Anda di halaman 1dari 28

PENYEBARAN KSPK KSSR KSSM

TAHUN 2016 KERJASAMA


BPK DAN JPN
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Peneraju Pendidikan Ne

Penambahbaikan dan pengukuhan kurikulum


persekolahan diselarikan dengan PPPM 2013-2025:

Memastikan setiap murid mencapai 6 aspirasi

Memberi penekanan kepada kemahiran abad ke-21

Mengambil kira elemen perpaduan dan


keharmonian kaum

Memastikan murid menguasai sekurang-kurang 3


bahasa

Berkomunikasi dengan berkesan dan mampu


bersaing di peringkat global
Menggubal kurikulum menggunakan jumlah jam
dalam tahun persekolahan

PEMBAHAR
UAN
DALAM
KURIKULUM

Peruntukan waktu mengikut


jam bagi KSSR dan KSSM
KSPK memasukkan
Perbualan Awal, Rehat dan
Aktiviti Penutup mengikut
agihan masa yang sama
setiap hari
Penggunaan Dokumen
Standard Kurikulum dan
Pentaksiran (DSKP)

KBAT dinyatakan secara eksplisit


dalam DSKP

IMPLIKASI
Perundangan
Perubahan
peruntukan waktu dan kursus pengajian
Implikasi
sekolah
menuntut pindaan pada Peraturan-Peraturan
Perundangan
Implikasi
Pendidikan
(Kurikulum Kebangsaan) 1997 di bawah
AktaPerundangan
Pendidikan 1996.

Kewangan
PCG disemak semula bersesuaian dengan KSPK,
KSSR dan KSSM

Peruntukan Waktu Prasekolah

BIL

1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Nota:

PERKARA
Perbualan Awal
Rehat
Aktiviti Penutup
Aktivi Luar - Fizikal
Aktiviti Luar Main Bebas
Aktiviti Luar
Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Bahasa Cina/Bahasa Tamil
Pendidikan Islam/Pendidikan Moral
Matematik Awal
Pembelajaran Bersepadu

Peruntukan masa
seminggu untuk kelas
prasekolah yang bahasa
pengantarnya (minit)
Bahasa Melayu

Bahasa
Pengantar Lain

60
60
120
40
800

60
60
60
120
40
740

Jumlah
1200
1200
Perbualan Awal,
Rehat dan Aktiviti Penutup dijalankan
mengikut agihan
masa yang sama setiap hari.
Aktiviti Luar Fizikal dilaksanakan dua hari seminggu mengikut agihan masa
yang sama.
Aktiviti Luar Main Bebas dilaksanakan tiga hari seminggu mengikut agihan

Mata Pelajaran Dan Peruntukan Waktu


Tahap Satu Sekolah Rendah ( 30 Min 1
waktu )

Mata Pelajaran Dan Peruntukan Waktu Tahap Dua


Sekolah Rendah

PERUNTUKAN WAKTU KSSR PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN


TAHAP I

TAHAP II
KSSR
SEMAKAN
5

Bahasa Melayu

KSSR
SEMAKAN
6

Bahasa Inggeris

Bahasa Cina /Bahasa Tamil

Matematik

5
6

Sains
Pendidikan Islam/P. Moral

1.5
3

2
3

Pendidikan Jasmani (Suaian) dan Kesihatan

1.5

1.5

Pendidikan Kesenian (Suaian)

Sejarah

Rekabentuk dan Teknologi


Kemahiran Asas Individu Ketidakupayaan
Penglihatan
MATA PELAJARAN TAMBAHAN

1.5

1.5

1.5

0.5
25

0.5
26

BIL

10
11

12

MATA PELAJARAN TERAS

B. Arab/B. Cina SK/B. Tamil SK /B. Iban/


B.Kadazandusun / B. Semai
Perhimpunan
Jumlah Jam Seminggu

PERUNTUKAN WAKTU KSSR PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN

BIL

MATA PELAJARAN TERAS

TAHAP I

TAHAP II

KSSR
SEMAKAN

KSSR
SEMAKAN

Bahasa Melayu (Suaian)

