Anda di halaman 1dari 34

KEPENTINGAN

MENGGUNAKAN SUMBER
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN DALAM MATA
PELAJARAN SEJARAH

DISEDIAKAN OLEH:
NATRAH BINTI ALIAS
NURUL IZZAH SYAZWANI BINTI MD
REDZON

PENGENALAN
DEFINISI SUMBER :
MenurutOxford English Dictionary, sumberatau'source'
bermaksud 'sesebuah karya, dan lain-lain, yang
menyediakanmaklumatataubukti(khususyangbersifat
tulen atau asli) berkenaan sesuatu fakta, kejadian, atau
sirihal-haltersebut.
Pada lazimnya, sumber-sumber sejarah diertikan
sebagaibahanbertulisataubercetak.

MengikutdefinisiyangdiberikanolehKamus
Dewan bererti'keterangan(bukti)yangbertulis
ataubercetak,suratyangbolehdijadikan
keteranganataubukti(sepertisuratberanak,
suratnikah,danlain-lain)'

Surat Beranak

Surat Nikah

KEPENTINGAN MENGGUNAKAN SUMBER P&P


DALAM MATA PELAJARAN SEJARAH :
1. Meransang
pemikiran
7. Membantu
Pengurusan Bilik
Darjah.
6 . Meningkatkan
Kreativiti dan
Keseronokkan dalam
Pembelajaran.
5. Menimbulkan
motivasi dalaman
dalam pelajaran
sejarah.

2. Menginteprestasi
maklumat daripada
peristiwa sejarah
3. Menarik minat
terhadap mata
pelajaran sejarah
4. Meningkatkan daya
ingatan terhadap
matapelajaran
sejarah.

1. MERANGSANG PEMIKIRAN

Pemikiran:Caraatauhalmemikirkansesuatu.
Kemahiran berfikir ini sangat diperlukan untuk muridmurid melakukan analisis, mencari maklumat, banding
beza, pengkelasan, menjana idea, membuat inferens
serta mengumpul maklumat dll semasa penglibatan
merekadalamprosespengajarandanpembelajaran.

Penggunaan sumber P&Pdapatmembantumurid-murid


untukmenajamkanlagikemahiranberfikirmereka.
Perasaan ingin tahu akan mula wujud dan murid-murid
akanmelibatkandirisecaraaktifdalamprosesP&P.
Menyediakan dasar kukuh untuk perkembangan
kefahaman dan corak pemikiran dan mengurangkan
gerak balas lisan yang tidak diperlukan daripada muridmurid.

Ini keranaterdapat sumber P&P yang memerlukan


murid-murid untuk membuat analisis dan seterusnya
melakukanpengkelasandimanasemuainimemerlukan
kemahiranberfikiryangbaik.
Melalui pengalaman sedia ada, murid akan cuba
menganalisa dan mengamati maklumat baru yang
disampaikan agar lebih memahami perkara yang
disampaikandalampembelajaran.

2. MENGINTEPRETASI MAKLUMAT
DARIPADA PERISTIWA SEJARAH
Mengintepretasi : Membuat tafsiran terhadap sesuatu
peristiwadenganmemberiulasandankupasan.
Membolehkan murid-murid akan lebih memahami
perkaitan antara fakta sejarah dan tafsiran sejarah
denganbaik.
Secara tidak langsung ianya membantu murid untuk
memahami sejarah lampau dan membantu ke arah
hidupyanglebihbaikpadamasahadapan.

Contoh : Murid perlu membuat perbandingan antara


pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka dengan
pemerintahanMalaysiapadamasakini.

Pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka Pemerintahan Malaysia pada masa kini.

Denganini,murid-muriddapatmembuattafsiran
danulasansertaperbandingantentang
perbezaankedua-duakerajaaninidengan
menggunakankemahiranmenginterprestasi.

3. MENARIK MINAT TERHADAP


MATA PELAJARAN SEJARAH
Cara yang paling berkesan untuk membantu murid
memahami persekitaran semulajadi serta persekitaran
sosial mereka adalah dengan memberi mereka
pengalaman sebenar atau yang hampir sebenar untuk
dilihat dengan teliti yang kemudiannya menghasilkan
soalanuntukdikaji.

