Anda di halaman 1dari 43

GPP1063

PENGANTAR PENGAJIAN
PROFESIONAL
PERSONALITI GURU CEMERLANG
DISEDIAKAN OLEH:
MUHAMMAD NAIM BIN ABU
BAKAR
NUR AQIMMA BINTI OSMAN
NUR ARIFAH BINTI ABDUL HALIM

PENGENALAN:
1. Profesion perguruan bukanlah satu profesion yang statik dan
tidak menjanjikan peluang kenaikan pangkat yang menarik.
2. Kementerian Pelajaran Malaysia mengadakan pelbagai
insentif

untuk

membantu

meningkatkan

profesionalisme

perguruan melalui pelaksanaan Guru Cemerlang.

3. Sebagai contohnya, seorang guru seharusnya mempunyai kualiti yang


khusus dan konsisten supaya dipandang mulai oleh masyarakat.
4. Profil guru cemerlang atau ciri-ciri guru yang cemerlang dibahagikan
kepada dua aspek utama iaitu:
Ciri-ciri personaliti seperti: menepati masa, berupaya mewujudkan
suasana kecindan atau humorous (jenaka) dan tegas.
Aspek kemahiran pedagogi seperti: komunikasi berkesan (bahasa
yang mudah dan lancar, pergerakan badan dan mimik muka yang
sesuai, intonasi yang menarik dan lantang); kreativiti dan keupayaan
menyelesaikan masalah secara spontan.

PERSONALITI GURU YANG


CEMERLANG PERIBADI

Terdapat lima (5) aspek kecemerlangan yang dikehendaki oleh


Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) menurut seorang penyelidik
iaitu Md. Nasir Masran (2000) dalam kertas prosiding bertajuk Guru
Cemerlang:

Personaliti

dan

Kemahiran

(Prosiding

seminar

kebangsaan penyelidikan dan pembangunan dalam pendidikan 2000. 3


4 Oktober 2000, Bahagian Pendidikan Guru, KPM, ms. 173 178):

1. Kecemerlangan Peribadi
Kecemerlangan peribadi yang dimaksudkan ialah meliputi perkara
berikut:
Bertimbang rasa

Bersikap terbuka

Bertanggungjawab

Berfikiran positif

Berakhlak mulia

Kreatif & inovatif


Amanah

Kemas

Adil

Membuat
keputusan yang
rasional serta
berobjektif.

Sebagai pakar
rujuk bidang
masing-masing

2. Kecemerlangan
Pengetahuan dan
Kemahiran
Berikut adalah
perkara yang
berkaitan dengan
kecemerlangan
pengetahuan dan
kemahiran:

Menguasai dan
menghayati
kandungan
mata pelajaran
kepakarannya

Berkebolehan
menyelesaikan
masalah

3. Kecemerlangan Komunikasi:
Komunikasi adalah suatu bidang yang amat perlu dikuasai oleh warga
guru sebagai suatu senjata utama dalam melaksanakan tugas
menyebarkan ilmu dan kemahiran kepada murid-murid. Berikut adalah
perkara yang perlu dikuasai oleh seseorang guru cemerlang berkaitan
dengan komunikasi:
Kecekapan berinteraksi dan menyampaikan idea dan mesej secara
berkesan.
Berkeupayaan memelihara hubungan mesra.
Menghormati
pendidikan.

semua

ahli

masyarakat

sekolah

atau

institusi

4. Kecemerlangan Potensi
Keberkesanan sumbangan terhadap kejayaan sekolah
atau institusi pendidikan dalam aktiviti kurikulum dan
kokurikulum.
Penglibatan yang bermakna dalam aktiviti-aktiviti ilmu
seperti kursus-kursus profesional, seminar, bengkel.
Sentiasa berusaha meningkatkan ilmu dan kemahiran
melalui akademik dan penyelidikan.

5. Personaliti Unggul
Personaliti ialah perwatakan dan tingkahlaku. Personaliti ialah satu
daripada pembolehubah yang boleh memudahkan atau menyulitkan
sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran. Guru cemerlang
perlu mempunyai ciri-ciri personaliti unggul seperti berikut:
Prihatin

Adil

Kerjasama

Sabar

Menepati masa

Tegas

Bertanggung jawab

Kesungguhan

Berakhlak mulia

Mesra

Kecindan (unsur jenaka)

Hasil Kerja Yang Cemerlang

Guru cemerlang ialah guru yang berupaya meningkatkan hasil pembelajaran dan
membangunkan potensi pelajar selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan
menerusi peningkatan minat dan penglingbatan pelajar, melalui pelbagai
pendekatan menerusi kebolehan dan keupayaan dalam membimbing pelajar di
dalam dan di luar waktu pengajaran, menerusi kekerapan pemberian kerja bertulis
atau tugasan dan menerusi penguasaan dan pelbagai kaedah dan teknik
pengajaran dan pembelajaran.

