Anda di halaman 1dari 26

Ang Heograpiya

at
Katangiang Pisikal ng
Daigdig

Layunin:
1.

2.

3.

Naipaliliwanag ang estruktura


ng daigdig.
Natatalakay
ang
ilang
mahahalagang kaalaman ukol
sa Daigdig.
Natutukoy ang pisikal na

Isa ang Daigdig sa walong


planetang umiinog at umiikot sa
isang malaking bituin, ang Araw.
Ang lahat ng buhay sa Daigdighalaman, buhay at tao- ay
kumukuha ng enerhiya mula sa
hangin, alon, ulan, klima at

Ang Estruktura ng Daigdig

Ang
Daigdig
ay
binubuo ng crust,
ang
matigas
at
mabatong bahagi
ng planetang ito.
Umaabot
ang
kapal nito mula

Ang mantle ay isang patong ng


mga batong
napakainit kaya
malambot at natutunaw ang
ilang bahagi nito.

Tinatawag na core ang kaloobloobang bahagi ng Daigdig na

Ang Daigdig ay may


plate
o
malaking
masa ng solidong
bato
na
hindi
nananatili
sa
posisyon. Sa halip,
ang
mga
ito
ay
gumagalaw na tila

Paano
nakaaap
ekto ang
mga
plate sa
pagbaba
go
ng
hitsura
ng
ibabaw
ng

Napakabagal ng paggalaw
ng
mga
plate
na
sa
katunayan,
umaabot
lamang sa 5 sentimetro o 2
pulgada bawat taon. Ito rin
ang makapagpapaliwanag
kung bakit a loob ng
maraming
taon,
ang

Ang Daigdig ay may


apat
na
hatingglobo: Ang Northern
at
Southern
Hemisphere
na
hinahati ng equator,
at ang Eastern at
Western Hemisphere

Sa
Northern
Hemisphere,
tinatayang 61% ng bahaging
ito ay tubig samantalang 39%
naman ay lupa. Dahil dito, ito
ay
tinawag
ding
land
hemisphere.

Sa
Southern
Hemisphere
naman,
81%
ay
tubig
samantalang
19%
lamang ang lupa kung

Longitude at Latitude

Sa pamamagitan ng pagbibigay
ng longitude at latitude ng
isang lugar, maaaring matukoy
ang lokasyon nito sa globo o
mapa sa paraang absolute,
astronomical, o tiyak.

Longitude

Tinatawag na longitude
ang
distansyang
angular na nasa pagitan
ng dalawang meridian
patungo sa kanluran ng
Prime Meridian.

Ang Prime Meridian


na nasa
Greenwich
sa
England
ay
itinalaga bilang zero degree
longitude.
Ang 180 degrees longitude mula
sa Prime Meridian, pakanluran
man
o
pasilangan,
ang

Latitude

Tinatawag na latitude
ang
distansyang
angular sa pagitan ng
dalawang
parallel
patungo sa hilaga o
timog ng equator.

Ang equator ang


humahati
sa
globo sa hilaga at
tiomg
hemisphere.
Ito
rin ay itinakdang
zero
degree
latitude.

Ang Tropic af Cancer


ang
pinakadulong
ba hagi ng Northern
Hemisphere
na
direktang
sinisikatan ng araw.
Makikita ito sa 23.5
degree hilaga ng
equator.

Ang
Tropic
of
Capricorn ay ang
pinakadulong
bahagi
ng
Southern
Hemisphere
na
direkta
ring
sinisikatan
ng
araw.

Pag-inog ng Daigdig
Patuloy ang daigdig sa paginog sa kanyang axis habang
umiikot ito sa araw.
Nakagagawa
ito
ng
kumpletong
pag-inog
sa
kanyang aksis sa loob ng 24
oras.

Ang bilis ng paggalaw ng mga


puntos sa ekwador habang umiinog
ito ay 1,609 kilometro bawat oras.
Inaabot naman ng 365 1/2 araw, sa
bilis na 107,016 kilometro bawat
oras, ang pag-ikot ng daigdig sa
araw.

Pisikal na Katangian ng Daigdig


Binubuo ang pisikal na katangian
ng daigdig ng kalawakan, kalupaan,
klima, katubigan, buhay-halaman,
buhay-hayop, at mga mineral.
Nakaiimpluwensiya
ang
bawat
katangian sa isa't isa.

Mga Anyong Lupa at


Anyong Tubig

Bumubuo lamang ang kalupaan ng


29.2
bahagdan
ng
kabuuang
daigdig at nahahati-hati ito sa apat
na malalaking rehiyon: EurAsyaAprica - tripleng kontinente ng
Europa, Asya, at Aprica; Amerika dobleng kontinente ng Timog at
Silangang Amerika; Antarctica; at

Bunga ng distribusyon ng
mga nabanggit na masa ng
lupa, nahiwa-hiwalay nila ang
katubigan
sa
tatlong
pangunahing
rehiyong
katubigan:
Pacific
Ocean;
Atlantic Ocean at maliit na

Ang
Pacific
Ocean
ang
pinakamalawak at sumasakop
sa halos ikatlong bahagi (1/3)
ng daigdig.

Ang Klima

Ang klima ay ang


kalagayan o kondisyon
ng
atmospera
na
karaniwan
sa
mga
malaking rehiyon o
lugar sa matagal na
panahon.

Mahalaga ang papel ng


klima, ang kalagayan o
kondisyon ng atmospera sa
isang rehiyon o lugar sa
matagal na panahon.

Pangunahing
salik
sa
pagkakaiba-iba ng mga klima
sa daigdig ang natatanggap
na sinag ng araw ng isang
lugar depende sa latitude at
gayon
din
sa
panahon,