Penggunaan pelbagai sumber media sepertitayangan


video, bahan bercetak, bahan tiga dimensi dan
sebagainya akan mengekalkan tumpuan murid dan
meransang pengetahuan ingin tahu murid yang
seterusnya akan mewujudkan minat murid yang
kemudiannya akan mengekalkan lagi tumpuan murid
kepadapembelajaransesuatutajuk.

Oleh yang demikian guru mampu mencapai objektif


pengajaran yang ingin disasarkan dan juga kawalan
kelassecaramenyeluruhdapatdilakukanolehguru.
Tumpuan dan pengamatan pelajar akan memudahkan
penyampaian maklumat yang ingin disampaikan oleh
gurukepadapelajar.

4. MENINGKATKAN DAYA INGATAN


TERHADAP FAKTA SEJARAH
Daya ingatan murid-murid boleh ditingkatkan dengan
guru memberikan maklumat baru melalui penggunaan
sumberP&Pyangsesuai.
Penambahan sebarang maklumat yang baru akan
menyebabkanpeningkatandayaingatanmerekakepada
sesuatuperkara.

Dibuktikan melalui teori konstruktivisme yang disokong


oleh Von Glassefel, Piaget dan Vygotsky di mana
mereka menyatakan Ilmu pengetahuan terbina hasil
penglibatan aktif individu yang menghubungkait
maklumatbarudenganpengalamansediaada.
Penglibatan murid secara aktif memberi pengalaman
baru kepada murid dengan merasainya sendiri dan
dengan ini maklumat akan disimpan dalam stor ingatan
jangka panjang berikutan proses pembelajaran yang
menarik dan murid merasai sendiri pengalaman
tersebut.

5. MENIMBULKAN MOTIVASI DALAMAN


(INTRINSTIK) PELAJARAN SEJARAH.
H. W.Bernard dalam bukunyaPsychologi of learning
(1965), dalam Murugiah Velayutham (1996),
menyatakan motivasi ialah proses membangkitkan
mengekalkandanmengawalminat.
Manakala Crow dan Crow (1981) dalam Suppiah
Nachiappan, Ramlah Jantan dan Abdul Aziz Abdul
Syukor (2008), menghuraikan motivasi sebagai sesuatu
desakan yang menjadikan manusia mengubah sikap,
minatataukegiatannya.

Menurut Sharifah Alwiah Alsagoff (1986) dalam


Murugiah Velayutham (1996), menghuraikan motivasi
sebagai perangsangan tindakan terhadap sesuatu
tujuanyangdahulunyahanyaterdapatsedikitatautiada
minatterhadaptujuantersebut.
Secara ringkasnya, motivasi merupakan perangsangan
yang membangkitkan dan mengekalkan minat
seseorangindividukearahmencapaisesuatumatlamat
tertentu, termasuk mengubah sikap, minat dan tingkah
lakunya.
Ia biasanya diwujudkan kerana keperluan fisiologi atau
psikologiyangtimbul.

Motivasiintrinsik(dalaman)melibatkanpelajarsebagai
sebahagiandaripadaprosespembelajaran.
Iamelibatkanperasaaningintahumengenaisesuatu
perkaradanmelibatkanpenggunaanpraktikalperkara
yangdipelajari.
Dalamprosespengajarandanpembelajaran,motivasi
intrinsiklebihterlibatdengankeperluanpenghargaan
kendiri.
Dorongandalamanialahkesediaanseseorangitu
melakukansesuatutugaskeranatugasitusendiriyang
menyebabkannyaberasaseronokdanpuashati.

Motivasi intrinsik diwujudkan secara semula jadi


daripada rangsangan dalaman. Ia terdiri daripada
dorongan dan minat individu bagi melakukan sesuatu
aktivititanpamengharapataupunmemintaganjaran.

Bagaimanapun, bukan semua motivasi intrinsik


diwujudkan secara semula jadi. Terdapat juga motivasi
intrinsik dibentuk daripada pembelajaran dan
pengalamanyangmembawakepuasan.

Contohnya, tabiat membaca buku cerita dan bermain


alat muzik adalah gerakan motivasi intrinsik yang
dibentukdaripadapembelajarandanpengalamannya.
Harter (1981) mengenal pasti
kecenderungan motivasi intrinsik
pembelajaran.

lima dimensi
dalam bidang

Dimensi-dimensi ini adalah cabaran, insentif bekerja


bagi memuaskan minat dan sifat ingin tahu, percubaan
penguasaan yang bebas, penilaian yang bebas
berkenaan apa yang hendak dilakukan di dalam kelas
dankriteriadalamanuntukkejayaan.