Bahasa Inggeris

Bahasa Cina /Bahasa Tamil

Matematik

Sains

1.5

Pendidikan Islam (Suaian) /P. Moral

Pendidikan Jasmani (Suaian) dan Kesihatan

1.5

1.5

Pendidikan Kesenian

1.5

Sejarah

Rekabentuk dan Teknologi

1.5

10

Bahasa Isyarat Komunikasi

2.5

0.5
25

0.5
26

MATA PELAJARAN TAMBAHAN


11

B. Arab/B. Cina SK/B. Tamil SK /B. Iban/


B.Kadazandusun / B. Semai
Perhimpunan
Jumlah Jam Seminggu

PERUNTUKAN WAKTU KSSR PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN

BIL

MATA PELAJARAN TERAS

TAHAP I

TAHAP II

KSSR
SEMAKAN
6
7.5
3
2
4
-

KSSR
SEMAKAN
3
2
2.5
3
3
1.5
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Asas 3M
Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Matematik
Pengurusan Kehidupan
Pendidikan Islam /Pendidikan Moral
Pendidikan Jasmani
Pendidikan Jasmani & Kesihatan
Pendidikan Seni Kreatif
Pendidikan Muzik

11

Pendidikan Seni Visual

12

Pendidikan Sains, Sosial dan Alam Sekitar

2.5

13

Pendidikan Teknologi Maklumat dan


Komunikasi

14

Kemahiran Hidup Asas

0.5
23

0.5
24

Perhimpunan
Jumlah Jam Seminggu

Peruntukan Waktu Mengambil


Kira Perkara Berikut:
Bil. minggu persekolahan
mengikut takwim/tahun
Bil. hari persekolahan /tahun
Bil. Minggu bagi melaksanakan
kurikulum

42
205
36

MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN WAKTU PERINGKAT MENENGAH RENDAH

BIL

MATA PELAJARAN TERAS

1
2
3
4
5
6

Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Matematik
Sains
Sejarah
Pendidikan Islam / Pendidikan Moral
MATA PELAJARAN WAJIB
7
Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
8
Geograf
Reka Bentuk dan Teknologi
9 # Asas Sains Komputer
Kemahiran Hidup
Pendidikan Seni Visual
10 #
Pendidikan Muzik

MATA PELAJARAN TAMBAHAN


Bahasa Cina/Bahasa Tamil/B. Iban/B.
Kadazan Dusun/
B.Semai
11
PERANCIS/ JERMAN/JEPUN/KOREA
Bahasa Arab di SMKA/KAA/SBPI/SMAP

Perhimpunan
#

Dilaksanakan mengikut pilihan murid

JAM SEMINGGU

JAM SEMINGGU

KBSM

KSSM

4
3.3
3.3
3.3
2
4

4
3.5
3 .5
3.5
2
4

1.3
2

2
1.5
2

2
1.3

4
0.5

3
0.5

MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN MASA PERINGKAT MENENGAH


ATAS

MATA PELAJARAN

JAM SEMINGGU

JAM SEMINGGU

KBSM

KSSM

4
3.3
3.3
3.3
2

4
3.5
3.5
3.5
2

2.6

1.3

0.5

BIL

MATA PELAJARAN TERAS

Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Matematik
Sains
Sejarah
Pendidikan Islam / Pendidikan
6
Moral
MATA PELAJARAN WAJIB
Pend. Jasmani dan Pendidikan
7
Kesihatan

*MATA PELAJARAN ELEKTIF


Perhimpunan
1
2
3
4
5

NOTA MATA PELAJARAN ELEKTIF MENENGAH ATAS


1.Murid diberi peluang mengambil mata pelajaran elektif
sebanyak 2 jam sehingga 12 jam seminggu (bergantung
kepada kombinasi mata pelajaran elektif yang dipilih).
2.Mata pelajaran Elektif Sastera dan Elektif Bahasa, masa yang
diperuntukkan untuk setiap mata pelajaran ialah 2 jam
seminggu.
3.Mata pelajaran Elektif STEM, Elektif Ikhtisas dan Elektif
Pendidikan Islam masa yang diperuntukkan untuk setiap mata
pelajaran ialah 3 jam seminggu. Contoh: Seorang murid
mengambil 3 mata pelajaran sains tulen + mat tambahan = 12
jam - 3 jam (sains teras) = 9 jam

