Anda di halaman 1dari 60

Panduan Penulisan

Rancangan
Pengajaran Harian
(RPH)

Pembentangan Pemantauan
Penulisan RPH dalam
Mesyuarat Kurikulum
Negeri
Bil. 2/2015

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.


3/1999
oleh
Kementerian Pendidikan
Malaysia

RANCANGAN
PENGAJARAN HARIAN

SEKOLAH RENDAH

CONTOH FORMAT RPH KSSR OLEH


BPK
MATA PELAJARAN
KELAS/MASA
TEMA/TAJUK
STANDARD
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF
AKTIVITI
PENGISIAN KURIKULUM
BAHAN BANTU BELAJAR
PENILAIAN PENGAJARAN
DAN PEMBELAJARAN
REFLEKSI

Standard Pembelajaran (SP)


O Standard Pembelajaran (SP) mestilah dirujuk

daripada Dokumen Standard Kurikulum


dan Pentaksiran (DSKP) untuk sekolah
rendah yang dibina oleh Bahagian
Pembangunan Kurikulum (BPK).
O Sek. Ren. - Hanya SATU SP sahaja yang perlu
ditulis bagi KSSR : Tahun 1 Tahun 6 ( 2016).
O Penulisan SP berbeza mengikut mata
pelajaran.
O Digalakkan untuk menulis pernyataan bagi SP
yang dipilih.

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN


SP

CONTOH PENULISAN
RPH OLEH GURU

STANDARD
PEMBELAJARAN

Nombor SP

Nombor SP

CONTOH PENULISAN
RPH SEBENAR

STANDARD
PEMBELAJARAN

H
O
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
ONT
BAHASA MELAYU

TEMA

Perpaduan

TAHUN

6 Bijak

TAJUK

Hidup Sepakat Membawa Berkat

MASA

11.30 12.30 tengah hari

1.7.2
STANDARD
Berbincang dan mengemukakan pendapat
PEMBELAJARA secara kritis dan kreatif dengan
N
menggunakan ayat yang gramatis secara
bertatasusila.

OBJEKTIF
O Objektif mestilah dinyatakan dengan

jelas dan boleh diukur.


O Objektif mestilah merujuk SP yang

dipelajari pada hari itu.


O Boleh ditulis lebih daripada satu objektif.

CONTOH PENULISAN
RPH OLEH GURU

OBJEKTIF

Objektif

Objektif

CONTOH PENULISAN
RPH SEBENAR

OBJEKTIF

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


BAHASA MELAYU

H
O
T
ON
TEMA

Perpaduan

TAHUN

6 Bijak

TAJUK

Hidup Sepakat Membawa Berkat

MASA

11.30 12.30 tengah hari

1.7.2
STANDARD
Berbincang dan mengemukakan pendapat
PEMBELAJARA
secara kritis dan kreatif dengan menggunakan
N
ayat yang gramatis secara bertatasusila.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini,
murid akan dapat:
OBJEKTIF

i. Berbincang dengan menggunakan ayat yang


gramatis.
ii. Menyatakan pendapat dengan menggunakan
ayat yang gramatis secara bertatasusila.

CONTOH PENULISAN
RPH OLEH GURU

AKTIVITI

APA KOMEN ANDA


MENGENAI
PENULISAN
AKTIVITI INI?

APA KOMEN ANDA


MENGENAI
PENULISAN
AKTIVITI INI?

APA KOMEN ANDA


MENGENAI
PENULISAN
AKTIVITI INI?

Aktiviti
O Aktiviti yang dirancang mestilah menepati

kehendak SP yang dipilih.


O Aktiviti yang dirancang juga mestilah
selaras dengan objektif yang hendak
dicapai.
O Pelbagai strategi p&p digunakan.
O Aktiviti mestilah berfokuskan murid.
O Aktiviti dilaksanakan secara berkumpulan/
berpasangan/individu (PAK21)
O Aktiviti yang dirangka menerapkan
elemen KBAT.
O Pendekatan modular dan didik hibur
dalam aktiviti p&p.

Strategi P&P
O Kemahiran Berfikir

O Belajar Cara Belajar


O Kontekstual

O Konstruktivisme

O Kajian Masa Depan

O Kecerdasan Pelbagai
O Pembelajaran

Masteri
O Teknologi Maklumat

Pembelajaran Akses
Kendiri
Teknologi Maklumat
Didik Hibur
Penyelesaian
Masalah
Pembelajaran
Koperatif
Pembelajaran
Berasaskan Projek

CONTOH PENULISAN
RPH SEBENAR

AKTIVITI

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


BAHASA MELAYU

H
O
T
N
O
C
1. Murid menonton dan diperdengarkan cerita Semangat
Kejiranan.
2. Secara kumpulan, murid berbincang dan menyatakan
pendapat tentang semangat kejiranan yang terdapat dalam
cerita secara bertatasusila.