Pengajian
Professional

Komunikasi Berkesan &


Potensi

Apa itu Komunikasi?


ROBINS & DE
KomuniC
U
N
kas
(1998)
im
eliZ
baO
tkan
dan

transmis
makluma
i maksud
t
k
epada au
maksud
d
iens. Apa
ataupun
makluma
bila
audiens,
t tidak d
proses k
iterima
omunika
si tidak b
erlaku

Contoh
alam
d
t
a
r
u
s
k
sepucu
a
m
i
dapat
r
k
e
a
n
e
id
t
li
A
Ali m
angkan
d
e
s
,
u
d
r
Urdu.
bahasa U
a
s
a
h
a
b
r
be
berlaku
n
a
k
a
k
a
ikasi tid
n
u
sirkan
m
f
o
a
t
k
i
,
d
u
t
it
u
b
h
Ole
rat terse
u
s
a
s
a
h
hami
a
a
b
f
i
li
d
a
g
u
n
c
a
e
k
ahasa y
b
m
a
l
a
d
ke

Komponen Komunikasi
2. encoding

Strategi Komunikasi Berkesan

1. Menetapkan Matlamat
Komunikasi
Mempunyai TIGA KATEGORI
i) Objektif Umum
ii) Objektif Tindakan
iii) Objektif Komunikasi Terperinci

i) Objektif Umum
Objektif yang dapat memotivasikan anda
berkomunikasi
Ia adalah pencetus kepada proses pemikiran kreativiti
anda.
Objektif umum adalah kenyataan (sebaik-baik ditulis)
berkaitan dengan tanggungjawab anda sebagai pemula
komunikasi, apa yang anda harapkan dan apakah
masalah organisasi yang cuba diselesaikan

ii) Objektif Tindakan


Lebih terperinci daripada objektif umum, mudah dinilai
dan mempunyai sempadan waktu
Objektif ini membantu mencapai objektif umum
Contoh : Saya ingin meningkatkan jumlah penonton
rancangan Akademi Fantasia sebanyak 20 peratus pada
bulan Mac 2005

iii) Objektif Komunikasi


Terperinci
Menentukan apa hasil yang diharapkan akibat daripada
tindakan anda berkomunikasi kepada pendengar
ucapan ataupun pembaca tulisan anda.

Contoh
Objektif Umum

Objektif Tindakan

Objektif Komunikasi
Terperinci

Mengumumkan hasil
tindakan jabatan

Menyediakan laporan
sebanyak tiga bulan sekali

Hasil daripada
pembentangan ini, ketua
saya mengetahui prestasi
jabatan bagi saya bulan ini.

Meningkatkan jumlah
pelanggan baru

Menambah jumlah
perjanjian dengan
pelanggan baru dengan
kadar empat kali dalam
sebulan

Surat yang dihantar kepada


pelanggan dapat membantu
pelanggan menandatangani
surat perjanjian

2. Menentukan Gaya Komunikasi

Situasi atau Keadaan yang Sesuai untuk


Menggunakan Gaya Konsultasi & Penyertaan
Mempunyai maklumat ataupun ilmu yang mencukupi
dan relevan
Memahami dengan mendalam berkenaan maklumat
ataupun ilmu tanpa bantuan orang lain
Mahukan keputusan yang pantas dan mengikut susunan
proses yang munasabah atau mengikut prosedur

3. Meningkatkan Kredibiliti
Kredibiliti terdiri daripada keyakinan & kepercayaan
penonton dan pendengar kepada anda.
Jenis-jenis Kredibilti
1. Kredibiliti Asas
2. Kredibiliti Terbina

a. Kredibiliti Asas
Merujuk persepsi penonton ataupun
pendengar sebelum memulakan
komunikasi
Sumber = Berpunca daripada siapa anda,
syarikat @ institusi yang anda wakili
ataupun pengalaman mereka dengan anda
sebelum ini

b. Kredibiliti Terbina
Wujud hasil persepsi penonton @ pendengar selepas
anda berkomunikasi dengan mereka
Bagi membina kredibiliti terbina yang kukuh, seseorang
individu perlu berkomunikasi dengan baik, berkesan dan
meresap ke dalam minda & hati pembaca.
Contoh: Siti Nurhaliza berjaya mewujudkan kredibiliti
terbina yang baik selepas membuat persembahan
selama 2 jam di Royal Albert Hall, London, pada 1 April
2005.