ELEKTIF MENENGAH
ATAS
BAHASA

STEM

PENGAJIAN ISLAM

KEMANUSIAAN DAN
SASTERA IKHTISAS

Bahasa Cina

Fizik

Pendidikan Al Quran dan

Geografi

Bahasa Tamil

Kimia

Al Sunnah

Ekonomi

Bahasa

Biologi

Pendidikan Syariah

Perniagaan

Kadazandusun

Matematik

Islamiah

Pendidikan Seni Visual

Tasawwur Islam

Pendidikan Muzik

Bahasa Arab

Prinsip Perakaunan

Bahasa Iban

Tambahan

Bahasa Semai

Sains Tambahan

Bahasa Perancis

Grafik Komunikasi

Bahasa Jepun

Teknikal

Kesusasteraan Melayu
Kesusasteraan Inggeris

Bahasa Jerman

Asas Kelestarian

Kesusasteraan Cina

*Bahasa Korea

Pertanian

Kesusasteraan Tamil

Sains Rumah
Tangga
Reka Cipta
Sains Komputer
Sains Sukan

ELEKTIF MENENGAH
ATAS
Mata Pelajaran Elektif Teknikal
Mata Pelajaran Elektif Ikhtisas
(MPET) - KBSM
(MPEI) - KSSM
Lukisan Kejuruteraan

Grafik Komunikasi Teknikal

Kejuruteraan Mekanikal

Asas Kelestarian

Sains Pertanian

Pertanian

Sains Rumah Tangga

Sains Rumah Tangga

Reka Cipta

Reka Cipta

Teknologi Maklumat dan Komunikasi

Sains Komputer

Sains Sukan

Sains Sukan

Ekonomi Asas

Ekonomi

Perdagangan

Perniagaan

Prinsip Perakaunan

Prinsip Perakaunan

Menengah Rendah KSSM - SSeM


MATA
PELAJARAN
TERAS

JAM
SEMING
GU

BAHASA
MELAYU

4.0

BAHASA
INGGERIS

3.5

PENAMBAHA
N/
PENGURANG
AN

3 MATEMATIK

3.0

- 0.5

4 SAINS

3.0

- 0.5

5 SEJARAH

2.0

PENDIDIKA
6 N ISLAM /
MORAL

3.0

-1.0

MATA
PELAJARAN
WAJIB

JAM
SEMING
GU
(Cadang
an)

PENAMBAHA
N/
PENGURANG
AN

PENDIDIKA
N JASMANI
7 DAN

2.0

MATA
PELAJARAN
KESENIAN

JAM
SEMING
GU

SENI
VISUAL

3.0

SENI MUZIK

3.0

10 SENI TARI
11

SENI
TEATER

MATA
PELAJARAN
ELEKTIF

PENAMBAHA
N/
PENGURANG
AN

3.0
3.0
JAM
PENAMBAHA
SEMING
N/
GU
PENGURANG
(Cadang
AN
an)

B.ARAB/B.C
INA/B.TAMI
L/
12 PERANCIS/
2.0
+2.0
Nota:
Murid JERMAN/
mempelajari mata pelajaran teras, wajib
dan mata
pelajaran kesenian serta memilih
JEPUN/KOR
SATU elektif
EA

Menengah Atas KSSM SSeM


PENAMBAH
AN/
PENGURAN
GAN

MATA
PELAJARAN
TERAS

JAM
SEMING
GU

BAHASA
MELAYU

4.0

BAHASA
INGGERIS

3.5

MATEMATIK

3.0

- 0.5

SAINS

3.0

- 0.5

SEJARAH

2.0

PENDIDIKAN
ISLAM /
MORAL

3.0

-1.0

MATA
PELAJARAN
WAJIB

JAM
SEMING
GU

PENAMBAH
AN/
PENGURAN
GAN

PENDIDIKAN
JASMANI
7
DAN
KESIHATAN
Nota:

2.0

Murid mempelajari mata pelajaran teras dan wajib


serta memilih SATU pengkhususan dan SATU elektif

MATA
PENGKHUSUSA
N
PELAJARAN
KESENIAN

REKA BENTUK

12.0

SENI HALUS

12.0

KOMUNIKASI
VISUAL

12.0

SENI MUZIK

12.0

SENI TARI

12.0

SENI TEATER

12.0

MATA
PELAJARAN
ELEKTIF

JAM
SEMINGG
U
(Cadanga
n)

B.ARAB/B.CINA/
B.TAMIL/
PERANCIS/
JERMAN/
JEPUN/KOREA
JUMLAH JAM

PENAMBAHAN
/
PENGURANGA
N

JAM
SEMINGG
U
(Cadanga
n)