AKTIVITI

3. Setiap kumpulan mencatat pendapat dan membentangkan


hasil tugasan. Kumpulan lain mendengar dan memberikan
pendapat secara bertatasusila.
(tentang punca dan akibat semangat
kerjasama gagal dilaksanakan menggunakan peta
pemikiran)
4. Galeri pelancongan Setiap kumpulan melawat stesen
galeri untuk mendengar pembentangan dan membuat
penilaian rakan sebaya.
5. Murid merumus isi pelajaran dengan bimbingan guru.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


BAHASA MELAYU
1.7.2

STANDARD
Berbincang dan mengemukakan pendapat secara kritis dan kreatif
PEMBELAJARAN

dengan menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila.

OBJEKTIF

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid akan dapat:


i. Berbincang dengan menggunakan ayat yang gramatis.
ii. Menyatakan pendapat dengan menggunakan ayat yang gramatis
secara bertatasusila.
1.

Murid menonton dan diperdengarkan cerita Semangat Kejiranan.

2.

Secara kumpulan, murid berbincang dan menyatakan pendapat


tentang semangat kejiranan yang terdapat dalam cerita secara
bertatasusila.

3.

Setiap kumpulan mencatat pendapat dan membentangkan hasil


tugasan. Kumpulan lain mendengar dan memberikan pendapat
secara bertatasusila.
(tentang punca dan akibat semangat kerjasama gagal
dilaksanakan menggunakan peta pemikiran)

4.

Galeri pelancongan Setiap kumpulan melawat stesen galeri untuk


mendengar pembentangan dan membuat penilaian rakan sebaya.

5.

Murid merumus isi pelajaran dengan bimbingan guru.

AKTIVITI

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


BAHASA MELAYU

lin i
a
j
g
g
n
e
u
t
b
a
Ga ai st1.r Murid menonton dan diperdengarkan cerita Semangat Kejiranan.
g
a
b
l
(Didik Hibur)
pe
2. Secara kumpulan, murid berbincang dan menyatakan pendapat
tentang semangat kejiranan dalam cerita secara bertatasusila.
(Pembelajaran Koperatif)
3. Setiap kumpulan mencatat pendapat dan membentangkan hasil
tugasan. Kumpulan lain mendengar dan memberikan pendapat.
(KB, Penyelesaian Masalah KBAT)
( punca dan akibat - semangat
AKTIVITI
kerjasama gagal
dilaksanakan menggunakan peta
pemikiran)
4. Galeri Pelancongan Setiap kumpulan melawat stesen galeri
untuk mendengar pembentangan dan membuat penilaian rakan
sebaya. (PAK21)
5. Murid merumus isi pelajaran dengan bimbingan guru.

PENGISIAN KURIKULUM
(PK)
Ilmu
Nilai
Elemen Merentas
Kurikulum

Pengisian Kurikulum (PK)


A. ILMU:
O Sains
O Matematik
O Sejarah
O Geograf
O Pendidikan Moral
O Pendidikan Islam
O Pendidikan Kesihatan
O Sivik Kewarganegaraan
O dll

B. NILAI:
O Prihatin

Kerajinan

O Tanggungjawab

Kejujuran

O Simpati

Bersyukur

O Bekerjasama

Kebersihan

O Hormat menghormati

Keberanian

O Keadilan

Kasih

O Berdikari
O Rasional
O Baik Hati

sayang
Berhemah tinggi
Kesederhanaan
dll

C. ELEMEN MERENTAS
KURIKULUM (EMK):
OPatriotisme
OPeraturan Sosiobudaya
OSains dan teknologi
OPendidikan Alam Sekitar
OKeusahawanan
OKreativiti dan Inovasi
OTeknologi Maklumat dan

Komunikasi (TMK)

BAHAN BANTU BELAJAR (BBB)


O Slaid Power Point
O LCD / Komputer
O Radio
O Alat Perakam
O Projektor
O Kertas Manila
O Kertas Sebak
O Dll

CONTOH PENULISAN
RPH SEBENAR

PENGISIAN
KURIKULUM

H
O
T
CON
Ilmu

: Pendidikan Moral
Nilai : Kemasyarakatan, kerjasama,
PENGISIAN
berbudi bahasa
KURIKULUM EMK : TMK guru menggunakan
komputer

BAHAN
BANTU
BELAJAR

CD, kertas sebak, pen marker,


komputer riba, kad tugasan.

