Anda di halaman 1dari 29

CABARAN

PROFESIONALISMA
KEGURUAN
AHMAD MURSYID BIN HASSAN
WAN HUSNA AFRINA BINTI WAN ROSKHEMAI
SITI FAREHAH BINTI SAMSUDIN

Penglibatan Guru Dalam Bidang


Profesional
Sekolah sebagai sesebuah organisasi yang dinamik, terbuka, dan
kompleks perlu mewujud dan mengekalkan hubungan saling
bergantung

dengan

semua

pihak

luar

dalam

membentuk

profesionalisma keguruan
Antara cabaran guru, jika tiada penglibatan dengan persatuan
profesional ibarat tanpa unsur saling bergantung antara satu sama
lain. Oleh itu,

Sekolah tidak dapat memainkan peranan dengan

cekap dan berkesan untuk mencapai visi dan misinya.

Contoh Persatuan Profesional yang


berkait rapat dengan sekolah

Persatuan Ibu Bapa Dan Guru


PIBG semestinya memegang amanah sebagai persatuan yang
berjuang

dan

memperjuangkan

kebajikan

ahlinya

sekaligus

mendasarkannya kepada kepentingan pelajar dan murid


PIBG ini dianggotai oleh guru-guru, ibu bapa dan penjaga yang
mempunyai anak-anak di sekolah .
Persekitaran sosial mencabar guru dan institusi pendidikan dalam
melahirkan insan yang bukan saja seimbang keperibadiannya tetapi
juga menjadi teras dan aset kepada negara.

Institusi Masyarakat atau Pihak Luar.


Masyarakat merupakan institusi tidak formal yang mempengaruhi pendidikan
seseorang pelajar
Institusi ini berfungsi sebagai wahana yang menerima pelajar di luar aktiviti di
sekolah. Keadaan ini wujud kerana masa pelajar lebih banyak terarah untuk
beriteraksi sesama rakan sebaya dan masyarakat dalam institusi masyarakat
selain intitusi keluarga
Cabaran guru untuk memupuk kerjasama yang erat antara pihak sekolah
dengan pihak komuniti luar amat penting. Hasilnya akan membantu pihak
sekolah untuk mencapai kecemerlangan sekolah khususnya para pelajar dan
organisasi guru

Bentuk - bentuk institusi profesional dalam masyarakat


yang wujud ialah :
persatuan belia,
badan kebajikan penduduk,
badan koperasi
institusi masjid
badan-badan berkanun
dan bukan berkanun

10.2 CABARAN GURU DAN NGO


Guru mengahadapi cabaran kerana terlalu banyak
matapelajaran yang perlu dipelajari oleh para
pelajar.
Bilangan murid terlalu ramai dalam sesebuah bilik
darjah dan melebihi standard yang sepatutnya.
Bilangan murid seramai 5.2 juta dan 419,900 nisbah
guru murid adalah 1:12.5.

Guru melaksanakan beban yang tiada kaitan


dengan proses pendidikan

CABARAN GURU
Dasar pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia
yang sering berubah ubah dan tidak tetap.
Cabaran guru dalam memperkembangkan potensi
pelajar secara menyeluruh dan seimbang dari segi
intelek, jasmani, rohani dan emosi, melalui pendekatan
strategik.
Mengurus rutin harian bilik darjah
Merancang dan melaksana pembelajaran melalui
prasarana IT

CABARAN GURU
Perkembangan bidang sains dan Teknologi pada masa kini
menjadikan kegiatan Pendidikan semakin mencabar dan
lebih canggih.
Keadaan ini seterusnya menyebabkan pengurusan di sekolah
menjadi semakin kompleks. Tambahan pula, masalah
sekolah juga semakin bertambah apabila bilangan murid
bertambah di dalam bilik darjah.
Situasi ini seterusnya memperlihatkan persediaan seseorang
guru berhadapan dengan pelbagai cabaran dalam sistem
pendidikan yang sering berubah.

CABARAN GURU

Perlakuan mengajar

Mempunyai sifat
sifat mengajar
yang positif

perancangan

GURU YANG
BERKESAN

Pengajaran
efektif

Berilmu
pengetahuan
pelaksanaan
Terlatih dalam
pelbagai bidang
pendidikan

penilaian

7 Cabaran Profesion Perguruan

1. Akhlak

GURU berakhlak mulia.


GURU menjaga akhlak dan maruah diri.
GURU mementingkan maruah pendidikan negara.
GURU berhadapan & menangani akhlak tidak sihat (negatif) murid.
GURU pembentuk akhlak murid.

2. Ilmu
Guru sebagai penyalur budaya dan ilmu.
(Berdasarkan pembentukan Model Tret )
Guru berperanan sebagai agen penyalur budaya dan ilmu selain peranan institusi keluarga.
Dalam konteks ini, guru cuba memainkan peranan sebagai agen pewarisan budaya yang
penting bagi sesuatu masyarakat
Proses pembelajaran ini mungkin berlaku secara spontan dan personaliti berubah secara
tidak disedari.

3. Teknik & Strategi Mengajar


Guru sebagai penyalur kemahiran dan
ketrampilan.(Berdasarkan pembentukan Model
Humanistik)
Guru mesti mencari alternatif terbaik dalam teknik
pengajaran .
Guru mempraktikkan teknik & strategi pengajaran yang
berkesan dan merangsang murid.

4. Staf & Kakitangan sekolah


Guru mesti bersedia dengan karenah staf dan kakitangan
sekolah.
Pendapat / penerimaan
Emosi
Kebolehanpercayaan & pentafsiran.
Pentadbiran
Kerjasama.

5. Alat Bantu Mengajar (ABM)


Tiada peruntukan
Keperluan ABM yang tinggi
Pemilihan ABM yang tepat dan bersesuaian.

6.Perlaksanaan

Wujud organisasi Pelaksana.


Perlaksanaan mengikut TERTIB.
Hadapi kekangan dengan baik.

7.Pencapaian Pengajaran
Berjaya Guru perlu mengekalkan Prestasi
dihargai oleh penduduk sekitar.
Tidak berjaya Guru WAJIB meningkatkan
prestasi.
Penduduk sekitar hilang
kepercayaan
terhadap profesion Perguruan.

CABARAN NGO
NGO merupakan pertubuhan bukan kerajaan
atau NGO adalah sebuah organisasi yang
ditubuhkan untuk memeperjuangkan suatu
kepentingan awam dan bukannya indivudu atau
komersial.
Antara cabaran NGO dalam profession perguruan
ialah :
Melahirkan masyarakat yang bersatu padu, berilmu
pengetahuan dan berdaya saing
Untuk mengangkat mertabat profession keguruan sebagai
satu kerjaya yang tidak boleh diceburi oleh sesiapa sahaja
Hanya mereka yang mempunyai kualiti, berketerampilan,

10.3 KESEDIAAN
UNTUK BERUBAH
Bersediakah guru-guru
memikul tanggung
jawab ?

Nicholls (1983) menyatakan bahawa kayu


ukur kejayaan sesuatu
perubahan adalah bergantung kepada sejauh
mana reaksi guru
untuk menerima dan melaksanakan
perubahan
Dapatan kajian
Fullan
dan
Hargreaves
(1991)
dalam bilik darjah
melaporkan aspek
masing-masing.
demografi seperti faktor umur guru,
jantina, pengalaman mengajar
dan kelayakan akademik dikatakan

Faktor motivasi
Para pengkaji (seperti Pitman, 1998; Heneman, 1998; Kelley & Prostik,
1997; Milanowski, 2000) sepakat menyatakan motivasi merupakan faktor
penting yang mempengaruhi kesediaan guru dan keupayaan untuk
melaksanakan tugas yang diberikan dengan lebih cekap

Hargreaves (1994) mencadangkan sekiranya guru mempunyai tahap


motivasi tinggi, hasil kerja akan meningkat, pelaksanaan tugas menjadi
cekap dan mereka bertindak balas secara berkesan dalam melakukan
tugas-tugas yang diamanahkan

sikap
Lumpe, Haney, dan Zerniak (2000) pula berpendapat sikap guru
dikatakan dapat memperihalkan sejauh mana penerimaan mereka
terhadap perubahan yang telah dirancang.
hasil kajian Lieberman dan Miller (1990) dan Little (1990) memaparkan
guru yang mempunyai sikap positif terhadap tugas dan kesediaan
bekerja bersama rakan setugas akan dapat menampilkan budaya kerja
yang sihat dan seterusnya memberikan impak terhadap keberkesanan
proses pelaksanaan perubahan di sekolah mereka.

Faktor pengetahuan dan kemahiran


Pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai seseorang guru dapat
membantu dalam melaksanakan tugas pengajaran dan juga
melaksanakan inovasi dengan lebih cekap dan berkesan (Woolfolk &
Hoy, 1990).
Zohar, Degani, dan Vaakin (2001) menyatakan pengetahuan dan
kemahiran guru adalah faktor kritikal dan menjadi pemangkin
dalam proses pelaksanaan perubahan kurikulum.

penambahbaikan
a) Analisis
situasi
Fullan (1993), perubahan kurikulum di sekolah
adalah satu perjalanan yang jauh. Justeru masalah yang
berlaku dan wujud dalam proses perjalanan tersebut
perlu ditawan dengan melakukan analisis situasi.

Mengenalpasti masalah dan keperluan


guru dalam pendidikan.
juga mendengar rintihan guru

b) Muhasabah terhadap
strategi
Iklim organisasi Kementerian Pelajaran
yang terlalu
birokratik akan membantutkan kreativiti
pentadbiran sekolah dan guru-guru
Amalan
pengurusan
setempat (sitesendiri
selaku pelaksana.
based management) perlu diaktifkan,
sekurang-kurangnya bagi sekolahsekolah terpilih.

c) Mengenali guru
Fuller (1975), Kartz (1972), Hall dan
Loucks
(1978), Burden (1990) serta Pigge dan
Marso (1987) merumuskan bahawa
tumpuan guru adalah aspek penting yang
perlu dikenal pasti kerana ianya dapat
menjelaskan secara empirikal sejauh
mana seseorang guru itu berminat dan
komited terhadap perkembangan kerjaya,

Anda mungkin juga menyukai