PENAMBAHAN
/
PENGURANGA
N

2.0

+2.0

34.5

0.0

KSSM Pendidikan Khas Bagi MBK Yang Berupaya


Mengikuti Mata Pelajaran Kemahiran Vokasional
BIL

MATA PELAJARAN TERAS

Ting. 1 Ting. 2 Ting. 3 Ting. 4

1
2
3
4
5
6

Bahasa Melayu Komunikasi


English for Communication
Matematik
Pendidikan Sains, Sosial dan Alam Sekitar
Pendidikan Islam / Moral
Pendidikan Jasmani & Kesihatan

7*
8*

Pendidikan Seni Visual


Pendidikan Muzik

Pengurusan Diri

MATA PELAJARAN KEMAHIRAN

10#

Kemahiran Asas Vokasional


(pilih 1 sahaja daripada 8)

11#

Kemahiran Vokasional Spesifk


(pilih 1 sahaja daripada 11)

Perhimpunan

1.5
1
1
1
2.5
1.5

Jam seminggu
1.5
1.5
1.5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2.5
2.5
2.5
1.5
1.5
1.5
1

Ting.
5
1.5
1
1
1
2.5
1.5

12

14

14

14

14

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

*Sekolah boleh memilih untuk melaksanakan salah satu atau kedua-dua mata pelajaran.

Mata Pelajaran Kemahiran


Kemahiran Asas Vokasional*

1. Asas Masakan

Kemahiran Vokasional Spesifk**


1a. Penyediaan dan Pembuatan
Makanan
1b. Pembuatan Roti
1c. Pembuatan Pastri
1d. Servis Makanan dan Minuman

2. Asas Jahitan

2. Pembuatan Pakaian Wanita

3. Asas Tanaman

3. Tanaman

4. Asas Akuakultur

4. Akuakultur

5. Asas Multimedia
6. Asas Refleksologi
7. Asas Pembuatan Perabot

5. Multimedia Visual
6. Refleksologi Kaki, Tangan dan
Telinga
7. Pembuatan Perabot

*Mata pelajaran Kemahiran Asas Vokasional dipelajari di Tingkatan 1


**Mata pelajaran Kemahiran Vokasional Spesifk dipelajari di Tingkatan 2 hingga

CADANGAN PERSIJILAN KELAYAKAN PROFESIONAL YANG AKAN MENGIKTIRAF KURIKULUM MPEI


Bil Nama Mata Pelajaran

Nama Badan Persijilan


Profesional/Industri

Asas Kelestarian

Pearson BTEC

Sains Sukan

Pearson BTEC

Perniagaan

Pearson BTEC

Level 3 Certificate in Business

Pertanian

Pearson BTEC

Level 3 Certificate in Agriculture

Level 3 Certificate in Environmental


Sustainability
Level 2
Certificate in Sport

Sains Rumah Tangga

Pearson BTEC

Level 2 Certificate in Hospitality &


Catering Principles (Food Production &
Cooking)

Rekacipta

Majlis Rekabentuk Malaysia

Sijil Perekacipta Muda

LCCI

Level 2 Certificate in Book-keeping and


Accounts (Existing Collaboration with
Pearson LCCI)

ACCA

Pengecualian Kertas 1 CAT

Pearson BTEC

Level 2 Extended Certificate in IT

Sijil Kelayakan Profesional

Prinsip Perakaunan

Sains Komputer

Grafik Komunikasi Teknikal Lembaga Arkitek Malaysia

10

Ekonomi

Pearson
GCSE

BTEC Business and Technology Education Council

LCCI London Chamber of Commerce and Industry


ACCA - Association of Chartered Certified
Accountants
CAT - Certified Accounting Technician

CAD Certificate Level 2


General Certificate of Secondary
Education

Mula

Semenanjun
g Malaysia

Sabah,
Sarawak &
WP Labuan

7.30 am
8.00 am
9.00 am
10.00 am
10.30 am
11.30 am
12.30 pm

7.00 am
7.30 am
8.30 am
9.30 am
10.00 am
11.00 am
12.00 pm

Jumlah waktu
Catatan
(jam)
8.00 am
0.5
Perhimpunan
9.00 am
1
10.00 am
1
10.30 am
0.5
Rehat
11.30 am
1
12.30 pm
1
1.00 pm
0.5