CONTOH PENULISAN
RPH OLEH GURU

PENILAIAN P&P/
PENTAKSIRAN

APA KOMEN ANDA


MENGENAI
PENULISAN
PENILAIAN INI?

APAKAH YANG
DINILAI?

PENILAIAN/PENTAKSIRAN
O Merujuk penilaian p&p yang dilakukan

kepada murid untuk mengetahui tahap


penguasaan kemahiran yang dipelajari.
O Pentaksiran yang dilakukan berdasarkan
Standard Pembelajaran dan Standard
Prestasi yang terdapat dalam DSKP.
O Pentaksiran hanya dijalankan setelah murid
diajar sesuatu kemahiran dan bersedia
untuk ditaksir.
O Penilaian p&p mesti dijalankan setiap hari
manakala pentaksiran dijalankan mengikut
kesesuaian masa.

CONTOH PENULISAN
RPH SEBENAR

PENILAIAN P&P/
PENTAKSIRAN

H
O
T
CON

PENILAIAN
P&P/
PENTAKSIRAN

Murid berbincang dan menyatakan pendapat


menggunakan ayat yang gramatis secara
bertatasusila.
(Rujuk aktiviti 2- Aktiviti kumpulan)
Atau
Pentaksiran sp 1.7.2 dilaksanakan (rujuk
aktiviti 2 dan 3 dan standard prestasi dalam
dskp)

Standard
pembelajaran

Objektif

Penilaian p&p/
Pentaksiran

1.7.2
Berbincang dan mengemukakan pendapat secara kritis dan kreatif
dengan menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila.

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid akan dapat:


i. Berbincang dengan menggunakan ayat yang gramatis.
ii. Menyatakan pendapat dengan menggunakan ayat yang gramatis
secara bertatasusila.

Murid berbincang dan menyatakan pendapat menggunakan ayat yang


gramatis secara bertatasusila.
(Rujuk aktiviti 2- aktiviti kumpulan)
Atau
Pentaksiran sp 1.7.2 dilaksanakan (rujuk aktiviti 2 dan 3)

KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR


STANDARD KANDUNGAN
1.4 Bertutur, berbual dan
menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dalam situasi formal dan
tidak formal secara
bertatasusila.
1.6 Berbicara untuk
menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dengan tepat secara
bertatasusila.

STANDARD
PEMBELAJARAN

1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4

1.6.1.
1.6.2

STANDARD PRESTASI
TAHAP
PENGUASAAN

Berkomunikasi secara bertatasusila bagi


menyatakan permintaan; memperoleh dan
menyampaikan maklumat; dan
mengemukakan pendapat pada tahap
sangat terhad.

Berkomunikasi secara bertatasusila bagi


menyatakan permintaan; memperoleh dan
menyampaikan maklumat; dan
mengemukakan pendapat pada tahap
terhad.

1.7 Berbincang dan


mengemukakan pendapat
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
secara
bertatasusila.

1.7.2
Berbincang dan
mengemukakan
pendapat
secara kritis
dan kreatif
dengan
menggunakan
ayat yang
gramatis secara

PERNYATAAN

Berkomunikasi secara bertatasusila bagi


menyatakan permintaan; memperoleh dan
menyampaikan maklumat; dan
mengemukakan pendapat pada tahap
sesuai.
Berkomunikasi secara bertatasusila bagi
menyatakan permintaan; memperoleh dan
menyampaikan maklumat; dan
mengemukakan pendapat pada tahap
kukuh.
Berkomunikasi secara bertatasusila bagi
menyatakan permintaan; memperoleh dan
menyampaikan maklumat; dan
mengemukakan pendapat pada tahap
terperinci.
Berkomunikasi secara bertatasusila bagi

CONTOH PENULISAN
RPH OLEH GURU

REFLEKSI

Refleksi/Impak
OPernyataan yang merujuk pada

dapatan guru terhadap hasil


pengajaran yang telah
dijalankan.
OTindakan susulan kepada
murid/pelajar yang belum
menguasai kemahiran dan
belum mencapai objektif.

Adakah kita
boleh menerima
penulisan
penilaian
seringkas ini?

