Anda di halaman 1dari 10

TUGASAN ISL 1:

KEMAHIRAN
BERFIKIR
NAMA

: AHMAD FARID BIN ABDUL KARIM

PENGAJIAN

: PISMP SEJARAH JUN 2015

Definisi Kemahiran
Berfikir
Proses yang
menggunakan
akal untuk
menyelesaikan
masalah.

Melibatkan
aktiviti-aktiviti
menyusun ideaidea

Membuat
kesimpulan
untuk
mendapatkan
ilmu atau
kemahiran baru

Proses
Berfikir

Pengetahu
an

Terdiri
daripada
interaksi
antara
tiga
elemen

Kemahira
n Kognitif

Sikap dan
Nilai

Konsep Kemahiran Berfikir


Taksonomi
Blooms

Pemikiran
Kreatif
Pemikiran
Kritis

Taksonomi Blooms
Mengkategorikan kemahiran berfikir daripada
pengetahuan konkrit kepada abstrak,
pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan
penilaian.
Tiga kategori yang akhir dianggap kemahiran
aras tinggi.

Pemikiran
Kreatif
Ketulen
an

Elaboras
i
(membin
a idea
yang
lain)

Melakuka
n
sesuatu
yang
dicirikan

Kelancar
an
dalam
menjana
idea
Fleksibiliti
(menguba
h
perspektif
dengan
mudah)

Proses dalam
menghuraikan ketulenan,
ketepatan atau pun nilai
bagi sesuatu perkara

Ciri-ciri bagi kebolehan


mencari sebab dan
alternatif

Mengubah pandangan
berdasarkan bukti

Melihat situasi secara


keseluruhan

Pemikiran
Kritis

Teknik-teknik dalam Kemahiran


Berfikir
Mengadakan perbincangan di antara pelajar dalam
sesuatu kumpulan kecil dengan mempertimbangkan
sesuatu idea
Menggunakan teknik menyelesaikan masalah yang
sesuai untuk mencari sesuatu aternatif untuk
membuktikan hipotesis atau mendapat sesuatu
rumusan.
Membimbing pelajar supaya mempertimbangkan semua
faktor dalam proses pilihan atau semasa membuat

Membimbing pelajar meneliti segala akibat (berikut


sesuatu tindakan) yang mungkin berlaku dalam masa
jangka pendek serta masa jangka panjang.
Membimbing pelajar meninjau sesuatu idea atau
pendapat dari sudut pandangan orang lain.
Membimbing pelajar supaya memahami dan
menentukan tujuan dan objektif tentang sesuatu
perkara dalam kajian dengan cara yang tepat.

Ciri-ciri Utama
Kemahiran Berfikir
Menganalisis masalah secara terperinci
Menyenaraikan ciri-ciri untuk mendapat
gambaran yang menyeluruh mengenai sesuatu
konsep
Kemahiran untuk membuat aktiviti-aktiviti
banding beza
Membuat keputusan secara rasional

Menyusun isi dalam bentuk menaik atau


menurun