Akhir

7.30 am
8.30 am
9.30 am
10.00 am
11.00 am
12.00 pm
12.30 pm

5.5
5.0

Tempoh persekolahan sehari

0.5
1
1
0.5
1
1
0.5

Perhimpunan

5.5
5.0

Tempoh persekolahan sehari

Tempoh melaksanakan PdP sehari

Rehat

Tempoh melaksanakan PdP sehari

Mula

Semenanjun
g Malaysia

Sabah,
Sarawak &
WP Labuan

1.00
1.30
2.30
3.30
4.00
5.00
6.00

12.30
1.00
2.00
3.00
3.30
4.30
5.30

pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm

pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm

Akhir
1.30
2.30
3.30
4.00
5.00
6.00
6.30

1.00
2.00
3.00
3.30
4.30
5.30
6.00

Jumlah waktu
Catatan
(jam)
pm
0.5
Perhimpunan
pm
1
pm
1
pm
0.5
Rehat
pm
1
pm
1
pm
0.5

pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm

5.5
5.0

Tempoh persekolahan sehari

0.5
1
1
0.5
1
1
0.5

Persediaan/perhimpunan

5.5
5.0

Tempoh persekolahan sehari

Tempoh melaksanakan PdP sehari

Rehat

Tempoh melaksanakan PdP sehari


masa
hari

Contoh Jadual Waktu Sekolah

7.30 8.30 9.30 10.30 11.00 12.00 13.00 14.00


8.30 9.30 10.30 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00

25
26
27

29
30
31

28

32

Isnin

PERHIMPUN
AN

Selasa

Rabu
Khami
s
Jumaa
t

DISKRIPSI PROJEK PENYEBARAN 2016

PELAN PENYEBARAN 2016


Semua agensi berkepentingan termasuk:
i.Bahagian di KPM
ii.Pengarah JPN
iii.Pegawai SPA dan Sektor lain JPN
iv.Pegawai dan pensyarah
IPGK/IPTA/Persatuan IPTS

PELAN PENYEBARAN 2016


Taklimat Umum
KSPK, KSSR &
KSSM

Pengetua
Guru
Besar

URUTAN
PROSES
PENYEBARAN
Taklimat
oleh BPK

JPN dan PPD


(ZON)

Taklimat MP Kepada Pelaksana

2 orang penyelaras MP
dari
SPA
Penyelaras
MP SPA kepada
PPD
Penyelaras MP PPD kepada
sekolah

Pensyarah MP dari
IPGK

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Sekola
h

Peneraju Pendidikan Ne

BPK menyebarluas maklumat Kurikulum kepada ketuaketuaBahagian dan JPN melalui mesyuarat peringkat
tertinggi KPM
Perlantikan JU Kebangsaan melibatkan :
(i)

Wakil pegawai Bahagian Profesional KPM

(ii) 2 orang Subject Matter Expert (SME) setiap mata pelajaran


daripada setiap JPN
(iii) Wakil agensi kerajaan yang memiliki sekolah
Perlantikan JU Negeri melibatkan :
(i)

Seorang Penyelaras Negeri

(ii) 2 orang Subject Matter Expert (SME) setiap mata pelajaran


Perlantikan JU Daerah melibatkan :
(i)

Seorang Penyelaras Negeri

(ii) 2 orang Subject Matter Expert (SME) setiap mata pelajaran


Kursus orientasi kepada Ketua Panitia mata pelajaran di
sekolah
Ketua Panitia menyebarluas kepada guru mata pelajaran di
sekolah dalam sesi LDP sekolah
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Peneraju Pendidikan Ne

CADANGAN MESYUARAT BPK-KSPA DAN


PENGESANAN PENTAKSIRAN SEKOLAH
Bil
Aktiviti
1 Mesyuarat Penyelarasan
BPK-KSPA
4 kali sepanjang 2016

Pengesanan Pentaksiran
Sekolah Di Sekolah-Sekolah
Rendah
Pengesanan pelaksanaan mata
pelajaran mengikut negeri

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

2016
28 Feb1 Mac (P.
Pinang)
22-24 Mei (Sarawak)
2-4 September
(Pahang)
4-6 Disember (K.
Lumpur)
12-17 Jun

Peneraju Pendidikan Ne