Pelajar yang lebih cenderung ke arah motivasi intrinsik


sukakanpekerjaanyangmencabarkan.
Mereka mempunyai insentif yang lebih untuk bekerja
bagi memanfaatkan kepuasan diri sendiri daripada
mengambilhatigurubagimendapatgredyangbaik.
Merekalebihsukamencubamengatasimasalahdengan
sendiri daripada bergantung pada bantuan ataupun
bimbinganguru.

Mereka juga menerapkan suatu sistem penguasaan


matlamat dan taraf penilaian yang membolehkan
mereka membuat penilaian bebas berkenaan kejayaan
ataupun kegagalan mereka di dalam kelas tanpa
bergantung pada guru bagi mendapat maklumat
ataupunpenilaian.

6. MENINGKATKAN KREATIVITI DAN


KESERONOKKAN DALAM PELAJARAN
Kreativiti:Kemampuan(mencipta).(KamusDewan,Edisi
Keempat)
Guru boleh menggunakan bahan teknologi maklumat,
contohnya tayangan video untuk memberi pendedahan
kepadamurid-murid.

Kemudian melalui penggunaan bahan maujud guru


boleh menguji daya kreativiti murid-murid dengan
mengadakanaktivitimelukisposter.
Daya kreativiti murid-murid boleh dikesan melalui ideaideayangdicurahkankeataskertaslukisanmereka.

Selaindarikreativiti,inijugaakanmengembangkanlagi
ideapelajarkepadatahapyangmaksimumagarpelajar
lebihkreatifdaninovatifdalampembelajarannya.
Murid-muridbolehdiberikantugassepertimenghasilkan
folio berkenaan dengan tokoh negara, melalui cara ini
persembahan folio tersebut boleh mengembangkan lagi
kreativiti murid-murid dalam mencari sumber maklumat
danguruhanyabertindaksebagaifesilitator.

Folio sejarah

Keseronokkan:Sesuatuyangmenyedapkanhati.
Keseronokan dalam pembelajaran boleh dicipta oleh
guru untuk mengekalkan perhatian murid-murid supaya
mereka mendapat isi pelajaran yang hendak
disampaikan.
Dengan mengaitkan pengalaman sedia ada pelajar
dengan aktiviti pembelajaran akan memudahkan lagi
P&P dan pelajar akan lebih berminat untuk melibatkan
diri.

Contohnya penggunaan bahan realia akan meransang


minat murid kerana murid didedahkan dengan
pengetahuanyangbarudantidakbiasadiketahui.
Sentuhan dan pengamatan kepada bahan memberi
peluang kepada pelajar untuk merasai dan melihat
denganlebihdekatkepadabahantersebut.

Selain daripada itu guru juga boleh membuat lawatan


sambilbelajaragarmuridmelihatsendiritempat-tempat
yangingindipelajari.
Contohnya lawatan ke tempat-tempat sejarah seperti
kotaafamosa.
Iniakanmenambahkankeseronokanpelajar.

7. MEMBANTU PENGURUSAN BILIK


DARJAH
Sumbersejarahyangditunjukkandapatmenarikdan
mengekalkantumpuanmurid,secaratidaklangsung
disiplinbilikdarjahdapatdikawal.
Membantupelajaragarlebihmemahamipelajaranyang
diajarsertamenghindarkanmerekadarirasabosan
semasaprosespengajarandanpembelajaranberlaku.

Dapatmengelakberlakunyatingkahlakuyangnegatif
sepertimengganggurakan,membuatkerjasendiriatau
bermain-maindidalamkelas.
Gurudapatmengawalperjalananp&pdalamkelas
denganlancar.

RUJUKAN :
Murugiah Velayutham.(1996). Psikologi Pendidikan 1: Psikologi
Perkembangan.KumpulanBudimanSdn.Bhd.KualaLumpur.
Suppiah Nachiappan, Ramlah Jantan dan Abdul Aziz Abdul
Syukor (2008). Psikologi Pendidikan. Oxford Fajar Sdn. Bhd.
SelangorDarulEhsan.
Dr. Ismail bin Said.(2014). Kaedah Pengajaran
Selangor:PenerbitanMultimediaSdn.Bhd.

Sejarah.

Mok Song Sang. (2011). Nota Intisari Pendidikan Psikologi


Pendidikan. Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd. Selangor Darul
Ehsan.