Anda di halaman 1dari 17

TUGAS MATA KULIAH AHLAQ

TEOLOGI PEMBANGUNAN
DALAM ISLAM
Syarifuddin Thahir
031 2011 0004

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK


UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR
2016

Pembangunan Menurut Islam


Pengertian Pembangunan

Istilah memaju atau membangunkan negara, negeri, wilayah, daerah,


petempatan dsb. Merujuk pembangunan secara fizikal untuk mengubah
persekitaran kawasan
Terdapat istilah kemajuan yang digunakan untuk memajukan masyarakat
dalam konteks sosioekonomi. Biasanya merujuk kepada aspek-aspek
sosial, pendapatan, pendidikan dan sebagainya melalui peningkatan
infrastruktur, pembangunan ekonomi dsb.

Pengertian Pembangunan Menurut Islam

Pembangunan kebendaan dan manusia (akhlak dan kerohanian) =


perkembangan fizikal, intelektual dan emosi perlu dibangunkan serentak
dengan pembangunan kebendaan
Abd. Aziz (2006) - pembangunan sebagai semua kegiatan yang dijalankan
oleh manusia yang bertujuan untuk menghasilkan kebaikan dan
menghindarkan dari kerosakan di muka bumi.
Mahmood Zuhdi (2004) - merujuk pembangunan merupakan salah satu
maslahat yang harus dijaga dimana sekiranya tidak wujud
pembangunan, maka maslahat atau kepentingan hidup akan tergugat
dan masfsadah iaitu keburukan hidup akan bermaharajalela.
Nik Mustapha (2004) - satu gagasan yang berbentuk pelbagai dimensi,
dinamik dan relevan bagi individu di dalam menyusun dan menjalani
urusan bermasyarakat untuk kemajuan diri, keluarga, masyarakat dan
negara secara efektif, bermakna dan harmoni

Asas Pembangunan Islam


Tauhid
Mengesakan Allah sebagai pemilik alam ini. Manusia
hendaklah membangunkan dunia berteraskan syariat
supaya kemakmuran dpt dinikmati oleh semua makhluk
Rububiyyah
Merancang pembangungan selaras dengan sifat Allah
yang berkuasa supaya pembangunan dpt dilakukan dgn
seimbang dan sempurna
Khalifah
Manusia bertanggungjawab memakmurkan alam ini
berlandaskan ketentuan dan kehendak Allah
Tazkiyyah (penjernihan jiwa)
Pembangunan fizikal hendak seiring dgn pembangunan
jiwa. Jauhi sifat tercela bg mengelak bencana dan
kerosakan

Alam Sekitar dan Tanggungjawab Manusia


Alam adalah amanah Allah dan juga kemudahan dan
nikmat kepada manusia
Manusia harus berhati-hati menggunakan sumber alam
Manusia dan alam mempunyai hubungan rapat.
Justeru, manusia digalak meneroka alam untuk peroleh
manfaat dan memakmurkannya
Manusia harus memastikan wujud kesepaduan dalam
pembangunan.
(Ibrahim: 32) Allah-lah yang telah menciptakan langit
dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit,
kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu
berbagai buah-buahan menjadi rezeki untukmu; dan
Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya
bahtera itu, berlayar di lautan dengan kehendak-Nya,
dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungaisungai.

Unsur Unsur Pembangunan


Rozalli (2005) - mengandungi dua unsur utama
konsepnya iaitu perubahan dan kemajuan.
Perubahan merujuk kepada pergerakan dari
satu peringkat kehidupan ke satu peringkat
kehidupan yang lain dan lebih bersifat
perubahan
sosial
dimana
kemungkinan
sesebuah masyarakat mengkehendakkan satu
perubahan dan kejayaan.
Kemajuan - satu bentuk pergerakan kehidupan
yang lebih baik daripada pengalaman yang
pernah dilalui atau dialami dimana ia
merangkumi semua aspek seperti pendidikan,
ekonomi, pemilikan harta, moral dan sosial.

Keperluan Pembangunan

Nik Azis (1994) - menggabungkan unsur-unsur Syariah bagi


memenuhi keperluan-keperluan berikut : Keperluan asas manusia iaitu makanan, tempat tinggal
dan pakaian.
Keperluan bukan asas yang bersifat kemasyarakatan
Keperluan yang memberi faedah khusus dalam konteks
sosiobudaya dan sosioekonomi.
Mahmood Zuhdi (2004) -merujuk Maslahah Dharuriyat iaitu
kepentingan asas bagi kehidupan manusia adalah meliputi
lima keperluan iaitu agama, nyawa, akal, harta dan maruah.
Syed Othman Alhabshi (2004) - kepentingan dan keperluan
asas manusia di dalam memenuhi tuntutan keperluan
pembangunan menurut ajaran Islam dengan lebih spesifik
dalam konteks kehendak ummah. Antaranya ialah,
Keperluan
Keselesaan
Kemewahan