Tiada refleksi

Penulisan refleksi
tidak semestinya
sentiasa
dalam bentuk
bilangan

CONTOH PENULISAN
RPH SEBENAR

REFLEKSI

H
O
T
N
O
C

REFLEKSI

an
h
u
r
u
l
e
Kes

Amat se
dikit

Sebahagian/separuh daripada bilangan


- Pengajaran hari ini berjaya
mencapai objektif kerana
sebilangan besar murid
dapat menguasai kemahiran
yang dipelajari.
- Terdapat 4 orang murid
yang masih tidak menguasai
kemahiran dan akan
dibimbing dengan bahan
bantu yang sesuai.

CONTOH PENULISAN
RPH SEBENAR

Mata Pelajaran
Bahasa Melayu Thn
6

TEMA
TAHUN
TAJUK
MASA

Perpaduan
6 Bijak
Hidup Sepakat Membawa Berkat
11.30 12.30 tengah hari

STANDARD
PEMBELAJARAN

1.7.2

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA

Berbincang dan mengemukakan pendapat secara kritis dan kreatif dengan


menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila.

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid akan dapat:


OBJEKTIF

AKTIVITI

i.

Berbincang dan menyatakan pendapat dengan menggunakan ayat yang gramatis secara
bertatasusila.

1.

Murid menonton dan diperdengarkan cerita Semangat Kejiranan.

2.

Secara kumpulan, murid berbincang tentang semangat kejiranan yang terdapat dalam
cerita.

3.

Secara kumpulan, murid mencatat pendapat tentang punca dan akibat semangat
kerjasama gagal dilaksanakan menggunakan peta pemikiran pada kertas sebak.

4.

Galeri pelancongan Setiap kumpulan melawat stesen galeri untuk mendengar


pembentangan dan membuat penilaian rakan sebaya.

5.

Murid merumus isi pelajaran dengan bimbingan guru.

PENGISIAN
KURIKULUM

Ilmu : Pendidikan Moral


Nilai : Kemasyarakatan, kerjasama, berbudi bahasa
EMK : TMK guru menggunakan komputer

BAHAN BANTU
BELAJAR

CD, kertas sebak, pen marker, komputer riba, kad tugasan.

PENILAIAN/PENTAK
SIRAN

REFLEKSI

Murid memberi pendapat berdasarkan gambar yang diberi menggunakan ayat yang gramatis
secara bertatasusila.
Pentaksiran: 1.7.2 (catat hanya jika pentaksiran dijalankan)
-

Pengajaran hari ini berjaya mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.

Terdapat 4 orang murid yang masih tidak menguasai kemahiran dan akan diberi
bimbingan.

TEMA/ TAJUK
MASA
Standard
Kandungan
Standard
Pembelajaran
Objektif

KEKELUARGAAN / IBU
8.30-9.30 PAGI
3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan
betul dan kemas.
3.2.6 Menulis teks puisi secara mekanis dengan betul dan kemas.
Pada akhir p&p, murid dapat:
1 menulis teks puisi dengan betul dan kemas.
a)

Guru memainkan lagu yang berkaitan ibu yang didendangkan oleh Mamat
Exist.
b) Guru mengaitkan lagu dengan tajuk pelajaran hari ini.
c) Guru membahagikan murid kepada 5 kumpulan.
d) Guru memaparkan lirik lagu Untukmu Ibu.
e) Setiap kumpulan diminta menyalin lirik lagu yang dipilih pada kertas sebak.
Setelah selesai paparkan di hadapan kelas dan baca lirik lagu tersebut.
f)
Setiap kumpulan diminta menyalin teks puisi dengan kemas mengikut
kreativiti pada kad manila dan paparkan pada ruang yang ditetapkan.
g) Setiap kumpulan melengkapkan maklumat dalam peta bulatan tentang ciriciri ibu dan bentangkan.
h) Guru dan murid membuat rumusan tentang tajuk pelajaran hari ini.
Pengayaan: Murid mencipta puisi sendiri
Pemulihan : Murid menyalin puisi dalam buku latihan
Pengisian
Kurikulum
Bahan Bantu
Belajar
Penilaian
Pengajaran dan
Pembelajaran

Ilmu: Pendidikan Moral / Pendidikan Islam


Nilai: menghormati ,kasih sayang , mengenang jasa
EMK: TMK- belajar melalui komputer
Kreativiti: menyalin teks pada kad manila
Video , kertas sebak dan kad manila, pensel warna/krayon
Murid menulis teks puisi secara mekanis dengan betul dan kemas.

TERIMA KASIH