Faktor
Kreadibiliti

Potensi Guru
Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat
Kemampuan (mencapai, menghasilkan @ melakukan
sesuatu), kebolehan, kekuatan, kesanggupan,
keupayaan untuk berkembang maju.
Setiap guru mempunyai potensi masing-masing
Potensi setiap guru berbeza mengikut seseorang
individu itu sendiri

Faktor-faktor Perbezaan Potensi


Guru

Kompetensi yang WAJIB Dikuasai


oleh Guru
Menurut Kamus Pelajar Edisi Kedua
Kebolehan, pengetahuan dan kemahiran untuk
melakukan sesuatu dengan cekap atau dengan jayanya
Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat
Kecekapan

Kompetensi yang Wajib Dikuasai Guru

Kompetensi Pedagogi
Maksud = Kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran
murid-murid
7 aspek kemampuan yang perlu dikuasai oleh Guru
1. Mengenal sifat anak murid
2. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran
3. Mampu mengembangkan kurikulum
4. Kaedah pembelajaran yang mampu memberi pengajaran
5. Memahami dan mengembangkan potensi anak murid
6. Komunikasi yang baik
7. Membuat penilaian berkenaan pembelajaran

Kompetensi Profesional
Kemampuan guru dalam mengikuti perkembangan ilmu
terkini kerana perkembangan ilmu yang sering berkembang
dan berubah-ubah
Kompetensi Profesional juga merupakan kemampuan guru
dalam menguasai : Penerapan konsep-konsep keilmuan yang diterapkan dalam
kehidupan seharian
Sentiasa melestarikan nilai dan budaya nasional
Menerapkan pembelajaran mengikut silibus yang telah
ditetapkan dalam kurikulum sekolah

Kompetensi Sosial
Guru hendaklah menguasai beberapa bidang sosial ini
yang meliputi :Berkomunikasi lisan & tulisan
Menggunakan teknologi komunikasi & infomasi secara
efektif
Bergaul secara bersopan santun dengan masyarakat di
sekitarnya
Etos kerja yang positif, tanggungjawab yang tinggi,
rasa bangga menjadi guru

Kompetensi Keperibadian
Bebrapa aspek dilihat dalam konteks kompetensi
keperibadian ini
Antaranya ialah: Arif & Bijaksana
Berwibawa
Mantap
Berakhlak mulia
Menjadi teladan bagi anak murid dan masyarakat
Mengembangkan potensi secara berterusan.

Ciri-ciri Guru
Berkesan

A
D
A
P
E
K
I
S
A
K
I
IMPL
E
M
S
I
L
A
N
O
I
S
E
F
PRO
N
A
U
R
U
G
KE

antaranya

Para guru menjadi lebih kreatif dan


inovatif
Menarik dan menyeronokkan.
Mempengaruhi minat pelajar semasa
pengajaran dan pembelajaran.
Membantu meningkatkan prestasi pendidikan
dalam negara kita .
Membawa perubahan dan cabaran terhadap
profesion keguruan termasuk
pengubahsuaian fungsi dan peranan guru.

Bidang perguruan dipandang tinggi


dan mulia oleh masyarakat
Para pendidik dapat mencapai matlamat
wawasan 2020 yang dikemukakan oleh
Perdana Menteri Malaysia.
Mempengaruhi pelajar untuk terus belajar dan
semangat motivasi pelajar semakin meningkat.
Melahirkan pelajar menjadi insan yang
berintelektual.

Personaliti guru sentiasa mendapat


perhatian daripada anak-anak didik
Personaliti guru sentiasa mendapat perhatian dari
anak didik dan secara tidak langsung masyarakat
membuat penilaian terhadap guru .
Personaliti yang ada pada seorang guru menjamin
kecemerlangan pencapaian akademik secara
menyeluruh kerana personaliti yang baik dapat
meningkatkan motivasi pelajar .
Hal ini didokong oleh Barrick dan Mount (1991),
Hough dan Ones (2001), Salgado (1997) yang
menegaskan personaliti berupaya untuk menjadi
peramal yang sah kepada prestasi kerja individu ,

Boleh melahirkan cendiakawan dan


menghasilkan karya-karya
Guru sebagai insan dan manusia yang sempurna mengerti
tentang peranan dan tanggungjawab mereka tentang diri ,
masyarakat , alam yang mereka diami serta terhadap
keesaan yang Maha Pencipta .
Pelajar berlumba-lumba untuk mendapatkan ilmu
pengetahuan .
Mencetus idea-idea baru dan pendapat yang berbeza
daripada yang sedia ada.
Boleh melahirkan cendekiawan dengan menghasilkan
karya-karya yang berkualiti tinggi setanding dengan
cendekiawan antarabangsa .

Mengharumkan nama Negara dalam


bidang pendidikan
Menambahbaikkan institusi pengajian guru.
Guru-guru yang berpengalaman tinggi akan
menjadi inspirasi kepada guru-guru pelatih
yang akan datang .
Para guru dapat menarik minat pelajar-pelajar
yang bakal menjadi guru.
dapat meningkatkan bilangan IPG dengan
guru-guru yang berpersonaliti tinggi.

Anda mungkin juga menyukai