Apakah Faktor Berlakunya Pembangunan

Keperluan hidup kolektif di suatu kawasan. Dengan


kehidupan terfokus di satu kawasan, pembangunan wujud utk
memenuhi keperluan2 asas
Keperluan lokasi untuk segala aktiviti masyarakat spt
pentadbiran, pendidikan dan ekonomi memerlukan lokasi utk
operasi
Pertambahan populasi penduduk dan kekurangan sumber utk
kelangsung hidup. Menjadi sebab kerajaan memikirkan
teknik2 yg ekonomi ttg penggunaan tanah, hutan dan air
Keperluan kemudahan komunikasi. Pembinaan jalanraya,
penyediaan pengangkutan awam dll. Pembangunannya
berlaku berterusan mengikut perubahan masa dan keperluan
manusia

Ciri-ciri Pembangunan Dalam Islam


Tumpuan pembangunan manusia, persekitaran, fizikal dan
sosiobudaya
Tujuan pembangunan mewujudkan manusia yg seimbang dan
bertanggungjawab pada agama, bangsa dan negara
Konsep pembangunan hendaklah menyeluruh dan sepadu
merangkumi aspek moral, kerohanian dan kebendaan

Ciri - ciri Utama Pembangunan


Rozalli (2005) - Terdapat lima ciri utama pembangunan dalam
konteks falsafah Islam, iaitu : Pembangunan yang bersifat menyeluruh yang merangkumi
aspek-aspek moral, kerohanian dan materialistik.
Teras Pembangunan Islam ialah pembangunan manusia
dimana ia sesuai dengan peranan manusia sebagai khalifah
Allah SWT di mukabumi dan diberi tanggungjawab serta
amanah bagi mentadbir dan mengurus bumi dengan adil dan
saksama.
Pembangunan ekonomi menurut Islam adalah sesuatu
yang saling berkaitan dengan aspek kehidupan yang lain
yang bersifat menyeluruh.
Pembangunan ekonomi menurut perspektif Islam bermakna
perubahan secara kuantitatif dan kualitatif. Islam lebih
mementingkan
keseimbangan
di
dalam
ekonomi
dan
pembangunan menyeluruh bukannya untuk kepentingan atau
faedah bagi sebelah pihak sahaja.
Islam lebih mementingkan penggunaan sumber-sumber
yang dianugerahkan oleh Allah swt secara optimum tetapi
melalui pengagihan yang adil dan sama rata.

Prinsip Prinsip Pembangunan


Muhammad Syukri (2004) mengemukakan tujuh
prinsip pembangunan yang bersumberkan
epistemologi Islam. Antaranya ialah : Tasawwur sebagai Acuan
Manusia sebagai Pelaku Pembangunan
Alam Roh, Dunia dan Akhirat sebagai Skala
Waktu Pembangunan
Fardu Ain sebagai Kerangka Pembangunan
Ibadah sebagai Kaedah Pembangunan
Sumber Alam sebagai Alat Pembangunan
Keredhaan Allah sebagai Matlamat Akhir
Pembangunan

Indeks Pembangunan
Hamad Kama Piah (2004) mengemukakan tiga perkara utama yang
dipertimbangkan bagi menentukan Indeks Pembangunan Ekonomi menurut
pandangan Islam, iaitu : Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan. Di dalam
menghuraikan aspek pertumbuhan ekonomi, beliau telah menggariskan
kaedah pengukurannya dengan mengambilkira faktor-faktor seperti
perbelanjaan, upah dan penggajian, tenaga buruh serta barangan dan
perkhidmatan yang diperuntukkan dan disediakan. Dengan menggunakan
indikator tertentu, penilaian dan analisis dapat dilaksanakan melalui
kaedah perbandingan antara satu kelompok masyarakat dengan yang
lain.
Keadilan di dalam pengagihan pendapatan dan kekayaan serta
penyediaan keperluan asas. Keadilan sememangnya telah wujud di
dalam sistem ekonomi Islam dimana keadilan dicerminkan oleh sistem
cukai yang munasabah dan dasar pengagihan yang adil seperti Dasar
Ekonomi Baru (DEB), sebagai tambahan kepada sistem zakat dan
sedekah.
Persekitaran sosial yang sihat dan menyenangkan yang
berdasarkan kepada norma dan nilai Islam. Iaitu prinsip di dalam
menzahirkan petanda ke arah persekitaran sosial yang sihat dan
menyenangkan yang berasaskan kepada norma dan nilai Islam. Oleh itu,
bagi mewujudkan persekitaran sosial yang sihat dan menyenangkan,
penyemaian nilai-nilai moral dan etika mestilah berasaskan kepada
prinsip dan nilai ajaran Islam.

PETUNJUK NILAI ISLAM

Petunjuk Nilai Pembangunan Islam

Kutipan
Zakat

Aset Perbankan
Islam

Aset
Takaful

Pasaran Uang dan


Modal Islam

Jumlah Deposit dan


Bilangan pendeposit di
Tabung Haji

Disokong

Pembangunan Modal Insan

Profesional Islam

Pelajar Sekolah
Agama

Guru Sekolah
Agama

Pembangunan Infrastruktur

Masjid

Sekolah Agama

Surau

Jenis Jenis Pembangunan


Pembangunan Fisikal adalah merujuk kepada satu
bentuk pembangunan yang mengubah semua bentuk fizikal
tanah termasuklah yang melibatkan perubahan corak
gunatanah dari kegunaan sedia ada kepada kegunaan yang
bercorak moden serta bersifat komersialisasi.
Pembangunan Fizikal
Mengubah mukabumi dalam bentuk fizikal dimana dari tanah rata kepada pembangunan unit-unit fizikal
hartanah

Perbandaran

Perumahan

Bercampur

Perindustrian

Pembangunan Bukan Fisikal merujuk kepada


satu proses pembangunan yang tidak melibatkan
perubahan kepada corak gunatanah kegunaan
tanah dengan mengekalkan kegunaan yang sedia.

Kepentingan Pembangunan
Dalam konteks ajaran Islam, pembangunan dilihat sebagai alat untuk
memajukan ummah sama ada dalam bentuk pembangunan fizikal dan
bukan fizikal. Dalam merancang sesuatu proses perlaksanaan
pembangunan sama ada berbentuk fizikal dan bukan fizikal, manusia
sebagai khalifah Allah SWT di mukabumi perlu mewujud dan
mengekalkan hubungannya dengan Pencipta, sesama manusia dan alam
sekeliling.
Allah SWT

Sebagai Pencipta dan mengharap


keredhaanNya

Hubungan secara
Vertikal

Manusia

Hubungan
secara
Horizontal

Manusia sebagai
Khalifah Allah

Hubungan
secara
Horizontal

Alam
Sekeliling

Ringkasan konsep pembangunan dan


Falsafah pembangunan menurut Prespektif
Islam
Secara ringkasnya, pembangunan menurut
perspektif Islam dapat didefinisikan sebagai, satu
proses pemikiran bagi tujuan untuk memajukan
sesuatu masyarakat meliputi sama ada dari aspekaspek fizikal, sosial dan ekonomi agar masyarakat
akan dapat maju dan mencapai matlamat selaras
dengan keadaan dan keperluan semasa. Di dalam
memastikan
matlamat
dan
objektif
bagi
memajukan sesuatu masyarakat beberapa kriteriakriteria diperlukan seperti penyediaan infrastruktur,
kemudahan
dan
peluang-peluang
kepada
masyarakat di dalam menentukan bentuk atau
konsep
pembangunan
yang
diperlukan.
Pembangunan juga tidak boleh dipisahkan dengan
batasan-batasan dan keperluan-keperluan agama
bagi tujuan mendapat keredhaan dari Allah.

Ciri ciri Pembangunan yang Baik


Antara ciri-ciri tersebut ialah :
Fizikal : meliputi faktor-faktor penyediaan kemudahan dan
keperluan asas manusia merangkumi kemudahan kediaman,
makanan dan infrastruktur.
Ekonomi : meliputi aspek-aspek peluang yang dapat
diceburi
oleh
masyarakat
di
dalam
meningkatkan
kemampuan masyarakat di dalam mendapatkan barangan
dan perkhidmatan dan keuntungan daripada pembangunan
ekonomi.
Sosial : memastikan bahawa masyarakat dapat dihindarkan
daripada gejala-gejala yang tidak sihat yang mungkin
menjadi satu penyakit yang boleh menjangkiti masyarakat
dan secara tidak langsung mengakibatkan kerosakan ke atas
struktur sosial masyarakat.
Agama : ia merupakan satu faktor yang penting bagi tujuan
untuk memastikan masyarakat dapat mendekatkan diri
kepada Penciptanya. Disamping itu juga selaras tujuan
manusia dihidupkan di dunia untuk menjadi khalifah bagi
memelihara dan menjaga semua anugerah Tuhan dan semua
makhluk di atas muka bumi.

Ringkasan Pembangunan
DEFINISI PEMBANGUNAN
Satu proses pemikiran bagi tujuan untuk memajukan
sesuatu masyarakat meliputi sama ada dari aspek-aspek
fizikal, sosial dan ekonomi agar masyarakat akan dapat
maju dan mencapai matlamat selaras dengan keadaan dan
keperluan semasa.

CIRI-CIRI PEMBANGUNAN YANG BAIK

Fizikal
Kemudahan dan
Keperluan Manusia
di dalam menjalani
kehidupan seharian.

Ekonomi
Peluang Ekonomi
dan Kemampuan di
dalam mendapatkan
barangan dan
perkhidmatan.

Sosial
Menghindari diri
dari penyakitpenyakit dan gejalagejala sosial yang
tidak baik.

Agama
Sifat semulajadi
manusia yang
memerlukan agama
serta untuk
mendekatkan diri
kepada Pencipta.

Syarifuddin Thahir
031 2011 0004

Terima Kasih