Anda di halaman 1dari 13

Definisi

KBKK
Jenny kong yug ying
Katie wong
Liew miaw huei
Chan Geok Ying
Beyer 1984
• Menurut Beyer (1991), pemikiran
bermaksud sebagai operasi mental
terhadap input deria dengan
menggunakan maklumat dalam
ingatan untuk menaakul,
mengadaptasi dan
mengasimilasinya degan tujuan
membentuk atau mencari sesuatu
makna. (Menggunakan akal untuk
menyelesaikan masalah)-
(Mok Soon Sang, 2010, mukasurat 119

)
• Menggunakan akal untuk
Maksud KBKK
• Kemahiran berfikir secara kritis ialah
kebolehan membuat, mentafsir dan
menilai data, idea dan maklumat
untuk untuk mencari makna atau
menyelesaikan masalah
• Ia meliputi kemahiran membanding
dan membezakan, meringkaskan,
membuat keputusan, menganalisis,
membuat inferens ataupun
menyelesaikan masalah
• Kemahiran berfikir secara kreatif
ialah kebolehan memperluas
dan mengemabangkan daya
imaginasi, kreativiti dan inovasi
dengan tujuan mendapat idea
baru atau ciptaan yang asli.
• Ia meliputi kemahiran menjana
dan menghasilkan idea yang
inovatif atau ciptaan yang asli
seperti mencipta metafora,
analogi atau definisi
• Critical thinking... means making
reasoned judgments" . Basically,
Beyer sees critical thinking as using
criteria to judge the quality of
something.
• Beyer berpendapat bahawa
kemahiran berfikir secara kritis
ialah membuat keputusan secara
rasional atau dalam erti kata lain
ialah kebolehan manusia untuk
membentuk konsep, memberi
sebab atau membuat penentuan.
• Menurut Beyer dalam model
berfikirnya yang dikenali sebagai
‘Functional Thinking’, domain
kognitif merangkumi beberapa
kebolehan yang terdiri daripada
membuat keputusan
(decision-making),
menyelesaikan
masalah (problem-
solving) dan menjana
konsep
• Ini diikuti oleh pemikiran kritis
(critical thinking), dan
pemikiran kreatif (creative
thinking) pada tahap sedikit
rendah dari yang pertama.
• Tahap seterusnya adalah terdiri
dari kebolehan memproses
(processing) dan penaakulan
(reasoning) dan tahap yang
terendah sekali adalah  terdiri
dari kebolehan mengingat
Vincent Ryan
Ruggiero(1984)
“ Thinking is any mental activity that

helps formulate or solve a problem,


make a decision, or fulfill a desire to
understand. It is a searching for
answers, a reaching for meaning.”

• Berfikir adalah setiap aktiviti mental
yang membantu merumuskan
atau menyelesaikan masalah,
membuat keputusan, atau
memenuhi hasrat untuk mengerti.
• Ini adalah mencari jawapan, yang
meraih makna.
Kesimpulan
• "Pemikiran ialah proses
menggunakan minda untuk
mencari makna dan pemahaman
terhadap sesuatu, menerokai
pelbagai kemungkinan idea atau
ciptaan dan membuat
pertimbangan yang wajar, bagi
membuat keputusan dan
menyelesaikan masalah dan
seterusnya membuat refleksi dan
metakognitif terhadap proses yang