran.