Anda di halaman 1dari 18

SELAMAT

SEJAHTERA

Ahli Kumpulan :
Indrani
Pavithra

PERANAN GURU SEKOLAH RENDAH .

 Perkembangan pendidikan masa kini memerlukan guru melaksanakan pelbagai peranan . Pengamal ilmu Agen perubahan Pengganti ibu bapa pembimbing Agen sosialisasi Pembentuk tingkah laku penyelidik Pengurus pembelajara n Pengamal reflektif .

.

. Pengamal Ilmu dan kemahiran Guru-guru perlu dan harus sentiasa mengemaskinikan serta mempertingkat ilmu pengetahuan masing-masing.

. meningkatkan kecekapan. menjadikan sekolah selaku gedung ilmu dan jemaah ilmuan sebagai pusat pendidikan anggota masyarakat. menawarkan khidmat bakti dan kepimpinan dalam kehidupan bermasyarakat. melaksanakan tugas keguruan dengan sebaiknya. berusaha membersihkan diri dari segi sahsiah menerusi ibadah-ibadah asas.GURU SEBAGAI PENGAMAL ILMU & KEMAHIRAN mempersiapkan diri dari segi keilmuan. ketajaman dan ketrampilan diri dalam pelaksanaan tugas dan interaksi dengan masyarakat.

GURU SEBAGAI PEMBIMBING Menyemai minat & motivasi terhadap akademik Mengenalpasti & membantu murid yang mengalami masalah Mengenalpasti kekuatan & kelemahan. minat & kecenderungan diri murid Menanam minat dan sikap yang sihat terhadap persekolahan .

Melalui Melalui amalan amalan reflektif. malah malah mengelakkan mengelakkan keciciran keciciran ilmu ilmu dalam dalam kalangan kalangan pelajar.GURU SEBAGAI PENGAMAL REFLEKTIF Amalan Amalan refleksi refleksi amat amat berkesan berkesan dalam dalam membantu membantu guru guru menstruktur menstruktur pemikiran pemikiran ke ke arah arah penguasaaan penguasaaan isi isi kandungan kandungan & & pengetahuan pengetahuan am am pedagogi. menilai. seorang seorang guru guru bukan bukan sahaja sahaja dapat dapat memanfaatkannya untuk membantu pelajar-pelajarnya memanfaatkannya untuk membantu pelajar-pelajarnya meminati meminati pelajaran. pedagogi. Refleksi Refleksi membolehkan membolehkan pengamalnya pengamalnya menilai. pelajaran. . belajar dari pengalaman. memahami memahami dan dan belajar dari pengalaman. pelajar. reflektif.

Sebagai rujukan sumbangan idea baharu untuk dirujuk oleh rakan sejawat dan guru sekolah lain.Manfaat amalan reflektif Mengenalpasti kelemahan & kekuatan untuk mencapai tahap prestasi yang baik. . model & kepelbagaian teknik mengajar. Menjadi guru yang lebih yakin Tindakan & keputusan berasaskan ilmu & pengetahuan pedagogi berkesan. Pengajaran yang lebih berkesan berdasarkan prinsip.

. membuat inkuiri untuk menghasilkan teori dan kefahaman baharu berkaitan permasalahan yang dihadapi.GURU SEBAGAI PENYELIDIK  Guru sebagai penyelidik mengkaji secara sistematik isu amalan bilik darjah.

darjah & meningkatkan kemahiran mengajar. Memudahkan Memudahkan kolaborasi kolaborasi dengan dengan murid-murid murid-murid dan dan guru guru lain. teori.Manfaat penyelidikan Menambah Menambah kejelasan kejelasan teori. Meningkatkan Meningkatkan ilmu ilmu pengetahuan pengetahuan & & pemahaman pemahaman amalan amalan bilik bilik darjah & meningkatkan kemahiran mengajar. . penambahbaikan & meningkatkan kualiti profesion. pembelajaran. bahasa bahasa dan dan pembelajaran. Berpeluang Berpeluang mengembangkan mengembangkan komitmen komitmen bersama bersama ke ke arah arah penambahbaikan & meningkatkan kualiti profesion. lain.

guru. Penghubung Penghubung di di antara antara guru.GURU SEBAGAI AGEN SOSIALISASI Penyebar Penyebar ilmu ilmu kemasyarakata kemasyarakata n n Pembentuk Pembentuk sahsiah sahsiah sesuai sesuai dengan dengan norma norma dan dan nilai nilai masyarakat. bapa. Menjadi Menjadi role role model kepada model kepada murid murid dan dan masyarakat. penyayang. pegawai pegawai kerajaan kerajaan dengan dengan masyarakat masyarakat dan dan penyumbang penyumbang kepada kepada masyarakat masyarakat . ibu ibu bapa. masyarakat. Pembentuk Pembentuk masyarakat masyarakat penyayang. masyarakat.

negara tanpa sempadan. mahu atau tidak mahu. peningkatan teknologi komputer dan internet di hujung jari dan persaingan antara kelompok atau negara semakin meningkat. . Perubahan terpaksa dilakukan kerana wujudnya globalisasi.GURU SEBAGAI AGEN PERUBAHAN Perubahan adalah satu keperluan dan setiap organisasi pasti akan menghadapinya. Perubahan adalah agenda khas dalam pengurusan di alaf baru.

idealogi. prinsip dari plaform lama kepada platform baru 2) Perubahan Tingkahlaku •) Perubahan yang berlaku dalam domain psikomotor menggunakan pancaindera •) Rangsangan diterima mencontohi identiti pelaku idola/model 3) Perubahan Teknologi •) Perubahan yang berlaku pada alatan yang menyokong kesinambungan kehidupan manusia.1) Perubahan Persepsi • Perubahan yang berlaku dalam domain kognitif dan metakognitif dan affektif • Perlu ada rangsangan / pemikiran luar kekotak untuk mencetus perubahan • Berupaya mengubah nilai. •) Bertujuan memudahkan manusia menguruskan aktiviti rutin kehidupan. •) Membentuk penanda arasan yang baru dalam ketamadunan manusia. .

Aspirasi dan nilai guru di sekolah perlu seiring dgn ibu bapa. guru boleh berperanan sebagai pengganti ibu bapa. . kemesraan & menyediakan pengalaman pembelajaran yang bermakna & berkualiti.GURU SEBAGAI PENGANTI IBU BAPA Ibu bapa paling hampir dgn pelajar. nilai & sikap ibu bapa menjadi model ikutan. nilai & sikap ini akan membantu mrk menghadapi persekolahan dgn yakin. • Perkembangan awal kanak-kanak bermula di rumah aspirasi. Dgn mempamerkan kasih sayang. Pembelajaran peringkat awal diperoleh drp ibu bapa. Keprihatinan & kepekaan guru terhadap aspirasi.

nilai2. t/laku. bijaksana.GURU SEBAGAI PEMBENTUK TINGKAH LAKU Mengurus Mengurus Tingkah Tingkah Laku Laku Pelajar Pelajar agar agar sejajar sejajar dengan norma. dpt menyelesaikan masalah matang. . falsafah falsafah & & sikap sikap pelajar. kepercayaan. Guru Guru merupakan merupakan model model yg yg sangat sangat penting penting dlm menyampaikan maklumat ttg amalan dlm menyampaikan maklumat ttg amalan nilai2. pelajar. guru guru perlu perlu memahami matlamat pembelajaran memahami matlamat pembelajaran membentuk membentuk insan insan yg yg boleh boleh berfikir berfikir dgn dgn matang. dpt menyelesaikan masalah dgn dgn kebolehan kebolehan berdikari berdikari serta serta dpt dpt membuat membuat keputusan keputusan dgn dgn penuh penuh hikmah hikmah & & bijaksana. Sebagai Sebagai pembentuk pembentuk t/laku. kepercayaan. dengan norma.

GURU SEBAGAI PENGURUS PEMBELAJARAN . • Kemahiran sebagai pengurus pembelajaran • Kemahiran mengelola / menyelia pembangunan insaniah pelajar (student outcome) • Kemahiran pengurusan persekitaran pengajaranpembelajaran • Kemahiran menggunakan pendekatan pembelajaran dan strategi pembelajaran • Merangsangkan murid supaya menggerakkan mereka sentiasa bermotivasi untuk belajar mewujudkan situasi berlumba untuk belajar yang positif mencerap kemajuan pencapaian pelajar dari masa ke semasa. .

SEKIAN TERIMA .